Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona32/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42

ZDM

BAiPP.

146

13

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Strefy piesze poza centrum

T

Wprowadza się zmianę tytułu zadania 7 (punkt 4.2.3) na następujący: „Wprowadzenie ograniczeń w ruchu indywidualnym w strefie śródmiejskiej Warszawy i innych wybranych obszarach miasta.”
Ponadto uzupełnia się treść zadania 7 (punkt 4.2.3) w sposób następujący:

Poza strefą śródmiejską, w celu wprowadzenia ułatwień w ruchu pieszych, zmniejszenia zapotrzebowania na odbywanie podróży samochodem oraz dążenie do poprawiania jakości przestrzeni publicznych będą wyznaczane strefy wolne od samochodów, lub z ograniczeniami ruchu samochodów, głównie w rejonach dobrze obsługiwanych transportem zbiorowym (np. w rejonie węzłów przesiadkowych). Strefy te będą skorelowane z „centrami dzielnic” oraz „centrami lokalnymi” określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Lokalizacje Stref i szczegółowe rozwiązania będą wynikać ze szczegółowych opracowań projektowych.”BAiPP

146

14

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Kładki pieszo-rowerowe przez Wisłę

N

Strategia zakłada stworzenie dwóch lokalnych powiązań (pieszo-rowerowych) łączących obszar Starego Miasta i Pragi (zadanie 7). Znalazło to wyraz w zaproponowanej korekcie rozdziału 7 – uwaga 146/10. Oznacza to także, że działania powinny być podejmowane w kierunku budowy trasy w kierunku ul. Ratuszowej do roku 2015.
Niezależnie, Strategia nie wyklucza tworzenia innych, tego typu rozwiązań po roku 2015.

BAiPP

146

15

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Niezmotoryzowane służby miejskie

T

Wprowadza się uzupełnienie Tabl. 25. Środki realizacji polityki transportowej w punkcie: Prawo, egzekucja, wychowanie, edukacja o zapis:

Zwiększenie obsady niezmotoryzowanych służb miejskich (poruszających się pieszo i rowerem), których celem jest nadzór nad funkcjonowaniem stref z dominacja ruchu pieszego i rowerowego.


146

16

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Podział miasta na strefy

N

Przyjęty w Strategii podział na strefy wynika ze SUiKZP. Autorzy Strategii w sposób wyraźny i świadomy zróżnicowali działania jakie powinny być podejmowane w granicach Strefy I w stosunku do stref II i III. Wynika to z priorytetu jaki powinien być przyznany działaniom ograniczającym ruch samochodowy w tej strefie jak też działaniom na rzecz transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego. Jednocześnie zestaw działań do stosowania w strefach II i III jest dość zbliżony i będzie zależał od funkcji poszczególnych tras drogowych i funkcji i zasad zagospodarowania przestrzennego poszczególnych obszarów. Zdaniem autorów nie jest zatem niezbędne różnicowanie środków w strefach II i III, pozostawiając możliwość ich swobodnego stosowania w zależności od zamierzonego celu.
146

17

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Planowanie przestrzenne

N

W Strategii przedstawiono wskazania pod adresem polityki przestrzennej, istotne z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportowego. Takim wskazaniem jest np. stymulowanie koncentracji miejsc zamieszkania i zatrudnienia. Zadaniem Strategii nie jest jednak korekta zapisów SUiKZP, a zatem w zakresie planowania przestrzennego ogranicza się wyłącznie do wniosków pod adresem planowania przestrzennego.
Proponowane uzupełnienie Strategii (w tej części jej tekstu) o zapewnienie dobrej jakości transportu publicznego w obszarach słabo skomunikowanych, czy też wyprzedzająco w stosunku do pełnego zasiedlenia jest nieuzasadnione. Są to działania ściśle transportowe, chociaż jak większość powiązane z problematyka planowania przestrzennego i uwzględnione w innych punktach Strategii (np. punkt 4.1.2).
146

18

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Wskaźniki parkingowe

T

Wskaźniki miejsc parkingowych w Strategii zostały przyjęte zgodnie z propozycją SUiKZP uchwalonego przez Radę Miasta. Zmiana tych wskaźników jest możliwa, wymaga jednak przeprowadzenia wpływu na funkcjonowanie systemu transportowego i zasad zagospodarowania przestrzennego. Strategia zakłada zresztą takie działanie: „w odniesieniu do limitów budowy nowych miejsc parkingowych opracowane będą

szczegółowe normy parkingowe obowiązujące w poszczególnych strefach miasta”.


Wprowadza się uzupełnienie zadania 9 w punkcie 4.2.3 (pod tabelą 28) o zapis:

W rejonie celów podróży rowerowych (biura, urzędy, obiekty handlowe i usługowe) należy przewidywać min. 5 miejsc dla rowerów na 1000m2 pow. użytk..”


146

19

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Uporządkowanie parkowania

T

Wprowadza się uzupełnienie zapisu w zadaniu 9 w punkcie 4.2.3.:

Uporządkowania parkowania w liniach rozgraniczających ciągów ulicznych, w tym w szczególności ograniczenie możliwości parkowania wzdłuż ciągów ulic klasy GP i G oraz fizyczne uniemożliwienie parkowania na chodnikach i trawnikach do tego nie przeznaczonych w strefie I oraz w obszarach, gdzie taki problem regularnie powtarza się w strefach II i III.”


Wprowadza się dodatkowy punkt w zadaniu 9 w punkcie 4.2.3.:

8. Zdecydowanego i konsekwentnego zwiększania stopnia egzekwowania zakazów parkowania.”


Jednocześnie wyjaśnia się działania związane z likwidacją miejsc do parkowania na chodnikach na rzecz miejsc na ulicach mieszczą się w ramach punktów 4,5,6,7 w zadaniu 9 – punkt 4.2.3.
146

20

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Parkuj i Jedź

T

Autorzy Strategii są zdania, że najbardziej korzystne lokalizacje systemu „Parkuj i Jedź” znajdują się w pobliżu węzłów transportu zbiorowego na obrzeżach miasta i w strefie podmiejskiej. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych szczegółowymi analizami kosztów i korzyści może okazać się, że lokalizacja Parkuj i jedź w strefie II jest uzasadniona. Autorzy Strategii zgadzają się z wnioskiem o konieczności wprowadzenia zapisu ograniczającego możliwość sytuowania Parkuj i jedź w Strefie I. Dotychczasowy zapis w Strategii jest pod tym względem uniwersalny.
Wprowadza się korektę zapisu zadania 5 na stronie 126:

  • Rozwijania systemu parkingów „Parkuj i Jedź” (za wyjątkiem Strefy I) i „Bike & Ride”, stwarzających możliwość dogodniejszego odbywania podróży transportem publicznym i ograniczenia natężenia ruchu samochodowego na ulicach miasta.”
146

21

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Wielokryterialna analiza projektów transportowych

T

Wprowadza się uzupełnienie tabeli 25, w punkcie Finansowanie:

Wprowadzenie rachunku wielokryterialnego z uwzględnieniem rachunku kosztów i korzyści społecznych przy podejmowaniu decyzji o realizacji projektów transportowych”


146

22

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Integracja różnych środków transportu publicznego

N

Strategia zakłada rozwój systemu metra zgodnie ze skalą i programem potwierdzonym innymi opracowaniami planistycznymi i projektowymi (m.in. SUiKZP, studia korytarzowe II i III linii metra, itp.). Korekta dotychczasowego przebiegu II linii i położenia poszczególnych stacji wymagałaby potwierdzenia uzyskanego w wyniku szczegółowych analiz obejmujących prognozy przewozów i koszty i korzyści społeczne. Na tym etapie Studium, wobec braku takiego potwierdzenia wniosek ten nie może być uwzględniony. Zostanie przekazany do ZTM do rozpatrzenia.

ZTM

146

23

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Komunikacja tramwajowa

T

Na stronie 98 sformułowanie „modernizacja i ograniczony rozwój komunikacji tramwajowej” to nie konkluzja wynikająca ze Strategii lecz cytowany fragment opracowania branego pod uwagę przy tworzeniu Strategii. Stąd też usunięcie słowa „ograniczony” nie jest możliwe. Zakres zakładanych przedsięwzięć dotyczących komunikacji tramwajowej przedstawiono w ramach punktu 4.1.2. w zadaniu 2 (4 nowe trasy do roku 2015!). Propozycja dotycząca taboru dwukierunkowego jest interesująca i rozważana w Warszawie. Wprowadzenie tego typu taboru zależy jednak od polityki operatora (Tramwaje Warszawskie) i jest rozważane wraz z budową trasy tramwajowej Dw. Zachodni – Wilanów.
Przy tak dużej skali przedsięwzięć zakładanych w Strategii w odniesieniu do modernizacji i budowy tras tramwajowych oraz wprowadzania uprzywilejowania w ruchu (zadanie 2) uwagi dotyczące niedostrzegania roli komunikacji tramwajowej są nieuzasadnione.
Działania w zadaniach 7 i 8 polegające z jednej strony na rozwijaniu systemu tramwajowego i zwiększaniu zapotrzebowania na tabor (nowe linie, zwiększanie częstotliwości) i ograniczeniu liczby linii i tym samym zmniejszaniu zapotrzebowania na tabor nie wykluczają się. Ograniczenie liczby linii (tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na tabor) jest bowiem związane z projektem nowej marszrutyzacji, zgodnie z którym działając w kierunku poprawy konkurencyjności komunikacji zbiorowej dążyć się powinno do uproszczenia układu linii, lepszej obsługi tras o charakterze korytarzowym, uczytelnienia przebiegu linii. Nie musi to być odsiadane kosztem jakości obsługi pasażerów, a wręcz przeciwnie. Działania te będąc elementem składającym się na rozwój komunikacji tramwajowej będą umożliwiać na wybranych liniach oszczędności taboru.
Autorzy Strategii wyjaśniają także, że podstawowymi adresatami Strategii są wszyscy mieszkańcy Warszawy oraz osoby przyjezdne korzystające z systemu transportowego. Z punktu widzenia celów Strategii dotyczących podniesienia konkurencyjności transportu zbiorowego równie ważni są ci użytkownicy, którzy korzystają z systemu transportu zbiorowego codziennie, jak też ci, których powinno się przekonać do zmiany zachowań komunikacyjnych i pozostawienia samochodów na rzecz transportu zbiorowego.
Postulowane we wniosku maksymalizowanie linii połączeń bezpośrednich i różnorodności tras stoi w całkowitej sprzeczności z rachunkiem ekonomicznym, czyli uwzględnieniem kosztów i korzyści przy planowaniu systemu transportowego, tak często przywoływanym dokumencie przekazanym przez Zielone Mazowsze, jest zatem sprzeczne ze strategią zrównoważonego rozwoju i nieuzasadnione. Strategia zakłada dalszy rozwój systemu transportu zbiorowego w oparciu o korytarze wysokiej sprawności i efektywności (tramwaj, metro, kolej) i węzły przesiadkowe.
Wprowadza się uzupełnienie zadania 8, w punkcie 4.2.2, str. 129:

Ograniczenie liczby linii i uczytelnienie ich przebiegu, przy zachowaniu wysokich częstotliwości tramwajów, będzie sprzyjać: (…)”


146

24

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Most tramwajowy

N

Zapisana w Strategii budowa Trasy Krasińskiego z mostem przez Wisłę (trasa drogowa, trasa tramwajowa, piesza i rowerowa) wynika z dotychczasowych opracowań planistycznych i projektowych potwierdzających uzasadnienie jej realizacji z dopuszczonym ruchem samochodowym. Zapisane w Strategii ułatwienie przekraczania Wisły dotyczy także ruchu drogowego. Pozwala bowiem ograniczyć odległości podróży samochodowych (krótsze podróże oznaczają zmniejszenie zużycia energii i oszczędności czasu) i sprzyja powiązaniu dzielnic miasta.

146

25

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Pasy dla autobusów

T

Postulat jest uwzględniony w Strategii. Strategia zakłada wyznaczanie pasów dla autobusów (zadanie 6, str. 127). Lokalizacje poszczególnych pasów powinny wynikać nie ze Strategii lecz ze szczegółowych opracowań projektowych np. takich jak powoływane we wniosku „Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej w Warszawie” lub innych. Kolejność wprowadzania, tempo realizacji, dalsze opracowania studialne są elementem bieżącego zarządzania systemem przez ZTM.

ZTM

146

26

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Komunikacja publiczna w relacjach innych niż dośrodkowe

N

Autorzy Strategii nie zgadzają się z poglądem przedstawionym we wniosku. W Strategii transportowej przyjęto założenie, że podstawę obsługi w transporcie zbiorowym powinna stanowić komunikacja szynowa, zasadniczo na kierunkach promienistych (ale również tam gdzie obsługiwane będą liczne źródła i cele podróży) uzupełniana komunikacją autobusową (na kierunkach promienistych tam gdzie nie ma komunikacji szynowej i na trasach dowozowych do komunikacji szynowej). A zatem celem podstawowym powinno być skupienie uwagi na jakościowej poprawie głównych korytarzy transportu zbiorowego z ew. reorganizacją układu linii (autobusowych i tramwajowych). Koncentrowanie z jednej strony wysiłku na przygotowaniu wysokiego standardu transportu zbiorowego a z drugiej na zapewnieniu w poszczególnych korytarzach dużych przewozów pasażerskich, będzie sprzyjać wysokiej efektywności tego systemu. Biorąc powyższe pod uwagę, proponowane we wniosku zwiększanie podróży komunikacją publiczną we wszystkich relacjach budzi wątpliwość gdyż może prowadzić do rozproszenia rozkładu przestrzennego w podróżach wykonywanych z wykorzystaniem transportu zbiorowego i obniżenia jego efektywności (zwiększenia kosztów społecznych). A zatem w warunkach dużych potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych w zakresie transportu zbiorowego skupianie wysiłku (przynajmniej do roku 2015) na tworzeniu tras obwodowych jest niewskazane. Przedstawione we wniosku propozycje takich tras (obwodowe linie tramwajowe, linie autobusowe BRT i obwodowa komunikacja autobusowa pozamiejska) powinny być zweryfikowane na podstawie prognoz przewozów oraz rachunku kosztów i korzyści społecznych i po ewentualnym potwierdzeniu zasadności realizacji włączone do długoterminowej Strategii po roku 2015.
146

27

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Przystanki

T

Kwestia modernizacji przystanków tramwajowych jest uwzględniona w ramach zadania 2 (str.122), przystanków położonych w ramach węzłów przesiadkowych w ramach zadania 5

Szczegółowe zasady wyposażenia przystanków powinny być przedmiotem odrębnych wytycznych określonych przez ZTM.


Wprowadza się uzupełnienie zadania 6 (dodanie ostatniego punktu):

  • modernizację przystanków.”
146

28

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Transport aglomeracyjny a zmiany demograficzne

N

Strategia zakłada aktywne włączenie się Warszawy w kwestie związane z obsługą podróży aglomeracyjnych. Wyrazem tego są zadania związane z działaniami na rzecz powołania instytucji zarządzającej i koordynującej transport publiczny w obszarze aglomeracji warszawskiej, modernizacją i rozwojem systemu kolejowego, autobusowej komunikacji podmiejskiej, węzłów przesiadkowych, systemu „Parkuj i Jedź”.
Propozycje zawarte we wniosku a dotyczące rozwiązań poszczególnych tras tramwajowych, autobusowych, nowych linii WKD, nowych linii kolejowych powinny być przedmiotem szczegółowych analiz z uwzględnieniem prognoz przewozów oraz rachunku kosztów i korzyści i w przypadku potwierdzenia zasadności realizacji włączone do Strategii po roku 2015.

ZTM

146

29

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Ruch rowerowy

T

Wprowadza się zmianę zapisu Strategii w zadaniu 2 (punkt 4.4.3):

Przystosowywanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych, na których przy pomocy różnego rodzaju środków technicznych i odpowiedniej organizacji ruchu (prowadzących m.in. do ograniczenia prędkości pojazdów silnikowych do 30-40 km/h) wprowadzane będą pasy rowerowe, lub jezdnie będą przystosowywane do wspólnego ruchu samochodów i rowerów (tzw. niewidzialna infrastruktura rowerowa).”


Wprowadza się zmianę zapisu Strategii w zadaniu 1 (punkt 4.4.3):

Rozwój systemu rowerowego w Warszawie i istotne zwiększenie liczby podróży odbywanych rowerem będzie jednym z priorytetowych zadań w odniesieniu do systemu transportowego. Oznacza to konieczność wzmocnienia roli Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy (także jeśli chodzi o obsadę osobową) w celu ułatwienia koordynacji działań na rzecz rozwoju transportu rowerowego w mieście i zasięgania opinii środowiska rowerowego na różnych etapach inwestycji drogowych.”


146

30

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

T

Wprowadza się uzupełnienie punktu IV.1 (str. 107) w sposób następujący:

- poprawy parametrów technicznych dróg i ich wyposażenia, z zastosowaniem m.in. takich środków jak mini i małe ronda, wyniesione powierzchnie skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, śluzy rowerowe.”


146

31

31.07.2008

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Wskaźniki rezultatu

N

W Strategii sformułowano cele rozwoju systemu transportowego i zadania odniesione do poszczególnych podsystemów transportowych. Strategia jest jednak dokumentem ogólnym a nie planem inwestycyjnym z precyzyjnie określonymi działaniami podejmowanymi w kolejnych latach realizacji. Stąd też zestaw rezultatów został określony w sposób ogólny, przy założeniu muszą one być możliwe do określenia. Nie jest zatem możliwe sformułowanie dokładnej listy rezultatów. Na przykład Strategia wskazuje na działania które powinny być podejmowane do roku 2015 takie jak ograniczanie ruchu samochodowego, uspokajanie ruchu, budowa dróg rowerowych, budowa rond, jednak ich liczba będzie wynikać dopiero z wynikających ze Strategii programów i projektów wdrożeniowych.
147

1

01.08.2008

Polski Klub Ekologiczny

Uwagi dotyczące:

- zmiany przebiegu północno wschodniej obwodnicy Warszawy

- obwodnica poza granicami miasta


N

Przedstawiony w „Strategii ….” Przebieg WOW na obszarze Warszawy, wynika z dokumentów zewnętrznych, do których należy zaliczyć:

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r). Przewiduje ono między innymi drogi związane z Warszawą:  • S17 S8 (Warszawa) - Zakręt - Kurów .- Piaski - Zamość - Hrebenne -granica państwa (Lwów)

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO uchwalony w 2004 r

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy uchwalone w 2006 roku.

Wymienione dokumenty zadecydowały o generalnym kształcie układu dróg ruchu szybkiego na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, w tym o przebiegu WOW.

Decyzje o szczegółowym zlokalizowaniu elementów systemu transportowego podejmowane są w oparciu o następujące przepisy prawa:

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Zgodnie z tymi przepisami decyzje lokalizujące drogi ekspresowe wydaje wojewoda mazowiecki, po uprzednim uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W chwili obecnej trasa S17 na odcinku węzeł Zakręt – węzeł Marki ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW) jest jednym z podstawowych elementów rozwoju infrastruktury o charakterze strategicznym dla Warszawskiego Węzła Transportowego. Jest elementem północnej obwodnicy dróg krajowych Warszawy. Umożliwia połączenie trasą ekspresową wylotów dróg krajowych w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8), Terespola (droga krajowa nr 2) i Lublina (droga krajowa nr 17) oraz poprzez Trasę Armii Krajowej połączenie tych wylotów z autostradą A2 (oraz istniejącą drogą krajową nr 2).Realizuje jedno z zadań strategicznych jakim jest usprawnienie ruchu obwodowego pomiędzy Korytarzem I północ (E67 Helsinki –Kowno -Warszawa) i Korytarzem II wschód (E30 Warszawa – Moskwa). Równocześnie Wschodnia Obwodnica Warszawy pełnić będzie ważne funkcje w obsłudze ruchu miejskiego (międzydzielnicowego) oraz aglomeracyjnego - dojazdy do miasta i ruch między miejscowościami podmiejskimi (np. Otwock- Marki, Mińsk – Łomianki itp.). Przed złożeniem wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia analizowanych było wiele wariantów przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Uwagi mieszkańców Wesołej, dotyczące przebiegu trasy były jednym z powodów analizy alternatywnych wariantów, w tym przebiegu trasy przez Halinów. Wielokryterialna analiza, przeprowadzona przez zespół Politechniki Warszawskiej, wykazała wyższość wszystkich wariantów przebiegu przez Wesołą z tym, że zarekomendowano wariant nieco różniący się od dotąd planowanego. Analiza uwzględniała koszty społeczne i ekonomiczne oraz wpływ na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców wschodnich dzielnic Warszawy. Była ona jedną z podstaw decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, która określiła korytarz dla WOW.


147

2

01.08.2008

Polski Klub Ekologiczny

Rozbudowa metra


: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna