Załącznik nr 3 do siwz nr sprawy 01/PN/OA/13 zakres obowiąZKÓWPobieranie 26.69 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar26.69 Kb.

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 01/PN/OA/13ZAKRES OBOWIĄZKÓW
pracowników ochrony budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli 1. System pracy ochrony oraz wyposażenie w środki wspomagające pracę ochrony w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19.

- jeden agent ochrony - całodobowo - codziennie, przez wszystkie dni w roku

oraz

- dwóch agentów ochrony w dniach urzędowania Sądu w układzie:Agent 1

w godzinach 700 – 1500 (wszystkie dni pracy sądu)

Agent 2

w godzinach 800 - 1800 (w poniedziałki)w godzinach 800 – 1600 (wtorek – piątek)
Wyposażenie:

- bramowy detektor metalu - 1 szt.

- ręczny detektor metalu - 2 szt.

Ponadto budynek wyposażony jest w:

- system sygnalizacji włamania i napadu

- system monitoringu wizyjnego

- system sygnalizacji pożaru

- dźwiękowy system ostrzegania

Od agentów ochrony wymagana jest umiejętność obsługi powyższych urządzeń i systemów !!

Bieżącą konserwację i naprawy w/w urządzeń i systemów zapewnia Zamawiający.
 1. Pracownicy ochrony podlegają w czasie pełnienia służby kierownictwu Sądu, a także kierownictwu zatrudniającej ich agencji ochrony.


III. Pracownicy ochrony działają zgodnie z przepisami n/w aktów prawnych:
- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. nr 89, poz. 563),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych względem osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. Nr 144, poz. 933),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policją, jednostkami ochrony p.poż., obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108).

 1. Do obowiązków pracowników ochrony w czasie pełnienia służby należy:

1. Całodobowa ochrona fizyczna wskazanego w pkt I obiektu Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli w zakresie zapobiegania:


- przestępstwom przeciwko życiu i zdrowiu (określonych w Rozdziale XIX K.K.);

- przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu (określonych w Rozdziale XX K.K.);

- przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego (określonych w Rozdziale XXIX K.K.);

- przestępstwom przeciwko porządkowi publicznemu (określonych w Rozdziale XXXII K.K.);

- przestępstwom przeciwko ochronie informacji (określonych w Rozdziale XXXIII K.K.);

- przestępstwom przeciwko mieniu (określonych w Rozdziale XXXV K.K.);


2. Zatrzymywanie sprawców przestępstw określonych w pkt 1 dokonanych na terenie ochranianych obiektów w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji;


 1. W przypadku nie podporządkowania się poleceniom przez osoby, w stosunku do których podejmowana jest interwencja – wymuszenie posłuszeństwa wszelkimi środkami z użyciem środków przymusu bezpośredniego, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów.

4. Skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia – zwłaszcza na sygnał alarmowy odebrany od pracowników.
 1. Prowadzenie kontroli ruchu osób wchodzących do ochranianego obiektu z wykorzystaniem bramowego wykrywacza metalu, ręcznego detektora metalu oraz prześwietlarki do bagażu w celu uniemożliwienia wniesienia przedmiotów niebezpiecznych.
 1. Nie wpuszczanie na teren budynku akwizytorów oraz osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. Wspomaganie bądź zastępowanie pracownika szatni w sytuacjach koniecznych.
 1. Kontrola polegająca na uniemożliwianiu wynoszenia mienia na zewnątrz sądu przez osoby nieupoważnione.
 1. Udzielanie w godzinach pracy sądu informacji dotyczącej czasu pracy i lokalizacji poszczególnych wydziałów.
 1. Kontrolowanie terenu wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu z wykorzystaniem system monitoringu wizyjnego.
 1. Monitorowanie sygnałów alarmowych generowanych system sygnalizacji włamania i napadu zainstalowany u Zamawiającego.
 1. Zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki i inne podobne przedmioty, pozostawione w chronionym budynku, mogące zawierać ładunek wybuchowy lub substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia.
 1. Niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie budynków.
 1. Po zakończeniu pracy Sądu – codzienne obchodzenie budynku w celu sprawdzenia poprawności wszystkich zabezpieczeń, zamknięcia okien bądź stwierdzenia ewentualnych awarii mogących stanowić zagrożenia dla mienia Sądu.
 1. W razie stwierdzenia:

a) usiłowania lub dokonania przestępstwa,

b) pożaru,

c) innych nieprawidłowości i zagrożeń,

pracownicy ochrony obowiązani są: nie dopuścić do zatarcia śladów przestępstwa, niezwłocznie zawiadomić wszelkimi dostępnymi środkami odpowiednie służby publiczne (Policję, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną itp.) oraz kierownictwo Sądu.
 1. Współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie likwidacji pożaru lub jego zagrożenia na terenie chronionego budynku.
 1. Współdziałanie z Policją lub Prokuraturą w przypadku stwierdzenia usiłowania lub dokonania przestępstwa.

 2. Prowadzenie książki pełnienia służby, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o wszystkich zdarzeniach i spostrzeżeniach jakie miały miejsce w czasie pełnienia służby oraz dokonywanie adnotacji każdorazowo po codziennym obchodzie, nawet jeżeli nie stwierdzono żadnych usterek lub zmian w dotychczasowym zabezpieczeniu obiektu.
 1. Wpisy w książce pełnienia służby powinny być wyraźne, błędy skreślane w sposób umożliwiający odczytanie skreślonego tekstu i parafowane przez osobę która skreślenia dokonała. Książka pełnienia służby powinna być przechowywana w sposób uniemożliwjający do niej dostęp osób postronnych.
 1. Utrzymywanie stałej łączności pomiędzy pracownikami ochrony, a bazą.
 1. Dokładna znajomość obowiązków na posterunku pełnienia służby.
 1. Sumienne i dokładne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i ochrony mienia sądowego.
 1. Przestrzeganie zasad należytego zachowania się na służbie i wyposażenie w środki przewidziane w umowie oraz dbałość o swój wygląd zewnętrzny (czyste umundurowanie, posiadanie w widocznym miejscu identyfikatora ze zdjęciem i nazwiskiem).
 1. Nie opuszczanie wyznaczonego posterunku bez zgody przełożonego ze strony Zamawiającego.
 1. Informowanie kierownictwa Sądu i swoich przełożonych o wszystkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w trakcie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników i ochronę budynku.
 1. Ścisłe przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, innych przepisów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa.
 1. W czasie pełnienia służby pracownicy ochrony działają zgodnie z zasadami stanu wyższej konieczności i obrony koniecznej oraz właściwymi przepisami regulującymi wykonywanie usług ochrony, pamiętając że dobrem najwyższym jest życie człowieka.
 1. Poza godzinami pracy Sądu wstęp do budynku mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Sądu, osoby sprzątające lub osoby wskazane (po uzgodnieniu z kierownictwem sądu). Zabrania się wpuszczania na teren budynku osób postronnych, w tym znajomych pracowników ochrony.
 1. Pod rygorem natychmiastowego dyscyplinarnego zwolnienia z pracy zabrania się pracownikom ochrony przychodzenia na służbę po spożyciu alkoholu lub podobnie działających środków oraz spożywania alkoholu lub podobnie działających środków w czasie pełnienia służby.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna