Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI / 349 / 09 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 grudnia 2009 roku Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowej Soli o sposobie rozpatrzeniaPobieranie 11.59 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.59 Kb.
Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI / 349 / 09

Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 30 grudnia 2009 roku

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Nowej Soli o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową, Topolową i Wrocławską.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska we Nowej Soli rozstrzyga, co następuje:

Złożone uwagi do ww projektu planu rozpatruje się w sposób następujący:
1. Uwagę złożoną w dniu 17.11.2009r. przez Kupiec Regionalny Sp. z o.o., ul. Platynowa 28, 62 – 052 Komorniki dotyczącą działek nr 592/8, 592/13 i 592/14 dotyczącą lokalizacji zespołu obiektów usługowo – handlowych tj.:

- zmianę przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

- wpisanie powierzchni zabudowy do 1650m2 ,

- wykreślenie par.12, ust.2 cyfry 4,

- wpisanie w par.16, ust 5 pkt 4 wielości powierzchni sprzedaży 400m2 ,

- zmianę w jednostce planistycznej MWU 3.20. przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy,

- dodanie w par. 23, ust. 13 dopuszczenie realizacji płyty parkingowej,

- zmianę przebiegu drogi wewnętrznej KDW.

Nie uwzględnia się.
2. Uwagę złożoną w dniu 17.11. 2009r. przez państwa Marię i Witolda Trojan, ul. Wrocławska 2E/1, 67 – 100 nowa Sól dotyczącą przebiegu drogi wewnętrznej KDW i kolidującą lokalizacją istniejącego garażu.

Nie uwzględnia się.


3. Uwagę złożoną w dniu 07.12.2009r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarcze „AFRA” Marek Wojtczak, ul. Piłsudskiego 63, 67 – 100 Nowa Sól dotyczącą:

- grodzenie nieruchomości od strony ulicy Muzealnej,

- zabudowy częściowej istniejącego parkingu,

- możliwość zabudowy handlowej do 400m2 ,

- możliwość postawienia masztu i anten na dachu budynku,

- wykreślenia zapisu obowiązku zburzenia istniejącego muru.

Nie uwzględnia się w części wprowadzenia możliwości zabudowy na części parkingu oraz lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży do 400m2.
Uzasadnienie
Obszar objęty opracowaniem położony jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako układ urbanistyczno – architektoniczny miasta Nowa Sól i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Zapisy projektu planu zostały dokonane na podstawie wniosku – wytycznych do projektu planu, złożonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W konsekwencji zostały one uzgodnione zgodnie z procedura planistyczną.

Uwaga wniesiona przez Kupiec Regionalny Sp. z o.o. nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ proponowane zmiany uniemożliwią realizację kompleksowej rewitalizacji kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Zjednoczenia, Waryńskiego, W. Polskiego i 9 – go Maja wraz z rozwiązaniem układu komunikacyjnego. Ponadto na całym obszarze opracowania zakłada się możliwość lokalizacji usług związanych z handlem do jednostkowej powierzchni zabudowy 200m2.

Uwaga państwa Marię i Witolda Trojan nie zasługuje na uwzględnienie. Istniejący garaż przybudowany do oficyny budynku wielorodzinnego jest obiektem dysharmonizującym z otoczeniem oraz uniemożliwia realizację zapewnienia rezerwy pod drogę wewnętrzną. Do czasu realizacji tego zamierzenia garaż może być nadal użytkowany.Uwaga Przedsiębiorstwo Gospodarcze „AFRA” Marek Wojtczak w części nie zasługuje na uwzględnienie. Zabudowa wewnątrz działki na części parkingu stanowiłaby element dysharmonizujący z charakterem willowym istniejącego budynku od ulicy Muzealnej , tym bardziej, iż w najbliższym sąsiedztwie również zlokalizowany jest obiekt (Muzeum miejskie) o willowym charakterze zabudowy. Ponadto dla istniejącej funkcji usługowej zgodnie z wytycznymi zmiany studium i projektem planu należy zapewnić minimalne ilości parkingu w obrebie nieruchomości przeznaczonej na daną funkcję.

Nie uwzględnienie uwag nie powoduje istotnego wpływu na tereny działek sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i terenów przestrzeni publicznej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna