Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Podegrodzie Nr 530/2013 z dnia 27 maja 2013 rPobieranie 277.91 Kb.
Strona3/4
Data08.05.2016
Rozmiar277.91 Kb.
1   2   3   4

    System informatyczny

System informatyczny administratora danych obsługiwany jest przez serwery zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni oraz przez stacje robocze. W razie konieczności istnieje możliwość przetwarzania danych osobowych na stacjach roboczych lub systemach posiadających połączenie z internetem np. w przypadku udostępnienia danych z baz danych innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji państwowej. W takim przypadku muszą jednak zostać spełnione (odpowiednio do zakresu przetwarzanych danych) wymagania dotyczące podwyższonego lub wysokiego poziomu bezpieczeństwa, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

5.Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami


Opis struktury zbiorów danych osobowych.

Z uwagi na objętość informacji zawartych w opisach struktury danych przechowywanych w eksploatowanych systemach informatycznych i programach administrator danych osobowych w Urzędzie dopuszcza możliwość przechowywania opisów struktur danych w postaci dokumentów elektronicznych. Dokumenty te są każdorazowo częścią dokumentacji technicznej i użytkowej przygotowanej przez producentów eksploatowanych systemów informatycznych i programów oraz są w każdym momencie dostępne w postaci elektronicznej. Administrator bezpieczeństwa informacji przy każdorazowej aktualizacji eksploatowanych systemów informatycznych i programów ma obowiązek sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w strukturze danych osobowych oraz zweryfikować opis struktury danych pod względem zgodności ze stanem aktualnym. Niniejszy dokument przedstawia ogólny opis struktury poszczególnych zbiorów danych osobowych oraz sposób przepływu informacji pomiędzy systemami informatycznymi (tabela).
Lp.

zbiór danych

Programy zastosowane do  przetwarzania

Opis struktury zbiorów – pól zawierających dane osobowe

Sposób przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi

Poziom bezpieczeństwa

1.

ewidencja ludności i dowody osobiste - gmina podegrodzie

KORELACJA- DISTRICTUS-Ewidencja Ludności „plus”

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, nazwisko rodowe, poprzednie nazwiska, imiona oraz pseudonimy używane dawniej i obecnie, nazwiska rodowe rodziców, miejsce urodzenia, USC i Nr aktu urodzenia, stan cywilny, nazwisko rodowe współmałżonka, dane dotyczące obywatelstwa i płci, rysopis, organ wydający dowód osobisty, data wydania, obowiązek wojskowy, przynależność WKU, data zawarcia małżeństwa, USC i Nr aktu małżeństwa, data zgonu i nr aktu zgonu, data zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, adres poprzedniego i nowego miejsca pobytu stałego, adres miejsca pobytu czasowego cudzoziemca, zamierzony czas trwania pobytu, nazwa numer i seria dokumentu upoważniającego do pobytu na terytorium RP

dwukierunkowy

wysoki

2.

podatki i opłaty lokalne - gmina podegrodzie

KORELACJA

DISTRICTUS-Podatki Gminne”

„DISTRICTUS-Podatek od Środków Transportu


Imię/nazwisko/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/NIP/Pesel/data urodzenia/imiona rodziców
wysoki

3.

ochrona środowiska, gospodarka wodna

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej oraz edytor tekstu WORD i arkusz kalkulacyjny EXCEL

Imię/nazwisko/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/
wysoki

4

dodatki mieszkaniowe - gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Imię/nazwisko/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/Pesel/data i miejsce urodzenia/miejsce pracy/ zawód/ seria i numer dowodu osobistego/ numer telefonuwysoki

5.

planowanie przestrzenne, budownictwo - gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/ seria i numer dowodu osobistego

6.

urząd stanu cywilnego w podegrodziu

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i program PTH TECHNIKA - USC

nazwiska i imiona; imiona i nazwiska, nazwiska rodowe rodziców; data urodzenia; adres zamieszkania lub pobytu; PESEL; zawód wykształcenie; seria i numer dowodu osobistego; nazwisko panieńskie; nazwisko z poprzedniego małżeństwa; nazwisko rodowe; miejsce i godzina urodzenia; data i nr: aktu zgonu, małżeństwa, urodzenia; imię i nazwisko, nazwisko rodowe współmałżonka; płeć; stan cywilny; data i miejsce zawarcia małżeństwa; miejsce wystawienia i nr aktu urodzenia żony, męża; data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok; nazwisko imię, adres osoby zgłaszającej zgon; nr aktu zgonu męża, żony; adnotacje o rozwodzie; nazwisko po zawarciu małżeństwa mężczyzny, kobiety, dzieci; numer i seria, miejsce wydania dowodu osobistego współmałżonka; data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu; imię nadane z urzędu; data i nr orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko; zmiana zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko; imię i nazwisko osób przysposabiających dziecko; zmiana nazwiska dziecka; data rozwiązania poprzedniego małżeństwa, rozwodu
wysoki

7.

kwalifikacja wojskowa

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/ imiona rodziców/data urodzenia/miejsce urodzenia/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL//zawód/wykształcenie/seria i numer dowodu osobistego/miejsce pracy/ seria i numer książeczki wojskowej/inne dane dotyczące terminów postępowania

8.

podziały i rozgraniczenia nieruchomości - gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Imię/nazwisko/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania9.

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i Edytor tekstu WORD

Imię/nazwisko/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/NIP/numer telefonu
wysoki

10.

akcja kurierska

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/adres –-ulica-nr domu lub mieszkania/numer telefonu11.

transport drogowy-gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/NIP, adres12

ewidencja działalności gospodarczej – gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i Edytor tekstu WORD

Imię/nazwisko/data urodzenia/miejsce urodzenia/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/NIP/seria i numer dowodu osobistego/numer telefonu

wysoki

13.

płace – gmina podegrodzie

Płace – OPTIVUM –VULCAN, SIO

Imię/nazwisko/data urodzenia/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/NIP/seria i numer dowodu osobistego


jednokierunkowy

wysoki

14.

kadry – gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/data urodzenia/miejsce urodzenia/stan rodzinny/imiona rodziców/stosunek do powszechnego obowiązku obrony/wykształcenie/dane osoby zawiadamianej w razie wypadku/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/NIP/seria i numer dowodu osobistego/numer telefonu15.

zus – gmina podegrodzie

PROKOM Płatnik

Imię/nazwisko/data urodzenia/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/NIP/seria i numer dowodu osobistego

jednokierunkowy

wysoki

16.

fakturowanie – gmina

JZK DRUCZEK

WODA


Imię/nazwisko/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/NIP
wysoki

17.

listy szkód rolniczych

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania18.

wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do informaci niejawnych – gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/stanowisko- rodzaj pracy zleconej19.

akta postępowań sprawdzających –gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/data urodzenia/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/NIP/seria i numer dowodu osobistego – inne dane wskazane w ustawie o ochronie informacji niejawnych stanowiące tajemnicę służbową lub państwową.20.

ewidencja poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez pełnomocnika ochrony – gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/data urodzenia21.

ewidencja zaświadczń o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych – gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/data urodzenia22.

spisy wyborców

DISTRICTUS-Ewidencja Ludności „plis” z modułem Rejestru Wyborców

Imię/nazwisko/imiona rodziców/data urodzenia/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/numer dowodu
wysoki

23.

badania lekarskie pracowników

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/data urodzenia/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/miejsce zatrudnienia/stanowisko24.

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD oraz arkusz kalkulacyjny EXCEL

Imię/nazwisko/imiona rodziców/data urodzenia/adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/miejsce pracy
wysoki

25.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Edytor tekstu WORD i arkusz kalkulacyjny EXCEL

Imię/nazwisko/data urodzenia/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/PESEL/NIP/seria i numer dowodu osobistego/numer telefonu, nr rachunku bankowego
wysoki

26.

testamenty zwykłe i ich rejestr – gmina podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imię/nazwisko/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania/ seria i numer dowodu osobistego27.

ochrona przyrody

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Imię/nazwisko/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania
wysoki

28.

utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i Program GOMIG-Odpady, edytor tekstu WORD , arkusz kalkulacyjny EXCEL

Imię/nazwisko/ adres – kod pocztowy-miejscowość -ulica-nr domu lub mieszkania
wysoki

29.

rejestr gospodarstw agroturystycznych

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

Imię/nazwisko/ adres/pesel/NIP/seria i nr dowodu, nr telefonu, nr faxu, e-mail, nazwa gospodarstwa,30.

archiwum zakładowe

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu.31.

awans zawodowy nauczycieli

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, numer telefonu, dyplomy, zaświadczenia
32

baza azbestowa

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej, arkusz kalkulacyjny EXCEL, portal https://bazaazbestowa.gov.pl

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nr ewid. działki, rodzaj budynku.


jednokierunkowy

wysoki

33.

rejestr wniosków ceidg

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, płeć, obywatelstwo, adres skrzynki elektronicznej, numer faksu.34.

rejestr członków osp

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu35.

rejestr beneficjentów programu "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy podegrodzie"

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, rodzaj zameldowania, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, postanowieniu sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.36.

imprezy masowe

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, nr i data wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych, wizerunek.37.

kandydaci na ławników sądowych

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, Wizerunek, adres poczty elektronicznej, Nazwa i nr rejestru podmiotu zgłaszającego kandydata, motywy kandydowania.38.

zbiór najemców lokali użytkowych i mieszkalnych

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu.39.

realizacja obowiązku szkolnego

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, wykształcenie, numer telefonu.40.

opłata śmieciowa

Districtus – opłaty za usuwanie odpadów

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu.

wysoki

41.

oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, zawód, Informacja o posiadanych nieruchomościach wraz z adresami nieruchomości, informacja o nabytym mieniu od Skarbu Państwa, innej osoby prawnej, stan majątkowy.42.

oświadczenia majątkowe radnych

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, zawód, Informacja o posiadanych nieruchomościach wraz z adresami nieruchomości, informacja o nabytym mieniu od Skarbu Państwa, innej osoby prawnej, stan majątkowy.43.

elektroniczne przelewy bankowe

Program HOMENET

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa banku, nr rachunku bankowego

dwukierunkowy

wysoki

44.

rejestr radnych gminy podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu45.

rejestr sołtysów gminy podegrodzie

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu46

renta planistyczna

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego.
47

rejestr skarg i wniosków

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, e-mail.48.

zbiór wydanych decyzji administracyjnych dotyczących spraw meldunkowych

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, miejsce zameldowania
49.

tytuły wykonawcze
nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, kwota zaległości, termin płatności.50.

woda i ścieki

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej oraz aplikacja Districtus – woda i ścieki

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu.
wysoki

51.

zbiór wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej i edytor tekstu WORD

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu52.

zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy, nr telefonu53.

zbiór zezwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu.
54.

użytkowanie wieczyste

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, REGON, seria i numer dowodu osobistego, dane współmałżonka55.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

zbiór prowadzony w formie tradycyjnej

Imiona i nazwiska, adres zamieszkania, NIP, nr telefonu, regon, KRS, e-mail
Sposób przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi.

Dane osobowe klientów Urzędu oraz obecnych i byłych pracowników Urzędu gromadzone są w systemach informatycznych wskazanych w treści niniejszej polityki. Za pomocą poszczególnych programów lub ich modułów realizowane są konkretne zadania. Dostęp do nich realizowany jest za pomocą systemu identyfikatorów, haseł i uprawnień. Funkcjonalność programów opisana jest w dokumentacji użytkowej wykonanej przez ich producentów.


1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna