Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora pum z dnia rPobieranie 72.04 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar72.04 Kb.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.


SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Informacje ogólne


Kod modułu
Nazwa modułu

Biochemiczne podłoże rzadkich chorób genetycznych - dietozależnych

Rodzaj modułu

Obowiązkowy

Wydział PUM

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ)

Kierunek studiów

Dietetyka

Specjalność

brak

Poziom studiów

I stopień (S1)

Forma studiów

Stacjonarne (s)

Rok studiów


III

Semestr studiów

Letni (VI)

Liczba przypisanych punktów ECTS

2

Formy prowadzenia zajęć

Wykłady (10h)

Seminaria (10h)

Godziny bez nauczyciela (10h)


Osoba odpowiedzialna za moduł

Dr hab. n. med. prof. PUM Ewa Stachowska

ZBiZCz@pum.edu.pl

Osoba prowadząca zajęcia

Mgr Dominika Maciejewska

Mgr Marcin Banaszczak
Strona internetowa

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-biochemii-i-zywienia-czlowieka-katedry-biochemii-i-chemii-medycznej

Język prowadzenia zajęć

PolskiInformacje szczegółowe


Cele modułu

Zapoznanie studenta z podstawami genetyki ogólnej, dotyczącej powstawania mutacji oraz sposobu dziedziczenia niektórych chorób genetycznych. Przedstawienie zależności między defektami biochemicznymi a objawami chorobowymi. Ukazanie problemów natury medycznej, społecznej oraz ekonomicznej związanych z rzadkimi chorobami metabolicznymi. Przedstawienie postępowania klinicznego, dietetycznego w wybranych jednostkach chorobowych.

Wymagania wstępne w zakresie

Wiedzy

Student zna przyczyny genetyczne oraz biochemiczne

wybranych jednostek chorobowych, umie scharakteryzować

oraz odróżniać wybrane jednostki chorobowe na podstawie

charakterystycznych objawów, zna standardy postępowania

dietetycznego


Umiejętności

Potrafi w podstawowym zakresie zaplanować i wdrożyć żywienie dopasowane do zaburzeń wywołanych przewlekłą chorobą lub nieprawidłowym odzywianiem

Kompetencji społecznych

Student wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole, ma nawyk samokształcenia.Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)

numer efektu kształcenia

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

K_W002

Opisuje choroby uwarunkowane genetycznie i ich związek z żywieniem i możliwości leczenia dietetycznego

M1_W01,

M1_W02


ZAO

K_W026

Wykazuje istotę profilaktyki i prewencji chorób

M1_W02

ZAO

K_W031

Rozumie przyczyny powstawania wybranych chorób i potrafi opisać metody ich leczenia na podstawowym poziomie;

M1_W02,

M1_W03,


ZAO

K_W026

Charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób;

M1_W02, M1_W05

ZAO

K_W016

Definiuje pojęcia związane z przemianami biochemicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka, wskazuje na różnice w przebiegu tych procesów na różnych etapach życia;


M1_W02,

ZAO

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

numer efektu kształcenia

Symbol modułu lub

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zajęć dydaktycznych

Wykład

Zajęcia seminaryjne

Ćw. laborat.

Ćw. projektowe

Ćwiczenia kliniczne

Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne

inne ...

K_W031

Rozumie przyczyny powstawania wybranych chorób i potrafi opisać metody ich leczenia na podstawowym poziomie;

x

xK_W026

Charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób;

x

xK_W016

Definiuje pojęcia związane z przemianami biochemicznymi zachodzącymi w organizmie człowieka, wskazuje na różnice w przebiegu tych procesów na różnych etapach życia;


x

xTreść modułu (przedmiotu) kształcenia

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu
Opis treści kształcenia: Wykłady
TK01

2h Podstawy genetyczne rzadkich chorób metabolicznych

M1_W01; M1_W02


TK02

2h Badania przesiewowe noworodków pod kątem diagnostyki rzadkich chorób metabolicznych

M1_W02; M1_W05

TK03

2h Fenyloketonuria

M1_W01, M1_W02

M1_W05TK04

2h Mukowiscydoza

M1_W01,M1_W02,

M1_W05TK05

2h Galaktozemia i Fruktozuria

M1_W01,M1_W02,

M1_W05

Opis treści kształcenia: Seminaria
TK06

2h Mutacje oraz sposoby ich dziedziczenia

M1_W01, M1_W02


TK07

2h Adrenoleukodystrofia

M1_W01, M1_W02;

M1_W05,TK08

2h Hipercholesterolemie

M1_W01, M1_W02;

M1_W05,TK09

2h Alkaptonuria, tyrozemia, choroba syropu klonowego

M1_W01, M1_W02;

M1_W05,TK10

2h Rzadkiechoroby spichrzeniowe

M1_W01, M1_W02;

M1_W05,Piśmiennictwo i pomoce naukowe

Biochemia Harpera ilustrowana, Robert K. Murray, Daryl K. Granner,Victor W. Rodwell, Wydawnictwo Lekarskie PZW, 2010

Textbook of biochemistry with clinical correlations. Ed. by Thomas M. Devlined. Hoboken: John Wiley & Sons, 2011.

Stryer L. Biochemia. PWN, wyd. IV, 2000.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)Obciążenie studenta [h]

N

S

Średnia

Godziny kontaktowe z nauczycielem

10

10
Przygotowanie do seminarium
5
Czytanie wskazanej literatur
5
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta

10

20
Punkty ECTS za moduł

2

Uwagi
Metody oceniania np.:

E – egzamin – rozwiązanie problemu

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych

R – raport

D – dyskusja wyników

P – prezentacjaInne –


Strona z©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna