Załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji znak: rlg 7624/9/2009/2010 Charakterystyka inwestycjiPobieranie 9.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.62 Kb.
Załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji znak:

RLG 7624/9/2009/2010

Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi woj. nr 579 położonego w województwie mazowieckim na terenie powiatu grodziskiego i żyrardowskiego, w tym na terenie dwóch gmin: Grodzisk Mazowiecki (powiat grodziski) od km 41+178 do km 45+716 – L=4,538 km, Radziejowice (powiat żyrardowski) od km 45+716 do km 51+599 L=5,883km. Niniejsza informacja obejmuje swoim zakresem w/w odcinek drogi wojewódzkiej, który położony jest w przeważającej części na terenie gminy Radziejowice - wsie: Kuklówka Zarzeczna, Kuklówka Radziejowicka, Adamów Wieś, Budy Józefowskie, Nowe Budy, Adamów Parcel i Radziejowice, a krótszy odcinek drogi położony jest na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - m. Grodzisk Mazowiecki i wsie Kałęczyn, Adamowizna, Janinów, Mościska i Makówka. W trzech miejscach droga woj. nr 579 przecina tereny zabudowane: od km ~41+178 do ~44+046 w m. Kałęczyn, Janinów, Mościska; od km ~45+295 do km ~45+742 w m .Makówka oraz od km ~46+545 do km ~47+170 w m. Kuklówka Zarzeczna. Na pozostałym odcinku droga przebiega przez tereny niezabudowane o charakterze rolniczym– tereny rolne i tereny leśne. Lokalizacja inwestycji przebiega po śladzie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 579. W trakcie realizacji przedsięwzięcia możliwe będą wykupy gruntów przyległych do pasa istniejącej drogi w celu korekty jej przebiegu zgodnie z wymogami technicznymi.Opis stanu istniejącego:

W obecnym stanie nawierzchnia nie spełnia parametrów wymaganych dla klasy drogi G. W większości nawierzchnia drogi jest wyeksploatowana i uszkodzona, a powstałe odkształcenia, spękania i zniszczone krawędzie jezdni stwarzają istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i są źródłem hałasu. Stan obecnego odwodnienia pasa drogi nie zabezpiecza prawidłowego funkcjonowania drogi i stanowi zagrożenie dla terenów sąsiadujących z drogą.Rodzaj projektowanych robót

- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi

- przebudowa jednego obiektu mostowego

- przebudowa i budowa nowych obiektów inżynierskich / przepusty / w dostosowaniu

do projektu drogi

- korekta nie normatywnych łuków poziomych

- budowa nowych, oraz rozbudowa istniejących zatok autobusowych

- rozbudowa i budowa chodników

- rozbudowa i budowa ścieżek rowerowych

- rozbudowa skrzyżowań z drogami publicznymi

- rozbudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych

- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - odwodnienie powierzchniowe, a na

odcinku o przekroju ulicznym i półulicznym za pomocą kanalizacji deszczowej

- rozbudowa lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych

kolidujących z rozbudowywana drogą i obiektami inżynierskimi

- oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących się w poboczu

drogi i przydrożnych rowach dla poprawy odwodnienia , widoczności i

bezpieczeństwa ruchu drogowego

. Prace budowlane wykonywane będą przy pomocy typowego sprzętu służącego do robót ziemnych i budowlanych.

Trasa przedsięwzięcia nie koliduje ani nie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych ochroną prawną, ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, jak: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne czy użytki ekologiczne. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan i funkcjonowanie obszarów Natura 2000, położonych w znacznej odległości od terenu inwestycji. W sąsiedztwie przebudowy nie występują inne tereny chronione na mocy przepisów szczególnych, takie jak: strefy ochronne ujęć wody, chronione zbiorniki wód podziemnych czy stanowiska archeologiczne.Przebudowa realizowana będzie w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów rolnych i leśnych


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna