Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona38/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

N

Zakres terytorialny Strategii i Prognozy obejmuje tylko granice administracyjne Warszawy. W sensie formalnym wskazania, a nawet zalecenia wykraczające poza te granice nie maja mocy sprawczej. Nie mniej jednak oba dokumenty wskazują na potrzebę przyspieszenia prac nad usprawnieniem systemu dojazdu do Warszawy oraz wyznaczenia i zrealizowania obwodnicy zewnętrznej.

W sensie środowiskowym rozwiązania transportowe Warszawy uwzględniają uwarunkowania wywołane obecnością obszarów cennych przyrodniczo położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Nie są one w żadnym projekcie czy koncepcji brane pod uwagę przy wytyczaniu nowych tras czy innej infrastruktury związanej z transportem. Tak traktowany jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu otaczający stolicę, nie mówiąc o Mazowieckim i Chojnowskim Parku Krajobrazowym, otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz o obszarach NATURA 2000.


171

5

17.06.2008

Maciej Sulmicki

Zbadanie pojemności środowiskowej dla określenia granicznego potoku ruchu na badanych trasach

N

Badania pojemności środowiskowej przeprowadza się na obszarach cennych przyrodniczo lub w sytuacjach, gdy istnieje potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców ze strony emisji, która da się określić jako graniczną. Uciążliwości związane z ruchem samochodowym i innego transportu w warunkach miejskich nie są w podobny sposób analizowane, gdyż w miastach nie można wprowadzić środowiskowego ograniczenia natężenia ruchu w sensie zastopowania możliwej rozbudowy dróg i ulic. Nie ma wiec granicznego potoku ruchu ze względów środowiskowych w mieście. Wprowadzane (ewentualnie) ograniczenia ruchu wynikające z nadmiernej emisji i imisji fal akustycznych i zanieczyszczeń powietrza są wprowadzane ex post i na czas do osiągnięcia poprawy (np. poprzez upłynnienie ruchu, a wiec także budowę nowych jezdni i pasów).
172

1

23.06.2008 

Stanisław Gryglewicz 

Alternatywne środki transportu: towarociąg (wózek towarowy)

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.
W Strategii przewiduje się znaczny zakres modernizacji i budowy nowych tras tramwajowych w Warszawie oraz rewitalizację systemu kolejowego m.in. związaną ze zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów. Stąd też łączenie tych systemów nie jest wskazane ze względu na przepustowość tras oraz potencjalne trudności organizacyjno-techniczne. Niezależnie ewentualny projekt (jak np. zgłoszony we wniosku stworzenia lekkiego tramwaju non stop od pętli Służewiec do Dw. Gdańskiego może zostać poddany ocenie uwarunkowań technicznych realizacji i oszacowaniu kosztów i korzyści społecznych.

Przedstawione we wniosku idee tworzenia alternatywnych systemów transportowych takich jak pojazdy roweropochodne, towarociągi, zostały scharakteryzowane we wniosku w sposób bardzo ogólny, stąd ich ewentualne zastosowanie wymagałoby przeprowadzenia analiz potwierdzających ich przydatność dla systemu transportowego miasta i wówczas mogłyby być brane pod uwagę w strategiach transportowych.

Propozycja zmodyfikowania dotychczasowych założeń dla projektu trasy NS w tym ograniczenia dostępności trasy NS (na odcinku Warszawa Służewiec – Al. Krakowska) tylko dla samochodów do 5t i zastosowania alternatywnych rozwiązań technicznych dla obsługi ruchu ciężarowego nie została uwzględniona., w związku z zaawansowaniem projektowania tej trasy, przy założeniu jej pełnej dostępności dla ruchu samochodowego, w tym towarowego.


 

172

2

23.06.2008 

Stanisław Gryglewicz 

Dostosowanie systemu sygnalizacji na skrzyżowaniach do zielonej fali

T

Uwaga jest uwzględniona w zapisach Strategii.

Zapisane zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu drogowego Warszawy:

„Zadanie 4 Lepsze wykorzystanie systemu transportowego poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem”, mówi między innymi o sterowaniu sygnalizacją świetlną i monitorowaniu ruchu na najważniejszych arteriach.


 

172

3

23.06.2008 

Stanisław Gryglewicz 

Tramwaj NON-STOP, mini melexy (pseudorowerowe)

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii. 

173

1

 23.06.2008

Ewa Pacura

Wylot trasy S7 na Gdańsk, projekt Trasy Mszczonowskiej – brak zgody (Kampinoski Park Narodowy); propozycja Trasy wzdłuż wału Wisły

N

 Przedstawiony w „Strategii ….” Przebieg trasy S7 wynika z dokumentów zewnętrznych, do których należy zaliczyć:

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r.w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r.) Przewiduje ono między innymi drogę S7 S6/A1 (Gdańsk) - Elbląg - Olsztynek - Warszawa - Kielce - Kraków – Rabka

  2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO uchwalony w 2004 r

  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M.St.Warszawy uchwalone w 2006 roku.

Wymienione dokumenty zadecydowały o generalnym kształcie układu dróg ruchu szybkiego na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy.

Decyzje o szczegółowym zlokalizowaniu elementów systemu transportowego podejmowane są w oparciu o następujące przepisy prawa:  1. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

  2. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Zgodnie z tymi przepisami decyzje lokalizujące drogi ekspresowe wydaje wojewoda mazowiecki, po uprzednim uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W chwili obecnej dla północnego wylotu drogi S7 został złożony wniosek GDDKiA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W ramach analiz poprzedzających przygotowanie wniosku dokonano porównań wielu wariantów przebiegu trasy S7 w kierunku północnym, w tym wariantu przebiegu wzdłuż Wisły. Wariantem preferowanym przez GDDKiA na podstawie wielokryterialnej analizy został wariant przebiegu trasy omijający Łomianki od strony zachodniej. Ostateczną decyzję o wyborze wariantu podejmie Wojewoda po zasięgnięciu opinii Ministra Środowiska i przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W swojej decyzji wojewoda wyznaczy korytarz w którym ma nastąpić realizacja inwestycji. Po uprawomocnieniu się decyzji wojewody będzie można dokonać ewentualnej zmiany przebiegu korytarza dla trasy S7/S8 w obowiązujących dokumentach planistycznych.

 

173

2

 23.06.2008

Ewa Pacura

Szybki tramwaj Modlin – Huta.


N

Uwaga nieuwzględniona.
Decyzja o wprowadzeniu do „Strategii …” połączenia transportem szynowym Łomianek i Modlina musi być poprzedzona zrobieniem wstępnego studium wykonalności trasy. Studium powinno zbadać możliwość znalezienia korytarza dla nowej trasy, określić potencjalne kolizje ze środowiskiem i zagospodarowaniem przestrzennym. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści można będzie uzyskać odpowiedź, czy budowa takiej trasy będzie uzasadniona z punktu widzenia korzyści społecznych.

Połączenie transportem szynowym Lotniska w Modlinie z Warszawą jest rozpatrywane poprzez zbudowanie odgałęzienia od istniejącej linii kolejowej relacji Warszawa – Nasielsk.174

1

23.06.2008 

Grzegorz Buczek 

Uwaga dot. zgodności i spójność obowiązujących dokumentów strategicznych tj. „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy”, „Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku” z projektem „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy …”

N

Strategia została przygotowana z uwzględnieniem dokumentów wymienionych w zgłoszonym wniosku i jest z nimi zgodna.  

 

175

1

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

 Uwaga dot. przedstawienie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje znajdujące się w „Strategii …”

N

Strategia określa cele rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne. Określa też zadania, które powinny być podejmowane w poszczególnych podsystemach transportowych dla ich realizacji. Zadania te mają zróżnicowany charakter, inwestycyjny, ale także organizacyjny. Strategia wymienia projekty kluczowe dla poszczególnych podsystemów transportowych, ale także mechanizmy, które mogą być zastosowane dla realizacji poszczególnych zadań. Na przykład w przypadku transportu zbiorowego Strategia wskazuje na konieczność zarządzania systemem transportowym w skali aglomeracji, podjęcia działań w kierunku integracji najważniejszych węzłów transportowych, modernizacji systemu kolejowego. Działania te są niezwykle pilne i powinny być realizowane w pierwszej kolejności, ale na tym etapie brak jest rozstrzygnięć, które pozwoliłyby choćby na szacunkowe określenie kosztów. W wielu przypadkach tam gdzie stopień zaawansowania prac projektowych jest wysoki takie oszacowanie jest możliwe, ale też biorąc pod uwagę rozbieżności między oszacowaniami kosztów a rzeczywistymi wynikami przetargów na przedsięwzięcia inwestycyjne obarczone dużym błędem. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że Strategia nie pełni funkcji wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI jest odrębnym dokumentem Miasta) zespól autorski Strategii uznał , że nie powinno się wiązać obiektywnie sformułowanego programu rozwoju systemu transportowego z niepewnie określonym zestawem kosztów działań. Podobnie jak nie powinno się wiązać niepewnie określonych kosztów z nie w pełni określonym budżetem przewidzianym na ich realizację. Niepewność ta dotyczy w głównej mierze istotnych, ale trudnych do określenia środków finansowych, jakie mogą być do dyspozycji z Unii Europejskiej w okresie do roku 2015.

 

175

2

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

Uwaga dot. wzmocnienia systemu „Parkuj i Jedź”


T

Problem uwzględniony w Strategii w punkcie 4.1.2. w zadaniu 5.
175

3

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

Usprawnienie systemu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

T

Problem zgłoszony we wniosku jest uwzględniony w Strategii w pkt. 4.2.3 (Zadanie 9. Uporządkowanie systemu parkowania). W 2009 roku planowane jest poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o następny obszar obejmujący Nowe Miasto, Powiśle, Solec oraz połączenie SPPN Ochoty ze Śródmieściem. W następnych latach planowane są dalsze poszerzenia o Muranów, Nowolipki, Mirów oraz dalszą część Ochoty.
175

4

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

System sterowania ruchem

N

Rozwój systemu zarządzania ruchem znajduje się na liście zadań ujętych w Strategii (np. zadanie 4 w spisie zadań dot. systemu drogowego).
175

5

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

Monitoring

N

O ile Autorowi wniosku chodziło o monitorowanie ruchu, to będzie to jedna z głównych funkcji zaawansowanego systemu zarządzania ruchem (zadanie 4 w spisie zadań dot. systemu drogowego).
175

6

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

Opłaty za generowanie ruchu

N

Wniosek wymagałby sprecyzowania. Autor prawdopodobnie miał na myśli opłaty za korzystanie z wszystkich dróg publicznych (uwzględniające typ pojazdu, przebytą drogę, kategorię drogi, obszar, stan obciążenia ruchem w danym okresie i tp.). Rozwiązanie takie jest przewidywane, jako docelowe, w unijnej polityce transportowej, jednak jego wprowadzenie w Warszawie byłoby możliwe dopiero po decyzjach dot. całego kraju. Jako bardziej realne przyjęto w strategii wprowadzenie opłat za wjazd do obszaru centralnego.
175

7

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

Podatek od nieruchomości – płaska taryfa

N

Wniosek wymagałby sprecyzowania. O ile Autor miał na myśli zróżnicowanie podatku od nieruchomości, np. w zależności od dostępności (jakości obsługi drogami i transportem publicznym), to wymagałoby to stworzenia podstaw prawnych.
175

8

23.06.2008 

Bogdan Żmijewski 

Sposób finansowania celów założonych w „Strategii …”

T

Strategia z zasady nie obejmuje szacunku kosztów realizacji i korzyści. Natomiast w punkcie 4.5.1 dodano następujące sformułowanie:

Dla realizacji zadań ujętych w „Strategii..” konieczne jest wykorzystanie możliwości dofinansowania projektów ze środków UE oraz wykorzystanie możliwości tkwiących w mechanizmach takich jak partnerstwo publiczno-prywatne (ppp). Źródłem finansowania inwestycji i eksploatacji mogą być dochody systemu opłat za wjazd do centrum, pod warunkiem zagwarantowania ich użycia wyłącznie na wsparcie transportu.”


176

1

23.06.2008 

Paweł Poncyliusz 

 Uwaga dot. braku wzorca i modelu w jaki sposób zrealizować cele zawarte w „Strategii…”,

N

Dokument zawiera wzorzec realizacji. Zawiera w sobie kierunki działań dotyczących systemu transportowego (politykę transportową) a następnie strategię wdrażania (w podziale na zadania do zrealizowania w poszczególnych podsystemach transportowych) i środki realizacji. Wskazuje też działania, które powinny być traktowane jako priorytetowe (w zakres działań inwestycyjnych i organizacyjnych).

 

176

2

23.06.2008 

Paweł Poncyliusz 

Uwaga dot. braku koncepcji rozwoju transportu kolejowego oraz SKM


N

Koncepcja rozwoju transportu kolejowego oraz SKM została przedstawiona w ramach punktu 4.1.2. zadania 4.
176

3

23.06.2008 

Paweł Poncyliusz 

Uwaga dot. analizy ekonomicznej budowy II linia metra (przeciwstawienie kosztów korzyściom płynącym z inwestycji)

T

Uwaga uwzględniona w tekście „Strategii …”

Jednym ze środków realizacji polityki transportowej jest odpowiednie finansowanie. Należy zapewnić właściwą proporcję pomiędzy nakładami na utrzymanie, modernizację i inwestycje. Dla każdej inwestycji powinno być wykonane studium wykonalności, które po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej powinno wykazać opłacalność społeczną danej inwestycji. W analizach ekonomicznych porównywane są nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne i uzyskiwane korzyści społeczne wynikające z uzyskiwanych oszczędności czasu, obniżeniu kosztów eksploatacji, zmniejszeniu liczby wypadków, zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.


176

4

23.06.2008 

Paweł Poncyliusz 

Propozycja kolejności inwestycji: tramwaj – kolej – metro


T

Uwaga uwzględniona w tekście „Strategii …”

W rozdziale 4.5.1 przedstawiono priorytety w podziale na dwie grupy: działań organizacyjno – modernizacyjnych i działań inwestycyjnych.


176

5

23.06.2008 

Paweł Poncyliusz 

Uwaga dot. możliwości realizacji „Strategii …” (brak zapewnienia środków w budżecie m.st. Warszawy)


T

Uwaga uwzględniona w tekście „Strategii „

Dokument „Strategii …” ma pomóc w weryfikacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego formułując priorytety w działaniach inwestycyjnych.


177

1

23.06.2008 

Piotr Domżalski

Uwaga dot. SKM do Piaseczna (bezpośrednie połączenie bądź współpraca SKM + KM)

T

 Problem uwzględniony w Strategii w ramach punktu 4.1.2. zadanie 4.

 

177

2

23.06.2008 

Piotr Domżalski

Prywatni przewoźnicy w ramach SKM w formie PPP


T

Problem uwzględniony w Strategii w ramach punktu 4.1.2., zadanie 4. min. w ramach zapisu: „Wskazane będzie powierzanie wykonywania przewozów kolejowych na drodze przetargów tak, by stworzyć rzeczywisty konkurencyjny rynek w tym segmencie usług”.
177

3

23.06.2008 

Piotr Domżalski

Tramwaj Wilanów – wydłużenie do Konstancina

N

Strategia wskazuje modernizację i rozwój komunikacji tramwajowej jako zadanie priorytetowe dla systemu transportowego Warszawy. Zakłada budowę czterech tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich w tym tramwaju: Kasprzaka - Dw. Zachodni - Banacha – Pl. Unii Lubelskiej – Wilanów,
Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także przedłużenia trasy tramwajowej do Konstancina. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, jej realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.
177

4

23.06.2008 

Piotr Domżalski

Połączenie szynowe z Łomiankami


N

Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji szynowej niż te wymienione w dokumencie, w tym także połączenia szynowego z Łomiankami. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, jej realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.
177

5

23.06.2008 

Piotr Domżalski

Opłaty za wjazd do Centrum przy zapewnieniu alternatywy dla kierowców - parkingi na obrzeżach strefy + sprawny transport publiczny i karnety długoterminowe

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna