ZAŁĄcznik nr 3 Wymogi dla poszczególnych pakietów I ich wariantów I. Pakiet Rolnictwo zrównoważonePobieranie 141.9 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar141.9 Kb.
ZAŁĄCZNIK Nr 3

Wymogi dla poszczególnych pakietów i ich wariantów

I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

1) przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, przy zastosowaniu co najmniej trzech gatunków roślin, każdego z innej grupy roślin, z wyłączeniem roślin wieloletnich;

2) opracowanie co roku planu nawozowego na podstawie bilansu azotu oraz aktualnej chemicznej analizy gleby, z określeniem zawartości P, K, Mg i potrzeb wapnowania gleby, oraz realizacja tego planu;

3) koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe;

4) nieprzekraczalnie maksymalnej dawki azotu pochodzącego z nawozów naturalnych, kompostów i nawozów mineralnych na gruntach ornych wynoszącej 150 kg N/ha, a na trwałych użytkach zielonych - 120 kg N/ha;

5) niestosowanie osadów ściekowych.


II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

1. Wymogi dla:1) wariantu 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania), wariantu 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania), wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania), wariantu 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania), wariantu 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania), wariantu 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania), wariantu 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania), wariantu 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) - przeznaczenie plonu na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi, do przetwórstwa, do kompostowania lub przekazanie do innych gospodarstw rolnych;

2) wariantu 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariantu 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariantu 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) oraz wariantu 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania):

a) wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych oraz przeznaczenie uzyskanego plonu na pasze, do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa,b) utrzymywanie minimalnej obsady drzew i krzewów określonej w poniższej tabeli, a w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych użytkach rolnych wariantu 4 pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 – utrzymywanie obsady drzew, której poziom mieści się w ramach poziomu obsady drzew obliczonej na podstawie rozstawy drzew, jaką należy stosować w ramach tego wariantu, zgodnie z częścią V Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie ust. 4 pkt 1:

Lp.

Wariant 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania)

Nazwa łacińska

Minimalna obsada

szt/ha

Wariant 2.9 Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

1

agrest (porzeczka agrest)

Ribes uva-crispa var. reclinatum (L.) Berl.

1 600

2

borówka wysoka i średnia

Vaccinum corymbrosum L.

1 500

3

brzoskwinia

Prunus persica (L.) Batsch

300

4

czereśnia

Prunus avium (L.) L.

125

5

grusza domowa

Pyrus communis L.

150

6

jabłoń domowa

Malus domestica Borkh

125

7

jeżyna

Rubus fruticosus L.

3 000

8

malina

Rubus ideaus L.

4 600

9

morela

Prunus armeniaca L.

200

10

porzeczka

Ribes spp.

1 600

11

poziomka

Fragaria vesca L.

40 000

12

śliwa domowa

Prunus domestoca L.

300

13

truskawka

Fragaria x ananassa Duchesne

25 000

14

winorośl

Vitis vinifera L.

1 500

15

wiśnia pospolita

Prunus cerasus L.

300
Wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze I jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania)Wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

1

aronia czarnoowocowa

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott

1 800

2

bez czarny

Sumbucus nigra L.

700

3

borówka brusznica

Vaccinium Vitus-idaea L.

40 000

4

borówka niska

Vaccinium angustifolium Ait.

40 000

5

dereń jadalny

Comus mas L.

300

6

jagoda kamczacka (suchodrze jadalny)

Lonicera caerulea var. kamtschatica Pojark.

1 800

7

pigwa pospolita

Cydonia oblonga Mill.

700

8

róża dzika

Rosa canina L.

600

9

róża pomarszczona (wielkoowocowa)

Rosa rugosa L.

1 800

10

śliwa japońska

Prunus salicina Lindl.

300

11

świdośliwa

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt.

1 800

12

żurawina

Vaccinum macrocarpon Ait.

40 000


3) wszystkich wariantów - prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby.

2. Wymogi dodatkowe dla wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania):

1) koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które dotrzymanie dwutygodniowego terminu nie było możliwe,

2) UCHYLONYIII. Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

1. Wymogi dla pakietu:

1) zakaz wapnowania, chyba że wapnowanie nie wpłynie negatywnie na środowisko i na realizację celu pakietu;

2) zakaz nawożenia azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne, a na innych obszarach - powyżej poziomu 60 kg/ha w danym roku;

3) zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu;

4) zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września;

5) zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych;

6) zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych);

7) zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji).2. Wymogi dodatkowe dla pakietu w przypadku użytkowania kośnego trwałych użytków zielonych:

1) koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5 - 15 cm;

2) pozostawienie 5 - 10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie,

a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych.3. Wymogi dodatkowe dla pakietu w przypadku użytkowania pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

1) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5 - 1,0 DJP/ha

i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok;

2) niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.4. Wymogi dodatkowe dla pakietu w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

1) koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5 - 15 cm;

2) pozostawienie 5 - 10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie,

a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż

0,3 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok;

6) niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.
IV. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

1. Wymogi dla pakietu:

1) zakaz przeorywania, wałowania, podsiewu, stosowania ścieków i osadów ściekowych;

2) zakaz włókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września;

3) zakaz budowy i rozbudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji);

4) niestosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 2.

2. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

i wariantu 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków:

1) zakaz wapnowania, chyba że wapnowanie nie wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu;

2) zakaz nawożenia azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne, a na innych obszarach - powyżej poziomu 60 kg/ha w danym roku;

3) niestosowanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia;4) w przypadku użytkowania:

a) kośnego trwałych użytków zielonych:

– koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5 - 15 cm,

– pozostawienie 5 - 10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30 - 50%, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni,

– usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

– zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,

b) pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

– wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,5 DJP/ha w okresie do dnia 20 lipca, a od dnia 20 lipca wynoszącej 0,5 - 1 DJP/ha, i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok,

– niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września,

c) kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

– koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5 - 15 cm,

– pozostawienie 5 - 10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola - 30 - 50%, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni,

– usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

– zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,

– wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok,

– niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

3. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.2. Mechowiska i wariantu 5.2. Mechowiska:

1) koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni; raz na dwa lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) zakaz wypasania i nawożenia.4. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i

wariantu 5.3. Szuwary wielkoturzycowe:

1) koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) koszenie 20% powierzchni działki rolnej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni; raz na pięć lat dopuszcza się koszenie całej powierzchni;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) dopuszcza się wypasanie przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 2,5 t/ha (5DJP/ha) do dnia 15 października, a na terenach zalewowych dodatkowo nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;

6) zakaz nawożenia.

5. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowei wariantu 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe:

1) koszenie w terminie od dnia 15 września do dnia 30 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni; raz na dwa lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

5) zakaz wypasania i nawożenia.6. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.5. Murawy ciepłolubne

i wariantu 5.5. Murawy ciepłolubne w przypadku użytkowania:

1) kośnego trwałych użytków zielonych:

a) koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia do 10 cm,

b) pozostawienie 15-20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych,

e) zakaz nawożenia;2) pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

a) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n. p. m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt 0,4 - 0,6 DJP/ha, przy maksymalnym obciążeniu pastwiska do 5 DJP ha (2,5 t/ha),

b) zakaz nawożenia,

c) dopuszcza się koszenie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia do 10 cm,

d) pozostawienie 15-20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni,

e) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

f) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych.

7. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne

i wariantu 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz dla wariantu 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariantu 5.7. Półnaturalne łąki świeże:

1) koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5-15 cm;

2) pozostawienie 5 - 10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni;

3) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany;

4) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych;

5) dopuszcza się wypasanie wolne lub kwaterowe przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 1 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5t/ha (10 DJP/ha) od dnia 21 lipca do dnia 15 października, a na terenach zalewowych dodatkowo nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;

6) zakaz nawożenia azotem powyżej poziomu 60 kg/ha w trakcie roku.

8. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe oraz wariantu 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe:

1) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,4 - 0,6 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 2,5 t/ha (5 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód;

2) zakaz nawożenia.

9. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.9. Słonorośla oraz wariantu 5.9. Słonorośla:

1) w przypadku użytkowania pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

a) wypasanie w sezonie pastwiskowym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5 - 1 DJP/ha, przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód,

b) w sytuacji licznego występowania trzciny wypasanie kwaterowe, które powinno zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny i stopniowo przechodzić na typowe słonawy;,

c) zakaz nawożenia;2) w przypadku użytkowania kośnego trwałych użytków zielonych:

a) koszenie w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia 5 - 15 cm,

b) dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia raz na 5 lat,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych,

e) zakaz nawożenia;3) w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych:

a) wypasanie w sezonie pastwiskowym od dnia 1 maja do dnia 15 października - na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października - na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5 - 1 DJP/ha, przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód,

b) w sytuacji licznego występowania trzciny wypasanie kwaterowe, które powinno zaczynać się od kwater z dużym udziałem trzciny i stopniowo przechodzić na typowe słonawy,

c) koszenie w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 października w sposób nieniszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej, nie więcej niż jeden pokos w roku; wysokość koszenia 5 - 15 cm,

d) dopuszcza się pozostawienie runa bez skoszenia raz na 5 lat,

e) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn ze względu, na które termin ten nie był przestrzegany,

f) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz powierzchni koszonej trwałych użytków zielonych,

g) zakaz nawożenia.10. Wymogi dodatkowe dla wariantu 4.10. Użytki przyrodnicze i wariantu 5.10. Użytki przyrodnicze:

1) zachowanie użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym;

2) usuwanie odpadów;

3) dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu ochronę użytku przyrodniczego;

4) zakaz nawożenia;

5) zakaz odwadniania i wydobywania torfu - w przypadku torfowisk;

6) zakaz wydobywania piasku i zalesiania - w przypadku muraw napiaskowych;

7) zakaz usuwania kęp i odwadniania - w przypadku szuwarów kępowych;

8) wykaszanie w terminie do dnia 31 października albo niewykaszanie w przypadkach określonych w planie działalności rolnośrodowiskowej.
V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

1. Wymogi dla wariantu 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

1) uprawa roślin warzywnych z kwalifikowanego materiału siewnego odmian miejscowych zarejestrowanych w krajowym rejestrze lub uprawa roślin odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze:

a) w pierwszym i czwartym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w drugim, trzecim i piątym roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego - z materiału siewnego uzyskanego ze zbioru z poprzedniego roku,

b) w przypadku zmiany uprawianej odmiany roślin lub

2) uprawa gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Wymogi dla wariantu 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych:

1) wytwarzanie materiału siewnego roślin warzywnych odmian miejscowych zarejestrowanych w krajowym rejestrze lub roślin odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub

2) wytwarzanie materiału siewnego gatunków roślin wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, spełniającego następujące wymagania jakościowe w zakresie minimalnej czystości analitycznej, maksymalnej zawartości nasion innych gatunków oraz minimalnej zdolności kiełkowania:

Tabela I. Wymagania jakościowe dla nasion lokalnych odmian zbóż

Lp.

Gatunki

Minimalna czystość analityczna

(nasiona czyste)Maksymalna zawartość nasion innych gatunków

(nasiona innych gatunków roślin)Minimalna zdolność kiełkowania

(siewki normalne i nasiona twarde)

% wagowy

szt./500g

% liczbowy
1

2

3

4


1

Triticum dicoccum

Pszenica płaskurka98

601)

85

2

Triticum monococcum

Pszenica samopsza98

601) 2)

85

3

Panicum miliaceum

Proso


97

4001)

80

4

Avena strigosa

Owies szorstki98

101) 2)

85

5

Secale cereale var. multicaule

Krzyca


98

60

851


Tabela II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych lokalnych odmian roślin uprawnych

Lp.

Gatunki

Minimalna czystość analityczna

(nasiona czyste)Maksymalna zawartość nasion innych gatunków

(nasiona innych gatunków roślin)Minimalna zdolność kiełkowania

(siewki normalne i nasiona twarde)

% wagowy

% liczbowy
1

2

3

4

1

Camelina sativa

Lnicznik siewny

98

0,3

80

2

Lotus uliginosus 1) 2)

Komonica błotna

75

1,812)

753)

3

Melilotus alba Medik1) 3)

Nostrzyk biały

96

2,51)

804)

4

Lactuca sativa var. angustana

Sałata łodygowa (szparagowa, głąbiki krakowskie)

95

0,5

75

5

Lathyrus sativus

Lędźwian siewny

98

1,5

80

6

Lens culinaris

Soczewica jadalna

98

1,5

80

7

Pastinaca sativa

Pasternak

97

0,5

70

3. Wymogi dla wariantu 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów - rozmnażanie materiału siewnego roślin lub utrzymanie drzew owocowych zgodnie z umową, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt. 3, w tym prowadzenie dokumentacji uprawy, udostępnianie jej jednostce badawczo - rozwojowej koordynującej lub realizującej zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych i przekazywanie tej jednostce wytworzonego materiału siewnego o wymaganej jakości.

4. Wymogi dla wariantu 6.4. Sady tradycyjne:

1) możliwość uzupełnienia sadu do 40% obsady wszystkich drzew, co najmniej o trzy gatunki lub odmiany drzew wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia, lub odmiany drzew tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 1950 r. (powiększenie wymaga zwiększenia liczby odmian lub gatunków); obowiązek rozmnażania drzew na silnie rosnących podkładkach oraz prowadzenie ich jako wysokopienne drzewa o minimalnej wysokości pnia 1,20 m, w rozstawie nie mniejszej niż 4 x 6 m i nie większej niż 10 x 10 m;

2) wykonywanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak: cięcie sanitarne drzew i prześwietlające nadmiernie zagęszczone korony, usuwanie odrostów i samosiewów, bielenie pni starych drzew i zabezpieczanie pni młodych drzew przed ogryzaniem przez gryzonie, utrzymanie ogólnego porządku w sadzie;

3) koszenie i usuwanie trawy lub wypasanie.


VI. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

1. Wymogi dla pakietu:

1) realizowanie programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt danej rasy,

2) utrzymanie zwierząt danej rasy w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w danym roku, a do czasu przyznania tej płatności – w liczbie nie mniejszej niż liczba zwierząt danej rasy objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności rolnośrodowiskowej, lecz nie mniejszej niż liczba zwierząt, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa.

2. Wymogi dodatkowe dla wariantu 7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec - liczba maciorek przypadających na tryka nie może przekraczać 30 sztuk.
VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód.

1. Wymogi dla wariantu 8.1. Wsiewki poplonowe:

1) wsiewanie roślin jako wsiewki poplonowej w rosnące rośliny ozime lub razem z siewem roślin jarych i utrzymanie ich przez okres zimy;

2) sprzątnięcie słomy po żniwach;

3) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

4) przyoranie biomasy wsiewki poplonowej, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

5) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na wsiewkę poplonową.2. Wymogi dla wariantu 8.2. Międzyplon ozimy:

1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września;

2) niestosowanie pod międzyplon ozimy innych nawozów niż naturalne;

3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ozimy;

4) przyoranie biomasy międzyplonu ozimego, z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

5) zakaz spasania międzyplonu ozimego poza okresem wiosny;

6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny;

8) w przypadku uprawy międzyplonu ozimego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

3. Wymogi dla wariantu 8.3. Międzyplon ścierniskowy:

1) wykonanie po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30 września;

2) niestosowanie pod międzyplon ścierniskowy innych nawozów niż naturalne;

3) niestosowanie ścieków i osadów ściekowych na międzyplon ścierniskowy;

4) przyoranie biomasy międzyplonu ścierniskowego, z wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

5) możliwość spasania biomasy międzyplonu ścierniskowego w okresie jesieni;

6) niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca;

7) zakaz uprawy w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym;

8) w przypadku uprawy międzyplonu ścierniskowego w międzyrzędziach chmielnika, powierzchnia uprawy tego międzyplonu powinna stanowić około 67% łącznej powierzchni plantacji chmielu.

4. Wymogi dla pakietu – zakaz uprawy w międzyplonie lub wsiewce poplonowej roślin, dla których uprawy może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, jeżeli w plonie głównym uprawiana była ta sama roślina.
VIII. Pakiet 9. Strefy buforowe

1. Wymogi dla wariantu 9.1. Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych

oraz wariantu 9.2. Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych:

1) utrzymanie strefy buforowej o szerokości:

a) około 2 metrów – w przypadku wariantu 9.1,

b) około 5 metrów – w przypadku wariantu 9.2;

2) wykaszania raz w roku lub co 2 lata, nie później niż do dnia 30 września, przy zachowaniu istniejących drzew i krzewów;

3) usunięcie biomasy w ciągu 2 tygodni od skoszenia, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków;

4) zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

2. Wymogi dla wariantu 9.3 Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych

oraz wariant 9.4 Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych:

1) utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości:

a) około 2 metrów – w przypadku wariantu 9.3,

b) około 5 merów – w przypadku wariantu 9.4,

2) wykaszania raz w roku lub co 2 lata, nie później niż do dnia 30 września, przy zachowaniu istniejących drzew i krzewów, w przypadku żywopłotów – pielęgnacja,

3) zakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin.1 Niedopuszczalna obecność nasion owsa głuchego (Avena fatua) i owsa płonnego (Avena sterilis)

2 Wielkość próby do badań wynosi 1000 g.

2 Niedopuszczenie obecności nasion kanianki (Cuscula)

3 Do 40% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania

4 Do 30% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna