Załącznik nr Formularz oferty cenowej dot. Zapytania ofertowego nr 25/329/2013 na zakup usług szkoleniowych „Adobe Acrobat Professional”Pobieranie 25.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.41 Kb.

Załącznik nr 1. Formularz oferty cenowej

dot. Zapytania ofertowego nr 25/329/2013 na zakup usług szkoleniowych „Adobe Acrobat Professional”.


1.

Nazwa firmy
2.

Adres firmy,
nr faksu

3.

Telefon kontaktowy
4.

E-mail
5.

NIP
6.

REGON
7.

Osoba upoważniona
do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta

Oferuję realizację zamówienia na warunkach i w terminach określonych w zapytaniu ofertowym:

Cena netto obejmująca łącznie:

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Adobe Acrobat Professional”, wraz z przygotowaniem i wydrukiem niezbędnych dla Uczestników materiałów szkoleniowych, przygotowanie, wydruk i przeprowadzenie przed i po szkoleniu ankiety/testu wiedzy, przygotowanie, wydruk i wydanie imiennych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przez Uczestników


wynosi: ………………………….. zł netto (należy podać do 2 miejsc po przecinku),
słownie ……………………………………………………………………………………………….… zł netto.


……………………………………………………………………………………………….

Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2

Formularz poświadczający spełnianie warunków

- w zakresie wiedzy i doświadczenia,

- w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

dot. Zapytania ofertowego nr 25/329/2013 na zakup usługi szkoleniowej „Adobe Acrobat Professional”.

1. W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIACZENIA

- w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę w prowadzeniu szkoleń z oprogramowania Adobe (należy potwierdzić referencjami),

- wykonawca posiada akredytację szkoleniową (potwierdzone kserokopią dokumentów),

- wykonawca posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008.

2. W ZAKRESIE DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca dysponuje co najmniej jednym wykładowcą/ trenerem, posiadającym łącznie:

– min. 5 letnie doświadczenie w szkoleniach z oprogramowania firmy Adobe (należy przedstawić dokument potwierdzający należyte kompetencje),

- posiada wykształcenie wyższe (potwierdzone kserokopią dokumentów).
Imię i nazwisko wykładowcy/trenera ……………………………………………………………………

Lata

Termin szkolenia

Tytuł szkolenia

………………………………………………………………………………………………

Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
dot. Zapytania ofertowego nr 25/329/2013 na zakup usług szkoleniowych „Adobe Acrobat Professional”.


OŚWIADCZENIE

Wykonawca oświadcza, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem projektu „Inwestycja w kadry MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.” przedsiębiorstwem MWV Bydgoszcz Sp. z o. o.,
ul. Toruńska 149 A; 85-880 Bydgoszcz.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.……………………………………………………………………………………………….

Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy


Projekt „Inwestycja w kadry MWV Bydgoszcz Sp. z o.o. i MWV Manufacturing Bydgoszcz Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna