Załącznik nr 9 do siwz wzór umowy nr aez/365/S-057/ /2016Pobieranie 124.8 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar124.8 Kb.

Znak sprawy: AEZ/S-057/2016


Załącznik nr 9 do SIWZ

Wzór umowy nr AEZ/365/S-057/……/2016

na świadczenie usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie
zawarta w dniu …………………. w Warszawie,

w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) pomiędzy:

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej
w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1 ......................................... – ...........................................................................................;

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,

zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:

1 ...............................


(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

oraz

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych i obsługa szatni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanego przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............. 2016 r., na którą składają się: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do umowy) oraz Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

 2. Usługi, wymienione w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i przy użyciu profesjonalnego sprzętu technicznego i wyposażenia oraz środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących, toaletowych i innych, w ilościach niezbędnych do utrzymania obiektu w stałej czystości zakupionych z własnych środków finansowych Wykonawcy.


§ 2

Termin i zakres realizacji umowy

 1. Umowa obowiązuje w okresie 36 miesięcy od dnia jej zawarcia, jednak nie wcześniej niż od dnia 22.05.2016r godz. 24:00, tj. od dnia ……….2016 r. do dnia …….2018 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1.

 3. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Strony uzgodnią Harmonogram realizacji przedmiotu umowy, z podziałem powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych obiektu CSR na strefy wraz z określeniem liczby osób odpowiedzialnych za świadczenie serwisu oraz z określeniem godzin jego świadczenia. Harmonogram będzie stanowił Załącznik nr 3 do umowy. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zmiany umowy z zastrzeżeniem, że zmiana Harmonogramu wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy wyszczególnionego co do rodzaju i liczby w Załączniku nr 1 do umowy, ze względu na bieżące potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym.

§ 3

Cena usługi

 1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego do kwoty brutto: ………. zł (słownie: ………… zł), w tym podatek VAT 8 % i 23% do kwoty: ……….. zł (słownie: …………….), tj. do kwoty określonej w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do umowy) i ustalonej w oparciu o ceny jednostkowe wymienione w tym formularzu.

 2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu ofertowym nie będą podlegały podwyższeniu lub waloryzacji w trakcie trwania umowy, z zastrzeżeniem § 9.

 3. Cena przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, szczegółowo określona dla jednostkowych pozycji, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: sprzątania przez personel Wykonawcy, obsługi szatni, dojazdu i transportu, koszty użytego profesjonalnego sprzętu technicznego i wyposażenia oraz środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących, toaletowych i innych, zapewniającego stałe utrzymanie czystości, jak również uwzględnia wszelkie utrudnienia związane z realizacją przedmiotu umowy oraz obowiązujący podatek VAT.

 4. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U 2014., poz. 915).

 5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że maksymalna wysokość kwoty brutto umowy wymieniona w ust. 1 może nie być w pełni wykorzystana.

 6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi w wysokości wynikającej ze stawek jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z obiektem, w którym świadczony będzie przedmiot umowy.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nie później w dniu zawarcia umowy wykazu pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy, który będzie stanowić Załącznik nr 4 do umowy. Przedmiot umowy będzie wykonywany wyłącznie przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do umowy.

 3. Osoby, którymi Wykonawca posłuży się przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wyszczególnione w Załączniku nr 4 do umowy, będą nie karane oraz posiadać będą aktualne badania lekarskie, zaświadczające o braku przeciwwskazań do wykonywania prac objętych niniejszą umową.

 4. Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu: aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnych badań lekarskich i innych dokumentów uprawniających do wykonywania usług objętych niniejszą umową - dotyczących osób wykonujących przedmiot umowy.

 5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego lub właściwych urzędów do przedłożenia: aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnych badań lekarskich oraz innych dokumentów uprawniających do wykonywania usług objętych niniejszą umową - dotyczących osób wykonujących przedmiot umowy.

 6. Aktualne informacje z KRK, badania lekarskie oraz inne dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w kopii poświadczonej ze zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z okazanym do wglądu oryginałem. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

 7. Zmiana pracownika wyznaczonego do wykonywania przedmiotu umowy dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie pracownika wyznaczonego do wykonywania przedmiotu umowy co najmniej na 3 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany, po uprzednim przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach umowy. Postanowienia ust.4 stosuje się odpowiednio. Zmiana pracownika nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

 8. W przypadku zmiany pracownika wyznaczonego do wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postanowieniach umowy.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany pracownika wyznaczonego do wykonywania przedmiotu umowy w przypadku nienależytego świadczenia przez niego usług, niespełniającej wymagań określonych w umowie lub innych uzasadnionych przyczyn. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany pracownika w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług objętych niniejszą umową, zgodnie z ustalonym Harmonogramem (Załącznik nr 3 do umowy) oraz zgodnie z przepisami prawnymi i normami technicznymi obowiązującymi w danym zakresie, ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanej działalności.

 11. W celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług, Wykonawca ustanowi Koordynatora, który będzie nadzorował pracę zatrudnionych osób oraz będzie odpowiedzialny za zapewnienie środków czystości oraz za utrzymanie w sprawności sprzętu technicznego i wyposażenia, a także będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie organizacji pracy personelu Wykonawcy. Koordynator będzie dostępny telefonicznie 24 godziny na dobę, oraz każdorazowo przybędzie do siedziby Zamawiającego na wezwanie Administratora Obiektu.

 12. Personel Wykonawcy, przed przystąpieniem do pracy, zostanie przeszkolony przez Koordynatora lub inną wskazaną osobę, w zakresie przestrzegania przepisów BHP, Ppoż, przepisów wewnętrznych obowiązujących w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, organizacji pracy, technologii obiektowych, obsługi profesjonalnych urządzeń technicznych, w zakresie stosowania środków czystości (w tym chemicznych) służących wykonywaniu usługi, a także w zakresie odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający przeszkolenie zatrudnionych osób.

 13. Wykonawca jest zobowiązany do stałego dbania o należyty i schludny wygląd personelu, zapewnienia jednolitej odzieży ochronnej oraz imiennych identyfikatorów umieszczonych w widocznym miejscu, ze zdjęciem oraz zawierających imię i nazwisko pracownika oraz nazwę Wykonawcy.

 14. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy użyciu profesjonalnych urządzeń i wyposażenia posiadającego deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, a także z zastosowaniem środków chemicznych, myjących, czyszczących, dezynfekujących, toaletowych i innych niezbędnych dla utrzymania w czystości obiektu, posiadających wymagane atesty i certyfikaty PZH oraz karty charakterystyki, przedkładane Zamawiającemu na każde żądanie.

 15. Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wykazu urządzeń oraz środków czystości, o których mowa w ust. 14. Wykaz będzie stanowił Załącznik nr 5 do umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu doboru urządzeń oraz środków czystości, w szczególności w sytuacji wyrządzenia szkody osobom trzecim lub w mieniu Zamawiającego.

 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawcy o zmianę rodzaju używanych urządzeń oraz środków czystości w przypadku ich nieskuteczności lub szkodliwości, a ponadto gdy wywołują alergię lub powodują szkodę w mieniu Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający wystąpi pisemnie do Wykonawcy z odpowiednim żądaniem, a Wykonawca w ciągu 3 dni przedstawi Zamawiającemu propozycję ich zmiany do akceptacji. Zmiana urządzeń i środków czystości nie wymaga aneksu do umowy.

 17. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy i umieszczone w grafiku dyżurów sporządzonego przez Koordynatora na każdy miesiąc, zobowiązane będą do podpisywania listy obecności, dokumentującej godziny wejścia i wyjścia z obiektu, a dokument ten w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Koordynator przekaże Zamawiającemu do 2. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy lista obecności.

 18. Sprzątanie pomieszczeń zamykanych na klucz, każdorazowo odbywać się będzie po pokwitowaniu pobranych kluczy z portierni. Sprzątane pomieszczenia mogą być otwarte jedynie w trakcie wykonywania usługi i po zakończeniu sprzątania klucze za pokwitowaniem, zdawane są do portierni.

 19. Wykonawca odpowiada za mienie znajdujące się w pomieszczeniach Zamawiającego oraz zachowanie zastanego ładu, co oznacza, że zatrudnieni pracownicy nie są uprawnieni do przestawiania mebli, urządzeń itp.

 20. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania osobom reprezentującym Zamawiającego wszelkich zauważonych przez siebie lub personel nieprawidłowości, dotyczących stanu technicznego i sanitarnego stref obiektu, objętych zakresem usługi.

 21. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych obowiązków określonych niniejszą umową oraz wszelkie skutki finansowe i prawne wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym również wynikłe z kontroli uprawnionych w tym zakresie służb i inspekcji oraz szkód wyrządzonych przez zatrudnionych pracowników – wobec Zamawiającego i osób trzecich. Kwota odszkodowania naliczonego przez Zamawiającego będzie potrącana z najbliższej płatności przypadającej na co najmniej 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wyliczenia kwoty odszkodowania.

 22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników świadczących usługi.

 23. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywaniu przedmiotu umowy lub w przypadku powstania szkód wynikających z działania Wykonawcy, każdorazowo zostanie sporządzony Raport z opisem nieprawidłowości lub stwierdzonych szkód wraz z określeniem sposobu ich usunięcia. Wzór Raportu podpisywanego przez przedstawicieli Stron, stanowi Załącznik nr 7 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu umowy lub zmiany sposobu świadczenia przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 24. Wykonawca na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 10 ust. 2, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie utrzymania czystości, maksymalnie w czasie 60 minut od chwili zgłoszenia.

 25. Wykonawca jest zobowiązany do sortowania śmieci, zgodnie z aktualnymi przepisami, obowiązującymi w ww. zakresie. Usuwanie odpadów zebranych w obiekcie, odbywać się będzie w workach na śmieci dostarczonych przez Wykonawcę, które gromadzone będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (kontenery).

 26. Wykonawca oświadcza, że jest wytwarzającym i posiadaczem powstałych odpadów oraz zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w zakresie ewidencjonowania, o ile obowiązek taki wynika z tych przepisów. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego umową zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów powstałych w toku realizacji usług, w tym w szczególności opakowań, wkładów, pozostałości po środkach czystości, środków czystości, których termin przydatności upłynął, z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania umowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy bez odrębnego upoważnienia sądowego.

 27. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy, na czas i cele wykonywania usługi, zamykane pomieszczenie magazynowe do przechowywania narzędzi i sprzętu. Wykonawca ma obowiązek przekazania pomieszczenia Zamawiającemu w stanie nie gorszym niż zastał, w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy oraz mienie Wykonawcy.

 28. Wykonawca jest zobowiązany, aby realizacja przedmiotu umowy w zakresie utrzymania czystości w strefie basenów, w serwisie (dziennym i nocnym) świadczona była przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy czym wymiar tego zatrudnienia nie będzie mniejszy niż 1/2 etatu. Wykonawca wskaże w Załączniku nr 4 do umowy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W celu spełnienia powyższego wymogu Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia odpowiednich dowodów, jak również żądać zmiany wykazu pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy

§ 5

Płatności

 1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonane usługi będące przedmiotem umowy w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT (z naniesionym numerem umowy).

 2. Zamawiający dokonuje odbioru usług wykonanych w danym cyklu rozliczeniowym, poprzez podpisanie miesięcznego „Protokołu odbioru wykonania usługi”, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do umowy.

 3. Cyklem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

 4. Podstawą wystawiania faktury VAT za świadczenie usług w danym cyklu rozliczeniowym jest „Protokół odbioru wykonania usługi” zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy, sporządzony do 2. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu obejmującym świadczenie usług podlegających rozliczeniu, przy czym przyjmuje się, iż dzień świadczenia usług rozpoczyna się o godzinie 6:00 rano i trwa do godziny zakończenia pracy przez serwis nocny. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli obydwu stron:

  1. ze strony Zamawiającego:

…………………., tel. ……………………, e-mail:………………………………..;

  1. ze strony Wykonawcy:

…………………., tel. ……………………, e-mail:………………………………..;

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi stanowiące przedmiot umowy. Faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4, powinny być dostarczone do Zamawiającego niezwłocznie.

 2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 3. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U., poz. 403 ze zm.).

 4. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. Sytuacja ta dotyczy również bezpodstawnego obciążenia usługi dodatkowymi kosztami, wyszczególnionymi w § 3 ust. 3.

§ 6

Wypowiedzenie umowy

 1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

 1. nieprzystąpienia przez Wykonawcę do świadczenia usług lub przerwania ich wykonywania i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego;

 2. stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 23 umowy;

 3. istotnego naruszenia przez Wykonawcę umowy lub obowiązujących przepisów prawa;

 4. uchybienia przez Wykonawcę w wykonaniu umowy zagrażającego zdrowiu i życiu osób korzystających z obiektu;

 5. stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia przez Wykonawcę lub jego personel obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania usług objętych umową;

 6. wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego;

 7. wykorzystywania przez Wykonawcę lub jego personel mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;

 8. naruszenia przez Wykonawcę lub jego personel przepisów BHP, ppoż. i innych przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

 9. niewykonanie bądź nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań umownych ujętych w § 8 ust. 1-6;

 10. trzykrotnego skierowania przez Wykonawcę jakiejkolwiek osoby niewymienionej w Załączniku nr 4 do umowy do wykonywania przedmiotu umowy lub którejkolwiek z osób, których Zamawiający domagał się zmiany na podstawie § 4 ust. 9.

 1. Wypowiedzenie umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 7 i 9, zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień w wykonaniu umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu uchybień i wyznaczy termin na ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia bądź usunięcia tylko części uchybień Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 7

Kary umowne

 1. Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych za każdy przypadek:

  1. nieprzystąpienia pracownika Wykonawcy do świadczenia usługi w danym dniu lub jej niewykonanie – w wysokości 500,00 zł za każdego pracownika;

  2. wykonywania przedmiotu umowy w danym dniu przez pracownika niewymienionego w wykazie pracowników (Załącznik nr 4 do umowy) – w wysokości 500,00 zł za każdego pracownika;

  3. opóźnienia dłuższego niż dwie godziny w przystąpieniu pracownika Wykonawcy do świadczenia usług w danym dniu – w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę takiego opóźnienia;

  4. braku lub niewłaściwej liczby urządzeń służących wykonaniu usługi, zawartych w Załączniku nr 5 do umowy – w wysokości 300,00 zł;

  5. braku lub stosowania innych środków niż zawarte w Załączniku nr 5 do umowy – w wysokości 300,00 zł;

  6. niewykonania lub nienależytego wykonania usługi sprzątania pomieszczenia innego niż wymienione w pkt 7 – w wysokości 300,00 zł;

  7. niewykonania lub nienależytego wykonania usługi sprzątania basenu lub przebieralni z zespołem sanitarnym – w wysokości 500,00 zł;

  8. niewykonania lub nienależytego wykonania usługi sprzątania terenu zewnętrznego – w wysokości 300,00 zł;

 2. Zamawiający ma dodatkowo prawo do naliczenia kar umownych w przypadku:

 1. odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1;

 2. odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1;

 3. naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 28 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień naruszenia tego postanowienia;

 4. opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości, zgłoszonych zgodnie z § 4 ust. 23 – w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie nieprawidłowości;

 5. stwierdzenia rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku dwukrotnego powtórzenia się nieprawidłowości w świadczeniu przedmiotu umowy tej samej czynności – w wysokości 600,00 zł;

 6. nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z §8, warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki – w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek jw.;

 7. opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu listy obecności zgodnie z § 4 ust. 17 – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z postanowieniem ust. 1 bezpośrednio z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 2. W przypadku braku realizacji lub nienależytej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych prac innemu podmiotowi na ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych na zasadach określonych w ust. 1 i 2 lub prawa Zamawiającego do odstąpienia/ wypowiedzenia od umowy.

 3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody.

§ 8

Ubezpieczenie Wykonawcy

    1. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej od dnia zawarcia umowy do dnia jej wykonania, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 1.000.000,00 złotych (milion złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC.

    2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu zawarcia umowy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginału przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki. Dokumenty te stanowią Załącznik nr 8 do umowy.

    3. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. Najpóźniej na 7 dni kalendarzowe przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dowody zapłaty.

    4. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie wynikającym z postanowienia ust. 3, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i dokonać jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy przy realizacji płatności z najbliższej faktury na co Wykonawca wyraża zgodę.

    5. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

    6. Najpóźniej na 7 dni kalendarzowe przed upływem terminu ważności ubezpieczenia OC Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy OC (do ubezpieczenie) na taką samą kwotę.

    7. Z zobowiązania uiszczenia odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty Wykonawca nie jest zwolniony również w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia, odmówiło wypłaty całości lub części świadczenia lub gdy wypłacona kwota nie wystarczy na zaspokojenie całości roszczeń.

§ 9

Zmiana umowy

w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

 2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

 6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

 7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

  1. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

  2. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

 1. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.

 2. W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

 3. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.

 4. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja będzie doręczana/przesyłana, stronom na adres:

  1. Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 02-091, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 009 (Kancelaria).

  2. Wykonawca – …………………………………………….,

 2. Zamawiający powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą Administratora Obiektu:…………………., tel.: …...…..……faks: .......………, e-mail: …………….....;

 3. Wykonawca powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym Koordynatora……….…………. tel.: ……………., faks: ……………….., e-mail:………………. …;

 4. Strony oświadczają, iż reprezentujące je osoby, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 umocowane są jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie.

 5. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w zakresie:

 1. liczby osób świadczących obsługę szatni;

 2. godzin świadczenia serwisu;

 3. powierzchni objętej usługą, poprzez jej zmniejszenie lub zwiększenie o powierzchnię części rekreacyjnej zlokalizowanej na obiekcie.

 4. zmiany osób wymienionych w § 5 ust. 4 i w § 10 ust. 2 i 3;

 5. zmiany urządzeń i środków czystości wymienionych w Załączniku nr 5 do umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 16;

 6. wyłączenia części obiektu z usługi sprzątania łącznie z terenem zewnętrznym obiektu.

 1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy, ani nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić innemu podmiotowi gospodarczemu wykonywania umowy w całości ani w części.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to określić.

 5. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia, w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

 6. Umowę (wraz z załącznikami wymienionymi w jej treści) sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY


Załącznik nr 3 do umowy AEZ/365/S-057/……/2016

……………………………………….(pieczęć Wykonawcy)
Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

(Umowa nr AEZ/365/S-057/……/2016)

Numer strefy

Wykaz

pomieszczeń

Powierzchnia

Liczba osób

świadczących

serwisu poranny/

godz. ………..


Liczba osób

świadczących

serwisu

popołudniowy/

godz. …………


Liczba osób

świadczących

serwisu nocny/

godz. ...........


I.
II.
III.
IV
V.
VI..................................................................(miejscowość, data)
................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)


Załącznik nr 4 do umowy AEZ/365/S-057/……/2016

……………………………………….(pieczęć Wykonawcy)


Wykaz pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy

(Umowa nr AEZ/365/S-057/……/2016)

Działając na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie utrzymania w czystości w strefie basenów, w serwisie (dziennym i nocnym) świadczona była przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy czym wymiar tego zatrudnienia nie będzie mniejszy niż 1/2 etatu oraz co najmniej jedna osoba obsługująca odkurzacz wodny posiadała min. roczne doświadczenie w obsłudze ww. sprzętu.
Lp.

Imię i nazwisko pracownika

Informacja o podstawie do dysponowania osobami

1.2.3.


.................................................................(miejscowość, data)
................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do umowy AEZ/365/S-057/……/2016

……………………………………….(pieczęć Wykonawcy)


Wykaz urządzeń technicznych i środków czystości, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy

(Umowa nr AEZ/365/S-057/……/2016)Lp.

Nazwa urządzenia/ środka czystości

Producent

Opis (przeznaczenie urządzenia/ środka czystości)

Certyfikaty/Atesty

1.

2.

3.

4.

.....
.................................................................(miejscowość, data)
................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do umowy AEZ/365/S-057/……/2016

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI
sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowanych na podstawie umowy AEZ/365/S-057/……/2016

w dniu …………………


dokonano odbioru usługi wykonanej w okresie od dnia ……………do dnia ………………………,

stwierdzając:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. …………………………………………..- Przedstawiciel Zamawiającego

 2. …………………………………………..- Przedstawiciel Wykonawcy

Na tym protokół zakończono.


Podpisy:

 1. …………………………………

 2. …………………………………..


Załącznik nr 7 do umowy AEZ/365/S-057/……/2016

RAPORT
w sprawie nienależytego wykonywaniu przedmiotu umowy lub szkód wynikających z działania Wykonawcy
sporządzony w dniu: ..............................


 1. Numer Strefy:…………………………/ pomieszczenie: ……………

 2. Opis nieprawidłowości/szkody: ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. Opis sposobu usunięcia nieprawidłowości:

- Stanowisko przedstawiciela Zamawiającego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Stanowisko przedstawiciela Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 1. …………………………………………..- Przedstawiciel Zamawiającego

 2. …………………………………………..- Przedstawiciel Wykonawcy

Podpisy:

……………………………………………………………………..©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna