Załącznik nr 3 do zw 1/2007 opisy kursóWPobieranie 49.18 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar49.18 Kb.
Załącznik nr 3 do ZW 1/2007

OPISY KURSÓWForma kursu

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium

Tygodniowa liczba godzin ZZU *

2

1


Semestralna liczba godzin

ZZU*

30

15


Forma zaliczenia

ocena


ocena


Punkty ECTS

2

1


Liczba godzin CNPS

60

30
 • Poziom kursu (podstawowy/zaawansowany): podstawowy

 • Wymagania wstępne: znajomość kursów – Analiza matematyczna 1, Algebra z geometrią analityczną , Fizyka 1.

 • Imię, nazwisko i tytuł/ stopień prowadzącego: Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, prof. dr hab. inż.

 • Imiona i nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego: Henryk Szewczyk, dr inż.; Tomasz Tietze, dr inż., Wiesław Wędrychowicz, dr inż.

 • Stopień studiów: inżynierskie, Rok I, Semestr: II.

 • Typ kursu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy

 • Cele zajęć (efekty kształcenia): poznanie założeń teoretycznych (modeli płynów), równań opisujących przepływ (ciągłości przepływu, równowagi statycznej i dynamicznej) oraz podstawowych badań doświadczalnych parametrów hydrodynamicznych (ciśnień, prędkości, strumieni przepływów); poznanie zjawisk i praw rządzących przepływem płynów nielepkich i lepkich. Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń przepływów płynów nielepkich.

 • Forma nauczania (tradycyjna/zdalna): tradycyjna

 • Krótki opis zawartości całego kursu: Modele płynów. Stan naprężeń w płynie. Równowaga statyczna płynu. Ciśnienie statyczne, rodzaje ciśnień, jednostki. Manometry cieczowe – pomiary ciśnienia względnego (nadciśnienia i podciśnienia). Podstawowe pojęcia kinematyki (prędkość i przyśpieszenie cząstki płynu, tor cząstki, linia prądu, strumień objętości i masy). Klasyfikacja przepływów. Zasady zachowania w mechanice płynów: masy (równanie ciągłości przepływu), pędu (Eulera) i momentu pędu oraz zachowania energii. Równanie Bernoulliego dla płynu doskonałego oraz płynu rzeczywistego, jego interpretacja i niektóre zastosowania w metrologii przepływu. Przepływ przez przewężenie, zjawisko kawitacji. Wypływ cieczy przez otwory, przystawki i przelewy. Dynamika płynów lepkich. Opis przepływów laminarnych i turbulentnych – ich istota, opory przepływu i rozkłady prędkości podczas przepływu w rurze. Modelowanie zjawisk przepływowych.

 • Wykład (podać z dokładnością do 2 godzin):

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych

Liczba godzin

1. Przedmiot i metody mechaniki płynów. Siły działające na element płynu. Stan naprężenia w punkcie.

2. Równanie równowagi płynu, ciśnienie hydrostatyczne, manometry cieczowe.

3. Podstawowe pojęcia kinematyki płynów. Klasyfikacja ruchu płynów i metody ich opisu.

4. Ruch lokalny płynu. Przepływ potencjalny i wirowy.

5. Podstawowe równania mechaniki płynów: zasada zachowania masy, pędu i energii.

6. Dynamika płynu nielepkiego. Równanie Eulera i jego całkowanie.

7. Zastosowanie całki Bernoulliego i równania ciągłości przepływu – pomiar prędkości miejscowej, średniej oraz pośrednio strumienia przepływu.

8. Zastosowanie całki Bernoulliego i równania ciągłości przepływu – pomiar strumienia przepływu. Przepływ przez przewężenia, zjawisko kawitacji, wypływ przez otwory, przelewy.

9. Dynamika płynu lepkiego. Równanie Naviera-Stokesa.

10. Modelowanie zjawisk przepływowych. Kryteria podobieństwa. Analiza wymiarowa.

11. Przepływ laminarny. Całkowanie równania Naviera-Stokesa dla przepływu dwuwymiarowego. Rozkład prędkości i straty ciśnienia w laminarnym przepływie w rurze.

12. Podstawy teorii warstwy przyściennej. Równania Prandtla.

13. Przepływ turbulentny- istota przepływu, równanie Reynoldsa, naprężenia turbulentne.

14. Turbulentna warstwa przyścienna. Rozkład prędkości i straty ciśnienia w turbulentnym przepływie w rurze.

15. Podsumowanie i test zaliczeniowy.

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2
2

2

2
2
2

 • Ćwiczenia - zawartość tematyczna: Własności płynów. Równowaga cieczy w naczyniach połączonych – manometry cieczowe. Zastosowanie równania ciągłości i Bernoulliego – obliczanie prędkości, strumienia objętości i masy, przepływ przez przewód, wypływ. Podobieństwo zjawisk przepływowych. Laminarny i turbulentny przepływ w rurociągu o przekroju kołowym.

 • Literatura podstawowa: Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika płynów, Wydawnictwo PWr, Wrocław 2001; Bechtold Z. (red), Mechanika płynów. Zbiór zadań, Wydawnictwo PWr, Wrocław 1993 (w bibliotece cyfrowej Politechniki Wrocławskiej umieszczono obie pozycje).

 • Literatura uzupełniająca: Burka E.S., Nałęcz T.J., Mechanika płynów w przykładach, PWN, Warszawa,1994; Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., Mechanika płynów w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa 1997.

 • Warunki zaliczenia: wykład – pozytywny wynik testu, ćwiczenia - pozytywny wynik kolokwium.

30. 09. 2008……………………………………

data i podpis

Załącznik nr 4 do ZW 1/2007


DESCRIPTION OF THE COURSES


 • Course code:

 • Course title: FUNDAMENTALS OF FLUID MECHANICS

 • Language of the lecturer: polish
Course form

Lecture

Classes

Laboratory

Project

Seminar

Number

of hours/week*


2


1


Number

of hours/semester*


30


15


Form of the course completion


grade


grade


ECTS credits

2

1


Total Student’s Workload

60

30


 • Level of the course (basic/advanced): basic

 • Prerequisites: knowledge courses – Mathematical analysis 1, Algebra and analitycal geometry, Physics 1.

 • Name, first name and degree of the lecturer/supervisor: Krystyna Jeżowiecka-Kabsch, Prof. DSc.

 • Names, first names and degrees of the team’s members: Henryk Szewczyk, Ph D; Tomasz Tietze, Ph D; Wiesław Wędrychowicz, Ph D.

 • Cycle of studies (undergraduate/graduate): undergraduate, Year I, Semester II.

 • Type of the course (obligatory/optional): obligatory

 • Aims of the course (effects of the course): acquaint with theoretical assumptions (fluid models), equations (continuity equation, static and dynamic equilibrium) and methods used in fluid mechanics and fundamental experiment research of hydrodynamic parameters (pressure, velocity, rate of flow); acquaint with phenomenon and laws controlled fluid flows; skills of performing elementary flows calculations no viscous fluids.

 • Form of the teaching (traditional/e-learning): traditional

 • Course description: Models of fluid. State of stress in a fluid. Static equilibrium of fluid. Static pressure, type of pressures, units. Liquid manometers – measurements of relative pressure (overpressure and underpressure). Basic notion of kinematics (velocity and acceleration of fluid’s element, mass flow rate). Flows classification. Conservation laws in fluid mechanics: mass conservation law (continuity flow equation), principle of conservation of momentum (Euler equation) and of energy. Bernoulli equation for ideal fluid, its interpretation and some applications in flow metrology. Flow in contractions, cavitation phenomena. Outflow from slots and overflows. Dynamics of viscous fluids, (laminar and turbulent flow), its nature, resistance and velocity distributions in flow in a pipe. Model studies of flow phenomena.

 • Lecture:

Particular lectures contents

Number of hours

1. Subject and methods of fluid mechanics. Forces effected on a fluid elemental control volume. State of stress at a point.

2. Equation of equilibrium, static pressure, liquid manometers.

3. Fundamentals of fluid kinematics. Concepts and description of fluid motion.

4. Motion and deformation of a fluid. Potential and vortex flow.

5. The general equations of fluid mechanics: the continuity equation, the momentum equation and the energy equation.

6. Ideal fluid flow. Euler equation of motion and its integration.

7. Application of the Bernoulli and continuity equations – local velocity, mean velocity and rate of flow measurement.

8. Application of the Bernoulli and continuity equations –rate of flow measurement. Flow in contractions, cavitation phenomena, outflow from slots, overflow.

9. Viscous fluid flow. The Navier-Stokes equation.

10. Model studies of flow phenomena. Similarity numbers. Dimensional analysis.

11.Laminar flow. Integration Navier-Stokes equation for two-dimensional flow. Velocity distribution and losses of pressure in laminar flow in the pipe.

12. Fundamentals of boundary layer theory. The Prandtl equation.

13. Idea turbulent flow, Reynolds equation, turbulent shear stress.

14. Turbulent boundary layer. Velocity distribution and and losses of pressure in turbulent flow in the pipe.

15. Summary and test.


2
2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

2

2

2
2

 • Classes – the contents: Fluid properties. Fluid equilibrium in connected vessels. Application the continuity equation and the Bernoulli equation - velocity, mass flow rate and rate of flow calculation; flow in pipe, outflow. Similarity of flow phenomena. Laminar and turbulent flow in pipe.
 • Basic literature: Jeżowiecka-Kabsch K., Szewczyk H., Mechanika płynów, Wydawnictwo PWr., Wrocław 2001; Bechtold Z.(red.), Mechanika płynów. Zbiór zadań, Wydawnictwo PWr., Wrocław 1993.
 • Additional literature: Burka E.S., Nałęcz T.J., Mechanika płynów w przykładach, PWN, Warszawa, 1994; Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R., Mechanika płynów inżynierii środowiska, WNT, Warszawa 1997.

 • Conditions of the course acceptance/credition: passed exam and test

30. 09. 2008……………………………………

Date and signature


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna