Załącznik nr 6Pobieranie 58.5 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar58.5 Kb.
Załącznik nr 6

WSKAŹNIKI WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH LUB GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY


dla gatunków

L.p.

Przedmiot ochrony

Parametry stanu ochrony

Łączna ocena stanu ochrony

Wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony

Populacja

Siedlisko

Szanse zachowania gatunku

1.

tojad morawski

Aconitum moravicum

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

2.

tocja karpacka Tozzia carpatica

FV

FV

FV

FV

utrzymanie dwóch stanowisk gatunku w obszarze

3.

Sichrawa karpacka

U1

FV

FV

U1

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

4.

Biegacz urozmaicony

U1

FV

FV

U1

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

5.

Zagłębek bruzdkowany

XX

FV

XX

XX

Potwierdzenie obecności gatunku w obszarze

6.

Kumak górski

U1

U1

FV

U1

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

7.

Traszka karpacka

U1

U1

FV

U1

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

8.

Darniówka tatrzańska

XX

FV

FV

XX

Potwierdzenie obecności gatunku w obszarze

9.

ryś

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie gatunku w obszarze

dla siedlisk przyrodniczychL.p.

Przedmiot ochrony

Parametry stanu ochrony

Łączna ocena stanu ochrony

Wskaźniki właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony

Powierzchnia

Struktura i funkcja

Szanse zachowania siedliska

1.

4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie łącznej powierzchni kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000

2.

4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie łącznej powierzchni kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000

3.

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub śląskiej Salicetum silesiacae i Salix silesiaca-Alnus viridis

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie łącznej powierzchni kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000

4.

6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie łącznej powierzchni kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000

5.

6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie łącznej powierzchni kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000

6.

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae)

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze

7.

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

U1

U1

FV

U1

Utrzymanie siedliska w obszarze

8.

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

FV

U1

FV

U1

Utrzymanie siedliska w obszarze

9.

8110 Piargi i gołoborza krzemianowe

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie łącznej powierzchni kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000

10.

8310 Jaskinie nie udostępniane do zwiedzania

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie siedliska w obszarze

11.

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

FV

U1

FV

U1

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze

12.

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

FV

U1

FV

U1

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze

13.

9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim (Aceri-Fagetum)

U1

U1

FV

U1

Utrzymanie siedliska w obszarze

14.

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion-Fragenion)

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie siedliska w obszarze

15.

91D0 Bory i lasy bagienne

U1

U2

U2

U2

Utrzymanie siedliska w obszarze

16.

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy źródliskowe)

FV

FV

FV

FV

Utrzymanie siedliska w obszarze

17.

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis)

FV

U1

FV

U1

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna