Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotuPobieranie 81.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar81.35 Kb.
Załącznik nr 7

do Zarządzenia Rektora nr 10/12

z dnia 21 lutego 2012r.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU


Kod modułu
Nazwa modułu

Tworzywa sztuczne 1

Nazwa modułu w języku angielskim

Plastics

Obowiązuje od roku akademickiego

2012/2013  1. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów

Budownictwo

Poziom kształcenia

I stopień

(I stopień / II stopień)

Profil studiów

ogólnoakademicki

(ogólno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiów

niestacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalność
Jednostka prowadząca moduł

Katedra Budownictwa Ogólnego

Koordynator modułu

mgr inż. Zbigniew Wójcikiewicz

Zatwierdził:


Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski, prof. PŚk

  1. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

kierunkowy

(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modułu

obowiązkowy

(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Język prowadzenia zajęć

język polski

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

semestr I

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim

semestr zimowy

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstępne


(kody modułów / nazwy modułów)

Egzamin

nie

(tak / nie)

Liczba punktów ECTS

1Forma prowadzenia zajęć

wykład

ćwiczenia

laboratorium

projekt

inne

w semestrze

9
  1. Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia
Cel modułu

Celem modułu jest uzyskanie podstawowych wiadomości o budowie, metodach otrzymywania i właściwościach tworzyw sztucznych, zastosowaniu tworzyw sztucznych w budownictwie i architekturze oraz o przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Symbol efektu

Efekty kształcenia

Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)

odniesienie do efektów kierunkowych

odniesienie do efektów obszarowych

W_01


Zna podstawowe struktury polimerów, właściwości tworzyw sztucznych, zastosowanie tworzyw w budownictwie.

w

B_W02

T1A _W01

T1A _W02


T1A _W03

T1A _W05


W_02

Zna podstawowe metody przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ma podstawową wiedzę nt. recyklingu tworzyw sztucznych.

w

B_W02

B_W18T1A _W01

T1A _W02


T1A _W03

T1A _W04


T1A _W05

T1A _W07


T1A _W08

U_01

Potrafi identyfikować tworzywa sztuczne oraz wskazać jego zastosowanie w budownictwie.

w

B_U01

B_U24


T1A _U03

T1A _U05


T1A _U08

T1A _U09


T1A _U13 T1A _U14 T1A _U15 T1A _U16


Treści kształcenia:

  1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

Nr ćwicz.

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1

Pojęcia podstawowe. Struktura polimerów, podziały, metody i technologie otrzymywania

W_01

2

Polimery naturalne i sztuczne

W_01

3

Polimery wielkotonażowe i ich zastosowanie w budownictwie

W_01

U_01


4

Polimery chemoutwardzalne i termoutwardzalne

W_01

U_01


5

Polimery inżynieryjne oraz specjalne; ich zastosowanie w budownictwie

W_01

U_01


6

Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych

W_02

7

Wstęp do recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych

W_02
  1. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych


Metody sprawdzania efektów kształcenia


Symbol efektu

Metody sprawdzania efektów kształcenia

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W_01

Sprawozdanie, kolokwium.

W_02

Sprawozdanie, kolokwium.

U_01

Sprawozdanie, kolokwium.

  1. Nakład pracy studenta
Bilans punktów ECTS
Rodzaj aktywności

obciążenie studenta

1

Udział w wykładach

9

2

Udział w ćwiczeniach
3

Udział w laboratoriach
4

Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
5

Udział w zajęciach projektowych
6

Konsultacje projektowe
7

Udział w egzaminie/zaliczeniu wykładu

2

89

Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

11

(suma)

10

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

0,4

11

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

5

12

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
13

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
14

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
15

Wykonanie sprawozdań
15

Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
17

Wykonanie projektu lub dokumentacji
18

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

10

1920

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

15

(suma)

21

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

0,6

22

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

26

23

Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

1

24

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi

0

25

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

0
  1. Literatura

Wykaz literatury

1. Pielichowski J., Puszyński A.: „Technologia tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 1994

2. Parczewski W.: „Tworzywa sztuczne w architekturze”, PWN, Warszawa, 1985,

3. Praca zbiorowa, „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa, 2000

4. Żuchowska D.: „ Polimery konstrukcyjne”, WNT, Warszawa, 2000

5. Szlezyngier W.: „Tworzywa sztuczne”, t.1,2, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 1998

6. Wójcikiewicz Z.: „Podstawy chemii, technologii i przetwórstwa polimerów”, skrypt 414, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2005

7. Praca zbiorowa,”Recykling materiałów polimerowych” , WNT, Warszawa, 1997

8. Łączyński B.: „Tworzywa sztuczne i ich przetwórstwo” , PWN, Warszawa, 1978Witryna WWW modułu/przedmiotu

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna