Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona30/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   42

T

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na str.7 w sposób następujący:

Wymaga to jednak mobilizacji władz miasta, jednostek Miejskich, mieszkańców Warszawy i innych podmiotów mających wpływ na system transportowy, w dążeniu do realizacji wytyczonych celów. Będzie też zależeć od sprawnego realizowania zadań, zwłaszcza tych, których przygotowanie i realizacja są związane z absorpcją środków unijnych.”


144

4

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy opisu Warszawskiego Węzła Kolejowego

N

Opis dotyczący Warszawskiego Węzła Kolejowego jest ograniczony do podstawowych informacji. Szczegółowość opisu jest dostosowana do charakteru rozdziału określającego w sposób syntetyczny charakterystykę systemu transportowego.
144

5

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy udziału kolei w przewozach

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str., 38:

Udział kolei w obsłudze lokalnego ruchu dojazdowego do Warszawy (aglomeracyjnego) jest zbyt mały w stosunku do potrzeb. Udział komunikacji kolejowej w podróżach zaczynanych i kończonych w mieście jest marginalny (ok. 0,1% - 0,2% ogółu wykonywanych podróży).”


144

6

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy liczby stacji kolejowych

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str., 38:

Zlokalizowanych jest na nich 8 stacji i 40 przystanków.”


144

7

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy wielkości przewozów

T

Wprowadza się korektę tekstu strategii na str. 48:

Udział kolei w obsłudze lokalnego ruchu dojazdowego do Warszawy (aglomeracyjnego) jest niewielki, przy czym liczba przewożonych pasażerów wzrasta (tabl. 12).”


144

8

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy przedmiotu działalności spółki KM Sp. z o.o.

T

Wprowadza się korektę strategii na str. 57:

Przedmiotem działalności spółki są przede wszystkim regionalne przewozy pasażerskie oraz świadczenie usług związanych z transportem kolejowym.”


144

9

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy pierwszego akapitu w bloku dotyczącym Kolei.

N

Zdaniem autorów Strategii w opisie systemu transportu kolejowego, tak jak w przypadku innych podsystemów transportowych można posługiwać się pojęciem aglomeracja (a nie Warszawski Węzeł Kolejowy) i nie wpływa to na zmniejszenie czytelności tego rozdziału.
144

10

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy prędkości ruchu pociągów.

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str. 61:

Obecnie prędkość ruchu pociągów na linii średnicowej jest na poziomie 60 km/h.”


144

11

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy przystanku Warszawa Wola

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str. 61:

Wszystkie linie są zelektryfikowane oraz dwutorowe (z wyjątkiem 4-torowego odcinka od Grodziska do Rembertowa z oddzielonym ruchem podmiejskim i dalekobieżnym).


144

12

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy liczby stacji

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str. 61:

Zlokalizowanych jest na nich 8 stacji i 40 przystanków.”


144

13

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy linii przebiegających po linii średnicowej

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str. 62:

Pociągi podmiejskie korzystają z tzw. ”linii średnicowej” i wykorzystują główne stacje osobowe Warszawy: Warszawę Zachodnią, Warszawę Śródmieście i Warszawę Wschodnią. Pociągi poruszają się, w relacjach do:- Grodziska Mazowieckiego – odległość 32,8 km z Warszawy Śródmieście,

- Otwocka - odległość 23 km z Warszawy Wschodniej,

- Mińska Mazowieckiego – odległość 36 km z Warszawy Wschodniej,

- Sochaczewa – odległość 55 km z Warszawy Śródmieście,

- Czachówka – odległość 37 km z Warszawy Śródmieście”
144

14

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy nazwy linii średnicowej

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str. 62:

Na linię średnicową składają się (….)”.


144

15

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy liczby pociągów KM

T

Wprowadza się korektę fragmentu tekstu Strategii na str. 37:

W przewozach regionalnych i aglomeracyjnych związanych z dojazdami do Warszawy obsługiwanych przez spółkę Koleje Mazowieckie funkcjonuje ok. 250 par pociągów/dobę.”


144

16

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy terminali towarowych

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str. 66:

Na terenie Warszawy terminale towarowe znajdują się na stacji Warszawa Główna Towarowa (Odolany), Warszawa Praga i WarszawaOkęcie.”
144

17

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy niepowodzeń i odwrócenia procesu degradacji kolei

N

Autorzy Strategii uważają, że zainteresowanie pasażerów korzystaniem z komunikacji kolejowej (i wzrost liczby pasażerów) wynika przede wszystkim z pogłębiających się utrudnień w dojeździe do Warszawy samochodami i zwiększaniem się liczby osób mieszkających poza granicami Warszawy. W niedużym stopniu wynika to z poprawienia oferty kolei zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę linii, przystanków i stacji, jak też jakość taboru, częstotliwość kursowania, bezpieczeństwo czy też systemy informacji. Stąd sformułowanie „zbyt wolny proces odwracania….” jest całkowicie uprawnione.
144

18

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy niezbędnych działań prowadzonych przez przewoźnika

T

Wprowadza się zmianę fragmentu tekstu celu szczegółowego I.8 (str. 105) w sposób następujący:

(…) i niezbędnych działań w tym zakresie prowadzonych przez przewoźnika i podmioty gospodarcze odpowiedzialne za infrastrukturę kolejową.”


144

19

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy „niepełnosprawnych”

T

Wprowadza się zmianę tytułu celu szczegółowego II.2 (str. 105) na następujący:

Poprawa warunków podróżowania osób z ograniczoną zdolnością poruszania się”


Wprowadza się także zmianę w treści celu II.2.:

Poprawa warunków podróżowania osób z ograniczoną zdolnością poruszania się będzie także dotyczyć zagadnienia ułatwień w korzystaniu z układu drogowego i ciągów pieszych.”144

20

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy rewitalizacji kolei podmiejskich

N

Autorzy Strategii uważają, ze słowo „rewitalizacja” dobrze oddaje potrzeby systemu kolejowego do roku 2015. W tym określeniu zawierają się działania modernizacyjne. Rozwój, w tym ewentualna rozbudowa systemu powinna następować po zdecydowanej poprawie atrakcyjności głównych linii kolejowych.
144

21

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy zmiany sposobu funkcjonowania podsystemu kolejowego

N

Autorzy Strategii nie widzą uzasadnienia dla zmiany zapisu poniższego zdania:

Dla przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi samochodowego ruchu dojazdowego decydujące znaczenie będzie miało doprowadzenie do jakościowej zmiany sposobu funkcjonowania podsystemu kolejowego obsługującego Warszawę i miejscowości podwarszawskie.


144

22

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy remontów wybranych odcinków torowych

T

Wprowadza się zmianę tekstu Strategii na str. 124 w sposób następujący:

- modernizację i remonty wybranych odcinków linii – podwyższenie parametrów eksploatacyjnych i likwidacja ograniczeń prędkości.”


144

23

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy przepustowości linii średnicowej

T

Wprowadza się zmianę tekstu Strategii na str. 125 w sposób następujący:

Innym zagadnieniem będzie zmiana organizacji prowadzenia ruchu na terenie Warszawy i całego Warszawskiego Węzła Kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepustowości linii średnicowej oraz możliwości jej zwiększenia przy zastosowaniu nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym, umożliwiających osiągnięcie wyższych częstotliwości (jak na linii metra). Niezależnie część linii (np. z lotniska im. F. Chopina) może być kierowana układem dalekobieżnym.”


144

24

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy współpracy z innymi samorządami

T

Wprowadza się zmianę tekstu Strategii na str. 126 w sposób następujący:

Biorąc pod uwagę skalę niezbędnych wydatków inwestycyjnych, jakie w najbliższych latach mogą być do dyspozycji na potrzeby modernizacji systemu kolejowego, pełna realizacja wymienionych zamierzeń, przy rozwijanych innych podsystemach transportu szynowego (metro, tramwaj), wymagać będzie znaczącego dofinansowania z funduszy strukturalnych i współpracy z innymi samorządami wszystkich szczebli oraz z podmiotami gospodarczymi odpowiedzialnymi za infrastrukturę kolejową.”


145

1

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

Uwagi dotyczące planowania inwestycji komunikacyjnych w Warszawie


N

Problem uwzględniony w Strategii. Strategia zakłada ograniczone środki jakie mogą być przeznaczone na modernizacje i rozwój systemu transportowego. Stąd m.in. założenie o konieczności uwzględniania rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji o przedsięwzięciach inwestycyjnych. Strategia zakłada także priorytet dla rozwoju transportu zbiorowego (m.in. modernizacje głównych tras tramwajowych) jako ważnego elementu w przygotowaniach do Euro 2012.
Strategia zakłada także lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, np. poprzez stosowanie metod zarządzania ruchem. Strategia nie wyklucza także zwiększania przepustowości systemu pod warunkiem nie wprowadzania dodatkowych zachęt do korzystania z samochodów w podróżach do śródmieścia.

 

145

2

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

 Uwagi dotyczące reorganizacji transportu w Warszawie


N

Problem zarządzania (sterowania) ruchem został uwzględniony w Strategii w zadaniu 4 „Lepsze wykorzystanie systemu transportowego poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem”. Szczegółowe kwestie związane z ograniczaniem skrętów w lewo lub dopuszczeniem „zielonych strzałek” na skrętach w prawo, zwiększeniem przepustowości na głównych trasach w stosunku do kierowców poruszających się ulicami poprzecznymi należą do strategii sterowania, które mogą być rozwiązywane w sposób systemowy (zarządzanie) lub tradycyjny (ZDM/Inżynier Ruchu). Kwestia organizacji ruchu pieszego w poprzek tras o głównym znaczeniu, powinna być rozwiązywana w ramach poszczególnych projektów modernizacyjnych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa ruchu (tam gdzie przewiduje się priorytet dla ruchu samochodów i wyższą prędkość dopuszczalną należy dążyć do pełnej segregacji ruchu samochodowego i pieszego).
145

3

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

- poszerzenie ulicy Puławskiej do skrzyżowania z ulicą Wilanowską

- modernizacja skrzyżowania Marynarska/Rzymowskiego

- modernizacja skrzyżowania Aleje Jerozolimskie/ Prymasa Tysiąclecia


N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

Proponowane rozwiązania wymagają sprawdzenia możliwości technicznych ich realizacji. Uwagi zostały przekazane do Zarządu Dróg Miejskich/Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.ZDM

ZMID

145

4

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

Modernizacja ringu wewnętrznej obwodnicy w celu osiągnięcia bezkolizyjności na całej długości przejazdu ulicami Hynka, Marynarska, Dolina Służewiecka,

T

Uwaga uwzględniona.

Aktualnie opracowywana jest koncepcja usprawnienia ciągu Rzymowskiego, Dolina Służewiecka, Sikorskiego, Witosa poprzez przebudowę skrzyżowań na wielopoziomowe.


145

5

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

Modernizacja ringu wewnętrznej obwodnicy w celu osiągnięcia bezkolizyjności na całej długości przejazdu Czerniakowska i cała Wisłostrada, Armii Krajowej, Prymasa Tysiąclecia, al. Jerozolimskie oraz Trasa Łazienkowska przez Grójecką do Al. Jerozolimskich i do Trasy Toruńskiej

N

Uwaga nieuwzględniona.

Ciąg Wisłostrady jest klasy głównej ruchu przyspieszonego. Ulice tej klasy nie wymagają skrzyżowań wielopoziomowych. Przebudowa wszystkich skrzyżowań na bezkolizyjne z budową estakad wzdłuż Wisłostrady nie jest możliwe w liniach rozgraniczających trasy.

Decyzja o budowie bezkolizyjnego przedłużenia Trasy Łazienkowskiej do Alei Jerozolimskich musi być poprzedzona studium wykonalności, które powinno odpowiedzieć na pytanie o możliwość realizacji takiego połączenia i czy jest ekonomiczne uzasadnienie podjęcia takiej inwestycji.


BDiK

145

6

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

-Budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Połczyńska - Dźwigowa

N

Uwaga nieuwzględniona.

Przebudowanie jednego skrzyżowania na wielopoziomowe nie zmieni przepustowości trasy, która ma pozostałe skrzyżowania jednopoziomowe Realizacja trasy ekspresowej łączącej Trasę Armii Krajowej z węzłem kończącym autostradę A2 odciąży ul. Połczyńską od części ruchu wlotowego do Warszawy z kierunku zachodniego. Powinno to spowodować poprawę warunków ruchu na ulicy Połczyńskiej.


145

7

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

Poszerzenie do 3 pasów ruchu Al.Żwirki i Wigury

N

Uwaga nieuwzględniona.

Nie ma możliwości technicznych poszerzenia Al. Żwirki i Wigury do 3 pasów ruchu, ze względu na fakt, że drzewa znajdujące się w pasie dzielącym są wpisane do rejestru zabytków.


145

8

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

Połączenie ul. 1 sierpnia z ul. Woronicza

N

Uwaga nieuwzględniona.

Proponowane rozwiązanie wymaga sprawdzenia możliwości technicznych jego realizacji. W rejonie ul. Woronicza planowana Trasa NS przechodzi z zachodniej strony torów kolejowych na stronę wschodnią. Wzdłuż torów po stronie wschodniej przebiega również linia wysokiego napięcia. Dlatego też decyzja o budowie połączenia musi być poprzedzona studium wykonalności, które powinno odpowiedzieć na pytanie o możliwość realizacji tej trasy i ekonomiczne uzasadnienie podjęcia takiej inwestycji.


145

9

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

Poszerzenie ul. Wołoskiej

T

Uwaga uwzględniona.

Poszerzenie ul. Wołoskiej znajduje się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 do realizacji do roku 2010.


145

10

01.08.2008 

Piotr Kądzielski 

Budowa rozwiązania wiaduktowego na skrzyżowaniu Puławska - Wilanowska

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna