Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona34/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42

T

Wprowadza się uzupełnienie punktu 4.4.3 zadanie 1 (str. 143). Po słowach „Niezbędne będzie także …” dodaje się:

- inicjowanie zmian w wymaganiach technicznych ułatwiających projektowanie rozwiązań dla ruchu rowerowego przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa ruchu.”
 

153

2

04.08.2008

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Uwaga do definicji „roweru publicznego”
T

Problem uwzględniony w Strategii. W zadaniu 2 (punkt 4.4.3, str. 147) Strategia wskazuje na konieczność stworzenia systemu roweru publicznego, wykorzystywanego w całym mieście przez ogół użytkowników systemu transportowego. Strategia wskazuje jedynie, że we wstępnym okresie tworzenia takiego systemu można ukierunkować go na obsługę podróży związanych obiektami wyższych uczelni.
154

1

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do punktu 2.6.7

T

Uwaga dot. Veolia Transport uwzględniona w ramach korekty w związku z wnioskiem 140/12.

Uwaga dot. WKD uwzględniona w ramach korekty w związku z wnioskiem 140/13.

Uwaga dot. linii Warszawa Gdańska – Warszawa Wola uwzględniona w ramach korekty w związku z wnioskiem 144/11.

Uwaga uwzględniona w ramach korekty w związku z wnioskiem 140/15.


Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na str. 74 w sposób następujący:
Informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej można uzyskać telefonicznie (telefon czynny całą dobę), w serwisie WAP (dla telefonów komórkowych) oraz na stronie internetowej ZTM. informacje internetowe są aktualizowane w systemie całodobowym i całotygodniowym. Na terenie miasta działa (także w soboty) siedem Punktów Obsługi Pasażerów (ul. Senatorska, Metro Marymont, Pl. Wilsona, Metro Ratusz-Arsenał, Metro Świętokrzyska, Metro Centrum, Młociny). W punktach tych, oprócz zakupu bądź zwrotu/wymiany biletów, można zasięgnąć informacji bądź wyjaśnić kwestie związane z wystawionym wezwaniem do zapłaty.”

 

154

2

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do punktu 2.6.14

N

W Strategii uwzględniono aktualne w momencie przygotowania dokumentu Informacje dotyczące nakładów finansowych na transport.

 

154

3

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do punktu 3.4.2

T

W punkcie dotyczącym celu I.3 wprowadza się uzupełnienie:

- lepszego przejazdu transportem zbiorowym w obszarze aglomeracji.”


Jednocześnie wyjaśnia się, że kwestia powołania na bazie ZTM jednostki zarządzającej transportem w skali aglomeracji jest omówiona szczegółowo w dalszej części dokumentu
154

4

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do celu szczegółowego I.8

T

Wprowadza się uzupełnienie w tabeli 25, str. 111 w sposób następujący:
W punkcie Transport publiczny dodaje się „+” w:

Zwiększanie atrakcyjności transportu publicznego ….. w cel IV,

Racjonalizacja marszrutyzacji … w cel I,

Wspieranie autobusowej komunikacji …w cel III
Dodatkowo wprowadza się korektę zapisu w sposób następujący:

Rewitalizacja linii kolei podmiejskiej (także na terenie Warszawy).”154

5

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do zasad realizacji polityki transportowej

T

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii w zadaniu 6 (tekst na końcu punktu opisującego zadanie):

Spośród planowanych w mieście nowych pasów dla autobusów największe uzasadnienie funkcjonalno-ruchowe mają:- Al. Jerozolimskie (odcinki Nowy Świat - Żelazna i pl. Zawiszy – wiadukt mostu Poniatowskiego),

- ciąg ulic Ostrobramska – Trasa Łazienkowska – Wawelska (odcinek od ul. Płowieckiej do ul. Grójeckiej w obu kierunkach),

- ul. Świętokrzyska (odcinek Kopernika - rondo ONZ, w obu kierunkach),

- Wisłostrada (odcinek al. Witosa - ul. Łazienkowską),

- ul. Towarowa (odcinek rondo Daszyńskiego - pl. Zawiszy).

- na ul. Targowej pomiędzy al. Solidarności a al. Zieleniecką w obu kierunkach,

- na ul. Radzymińskiej – przedłużenie istniejącego pasa autobusowego do ul. Łodygowej,

- na ul. Puławskiej, pomiędzy ul. Karczunkowską a Poleczki (kierunek do centrum),

- na ul. Dolina Służewiecka, pomiędzy ul. Nowoursynowską a al. Wilanowską,

- w al. Prymasa Tysiąclecia, pomiędzy ul. Wolską a rondem Zesłańców Syberyjskich,

- na ul. Bitwy Warszawskiej, pomiędzy ul. Grójecką a Al. Jerozolimskimi, w obu kierunkach,

- wzdłuż ciągu ulic Grochowska-Płowiecka, pomiędzy ul. Trakt Lubelski a rondem Wiatraczna, w obu kierunkach,

- w Al. Solidarności, pomiędzy ul. Żelazną a pl. Bankowym, w obu kierunkach,

- wzdłuż ciągu ulic Wolska-Połczyńska, pomiędzy ul. Sowińskiego a Ciepłownią Wola, w obu kierunkach,

- w al. Krakowskiej, pomiędzy ul. Szyszkową a pętlą Okęcie, w obu kierunkach,

- na ul. Marszałkowskiej, pomiędzy Al. Jerozolimskimi a pl. Konstytucji oraz na odcinku dojazdowym do pl. Bankowego.

- w Al. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Żelazowskiej do ul. Wybrzeże Gdyńskie.”
154

6

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do kwestii wydzielenia ruchu tramwajowego (str. 116)

N

Wprowadzenie zapisu o konieczności całkowitego wydzielenia ruchu tramwajowego w Strefie I oznaczałoby uniemożliwienie lub poważne ograniczenie wprowadzania (funkcjonowania) komunikacji tramwajowej w strefach pieszych i w ulicach o ruchu uspokojonym.
154

7

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do środków realizacji polityki transportowej w strefach II i III 117)

T

Wprowadza się uzupełnienie tabeli 27 w punkcie Działania rekompensujące:

- uprzywilejowanie transportu zbiorowego na wybranych trasach obwodowych.”


154

8

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do zadania 2 (str. 123)

N

Strategia wskazuje modernizację i rozwój komunikacji tramwajowej jako zadanie priorytetowe dla systemu transportowego Warszawy. Zakłada modernizację 4 głównych korytarzy tramwajowych, wymianę taboru i budowę czterech tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich.

Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także budowy tras wskazanych we wniosku. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015 ich realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studiach wykonalności, które powinny obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.

W odniesieniu do uwagi dot. spółki Tramwaje Warszawskie, wyjaśnia się, że użyte sformułowanie „w dłuższej perspektywie” oznacza możliwość podjęcia działań związanych z wydzieleniem z niej poszczególnych zadań, przy czym nie jest to traktowane jako zadanie pilne.

154

9

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do zadania 4 (str. 125)

T

Strategia zakłada zwiększenie roli kolei w obsłudze aglomeracji (i m.st. Warszawa) z wykorzystaniem różnych operatorów, także SKM. Kwestia organizacji przewozów przez SKM w tym zaplecza technicznego powinna być przedmiotem strategii funkcjonowania spółki SKM a nie Strategii.
W odniesieniu do kwestii odgałęzienia linii WKD do Janek, jej realizację (włączenie do Strategii) należy rozważać po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.
Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii w zadaniu 4 (punkt 4.1.2) na str. 125 w sposób następujący:

- integracja taryfowo – biletowa komunikacji kolejowej z komunikacją miejską (także w strefie podmiejskiej).”


154

10

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do zadania 6 (str. 127)

T

Wprowadza się uzupełnienie zadania 6 (punkt 4.1.2.) Strategii w sposób następujący:

Przewiduje się modernizowanie pętli autobusowych w celu poprawy sprawności zarządzania ruchem autobusowym oraz ułatwienia dostępu pasażerów do pojazdów, zmniejszenia ryzyka wypadków i ułatwienia dokonywania przesiadek (np. z samochodów i rowerów do autobusów).


Kwestia lokalizacji nowych pętli powinna wynikać z projektów wyznaczenia nowych linii, z uwzględnieniem kosztów i korzyści społecznych.
154

11

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do zadania 5 (str. 126)

T

Kwestia szczegółowego rozwiązana węzła Dw. Centralny – Dw. Śródmieście Metro Centrum, w tym budowa przejścia podziemnego, powinna wynikać ze szczegółowego opracowania projektowego dotyczącego tego obszaru.
Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii w zadaniu 5 (punkt 4.1.2) o „węzeł Dw. Wileński.”

154

12

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do zadania 8 (str. 128)

T

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na str. 93 (lista zagrożeń, punkt 16)

Brak akceptacji społecznej dla zmian w układzie linii (nowa marszrutyzacja) np. w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej kampanii informacyjnej.”


154

13

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

 Uwaga do planowanego rozwoju układu dróg krajowych (str. 131)

T

Uwaga uwzględniona.

Wprowadza się uzupełnienie do tekstu Strategii na stronie 132 i 133 (punkt 4.2.2):

Działania rządowe w okresie do 2013 roku przewidują realizację następujących elementów układu autostrad i dróg ekspresowych związanych z Warszawą:


 1. Budowę autostrady A2 w II transeuropejskim korytarzu transportowym, łączącej aglomeracje miejskie Warszawy, Łodzi i Poznania z drogowym systemem transportowym Unii Europejskiej (przez połączenie z niemiecką autostradą Nr 12 w Świecku) i Białorusi (przez połączenie z białoruską drogą magistralną M1 w Kukurykach).

 2. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 8 (Via Baltica) w I transeuropejskim korytarzu transportowym, łączącej Warszawę z granicą litewską w Budzisku.

 3. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 17 łączącej Warszawę i Lublin w kierunku granicy z Ukrainą.

 4. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 7 łączącej Gdańsk, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków w kierunku granicy z Republiką Słowacką.

 5. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 8 łączącej Warszawę z Piotrkowem Trybunalskim i autostradą A-1.

Niezależnie od układu dróg szybkiego ruch doprowadzanych do Warszawy, podstawowym zadaniem centralnej administracji drogowej w obszarze warszawskiego węzła transportowego będzie realizacja układu obwodowego krajowych dróg ekspresowych, składającego się z następujących dwóch ciągów:

 • północnej półobwodnicy przebiegającej od autostradowego węzła „Konotopa” zlokalizowanego na zachód od granicy Warszawy do Alei Prymasa Tysiąclecia (ten odcinek jest obecnie w budowie, termin zakończenia 2010 rok), następnie istniejącą Trasą Armii Krajowej (zmodernizowaną pod kątem dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej) i od miejscowości Marki projektowaną trasą Wschodniej Obwodnicy Warszawy do węzła „Zakręt” na skrzyżowaniu istniejących dróg krajowych nr 2 i nr 17,

 • południowej półobwodnicy przebiegającej od autostradowego węzła „Konotopa”, w korytarzu rezerwowanym dla Południowej Obwodnicy Warszawy, do węzła z istniejącą drogą nr 17 na wschód od granicy miasta, a następnie jako autostrada A-2 w kierunku wschodnim (Trasa Mostu Południowego).”

(…)

Część z projektowanych elementów obwodnicy ma w zasadzie przesądzone rozwiązania. Pozostałe są, lub będą przedmiotem opracowań koncepcyjnych.W chwili obecnej poszczególne elementy ekspresowej obwodnicy posiadają następujące decyzje administracyjne:

 • Trasa AK odc. Prymasa Tysiąclecia – Marki ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną,

 • Trasa S2 węzeł Lotnisko - Puławska ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną,

 • Trasa S2 węzeł Konotopa – Lotnisko ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną

 • Trasa S2 węzeł Puławska – węzeł Lubelska – przygotowane materiały do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • S17 węzeł Zakręt – węzeł Marki ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,


Niezależnie od realizacji układu obwodowego dróg krajowych ekspresowych, (który w zasadniczy sposób usprawni powiązania na kierunku wschód – zachód), bardzo ważne będzie rozwiązanie kwestii wprowadzenia do układu drogowego Warszawy:

 • drogi ekspresowej S7/ S8 – wloty do Warszawy od strony południowej (Kraków-Kielce-Radom) - połączenie Salomea – Wolica ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną dla całego odcinka i przygotowany projekt budowlany,

 • drogi ekspresowej S7 – wlot do Warszawy od strony północnej (Gdańsk), dla odcinka Trasa AK – Łomianki - jest złożony wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • drogi ekspresowej S8 - wloty do Warszawy od strony wschodniej (Białystok) jest złożony wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • drogi ekspresowej S17 – wlot do Warszawy od strony południowo-wschodniej (Lublin), złożony jest wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • Prowadzone są prace studialne nad korytarzem dla nowego wlotu do Warszawy dla trasy S7 od strony południowej.


Realizacja nowego włączenia południowego wlotu drogi S7/S8 do Warszawy na odcinku Salomea – Wolica znajduje się obecnie na etapie wykupu terenów (planowana realizacja inwestycji lata 2009-2012). Wybudowanie tego odcinka umożliwi znaczne odciążenie z ruchu silnie obciążonej ruchem Al. Krakowskiej.

154

14

05.08.2008 

Zarząd Transportu Miejskiego 

Uwaga do kwestii wspierania samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi

T

Wprowadza się uzupełnienie celu szczegółowego III.3 na str. 106 w sposób następujący:

Wspierane i promowane będzie także wykorzystanie nowych, proekologicznych technologii napędzania pojazdów, w tym z wykorzystaniem paliw alternatywnych, przewożenie jednym samochodem większej liczby osób (carpooling) czy współużytkowania jednego samochodu przez większą liczbę osób (carsharing).”


Wprowadza się uzupełnienie tabeli 25 na str. 113 (punkt Zarządzanie ruchem i transportem) punktu

Wprowadzanie uprzywilejowania dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, przewożących większą liczbę osób (carpooling) czy współużytkowanych przez większą liczbę osób (carshering).”


Wprowadza się w tabeli 26 (str. 116) w Strefie I działanie rekompensujące:

Wprowadzenie przywilejów w postaci dostępności do wybranych ulic lub pasów ruchu o ograniczonej dostępności dla samochodów osobowych oraz ulg w opłatach za parkowanie - dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, przewożących większą liczbę osób (carpooling) czy współużytkowanych przez większą liczbę osób (carshering).”


Wprowadza się w tabeli 27 (str. 117) w Strefie II i III działanie rekompensujące:

Wprowadzenie możliwości zmniejszenia minimalnej liczby miejsc parkingowych dla budynków objętych zorganizowanymi systemami współużytkowania jednego samochodu przez większą liczbę osób (carshering).”


155

1

08.08.2008

Michał Kubiak

Uwagi dotyczące:

- lokalizacja stacji II linii metra na Woli:

a) na skrzyżowaniu ul. Wolska i Młynarska

b) skrzyżowanie ul. Górczewska i PłockaN

Uwaga nieuwzględniona.

Dla II linii metra wydana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla odcinka centralnego i zachodniego. Decyzja lokalizacyjna wydana jest jedynie dla odcinka centralnego, pomiędzy Rondem Daszyńskiego i Dworcem Wileńskim.

Komitet Sterujący do spraw budowy II linii metra w Warszawie podjął decyzję o lokalizacjach stacji na zachodnim odcinku II linii metra. Przyjęto, że zbudowane będą następujące stacje: Wolska, Moczydło, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich, Lazurowa, Chrzanów, Połczyńska.


MW Sp. z o.o.

155

2

08.08.2008

Michał Kubiak

Przedłużenie zachodniego odcinka II linii metra do Ursusa

N

Uwaga nieuwzględniona.

Dzielnica Ursus obsługiwana jest obecnie komunikacją kolejową. Jednym z celów zapisanych w „Strategii ….” jest zwiększenie udziału kolei w przewozach w relacjach pomiędzy Warszawą a strefą podmiejską oraz w relacjach wewnętrznych. „Strategia …” przewiduje cały szereg działań usprawniających komunikację kolejową, w tym budowę nowych przystanków kolejowych (w tym nowego przystanku Ursus Niedźwiadek). Zwiększy to bezpośrednią dostępność mieszkańców Ursusa do komunikacji kolejowej. Dlatego też przedłużanie II linii metra w kierunku zachodnim, przy cenach jednostkowych na poziomie 400-500 mln zł za kilometr metra jest całkowicie nieuzasadnione.

Komitet Sterujący do spraw budowy II linii metra w Warszawie podjął decyzję o lokalizacjach stacji na zachodnim odcinku II linii metra. Przyjęto, że zbudowane będą następujące stacje: Wolska, Moczydło, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich, Lazurowa, Chrzanów, Połczyńska.

155

3

08.08.2008

Michał Kubiak

Przedłużenie wschodniego odcinka II linii metra na Białołękę

N

Uwaga nieuwzględniona.

W opracowaniu „Studium techniczne II i III linii metra warszawskiego” wykonanym w 2000 roku analizowane były warianty przedłużenia II linii metra do Dąbrówki w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej. Analizy porównawcze wariantów doprowadziły do wybory przebiegu II linii metra kończącej się na Bródnie. Komitet Sterujący do spraw budowy II linii metra w Warszawie podjął decyzję o lokalizacjach stacji na wschodnim odcinku II linii metra. Przyjęto, że zbudowane będą następujące stacje: Szwedzka, Targówek I, Targówek II, Kondratowicza, Zacisze, Rembielińska.


155

4

08.08.2008

Michał Kubiak

Przesunięcie stacji metra Stadion z północnej na południową stronę linii średnicowej

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna