Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznegoPobieranie 1.48 Mb.
Strona17/17
Data08.05.2016
Rozmiar1.48 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Dane w zakresie otrzymanych i wykorzystanych kwot dotacji na zadania zlecone i realizowane w ramach porozumień za okres 2004 roku zawiera poniższa tabela:
Rozdz.__§__Treść'>Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota otrzym

Dotacji

Realizacja

Dz.

Rozdz

§

Treść

Kwota

(w zł)

750

75011

2010

Dotacja celowa na zadania zlecone ze Św. Urz. Woj.

51.590

750

75011

4010

4110


4120

Wynagrodzenia Skł FUS

Skł FP


43.107

7.427


1.056

51.590751

75101

2010

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. (stałe rejestry wyborców

972

751

75101

4010

4110


4120

Wynagrodzenia

Skł FUS


Skł FP

808

144


20

972


751

75113

2010

Dotacja na wybory parlamentarne

8776

751

75113

3030

4210
4300


4410

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów

Zakup usług pozostałych

Krajowe podróże służbowe4.480

3.649
167


480

8.776852

85212

2010

Dotacja celowa Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne –

410.598

852

85212

3110

4210
4300Świadczenia rodzinne i składki społeczne

Materiały i wyposażenie

Zakup usług pozostałych


401.971

871
7.756

410.598


85213

2010

Dotacja celowa na składkę zdrowotną opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

2823

852

85213

4130

Składka zdrowotna

2.823
85214

2010

Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze

58.404,75

(58.423


-18,25) = 58.404,75

852

85214

3110

Zasiłki i pomoc w naturze

58.404,75
85216

2010

Dotacja celowa na zasiłki pielęgnacyjne rodzinie i wychowaw

2055,70

(2.056 - 0,30 =

2.055,70)


852

85216

3110

Zasiłki pielęgnacyjne rodzinne i wychowawcze

2.055,70
85219

2010

Dotacja celowa na utrzymanie OPS

30.966

852

85219

4010

4040


4110

4120


4210
4300

4410


4430

4440


Wynagrodzenie

13-tka


Składka FUS

FP

Zakup materiałówUsługi niematerialne

Delegacje

Opłaty i składki

ZFŚS


8.776

4.760


7.323

982


2.457
3.038
548

300


2.782

30.966900

90015

2010

Datacja celowa na oświetlenie placów, ulic i dróg

21.938

900

90015

4260

Zakup energii elektrycznej21.938

Razem

2010

x

588.123,45

X

x

x

x

588.123,45

921

92116

2020

Datacja celowa dla punktów bibliote -

cznych


2000

921

92116

4240

Zakup książek2000

Ogółem

590.123,45

X

x

x

x

590.123,451. Dotacje otrzymane przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych.

Gmina w okresie objętym kontrolą opracowała plan finansowych zadań zleconych zgodnie z art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada z 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywana jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.


Plan finansowy był przekazany do wiadomości dysponentom części budżetowych zgodnie z wymogami § 5 ust. 4 powołanego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia10 listopada 2000 r.
Ogólne rozliczenie z wykorzystania dotacji na zadania zlecone § 2010 w Gminie Lipnik za rok 2004 (w zł).

Dział

Rozdział

Nazwa rozdziału

Dotacje otrzymane

Dotacje wykorzystane

Wg ewidencji księgowej

Wg Rb-50

750

75011

Dotacja celowa na zadania

zlecone ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego51.590

51.590

51.590

751

75101

Dotacja celowa

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu adm. (stałe rejestry wyborców)


972

972

972

751

75113

Dotacja na wybory parlamentarne

8.776

8.776

8.776

852

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne

410.598

410.598

410.598

852

85213

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia

z pomocy społecznej2.823

2.823

2.823

852

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

58.405

58.405

58.405

852

85216

Zasiłki rodzinne

i pielęgnacyjne2.056

2.056

2.056

852

85219

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

30.966

30.966

30.966

900

90015

Dotacja celowa na oświetlenie ulic

i dróg


21.938

21.938

21.938

Razem:

588.124

588.124

588.124

Dane przedstawione w powyższej tablicy są zgodne z ewidencją księgową.

W powyższym zakresie kontrolą objęto wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z Wydziału Finansowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 51.590 zł (Dział 750 Rozdz.75011 § 2010).
Przedmiotem kontroli były:

Kontrola nie ustaliła nieprawidłowości.

Przyznana dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 pracowników Urzędu Gminy prowadzących zagadnienia z zakresu Urzędy Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej.
2. Środki na realizację porozumień

W okresie objętym kontrolą Gmina otrzymała środki na realizację porozumień w wysokości 2000 zł z przeznaczeniem na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnku.

W sprawie dofinansowania zakupu księgozbioru zostało zawarte porozumienie Nr DE/W-III/hk./rez.cel/por.194/510/04 w dniu 19 listopada 2004 roku pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Lipnik reprezentowaną przez Wójta Gminy.

Środki finansowe w kwocie 2.000 zł wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w dniu 30 listopada 2004 roku i w takiej samej wysokości zostały wprowadzone do budżetu Gminy (dział 921 rozdz. 92116 § 4240).

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup wydawnictw.

Rozliczenie dotacji z Ministrem Kultury nastąpiło zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 194, tj. sporządzono rozliczenie finansowe (załącznik Nr 1do zawartego porozumienia).


VII. ROZLICZENIA FINANSOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

Zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, Gmina Lipnik posiadała na dzień 31 grudnia 2004 roku 9 jednostek organizacyjnych, działających w formach organizacyjno – prawnych jednostek sektora finansów publicznych tj.  • jednostek budżetowych (6 jednostek),

  • zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej),

  • samorządowe instytucje kultury (2 jednostki).


1. Jednostki budżetowe.

1.1. Realizacja planu finansowego.

Jednostki budżetowe rozliczają realizację planu finansowego danego roku budżetowego sprawozdaniami z wykonania dochodów i wydatków budżetowych samorządowych jednostek budżetowych – odpowiednio Rb-27S i Rb-28S sporządzanymi miesięcznie, kwartalnie i na koniec danego roku budżetowego.

Sprawozdania obejmują dane w zakresie wykonanych dochodów i wydatków jednostek
w układzie wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf
i w kwotach przewidzianych w ich planach finansowych.
1.2. Rozliczenie środków dotacji.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto dotację celową z budżetu państwa (dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2030 „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) w kwocie 3.706 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne.


Przedmiot kontroli:

  • pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu informujące Wójta Gminy o kwotach przyznanej dotacji celowej, tj. pisma znak Fn.I-3011.1/21/2004 z dnia 12 maja 2004 roku – kwota 2.020 zł, Fn.I-3011.1/29/2004 z dnia 16 czerwca 2004 roku – kwota 951 zł, Fn.I-3011.1/40/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku – kwota 735 zł,

  • zarządzenia Wójta Gminy Lipnik w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik, tj. Nr 24/2004 z dnia 27 maja 2004 roku, Nr 27/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku, Nr 35/2004 z dnia 29 lipca 2004 roku,

  • sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu wyrównywania warunków startu uczniów „Wyprawka Szkolna 2004” z dnia 25 października 2004 roku sporządzone przez Koordynatora akcji oraz zatwierdzone przez Skarbnika Gminy,

  • dowody źródłowe, tj. faktury VAT i rachunek na łączną kwotę 3.706 zł.

W wyniku sprawdzenia wymienionych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia środków dotacji celowej w łącznej kwocie 3.706 zł.2. Zakłady budżetowe.

2.1. Realizacja planu finansowego.

Ocena realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku działającego w formie zakładu budżetowego, poprzez analizę przedkładanych przez ZGK sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30.


2.2. Rozliczenie środków otrzymanych z dotacji.

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2004 rok określiła dla ZGK w Lipniku dotację przedmiotową w wysokości 57.400 zł - § 2650 klasyfikacji wydatków budżetowych.

Ustalenia kontroli w tym zakresie zawarto w punkcie „Dotacje przedmiotowe” niniejszego protokołu.

Jak wynika ze sprawozdania Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Lipnik za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2004 oraz ewidencji księgowej, z budżetu Gminy została udzielona dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku - § 2650 klasyfikacji wydatków budżetowych, w łącznej kwocie 35.847,77 zł, w tym:  • Dział 900 rozdział 90001 – kwota 19.382,57 zł,

  • Dział 400 rozdział 40002 – kwota 16.465,20 zł.

Łącznie dotacje dla zakładu budżetowego nie przekraczają 50% jego wydatków. ZGK nie otrzymywał w okresie 2004 roku dotacji inwestycyjnych.


2.3. Rozliczenie stanu środków obrotowych.

Zakład budżetowy złożył na koniec roku sprawozdanie Rb – 30 z wykonania planu finansowego za okres 2004 roku.

Dokonano sprawdzenia sprawozdania Rb – 30 złożonego przez Zakład za 2004 rok pod względem rachunkowym – kontrola w powyższym zakresie nie wykazała nieprawidłowości.

Zgodnie z danymi wykazanymi w rocznym sprawozdaniu Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku nadwyżka środków obrotowych wyniosła 1.616 zł. Powyższa kwota została wpłacona w dniu 17 lutego 2005 roku na rachunek budżetu Gminy Lipnik.


3. Gospodarstwa pomocnicze.

W okresie objętym kontrolą tj. 2004 roku w Gminie Lipnik nie wyodrębniono gospodarstwa pomocniczego.


4. Środki specjalne.

W jednostce budżetowej Urząd Gminy nie funkcjonował w okresie objętym kontrolą środek specjalny. Środek specjalny funkcjonował w Zespole Ekonomiczno – Oświatowym w Lipniku; wymieniona jednostka sporządziła roczne sprawozdanie Rb – 32 za 2004 rok z wykonania planu finansowego środka specjalnego.


5. Samorządowe osoby prawne.

5.1. Instytucje kultury.

W 2004 roku na terenie Gminy Lipnik funkcjonował Ośrodek Kultury we Włostowie oraz Biblioteka Publiczna w Bielinach, która została utworzona i działa w formie jednostki budżetowej. Ewidencja księgowa prowadzona jest przez Urząd Gminy w Lipniku.

Jednostka ta otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.000 zł.

W 2004 roku Gmina w ramach programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa” otrzymała dotację celową w wysokości 2.000,00 zł.

Porozumienie numer DE/W-III/hk./rez.cel./por.194/510/04 w przedmiotowej sprawie, zawarto w dniu 19 listopada 2004 roku pomiędzy Ministrem Kultury a Wójtem Gminy.

Dotacja została przekazana w rozdziale 92116 § 2020 „Gminna Biblioteka Publiczna”.

Zgodnie z zapisem § 1 powyższego porozumienia jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Lipnik) zobowiązała się do realizacji programu „Upowszechnienie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez bibliotekę publiczną, dla której jest organizatorem.
W ramach programu dokonany zostanie zakup wydawnictw.

Termin realizacji programu do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Termin przedłożenia rozliczenia merytorycznego i finansowego do dnia 31 grudnia 2004 roku.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na zakup książek.

Rozliczenie finansowe i merytoryczne z otrzymanej dotacji nastąpiło w ustalonym terminie, tj. w dniu 28 grudnia 2004 roku. Sprawozdanie merytoryczne zostało sporządzone przez Kierownika Biblioteki natomiast sprawozdanie finansowe na załączniku Nr 1 do porozumienia Nr 194 przez Wójta i Skarbnika Gminy.

Dokumenty źródłowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty.

Nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji nie stwierdzono.
VIII. USTALENIA KOŃCOWE.

Protokół składa się ze 183 kolejno ponumerowanych stron.

Integralną częścią protokołu są załączniki od Nr 1 do Nr 68, które ujęto w wykazie dołączonym do protokołu. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany na każdej stronie przez inspektorów RIO, Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano Wójtowi Gminy, którego jednocześnie poinformowano o przysługującym mu uprawnieniu do odmowy podpisania protokołu. Zgodnie z pkt 9 p.pkt 9 załącznika Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu i złożyć w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie, co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę niniejszą odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy pod pozycją 2/2005.

Lipnik, dnia 22 lipca 2005 roku.


Inspektorzy RIO Skarbnik Gminy Wójt Gminy
……………………….

....................................... ……………………… ……………………..Kwituję odbiór jednego egzemplarza protokołu w dniu 22 lipca 2005 roku …………………...
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna