Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona42/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

N

Rozwój lotniska Okęcie nie jest sprzeczny z rozwojem gospodarczym obszarów położonych w sąsiedztwie lotniska. Rozwój lotniska wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, w którym wystąpią ograniczenia dotyczące rozwoju budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa i służby zdrowia. Natomiast nie wystąpią żadne ograniczenia dotyczące funkcji produkcyjnych, przemysłowych, usługowych i handlowych.
199

1

23.06.2008

Marek Niedzwiecki

Brak koordynacji działań planistycznych – urbanizacja nowych obszarów a układ komunikacyjnyN

Strategia jest skoordynowana ze SUIKZP i uwzględnia zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Opóźnienia w rozwoju infrastruktury transportowej systemu transportu publicznego są konsekwencją niewystarczającymi środkami finansowymi.
199

2

23.06.2008

Marek Niedzwiecki

Odcięcie Powiśla od Centrum miasta


N

Ograniczone skomunikowanie Powiśla z centrum wynika z konfiguracji terenu (skarpa). W ramach prac nad szczegółowymi planami zagospodarowania przestrzennego rozważane są niekonwencjonalne rozwiązania, np. w rejonie ul. Karowej/Uniwersytetu Warszawskiego..
199

3

23.06.2008

Marek Niedzwiecki

Uwaga dot. brak możliwości jazdy autobusów po torowisku na trasie W-Z


N

Strategia zakłada modernizację trasy tramwajowej WZ. W ramach dotychczasowych prac projektowych przewidywane jest wprowadzenie autobusów na torowisko tramwajowe. Będzie to jednak zależeć od decyzji szczegółowych podejmowanych na etapie projektowania.
200

1

23.06.2008 

Leszek Kania 

Zbyt mało celów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego


N

Strategia poświęca problemowi bezpieczeństwa ruchu odrębne zadanie z określonymi celami podstawowymi i zadaniami do realizacji. Uszczegółowienie powinno następować na etapie przygotowywania programu poprawy bezpieczeństwa ruchu w Warszawie.

 

201

1

 23.06.2008

 Tomasz Małkiewicz

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców – niedostateczny zakres w „Strategii …”

T

Uwaga jest słuszna. Niestety dla rzetelnej oceny zdrowotnych skutków nadmiernego rozwoju komunikacji oraz idącym za tym pojawieniem się silnych oznak miejskiego stresu w Warszawie brakuje podstawowych danych obserwacyjnych, w tym sprawozdawczości medycznej i wyników badań fizjologicznych na standaryzowanych populacjach. Warszawa nie jest miastem o bardzo złych warunkach zdrowotnych, dlatego prace takie są wciąż niepełne, choć prowadzone. Proponuje się wpisanie do wniosków potrzeby rozpoczęcia systematycznych badań stanu zdrowia mieszkańców poddanych uciążliwościom miasta, zwłaszcza transportu miejskiego.

Symptomatyczne jest, że tragiczna sytuacja wypadków drogowych w Warszawie, przedstawiona w Strategii nie zyskała znaczącego zainteresowania u biorących udział w konsultacjach. Wydaje się, ze mieszkańcy uznali, że wysoka wypadkowość, jeszcze większa urazowość i zastraszająca śmiertelność ruchu drogowego w stolicy są rezultatem złych zachowań kierujących i innych użytkowników dróg. Tak rozumiana przyczyna jest tylko jedną z trzech równoważnych: dwie pozostałe to zły stan dróg i marna organizacja ruchu oraz niska jakość taboru. Wszystkie wymienione trzy aspekty są przedmiotem zainteresowania Strategii i Prognozy z założeniem szybkiego dojścia do standardów europejskich, a przede wszystkim do zdecydowanego poprawienia wymienionych statystyk.

W Warszawie notuje się symptomy utrwalania się stresu miejskiego, którego ważnymi elementami jest obawa o wypadek, tłok i nieporządek uliczny oraz zespół synergicznych oddziaływań hałasu, pylenia i emisji gazowych. Zjawisko to występuje w naszej ocenie zdecydowanie silniej niż wynikałoby to z gęstości ruchu i liczby mieszkańców. Przez pryzmat tego stresu odbierają stan sytuacji transportowej w Warszawie liczni uczestnicy konsultacji.

Wśród złych sygnałów dotyczących zdrowotnych aspektów ruchu samochodowego w Warszawie zaliczyć należy wyniki badań prowadzonych przez zespół Politechniki Warszawskiej. Wskazują one zanieczyszczenie powietrza jako podstawową przyczynę zachorowania około 85.000 mieszkańców Warszawy rocznie na choroby płuc (POCHP). Niewydolność płuc jest początkiem i przyczyną wielu innych zespołów chorobowych trwających od 5-20 lat, których zasięg i końcowe efekty są trudne do oszacowania. Ze względu na liczbę mieszkańców Warszawy można tu mówić o szkodach w zdrowiu i życiu na ogromną skalę. Bez wątpienia jednym z podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza są spaliny samochodowe. W/g danych Instytutu Onkologii w województwie mazowieckim umiera na nowotwory układu oddechowego co roku około 19.000 osób co w znacznej mierze spowodowane jest zanieczyszczeniem powietrza. Oczywiście dane te musza być częściej weryfikowane i uzupełniane, płynące z ich lektury ostrzeżenie jest uzasadnione. 

201

2

 23.06.2008

 Tomasz Małkiewicz

Ocena zanieczyszczenia powietrza – propozycja konkretnych działań i cele do osiągnięcia oraz skutki dla zdrowia

T
201

3

 23.06.2008

 Tomasz Małkiewicz

Czy „Strategia …” uwzględnia program ochrony powietrza, zdrowia, program wdrażania biopaliw

N

Strategia i Prognoza zakładają wprowadzenie zasad i rygorów Programu Ochrony Powietrza w Warszawie oraz licznych deklaracji i projektów związanych z wprowadzaniem biopaliw oraz paliw o mniejszych wskaźnikach emisji. Należy jednak zauważyć, ze oba dokumenty nie są odpowiedzią na te i inne podobne programy a wizja zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w warunkach zastanych (a wiec także przy założeniu realizacji różnych przyjętych już rozwiązań). Programy takie są wiec uwarunkowaniami a nie predykatorami dla tworzonej Strategii. Ich założeniem było takie kształtowanie systemu transportowego stolicy by spełnione zostały zasady zrównoważonego rozwoju, a wiec także fundamentalne zasady oszczędzania środowiska i ludzkiego zdrowia w stopniu możliwym do wypełnienia w warunkach utrzymania niezbędnego poziomu wolności poruszania się oraz wypełniania obowiązku zapewnienia usług transportowych. Aprioryczne przyjęcie celów innych dokumentów i ustaleń strategicznych prowadzić może do zagubienia tego zasadniczego celu.

Odpowiedź na to pytanie jest także zamieszczona w tekście sumującym.


201

4

 23.06.2008

 Tomasz Małkiewicz

Strategia mało wspomina o zdrowotności mieszkańców

T

Uwaga jest uwzględniona w zapisach Strategii.

Nadanie priorytetów dla transportu zbiorowego, w tym komunikacji szynowej powinien znacząco zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska związane z emisją spalin. Przyczyni się to poprawy zdrowotności. Trudno jest jednak przeprowadzić obliczenia liczbowe, jaka to będzie poprawa.


201

5

 23.06.2008

 Tomasz Małkiewicz

- strefy ograniczonego dostępu dla pojazdów spełniających określone normy ochrony środowiska EURO 1, 2, …itp.

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

202

1

23.06.2008

Bogusław Uniśkiewicz

Bezpieczeństwo w transporcie szynowym wobec masowej fali kibiców po imprezach EURO 2012

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

Wniosek będzie wykorzystany przy opracowywaniu koncepcji obsługi imprez masowych na Stadionie Narodowym. Wniosek przekazano do Zarządu Transportu Miejskiego. ZTM

203

1

23.06.2008

Łucjan Sokołowski

Północny wylot trasy S7 z Warszawy w kierunku Gdańska 

N

  Przedstawiony w „Strategii ….” Przebieg trasy S7 wynika z dokumentów zewnętrznych, do których należy zaliczyć:

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r.w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r.) Przewiduje ono między innymi drogę S7 S6/A1 (Gdańsk) - Elbląg - Olsztynek - Warszawa - Kielce - Kraków - Rabka

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO uchwalony w 2004 r

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M.St.Warszawy uchwalone w 2006 roku.

Wymienione dokumenty zadecydowały o generalnym kształcie układu dróg ruchu szybkiego na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy.

Decyzje o szczegółowym zlokalizowaniu elementów systemu transportowego podejmowane są w oparciu o następujące przepisy prawa:

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Zgodnie z tymi przepisami decyzje lokalizujące drogi ekspresowe wydaje wojewoda mazowiecki, po uprzednim uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W chwili obecnej dla północnego wylotu drogi S7 został złożony wniosek GDDKiA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W ramach analiz poprzedzających przygotowanie wniosku dokonano porównań wielu wariantów przebiegu trasy S7 w kierunku północnym, w tym wariantu przebiegu wzdłuż Wisły. Wariantem preferowanym przez GDDKiA na podstawie wielokryterialnej analizy został wariant przebiegu trasy omijający Łomianki od strony zachodniej. Ostateczną decyzję o wyborze wariantu podejmie Wojewoda po zasięgnięciu opinii Ministra Środowiska i przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W swojej decyzji wojewoda wyznaczy korytarz w którym ma nastąpić realizacja inwestycji. Po uprawomocnieniu się decyzji wojewody będzie można dokonać ewentualnej zmiany przebiegu korytarza dla trasy S7 w obowiązujących dokumentach planistycznych.


 

204

1

23.06.2008 

Magdalena Popławska 

Wprowadzenie opłaty za wjazd do Gminy Centrum

T

 Wprowadzenie opłat przewidziano w projekcie Strategii. Określenie granic obszaru wymaga pogłębionych analiz. Jest niemal pewne, że granica nie będzie pokrywała się z granicami dzielnicy (nie gminy) Śródmieście.

 

204

2

23.06.2008 

Magdalena Popławska 

Nie budowanie dróg ekspresowych tylko drogowych połączeń lokalnych między dzielnicami

N

Przedstawiony w „Strategii ….” układ drogowy, w tym układ dróg ekspresowych, wynika z dokumentów zewnętrznych, do których należy zaliczyć:

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r.)

  2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO uchwalony w 2004 r

  3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M.St.Warszawy uchwalone w 2006 roku.

Wymienione dokumenty zadecydowały o generalnym kształcie układu dróg ruchu szybkiego na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, w tym o przebiegu tras ekspresowych.

Z badań i prognoz ruchu wynika, że udział ruchu tranzytowego jest stosunkowo niewielki. Przeważająca większość pojazdów przecinających granice miasta, to pojazdy kończące podróże w obszarze miasta, lub w obszarze otaczającym. Układ drogowy, w tym drogi ekspresowe służą zatem przede wszystkim społeczności miasta i jego otoczenia.


205

1

 23.06.2008

Zofia Olędzka

GZWP ZZZ (obwodnic warszawskich. Główny Zbiornik Wód Podziemnych ZZZ)


T

Problem ten został naświetlony. Dzięki dobrej izolacji tego zbiornika bezpośrednie zagrożenie dla zasobów ilościowych i jakościowych wód nie występuje.

Kotlina Warszawska jest jednym z największych i najcenniejszych zbiorników wód wgłębnych utrzymujących się w warunkach niecki subartezyjskiej z dobrą izolacją partiami glin plejstoceńskich. Umożliwia to bezpieczne inwestowanie nad tym zbiornikiem, oczywiście z zachowaniem zasad ochrony hydrogeochemicznej. Natomiast lokalne ujęcia wód wraz ze strefą bezpośredniej ochrony nie mogą być naruszane inwestycjami liniowymi i innymi.Generalnie nie ma konfliktu pomiędzy rozwojem sieci transportowej Warszawy a ochroną zasobów wodnych.

 Objaśnienia skrótów:

BDiK – Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

BDiK/IR – Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Inżyniera Ruchu

BKI – Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy

BAiPP – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

MPPPiSP – Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. warszawy

CKS – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

ZDM – Zarząd Dróg Miejskich

ZMID – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego

MW Sp. z o.o. – Metro Warszawskie Sp. z o.o.

TW Sp. z o.o. – Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

ZTP – Zarząd Terenów Publicznych

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

UM – Urząd Marszałkowski

MI – Ministerstwo Infrastruktury

PKP PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


1 Oba programy zawierają przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego


: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna