Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona39/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

N

Strategia zakłada radykalną poprawę jakości transportu publicznego oraz stworzenie systemu parkingów P&R. Jednak parkingi takie nie będą lokalizowane na granicy Centrum, ale w strefie peryferyjnej, przy przystankach metra i kolei . W przypadku opłat za wjazd do obszaru karnety długoterminowe (z rabatem) nie są stosowane, ponieważ byłoby to sprzeczne z celem opłat (zniechęcanie do użytkowania samochodu w podróżach do centrum).
177

6

23.06.2008 

Piotr Domżalski

Wprowadzanie tras komunikacyjnych w tunele w celu odzyskania przestrzeni publicznej

N

Postulowane rozwiązanie byłoby całkowicie sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami polityki transportowej zrównoważonego rozwoju. Warianty tej polityki oraz wnioski wynikające z doświadczeń krajów wysoko-rozwiniętych przedstawione są w punktach 3.2 i 3.3.
178

1

 23.06.2008

Marcin Herbst

Korzyści płynące z konsultacji społecznych:

- Warszawski Okrągły Stół Transportowy (reaktywacja),- zaangażowanie społeczeństwa w duże inwestycje realizowane przez Warszawę jako dobry przykład konsultacji ze społeczeństwem


T

W tekście Strategii wielokrotnie podkreślana jest potrzeba akceptacji społecznej i partycypacji proponowanych rozwiązań i działań. W rozdziale 5, omówiono kwestie związane z promocją tych działań. Uwzględniając uwagę nr 178 zaproponowano zmianę tytułu i /uzupełnienie rozdziału 5 o zagadnienia konsultacji i wniosek o rozważenie reaktywacji WOST.

BDiK

CKS

179

1

23.06.2008 

Małgorzata Piątek

Niekorzystne zmiany w transporcie publicznym: brak możliwości przesiadki


T

Problem uwzględniony w Strategii. Strategia zakłada prowadzenie działań w kierunku umożliwienia przesiadania się i poprawiania warunków dokonywania przesiadek (punkt 4.1.2., zadanie 5). 

 

179

2

23.06.2008

Małgorzata Piątek

Niekorzystne zmiany w transporcie publicznym: konieczna integracja transportu publicznego


T

Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.1.2., zadanie 5). 
179

3

23.06.2008

Małgorzata Piątek

Niekorzystne zmiany w transporcie publicznym: likwidacja niektórych linii autobusowych w okresie letnim


N

Problem ważny, ale nie dotyczy Strategii. Powinien być uwzględniony w ramach bieżącego zarządzania systemem przez ZTM. Uwaga przekazana do ZTM.

ZTM

179

4

23.06.2008

Małgorzata Piątek

Niekorzystne zmiany w transporcie publicznym: prawidłowe ukształtowanie węzłów przesiadkowych


T

Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.1.2., zadanie 5). 
180

1

23.06.2088 

Jarosław Kiepura

Zapewnienie rezerwy terenu pod tramwaj do Piaseczno, do Łomianki i w innych kierunkach


N

Strategia nie odnosi się do kwestii rezerw terenu pod inwestycje transportowe. Działania w tym zakresie podejmowane są na etapie tworzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

 

180

2

23.06.2008

Jarosław Kiepura

Brak koordynacji inwestycji dzielnicy Wawer a ZTM


N

Problem nie dotyczy Strategii. Należy do bieżącej działalności ZTM. Wniosek został przekazany do ZTM.

ZTM

180

3

23.06.2008

Jarosław Kiepura

Likwidacja pętli autobusowej w ul. Emilii Plater – zasadność


N

Problem nie dotyczy Strategii. Należy do bieżącej działalności ZTM. Wniosek został przekazany do ZTM.

ZTM

180

4

23.06.2008

Jarosław Kiepura

Pętla tramwajowa ul. Świętokrzyska – pl. Grzybowski


N

Strategia wskazuje modernizację i rozwój komunikacji tramwajowej jako zadanie priorytetowe dla systemu transportowego Warszawy. Zakłada budowę czterech nowych tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich.
Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także budowy pętli tramwajowej Pl. Grzybowski. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, jej realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.
180

5

23.06.2008

Jarosław Kiepura

Przebieg II linia metra przez Dworzec Centralny


N

W związku z uwzględnieniem w Strategii budowy II linii metra w ciągu ul. Świętokrzyskiej, co wynika z dotychczas przeprowadzonych prac planistycznych i projektowych wniosek nie może być uwzględniony.
181

1

23.06.2008 

Leszek Kania

Wniosek dot. integracji kolei z transportem miejskiego – wspólny bilet metropolitalny

T

Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.2.1., zadanie 4). 

 

182

1

 23.06.2008

Krzysztof Leszczyński

Inwestycja Nowolazurowej w aspekcie integracji masowej komunikacji i ruchu indywidualnego

T

Uwaga uwzględniona.

Planowana ulica Nowolazurowa przecina linię kolejową do Sochaczewa w rejonie przystanku W-wa Ursus Północny i w tym rejonie powstanie węzeł przesiadkowy pomiędzy komunikacją autobusową i kolejową.


183

1

 23.06.2008

 Andrzej Dutkowski

Połączenie Bródna z płn. częścią lewobrzeżnej Warszawy – przedłużenie linii tramwajowej w ul. Nowostalowej


N

Strategia wskazuje modernizację i rozwój komunikacji tramwajowej jako zadanie priorytetowe dla systemu transportowego Warszawy. Zakłada budowę czterech nowych tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich.
Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także przedłużenia linii w ul. Nowostalowej. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, jej realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.

 

183

2

23.06.2008

Andrzej Dutkowski

Poszerzenie ul. Popularnej; ul. Woronicza, Trasa Siekierkowska (uwzględniając małą obwodnicę Włoch)


N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

Wniosek przekazano do Zarządu Dróg Miejskich/Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.ZDM

ZMID

183

3

23.06.2008

Andrzej Dutkowski

Połączenie lotniska z Dworcem Centralnym i Dworcem Gdańskim koleją „Alweg”

N

Koncepcja połączenia lotniska z centrum koleją jednoszynową (np. typu Alweg) była przedmiotem analiz w poprzednich latach. Analiza techniczno-ekonomiczna wykazała, że jest to rozwiązanie znacznie mniej efektywne niż połączenie z wykorzystaniem linii kolejowej .
183

4

23.06.2008

Andrzej Dutkowski

Kampania informacyjna o planowanych rozwiązaniach komunikacyjnych

T

Temat ujęty w rozdziale 5, który dodatkowo został rozszerzony o wstęp, w którym podkreślono wagę komunikacji ze społeczeństwem.
184

1

23.06.2008 

Bogusław Uniśkiewicz 

Kolejowo-drogowy most na Wiśle łączący Piaseczno z Otwockiem

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ zapisy „Strategii „ dotyczą jedynie obszaru administracyjnego Warszawy.

Połączenie Piaseczna z Otwockiem ze względu na położenie poza granicami Warszawy nie jest objęte zapisami Strategii. Wniosek przekazany do Urzędu Marszałkowskiego.UM

184

2

23.06.2008

Bogusław Uniśkiewicz

Wniosek dot. Warszawskiej Obwodnicy Kolejowej
N

W Strategii w pkt 4.1.2 dotyczącym rozwoju systemu transportu publicznego, w zadaniu 4 Usprawnienie komunikacji kolejowej zapisano konieczność działań prowadzących do jakościowej zmiany sposobu funkcjonowania podsystemu kolejowego obsługującego Warszawę i miejscowości podwarszawskie. W Strategii wskazano działania, jakie powinny być podejmowane do roku 2015, w tym między innymi zintegrowanie węzłów przesiadkowych, poprawa oferty przewozowej (standard taboru, częstotliwość), eliminacja wąskich gardeł (prędkość przejazdu), rozwiązania poprawiające przepustowość linii średnicowej, usprawnienie powiązania z dw. lotniczym Okęcie. Zakres działań niezbędnych dla jakościowej zmiany systemu kolejowego jest bardzo duży, kosztowny i wymaga czasu. Powinien w pierwszej kolejności dotyczyć linii podstawowych, usytuowanych promieniście w stosunku do centrum Warszawy (np. linia do Otwocka, do Grodziska, do Sochaczewa, do Legionowa, do Wołomina). Czas niezbędny na dokonanie zmian (i koszty) zdecydowanie wybiegają poza okres roku 2015. W związku z powyższym przywołana we wniosku linia obwodowa jako ważny element systemu transportowego może być brana pod uwagę po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności inwestowania w jej modernizację na podstawie wyników studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.

W celu udoskonalenia działań na rzecz integracji poszczególnych systemów transportu zbiorowego w Warszawie w dniu 23 marca 2007 r. zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 268/2007 została powołana Komisja ds. współpracy m.st. Warszawy ze spółką PKP S.A. Do zadań Komisji należy określenie obszarów i sposobów współpracy miasta stołecznego Warszawy ze spółką PKP S.A.


184

3

23.06.2008

Bogusław Uniśkiewicz

EURO 2012: bezpieczeństwo – budowa centrum gastronomiczno-rozrywkowego pomiędzy Stadionem a przystankiem kolejowym

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

Wniosek przekazano do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.BAiPP

184

4

23.06.2008

Bogusław Uniśkieiwcz

Adaptacja kolejowej bocznicy metra na potrzeby komunikacji publicznej

N

Uwaga nieuwzględniona

Nie ma uzasadnienia funkcjonalnego dla uruchamiania komunikacji publicznej na tej bocznicy. Wzdłuż bocznicy kolejowej nie ma zagospodarowania przestrzennego, które generowałoby potoki pasażerskie wymagające uruchamiania komunikacji kolejowej. Z drugiej strony przepustowość linii radomskiej po uruchomieniu kolejowej obsługi Portu Lotniczego nie pozwala na wprowadzenie dodatkowych pociągów z bocznicy do metra.


185

1

23.06.2008 

Jan Pabiańczyk

 


Integracja szynowych systemów transportowych


T

Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.2.1., zadanie 4). 

 

185

2

23.06.2008

Jan Pabiańczyk

Metro na lotnisko

N

Strategia w rozdziale 4.1.2 w ramach zadania 3, zakłada kontynuację rozwoju metra - budowę II i III linii. Zakres rozwoju systemu metra wynika z innych dokumentów planistycznych miasta w tym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, które nie przewiduje rozwoju metra w kierunku lotniska. Ewentualna zmiana dotychczasowych założeń, dotyczących systemu metra w Warszawie wymagałaby wykonania studiów planistycznych w tym zakresie oraz studium wykonalności potwierdzającego efektywności takiego działania.
185

3

23.06.2008

Jan Pabiańczyk

Połączenie linii tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego z bocznicą kolejową z Piaseczna


N

Strategia wskazuje modernizację i rozwój komunikacji tramwajowej jako zadanie priorytetowe dla systemu transportowego Warszawy. Zakłada budowę czterech nowych tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich.
Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także przedłużenia linii od WPT (Warszawski Park Technologiczny) z wykorzystaniem bocznicy kolejowej do Piaseczna. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, jej realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.
185

4

23.06.2008

Jan Pabiańczyk

Bocznica do Huty a węzeł Młociny


N

Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji szynowej na terenie Warszawy niż te zapisane w dokumencie. Ich realizacja powinna posiadać potwierdzenie zasadności ustalone w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.
186

1

23.06.2008 

Krzysztof Majda 

Uwaga dot. rozbicie węzła centralnego; integracja WKD – Dworzec Centralny – Dworzec Śródmieście – Metro Centrum

T

Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.2.1., zadanie 4 i zadanie 5). Szczegółowy plan działania w zakresie integracji węzła WKD – Dworzec Centralny – Dworzec Śródmieście – Metro Centrum będzie wynikiem odrębnych prac planistycznych i projektowych, które już zostały podjęte przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

 

186

2

23.06.2008

Krzysztof Majda

Uwaga dot. uatrakcyjnienia dostępności przystanków kolejowych na terenie Warszawy

T

 Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.2.1., zadanie 4 i zadanie 5). Szczegółowy plan działania będzie wynikiem odrębnych prac planistycznych i projektowych. Brana jest pod uwagę możliwość przesuwania, lub dodawania nowych przystanków i tworzenia węzłów przesiadkowych.
186

3

23.06.2008

Krzysztof Majda

Uwaga integracji a dostępność stacji Wawer

T

 Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.2.1., zadanie 4 i zadanie 5). 
187

1

23.06.2008 

Grzegorz Buczek 

Uwaga dot. krótkookresowości „Strategii …”

N

Strategia obejmuje okres rozwoju systemu transportowego do roku 2015 (jako podstawowy horyzont czasowy) i na lata kolejne tzn. że dążyć się będzie do jak najszybszej realizacji (do roku 2015) jak największej liczby zadań i działań określonych w Strategii, jako najpilniejsze i najważniejsze dla usprawnienia systemu transportowego miasta (priorytety realizacyjne). Z drugiej strony, ponieważ sformułowana w ramach niniejszego dokumentu polityka transportowa definiuje cele kierunkowe – długoterminowe, należy liczyć się z tym, że część działań zostanie zapoczątkowana do roku 2015, a następnie będzie kontynuowana w latach późniejszych.

Horyzont Strategii został określony w związku z koniecznością dostosowania dokumentu do wymagań Unii Europejskich. W takiej postaci dokument może być wykorzystywany do ubiegania się o środki finansowe z Unii. 

187

2

23.06.2008

Grzegorz Buczek

Uwaga dot. braku dalekosiężnej wizji transportuN

Strategia dotyczy podstawowego horyzontu czsowego do roku 2015, stąd z konieczności koncentruje się na zadaniach najpilniejszych. Niezależnie, wskazuje cele i kierunki rozwoju systemu transportowego (polityka transportowa) oraz nawiązuje do SUiKZP. Przedstawia zatem, dalekosiężną wizję rozwoju systemu transportowego w Warszawie.
187

3

23.06.2008

Grzegorz Buczek

Uwaga dot. realności „Strategii …”


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna