ZAŁĄcznik nr 9 wzór wniosku o udzielenie zadeklarowanej pomocy publicznej na restrukturyzację wniosek o udzielenie zadeklarowanej pomocy publicznej na restrukturyzację



Pobieranie 9.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.52 Kb.

Zbiór zasad i procedur dotyczących udzielania i monitorowania przez ARP S.A. pomocy indywidualnej na ratowanie i na restrukturyzację ze środków finansowych, o których mowa w art. 56 ust. 5 ustawy

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji



ZAŁĄCZNIK NR 9
WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE ZADEKLAROWANEJ POMOCY PUBLICZNEJ

NA RESTRUKTURYZACJĘ
WNIOSEK O UDZIELENIE
ZADEKLAROWANEJ POMOCY PUBLICZNEJ NA RESTRUKTURYZACJĘ


 1. Dane wnioskodawcy

Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc:

Siedziba i adres zarządu:

 1. Przedmiot wniosku o udzielenie zadeklarowanej pomocy publicznej

Forma pomocy:




Kwota pomocy:




 1. Dane rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki finansowe wnioskowanej pomocy publicznej

Nazwa banku:




Numer rachunku bankowego:




Załączniki:

 1. Sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie
  z przepływów pieniężnych przedsiębiorcy, za okres od dnia wydania opinii ARP S.A.
  o możliwości udzielenia pomocy publicznej do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie zadeklarowanej pomocy publicznej przez ARP S.A.

 2. Informacje o zdarzeniach faktycznych i ekonomiczno-prawnych, które wystąpiły u wnioskodawcy od dnia wydania opinii ARP S.A. o możliwości udzielenia pomocy publicznej do dnia złożenia wniosku o udzielenie zadeklarowanej pomocy publicznej przez ARP S.A., i które mogą mieć wpływ na proces ratowania/restrukturyzacji wnioskodawcy (w przypadku braku takich zdarzeń wnioskodawca musi złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie).

 3. Odpis z właściwego dla przedsiębiorcy rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszy niż 3 (trzy) miesiące od daty jego wystawienia.

 4. Decyzja Komisji Europejskiej o zgodności planowanej pomocy ze wspólnym rynkiem Unii Europejskiej, albo oświadczenie wnioskodawcy o bezskutecznym upływie terminu na wydanie takiej decyzji, z podaniem podstawy prawnej możliwości udzielenia zadeklarowanej pomocy przez ARP S.A.

Strona z



©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna