Załącznik nr 2 kraków, dniaPobieranie 25.35 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar25.35 Kb.
Załącznik nr 2

………………………………………………………………. Kraków, dnia …………………….

imię/imiona i nazwisko

……………………………………………………………….

………………………………………………………..………

adres do korespondencji

…………………………………………………………….….

numer telefonu kontaktowego

………………………………………………………….…….

numer albumu na PK

……………………………………………………………….

uczelnia, wydział, nazwa pierwszego kierunku studiów

……………………………………………………………….

wydział, nazwa drugiego kierunku studiów, rok studiów

……………………………………………………………….

poziom kształceniaPan prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski

Prorektor ds. Studenckich PK

za pośrednictwem

Pani/Pana*) ………………………….…………..….

Dziekan/Dziekana*) Wydziału

………………………………………………….……

…………………………………………..… PK

WNIOSEK

W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW I KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ BEZ WNOSZENIA OPŁAT NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW STACJONARNYCH PODJĘTYCH BEZ WNOSZENIA OPŁAT PRZEZ STUDENTA LUB ABSOLWENTA PIERWSZEGO KIERUNKU STUDIÓW STACJONARNYCH

Na podstawie art. 170a ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), proszę o ustalenie, na podstawie poniżej przedstawionych wyników w nauce i osiągnięć, prawa do kontynuowania studiów i korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat na ….. roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia*) na kierunku ……………………………………, który jest dla mnie drugim kierunkiem studiów podjętych bez wnoszenia opłat.


Wyniki w nauce i osiągnięcia studenta (wypełnia student)

Liczba punktów:

(wypełnia pracownik dziekanatu)

Średnia ocen za poprzedni rok studiów wyniosła ………
Wykaz osiągnięć:
Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia artystyczne

Osiągnięcia sportowe
SUMA punktów
Załącznik:

Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe:

  1. ………………………………..…………………………………………………………………………….………….…,

  2. ……………………………………………………………………………………..…………………….......................,

  3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Świadoma/y*) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”.…………………………….

(podpis Studentki/Studenta*))

OPINIA DZIEKANA WYDZIAŁU*):
Pozytywnie opiniuję wniosek Studentki/Studenta*).

Uzasadnienie: Studentka/Student*) spełniła kryteria/spełnił kryteria, o których mowa w art. 170a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), które uprawniają Studentkę/Studenta*) do kontynuowania studiów i korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych.

Negatywnie opiniuję wniosek Studentki/Studenta*).

Uzasadnienie: Studentka/Student*) nie spełniła kryteriów/nie spełnił kryteriów, o których mowa w art. 170a ust. 4 ustawy


z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), które uprawniają Studentkę/Studenta*) do kontynuowania studiów i korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych, gdyż:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….. …….…………….…………………..

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć imienna dziekana)
*)niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna