Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 868/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-PołudniePobieranie 13.33 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.33 Kb.
Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 868/2015

Zarządu Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

z dnia 10.06.2015r.


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WDRAŻANIE PROGRAMÓW, Z ZAKRESU PROFILKATYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z UZALEŻNIENIEM, W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE.

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy zwany dalej „Zarządem” ogłasza zasady „wyłaniania najlepszej oferty” programu profilaktycznego skierowanego do uczniów, rodziców i nauczycieli w placówkach oświatowych.

 1. Do ubiegania się o dofinansowanie programów mogą przystąpić placówki oświatowe z terenu Dzielnicy Praga-Południe, które po przeprowadzeniu diagnozy na swoim terenie wykażą potrzebę realizowania danego programu zgodnego z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2015 r. oraz zgodnego z programem profilaktyki uchwalonym przez Radę Pedagogiczną placówki.

 2. Placówki oświatowe ubiegające się o dofinansowanie programów profilaktycznych mogą składać własne programy autorskie jak i programy organizacji, które mogą na ich terenie realizować program z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy związanej z uzależnieniami. Programy powinny w szczególności:

 • ograniczać skalę występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży,

 • dostarczać wiedzy o mechanizmach uzależnienia od środków uzależniających i konsekwencjach ich używania,

 • kształtować umiejętności rozpoznawania oraz właściwego reagowania na negatywne zjawiska związane z nadużywaniem substancji uzależniających oraz stosowaniem przemocy z tym związanej,

 • promować prozdrowotny styl życia oraz rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży jako alternatywy dla zachowań ryzykownych,

 • modyfikować postawy społeczne wobec zjawisk niepożądanych poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami i przeciwdziałaniem stosowaniu przemocy związanej z uzależnieniem,

 • kształtować umiejętności komunikowania rówieśnikom i osobom dorosłym o problemach szkolnych i domowych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi,

 • kształtować umiejętności wychowawcze, zdolności komunikacyjne oraz umiejętności rozpoznawania symptomów występowania zachowań ryzykownych oraz stosowania przemocy i sposobów reagowania na nie wśród rodziców i nauczycieli,

 • programy powinny być realizowane przy użyciu aktywnych metod i przy wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy w tym zakresie,

 • programy muszą zawierać sposób przeprowadzenia ewaluacji po ich zakończeniu .

3.Realizatorzy programu muszą posiadać kwalifikacje kierunkowe uprawniające do przeprowadzenia programu.

4.Koszty materiałowe realizacji programu nie powinny przekraczać kilku procent wartości programu i mogą być wydatkowane jedynie na środki niezbędne do realizacji programu i zużyte podczas jego trwania.

5.Programy będę realizowane do 15.12.2015 roku

6.Wnioski można składać do dnia 03.07.2015 r. w Urzędzie Dzielnicy Praga- Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

7. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3.

8.Placówka powinna złożyć wniosek według załącznika nr 3 wraz z załączonym programem, którego dotyczy wniosek oraz z programem profilaktyki uchwalonym przez Radę Pedagogiczną.

9.Podstawowym kryterium oceny programu jest jego zgodność z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na 2015 r. w szczególności zaś z wytycznymi zawartymi w pkt. 2 Zasad.

10.Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonymi programami kieruje je do

zaopiniowania do: Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Dzielnicy

Praga-Południe, Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydziału Oświaty. Po zapoznaniu się z opiniami ww. Zarząd Dzielnicy dokona wyboru najlepszych ofert. Liczba wybranych ofert jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.11.Finansowanie wdrażania programu nastąpi na podstawie porozumienia wykonania zadania, i przyjęciu noty obciążającej oraz sprawozdania merytorycznego wraz z ewaluacją poprzez refundację kosztów poniesionych na realizację zadania po jego zakończeniu. Zarząd Dzielnicy zastrzega sobie możliwość nie refundowania programu w przypadku nie przyjęcia sprawozdania przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna