Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Podegrodzie Nr 530/2013 z dnia 27 maja 2013 rPobieranie 277.91 Kb.
Strona4/4
Data08.05.2016
Rozmiar277.91 Kb.
1   2   3   4

6.Strategia zabezpieczenia danych osobowych ( określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych)


 1. Bezpieczeństwo osobowe

Zachowanie poufności

 1. Administrator danych przeprowadza nabór na wolne stanowiska urzędnicze na zasadach wskazanych w ustawie o pracownikach samorządowych. Kandydaci na pracowników są dobierani z uwzględnieniem ich kompetencji merytorycznych, a także kwalifikacji moralnych. Zwraca się uwagę na takie cechy kandydata, jak uczciwość, odpowiedzialność, przewidywalność zachowań.

 2. Ryzyko utraty bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez administratora danych pojawiające się ze strony osób trzecich, które mają dostęp do danych osobowych (np. serwisanci), jest minimalizowane przez podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3. Ryzyko ze strony osób, które potencjalnie mogą w łatwiejszy sposób uzyskać dostęp do danych osobowych (np. osoby sprzątające pomieszczenia administratora danych), jest minimalizowane przez zobowiązywanie ich do zachowania tajemnicy na podstawie odrębnych, pisemnych oświadczeń.

Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator bezpieczeństwa informacji w miarę możliwości finansowych Urzędu uwzględnia następujący plan szkoleń:

 1. szkoli się każdą osobę, która ma zostać upoważniona do przetwarzania danych osobowych,

 2. szkolenia wewnętrzne wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są w przypadku każdej zmiany zasad lub procedur ochrony danych osobowych,

 3. przeprowadza się szkolenia dla osób innych niż upoważnione do przetwarzania danych, jeśli pełnione przez nie funkcje wiążą się z zabezpieczeniem danych osobowych.

 1. Tematyka szkoleń obejmuje:

 1. przepisy i procedury dotyczące ochrony danych osobowych, sporządzania i przechowywania ich kopii, niszczenia wydruków i zapisów na nośnikach,

 2. sposoby ochrony danych przed osobami postronnymi i procedury udostępniania danych osobom, których one dotyczą,

 3. obowiązki osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i innych,

 4. odpowiedzialność za naruszenie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych,

 5. zasady i procedury określone w polityce bezpieczeństwa.

 1. Strefy bezpieczeństwa

W siedzibie administratora danych wydzielono strefę bezpieczeństwa klasy I, w której dostęp do informacji zabezpieczony jest wewnętrznymi środkami kontroli. W skład tej strefy wchodzą:

 1. pomieszczenie z serwerami (serwerownia), w którym mogą przebywać wyłącznie Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach właściwych ds. informatyki a także inne osoby upoważnione do przetwarzania oraz pracownicy firm zajmujących się serwisem sprzętu i ochroną budynku tylko w towarzystwie tych pracowników. Osoby postronne obowiązuje zakaz wstępu do serwerowni. Klucz do tego pokoju jest przechowywany przez pracownika Urzędu zatrudnionego na stanowisku właściwym ds. obsługi sekretariatu,

 2. pomieszczenie księgowości z kasą pancerną, w którym mogą przebywać pracownicy księgowości, inni użytkownicy danych tylko w towarzystwie pracowników księgowości, a osoby postronne w ogóle nie mają dostępu; klucz do tego pokoju jest przechowywany przez pracownika Urzędu zatrudnionego na stanowisku właściwym ds. obsługi sekretariatu,

 3. pomieszczenie kancelarii tajnej ( zasady dostępu i przechowywania kluczy określa plan ochrony oraz ustawa o ochronie informacji niejawnych ), 1. W strefie bezpieczeństwa klasy II do danych osobowych mają dostęp wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresami upoważnień do ich przetwarzania, a osoby postronne mogą w niej przebywać tylko w obecności pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych. Strefa ta obejmuje wszystkie pozostałe pomieszczenia zaliczone do obszaru przetwarzania danych w siedzibie administratora danych.

 1. Zabezpieczenie sprzętu

 1. Serwery są zlokalizowany w odrębnym, w klimatyzowanym pomieszczeniu, zamykanym drzwiami antywłamaniowymi. Okno tego pomieszczenia zabezpieczone jest kratą. W pokoju serwerowni mogą przebywać wyłącznie Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach właściwych ds. informatyki, ABI oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania tylko w ich towarzystwie, a osoby postronne w ogóle nie mają dostępu.

 2. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach właściwych ds. informatyki wskazują użytkownikom, jak postępować, aby zapewnić prawidłową eksploatację systemu informatycznego, a zwłaszcza:

 • ochronę nośników przenośnych – w tym także nośników danych, na których przechowywane są kopie zapasowe,

 • prawidłową lokalizację komputerów.

 1. Wszystkie urządzenia systemu informatycznego administratora danych są zabezpieczone przed zanikiem napięcia poprzez zastosowanie zasilaczy awaryjnych (UPS).

 2. Okablowanie sieciowe zostało zaprojektowane w ten sposób, że dostęp do linii teletransmisyjnych jest możliwy tylko z pomieszczeń zamykanych na klucz. Ponadto kable sieciowe nie krzyżują się z okablowaniem zasilającym, co zapobiega interferencjom.

 3. Bieżąca konserwacja sprzętu wykorzystywanego przez administratora danych do przetwarzania danych prowadzona jest tylko przez jego pracowników zatrudnionych na stanowiskach właściwych ds. informatyki. Natomiast poważne naprawy wykonywane przez personel zewnętrzny realizowane są w siedzibie administratora danych po zawarciu z podmiotem wykonującym naprawę umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającej kary umowne za naruszenie bezpieczeństwa danych.

 4. Administrator systemu dopuszcza konserwowanie i naprawę sprzętu poza siedzibą administratora danych jedynie po trwałym usunięciu danych osobowych. Zużyty sprzęt służący do przetwarzania danych osobowych może być zbywany dopiero po trwałym usunięciu danych, a urządzenia uszkodzone mogą być przekazywane w celu utylizacji (jeśli trwałe usunięcie danych wymagałoby nadmiernych nakładów ze strony administratora) właściwym podmiotom, z którymi także zawiera się umowy powierzenia przetwarzania danych.

 1. Zabezpieczenia we własnym zakresie

Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa danych jest wyrobienie przez każdą osobę upoważnioną do przetwarzania danych lub użytkownika nawyku:

 1. ustawiania ekranów komputerowych tak, by osoby niepowołane nie mogły oglądać ich zawartości, a zwłaszcza nie naprzeciwko wejścia do pomieszczenia;

 2. niepozostawiania bez kontroli dokumentów, nośników danych i sprzętu w hotelach i innych miejscach publicznych oraz w samochodach;

 3. dbania o prawidłową wentylację komputerów (nie można zasłaniać kratek wentylatorów meblami, zasłonami lub stawiać komputerów tuż przy ścianie);

 4. niepodłączania do listew podtrzymujących napięcie przeznaczonych dla sprzętu komputerowego innych urządzeń, szczególnie tych łatwo powodujących spięcia (np. grzejniki, czajniki, wentylatory);

 5. pilnego strzeżenia akt, dyskietek, pamięci przenośnych i komputerów przenośnych;

 6. kasowania po wykorzystaniu danych na dyskach przenośnych;

 7. nieużywania powtórnie dokumentów zadrukowanych jednostronnie;

 8. niezapisywania hasła wymaganego do uwierzytelnienia się w systemie na papierze lub innym nośniku;

 9. powstrzymywania się przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych od samodzielnej ingerencji w oprogramowanie i konfigurację powierzonego sprzętu (szczególnie komputerów przenośnych), nawet gdy z pozoru mogłoby to usprawnić pracę lub podnieść poziom bezpieczeństwa danych;

 10. przestrzegania przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych swoich uprawnień w systemie, tj. właściwego korzystania z baz danych, używania tylko własnego identyfikatora i hasła oraz stosowania się do zaleceń administratora bezpieczeństwa informacji;

 11. opuszczania stanowiska pracy dopiero po aktywizowaniu wygaszacza ekranu lub po zablokowaniu stacji roboczej w inny sposób;

 12. kopiowania tylko jednostkowych danych (pojedynczych plików). Obowiązuje zakaz robienia kopii całych zbiorów danych lub takich ich części, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków przez pracownika. Jednostkowe dane mogą być kopiowane na nośniki magnetyczne, optyczne i inne po ich zaszyfrowaniu i przechowywane w zamkniętych na klucz szafach. Po ustaniu przydatności tych kopii dane należy trwale skasować lub fizycznie zniszczyć nośniki, na których są przechowywane;

 13. udostępniania danych osobowych drogą elektroniczną tylko w postaci zaszyfrowanej;

 14. niewynoszenia na jakichkolwiek nośnikach całych zbiorów danych oraz szerokich z nich wypisów, nawet w postaci zaszyfrowanej;

 15. wykonywania kopii roboczych danych, na których się właśnie pracuje, tak często, aby zapobiec ich utracie;

 16. kończenia pracy na stacji roboczej po wprowadzeniu danych przetwarzanych tego dnia w odpowiednie obszary serwera, a następnie prawidłowym wylogowaniu się użytkownika i wyłączeniu komputera oraz odcięciu napięcia w UPS i listwie;

 17. chowania do szaf zamykanych na klucz wszelkich wydruków zawierających dane osobowe przed opuszczeniem miejsca pracy, po zakończeniu dnia pracy;

 18. niepozostawiania osób postronnych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe, bez obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych;

 19. zachowania tajemnicy danych, w tym także wobec najbliższych;

 20. chowania do zamykanych na klucz szaf wszelkich akt zawierających dane osobowe przed opuszczeniem miejsca pracy, po zakończeniu dnia pracy;

 21. umieszczania kluczy do szaf w ustalonym, przeznaczonym do tego miejscu po zakończeniu dnia pracy;

 22. zamykania okien w razie opadów czy innych zjawisk atmosferycznych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu danych osobowych;

 23. zamykania okien w razie opuszczania pomieszczenia, w tym zwłaszcza po zakończeniu dnia pracy;

 24. zamykania drzwi na klucz po zakończeniu pracy w danym dniu i złożenia klucza pracownikowi właściwemu ds. obsługi sekretariatu. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie wszystkich dokumentów zawierających dane osobowe w zamykanych szafach, należy powiadomić o tym administratora bezpieczeństwa informacji, który niezwłocznie informuje o wskazanym fakcie Wójta Gminy Podegrodzie jako administratora danych.

 1. Postępowanie z nośnikami i ich bezpieczeństwo

Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powinny pamiętać zwłaszcza, że:

 1. dane z nośników przenośnych niebędących kopiami zapasowymi po wprowadzeniu do systemu informatycznego administratora danych powinny być trwale usuwane z tych nośników przez fizyczne zniszczenie (np. płyty CD-ROM) lub usunięcie danych programem trwale usuwającym pliki. Jeśli istnieje uzasadniona konieczność, dane pojedynczych osób (a nie całe zbiory czy szerokie wypisy ze zbiorów) mogą być przechowywane na specjalnie oznaczonych nośnikach. Nośniki te muszą być przechowywane w zamkniętych na klucz szafach, nieudostępnianych osobom postronnym. Po ustaniu przydatności tych danych nośniki powinny być trwale kasowane lub niszczone;

 2. uszkodzone nośniki przed ich wyrzuceniem należy zniszczyć fizycznie w niszczarce służącej do niszczenia nośników;

 3. zabrania się powtórnego używania do sporządzania brudnopisów pism jednostronnie zadrukowanych kart, jeśli zawierają one dane chronione. Zaleca się natomiast dwustronne drukowanie brudnopisów pism i sporządzanie dwustronnych dokumentów;

 4. po wykorzystaniu wydruki zawierające dane osobowe należy codziennie przed zakończeniem pracy zniszczyć w niszczarce. O ile to możliwe, nie należy przechowywać takich wydruków w czasie dnia na biurku ani też wynosić poza siedzibę administratora danych. 1. Wymiana danych i ich bezpieczeństwo

 1. Bezpieczeństwo danych, a w szczególności ich integralność i dostępność, w dużym stopniu zależy od zdyscyplinowanego, codziennego umieszczania danych w wyznaczonych zasobach serwera. Pozwala to – przynajmniej w pewnym stopniu – uniknąć wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemu informatycznego administratora danych.

 2. Sporządzanie kopii zapasowych następuje w trybie opisanym w pkt 9 instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 3. Inne wymogi bezpieczeństwa systemowego są określane w instrukcjach obsługi producentów sprzętu i używanych programów, wskazówkach administratora bezpieczeństwa informacji oraz „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

 4. Elektronicznie można przesyłać tylko jednostkowe dane, a nie całe bazy lub szerokie z nich wypisy i tylko w postaci zaszyfrowanej. Chroni to przesyłane dane przed „przesłuchami” na liniach teletransmisyjnych oraz przed przypadkowym rozproszeniem ich w internecie.

 5. Przed atakami z sieci zewnętrznej wszystkie komputery administratora danych (w tym także przenośne) chronione są środkami dobranymi przez administratora systemu w porozumieniu z administratorem bezpieczeństwa informacji. Ważne jest, by użytkownicy zwracali uwagę na to, czy urządzenie, na którym pracują, domaga się aktualizacji tych zabezpieczeń. O wszystkich takich przypadkach należy informować administratora bezpieczeństwa informacji lub pracowników Urzędu właściwych ds. informatyki oraz umożliwić im monitorowanie oraz aktualizację środków (urządzeń, programów) bezpieczeństwa.

 6. Administrator systemu w porozumieniu z administratorem bezpieczeństwa informacji dobiera elektroniczne środki ochrony przed atakami z sieci stosownie do pojawiania się nowych zagrożeń (nowe wirusy, robaki, trojany, inne możliwości wdarcia się do systemu), a także stosownie do rozbudowy systemu informatycznego administratora danych i powiększania bazy danych. Jednocześnie należy zwracać uwagę, czy rozwijający się system zabezpieczeń sam nie wywołuje nowych zagrożeń.

 7. Należy stosować następujące sposoby kryptograficznej ochrony danych:

 • przy przesyłaniu danych drogą elektroniczną stosuje się protokół szyfrowania SSL,

 • przy przesyłaniu danych pracowników, niezbędnych do wykonania przelewów wynagrodzeń, używa się zabezpieczeń stosowanych przez bank obsługujący Urząd.

 1. Kontrola dostępu do systemu

Poszczególnym osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych przydziela się konta opatrzone niepowtarzalnym identyfikatorem, umożliwiające dostęp do danych, zgodnie z zakresem upoważnienia do ich przetwarzania. Administrator systemu lub z jego upoważnienia inny pracownik Urzędu właściwy ds. informatyki po uprzednim przedłożeniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zawierającego odpowiedni wniosek pracownika Urzędu właściwego ds. kadr zaakceptowany przez Wójta lub Sekretarza Gminy, przydziela pracownikowi upoważnionemu do przetwarzania danych konto w systemie informatycznym, dostępne po wprowadzeniu prawidłowego identyfikatora i uwierzytelnieniu hasłem. System musi wymuszać zmianę hasła przy pierwszym logowaniu.

W razie potrzeby, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji administratora bezpieczeństwa informacji, administrator systemu lub z jego upoważnienia inny pracownik Urzędu właściwy ds. informatyki może przydzielić konto opatrzone identyfikatorem osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych, nieposiadającej statusu pracownika.

Pierwsze hasło wymagane do uwierzytelnienia się w systemie przydzielane jest przez administratora bezpieczeństwa informacji po odebraniu od osoby upoważnionej do przetwarzania danych oświadczenia zawierającego zobowiązanie do zachowania w tajemnicy pierwszego i następnych haseł oraz potwierdzenie odbioru pierwszego hasła.

Do zagwarantowania poufności i integralności danych osobowych konieczne jest przestrzeganie przez użytkowników swoich uprawnień w systemie, tj. właściwego korzystania z baz danych, używania tylko własnego identyfikatora i hasła oraz stosowania się do zaleceń administratora bezpieczeństwa informacji i pracowników właściwych ds. informatyki. 1. Kontrola dostępu do sieci

 1. System informatyczny posiada dostęp do Internetu tylko w przypadku posiadania przez stację codziennie aktualizowanego systemu antywirusowego. Natomiast połączenie z siecią zewnętrzną następuje poprzez bezpieczną bramę internetową posiadającą system antywirusowy, firewall, oraz zabezpieczenia typu IDS IPS.

 2. Korzystanie z zasobów sieci wewnętrznej (intranet) w przypadku jej wykonania w Urzędzie jest możliwe tylko w zakresie uprawnień przypisanych do danego konta osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.

 1. Komputery przenośne i praca na odległość

 1. Urządzenia przenośne oraz nośniki danych wynoszone z siedziby administratora danych nie powinny być pozostawiane bez nadzoru w miejscach publicznych. Komputery przenośne należy przewozić w służbowych torbach.

 2. Nie należy pozostawiać bez kontroli dokumentów, nośników danych i sprzętu w hotelach i innych miejscach publicznych ani też w samochodach.

 3. Informacje przechowywane na urządzeniach przenośnych lub komputerowych nośnikach danych należy chronić przed uszkodzeniami fizycznymi, a ze względu na działanie silnego pola elektromagnetycznego należy przestrzegać zaleceń producentów dotyczących ochrony sprzętu.

 4. Wykorzystywanie komputerów przenośnych administratora danych w miejscach publicznych jest dozwolone, o ile otoczenie, w którym znajduje się osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, stwarza warunki minimalizujące ryzyko zapoznania się z danymi przez osoby nieupoważnione. W konsekwencji korzystanie z komputera przenośnego będzie z reguły niedozwolone w restauracjach czy środkach komunikacji publicznej.

 5. W domu niedozwolone jest udostępnianie domownikom komputera przenośnego należącego do administratora danych. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy wobec domowników identyfikator i hasło, których podanie jest konieczne do rozpoczęcia pracy na komputerze przenośnym administratora danych.

 6. Administrator systemu w razie potrzeby wskazuje w dokumencie powierzenia komputera przenośnego osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych konieczność i częstotliwość sporządzania kopii zapasowych danych przetwarzanych na komputerze przenośnym oraz określa zasady:

 • postępowania w razie nieobecności w pracy dłuższej niż 15 dni. Jeśli komputer przenośny nie może być zwrócony przed okresem nieobecności, to użytkownik tego komputera powinien niezwłocznie powiadomić o tym administratora bezpieczeństwa informacji i uzgodnić z nim zwrot komputera przenośnego administratorowi danych;

 • zwrotu sprzętu w razie zakończenia pracy u administratora danych.

 1. W zakresie nieuregulowanym w polityce bezpieczeństwa stosuje się do pracy z wykorzystaniem komputerów przenośnych postanowienia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 1. Monitorowanie dostępu do systemu i jego użycia.

  Monitorowanie dostępu do systemu i jego użycia odbywa się przez rejestr systemu informatycznego, prowadzony na każdym stanowisku, na którym przetwarzane są dane osobowe. Zaleca się w miarę możliwości wprowadzenie do przedmiotowej rejestracji stosownej aplikacji elektronicznej. 2. Przeglądy okresowe zapobiegające naruszeniom obowiązku szczególnej staranności administratora danych (art. 26 ust. 1 ustawy)

 1. Administrator bezpieczeństwa informacji przeprowadza raz w roku przegląd przetwarzanych danych osobowych pod kątem celowości ich dalszego przetwarzania. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, w tym zwłaszcza kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, są obowiązani współpracować z administratorem bezpieczeństwa informacji w tym zakresie i wskazywać mu dane osobowe, które powinny zostać usunięte ze względu na zrealizowanie celu przetwarzania danych osobowych lub brak ich adekwatności do realizowanego celu.

 2. Administrator bezpieczeństwa informacji może zarządzić przeprowadzenie dodatkowego przeglądu w wyżej określonym zakresie w razie zmian w obowiązującym prawie, ograniczających dopuszczalny zakres przetwarzanych danych osobowych. Dodatkowy przegląd jest możliwy także w sytuacji zmian organizacyjnych administratora danych.

 3. Z przebiegu usuwania danych osobowych należy sporządzić protokół podpisywany przez administratora bezpieczeństwa informacji i kierownika komórki, w której usunięto dane osobowe.

 4. Wzory dokumentów przewidujących powiadomienie, o którym mowa w art. 24 lub 25 ustawy, mogą być stosowane po zaakceptowaniu przez administratora bezpieczeństwa informacji.

 5. Administrator bezpieczeństwa informacji przygotuje wykaz zbiorów danych (ewidencyjnych), w którym poszczególnym kategoriom danych osobowych przypisane zostaną okresy ich przechowywania. Wykaz ten zostanie sporządzony po przeanalizowaniu przepisów wyznaczających m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji czy też okresy przedawnienia roszczeń udokumentowanych z wykorzystaniem danych osobowych. Przed sporządzeniem takiego wykazu przygotowany zostanie wykaz przepisów, na mocy których przetwarzane są dane osobowe, na podstawie wykazów cząstkowych, sporządzonych przez poszczególne komórki organizacyjne. 1. Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych na podstawie ustawy

Udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych może nastąpić wyłącznie po złożeniu wypełnionego wniosku spełniającego wymogi ustawy.Udostępnianie danych osobowych na podstawie ustaw szczególnych

 • Udostępnianie informacji Policji , ABW, AW i innym służbom następuje na zasadach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych lub przepisach szczególnych.

 1. Odpowiedzialność osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Niezastosowanie się do prowadzonej przez administratora danych polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, której założenia określa niniejszy dokument, i naruszenie procedur ochrony danych przez pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych może być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 Kodeksu pracy.

Niezależnie od rozwiązania stosunku pracy osoby popełniające przestępstwo będą pociągane do odpowiedzialności karnej zwłaszcza na podstawie art. 51-52 ustawy oraz art. 266 Kodeksu karnego. Przykładowo przestępstwo można popełnić wskutek: 1. stworzenia możliwości dostępu do danych osobowych osobom nieupoważnionym albo osobie nieupoważnionej,

 2. niezabezpieczenia nośnika lub komputera przenośnego,

 3. zapoznania się z hasłem innego pracownika wskutek wykonania nieuprawnionych operacji w systemie informatycznym administratora danych.

7.Przeglądy polityki bezpieczeństwa i audyty systemu


Polityka bezpieczeństwa powinna być poddawana przeglądowi przynajmniej raz na rok. W razie istotnych zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych administrator bezpieczeństwa informacji może zarządzić przegląd polityki bezpieczeństwa stosownie do potrzeb.

Administrator bezpieczeństwa informacji analizuje, czy polityka bezpieczeństwa i pozostała dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych jest adekwatna do: 1. zmian w budowie systemu informatycznego,

 2. zmian organizacyjnych administratora danych, w tym również zmian statusu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 3. zmian w obowiązującym prawie.

Administrator bezpieczeństwa informacji po uzgodnieniu z Wójtem może, stosownie do potrzeb, przeprowadzić wewnętrzny audyt zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Przeprowadzenie audytu wymaga uzgodnienia jego zakresu z administratorem systemu. Zakres, przebieg i rezultaty audytu dokumentowane są na piśmie w protokole podpisywanym zarówno przez administratora bezpieczeństwa informacji, jak i pracowników Urzędu, których stanowiska zostały objete audytem.

Wójt, biorąc pod uwagę wnioski administratora bezpieczeństwa informacji, może zlecić przeprowadzenie audytu zewnętrznego przez wyspecjalizowany podmiot.


8.Postanowienia końcowe


Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest zapoznać się przed dopuszczeniem do przetwarzania danych z niniejszym dokumentem oraz złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające znajomość jego treści.

Każdej osobie upoważnionej do przetwarzania danych administrator bezpieczeństwa informacji przekazuje wyciąg z polityki bezpieczeństwa, a użytkownikom dodatkowo z instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, przygotowany z uwzględnieniem stanowiska tej osoby (obowiązków).
str.

1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna