Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznego


II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWAPobieranie 1.48 Mb.
Strona2/17
Data08.05.2016
Rozmiar1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

II. KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA.

1. Stan i kompletność urządzeń księgowych.

1.1. Opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

W wyniku kontroli ustalono, że w okresie objętym niniejszą kontrolą jednostka nie posiadała kompletnej i zaktualizowanej wg obowiązujących przepisów dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte zasady (politykę) rachunkowości.

W jednostce w okresie 2004 roku funkcjonowało Zarządzenie Nr 7/2/92 Zarządu Gminy w Lipniku z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i kontroli.

Przedmiotowy akt nie określał: • roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,

 • metody wyceny aktywów i pasywów,

 • ustalania wyniku finansowego.

Ponadto cyt. Zarządzenie Nr 7/2/92 nie uwzględnia stanu prawnego obowiązującego w okresie objętym niniejszą kontrolą (tzn. w 2004 roku). Wynika to z faktu, że Zarządzenie wydano w 1992 roku na podstawie przepisów, które utraciły moc obowiązującą, tj. • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 174 z późn. zm) – uchylony z dniem 1 stycznia 2001 roku,

 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35 z późn. zm) – uchylony z dniem 1 stycznia 1995 roku.

Wyżej opisana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Powołane przepisy stanowią, że jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.


Odpowiedzialność za powstanie opisanej nieprawidłowości ponosi Wójt Gminy – Józef Bulira; stosownie, bowiem do postanowień art. 4 ust. 5 cyt. ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru.

Ponadto stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce w okresie objętym kontrolą nie funkcjonowały aktualne przepisy wewnętrzne dotyczące ustalenia: • planów kont dla budżetu i jednostki,

 • instrukcji kasowej,

 • instrukcji inwentaryzacyjnej,

 • instrukcji obiegu i kontroli druków ścisłego zarachowania,

 • instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Nieprawidłowości w w/w unormowaniach wewnętrznych zostały opisane w dalszych częściach niniejszego protokołu.

Kontrolujący zwrócił się do Wójta Gminy z pytaniem o przyczyny nie zaktualizowania w jednostce przepisów wewnętrznych stosownie do obowiązującego stanu prawnego.

Wójt Gminy w złożonym wyjaśnieniu stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu podał: „ w 2004 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku zasady (politykę) rachunkowości regulowały następujące przepisy wewnętrzne: Instrukcja obiegu dokumentów oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych, Instrukcja kasowa, Plan Kont dla budżetu i jednostki, Instrukcja inwentaryzacyjna.Do chwili obecnej dokonano aktualizacji następujących przepisów:

a) Instrukcja gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Lipniku, wprowadzona w życie z dniem 1.01.2005 r. Zarządzeniem Nr 79/2004 z dn. 29.12.2004 r.,

b) Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Lipniku, wprowadzona Zarządzeniem Nr 17/2005 z dnia 27.05.2005 r.,

c) Zakładowy Plan Kont dla budżetu gminy i dla Urzędu Gminy w Lipniku – jednostki budżetowej, wprowadzony Zarządzeniem Nr 19/2005 z dnia 30.05.2005 r.

Natomiast pozostałe uregulowania prawne, tj. Instrukcja inwentaryzacyjna i Regulamin kontroli wewnętrznej zostaną wdrożone do dnia 1 lipca b.r.”.
Kserokopie wyciągów z nieaktualnych przepisów wewnętrznych stanowią załącznik Nr 7, tj.

 • Zarządzenia Nr 7/2/92 Wójta Gminy z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie instrukcji obiegu dokumentów i kontroli oraz pierwszej strony Załącznika Nr 1,

 • Zarządzenia Nr 1/98 Wójta Gminy z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie instrukcji kasowej,

 • Zarządzenia Nr 1/95 Wójta Gminy z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej inwentaryzacji,

 • Zarządzenie Nr 7/2001 z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu kont syntetycznych dla budżetu gminy i jednostek budżetowych oraz tworzenia i funkcjonowania kont analitycznych.

W trakcie trwania niniejszej kontroli oraz przed jej rozpoczęciem (na początku 2005 roku) Wójt Gminy wprowadził do stosowania w jednostce aktualne przepisy wewnętrzne opisujące przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Przedmiotowe przepisy przedstawiono kontrolującym do wglądu.

Kserokopie wyciągów z Zarządzeń Wójta stanowią załącznik Nr 8 do protokołu kontroli.

Są to następujące dokumenty: • Zarządzenie Nr 79/2004 Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Lipniku – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku,

 • Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Lipniku – weszło w życie z dniem 1 czerwca 2005 roku,

 • Zarządzenie Wójta Gminy Lipnik Nr 19/2005 z dnia 30 maja 2004 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Lipniku – jednostki budżetowej,

 • Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Lipnik z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli wewnętrznej,

 • Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

 • Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Lipniku.


Zakładowy Plan Kont.

Zakładowy Plan Kont dla budżetu Gminy oraz Urzędu Gminy wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 7/2001 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2001 roku. W/w plany kont określono w formie załącznika Nr 1 (budżet) i Nr 2 (jednostka) do w/w Zarządzenia.

Kserokopia wyciągu z w/w Zarządzenia stanowi załącznik Nr 7 do protokołu kontroli.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Zakładowy Plan Kont nie uwzględnia obowiązującego w okresie objętym niniejszą kontrolą stanu prawnego, wynikającego z postanowień art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) cyt. ustawy o rachunkowości, który to przepis stanowi, że jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

Odpowiedzialność za nieuregulowanie w przepisach wewnętrznych zasad opisujących przyjęte zasady rachunkowości ponosi Wójt Gminy. Stosownie, bowiem do art. art. 4 ust. 5 cyt. ustawy o rachunkowości kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru.

Wyjaśnienie w powyższej sprawie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu kontroli.

W trakcie trwania niniejszej kontroli wprowadzono do stosowania w jednostce nowy Zakładowy Plan Kont dla budżetu gminy oraz jednostki budżetowej.

Kserokopia wyciągu z Zarządzenia Wójta Gminy Lipnik Nr 19/2005 z dnia 30 maja 2004 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Lipniku – jednostki budżetowej stanowi załącznik Nr 8.

Problematyka przestrzegania ustaleń obowiązującego w jednostce Zakładowego Planu Kont przy prowadzeniu na bieżąco ksiąg rachunkowych została omówiona poniżej w punkcie II niniejszego protokołu pn. „Księgowość i sprawozdawczość budżetowa”.
Ewidencja księgowa prowadzona jest komputerowo w ramach programów Firmy „RADIX” Systemy Komputerowe.

Zarządzeniem Nr 18/2002 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji stosowania oprogramowania komputerowego w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz Zarządzeniem Nr 16/2004 Wójta Gminy Lipnik z dnia 6 maja 2004 roku zmieniającym w/w akt wprowadzono w jednostce następujące programy komputerowe: • POGRUN – system naliczania podatków od gruntów i nieruchomości,

 • WIP – system windykacji opłat i podatków,

 • EGRUN – system ewidencji gruntów i mienia komunalnego,

 • FKB – system finansowo – księgowy,

 • FKW – moduł wielozadaniowy obejmujący obsługę kont, planów finansowych, wykazy i wydruki analityczne i syntetyczne oraz sprawozdania,

 • POST – system naliczania podatków od środków transportowych,

 • PŁACE,

 • KADRY.

Kontrolowana jednostka posiada w formie instrukcji użytkownika, opis systemów informatycznych, zawierających wskazania programów i ich funkcji, opis modułów, zabezpieczenia danych oraz określenia wersji oprogramowania.

Obsługa informatyczna w zakresie eksploatacji programów komputerowych prowadzona jest na podstawie zawartych umów.


Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych.

Poszczególne załączniki do w/w Zarządzeń Nr 18/2002 i 16/2004 określają wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych.

Powyższe dokumenty określają strukturę wzajemnych powiązań oraz funkcji poszczególnych zestawień w całości ksiąg rachunkowych.
Opis systemu przetwarzania danych.

Kontrolowana jednostka posiada w formie instrukcji użytkownika, opis systemów informatycznych, zawierających wskazania programów i ich funkcji, oraz określenia wersji oprogramowania.


System ochrony danych i zbiorów.

Zabezpieczeniem przed dostępem do programu osób niepożądanych są indywidualne hasła zabezpieczające.

Dane zaewidencjonowane przy użyciu komputera na bieżąco (na koniec każdego miesiąca) zapisywane na elektronicznych nośnikach informacji (płyty CD). Tak skopiowane i zabezpieczone księgi rachunkowe są przechowywane w szafie pancernej znajdującej się w kasie Urzędu Gminy.
1.2. Przestrzeganie ustaleń zakładowego planu kont przy prowadzeniu na bieżąco ksiąg rachunkowych.
Z ustaleń kontroli wynika, iż do ksiąg rachunkowych – ewidencji komputerowej, wprowadzono konta, których nie przewidziano w Zakładowym Planie Kont dla jednostki budżetowej (Urzędu Gminy), oraz że ZPK zawiera konta, które nie funkcjonowały w urządzeniach księgowych.

Tak np. funkcjonujący w jednostce ZPK nie przewidywał istnienia w urządzeniach księgowych Konta 101 „Kasa”, które faktycznie występowało.

Ponadto w urządzeniach księgowych występowały konta wymienione w ZPK a faktycznie niestosowane w Urzędzie Gminy, tj.


 • Konto 012 – nieprzewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752),

 • Konto 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”,

 • Konto 016 „Dobra kultury”,

 • Konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe”,

 • Konto 300 „Rozliczenie zakupu”,

 • Konto 330 „Towary”,

 • Konto 700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia”,

 • Konto 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”,

 • Konto 740 „Dotacje i środki na inwestycje”,

 • Konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

 • Konto 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”.

Powyższe działanie stanowiło naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont …

Odpowiedzialność za nieokreślenie i nieaktualizowanie przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości ponosi Wójt Gminy, który złożył w omawianej sprawie cytowane powyżej wyjaśnienie.

W trakcie trwania niniejszej kontroli Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 19/2005 z dnia 30 maja 2004 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont dla budżetu gminy i Urzędu Gminy w Lipniku – jednostki budżetowej – wprowadził nowy Zakładowy Plan Kont dla budżetu i jednostki budżetowej.


1.3. Przestrzeganie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie kontrolowanej jednostki, tj. w Urzędzie Gminy.

Księgi rachunkowe 2004 roku zostały otwarte na początek roku obrotowego (1 stycznia) – roku kalendarzowego. Zamknięcie ksiąg następuje w drodze sporządzenia wydruków oraz zapisania na elektronicznych nośnikach informacji ewidencji syntetycznej i analitycznej, obejmujących stan operacji gospodarczych na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego – obrotowego.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową oraz ręcznie i spełniają wymogi określone przepisami art. 13 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).2. Prawidłowość i terminowość zapisów w ewidencji księgowej.

2.1. Prowadzenie dziennika.

Dziennik prowadzony jest w formie ewidencji komputerowej – tabulogramu.

Na podstawie wyrywkowej kontroli wydruków dziennika z miesiąca stycznia 2004 roku od pozycji 1 do 31 i od 253 do 269 oraz dokumentów źródłowych z tegoż okresu stwierdzono, że:

Dziennik ten prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi przepisami art. 14 i 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), tj. • zapisy zdarzeń w dzienniku prowadzone są chronologicznie według następujących zdarzeń i na podstawie dowodów księgowych,

 • zapisy w dzienniku są kolejno numerowane (kolejne numery nadawane są automatycznie) a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciągły,

 • zapisy w dzienniku dokonywane są na podstawie dokumentów źródłowych,

 • dowody księgowe są ponumerowane.

Zapisów w dzienniku dokonuje się według zasad określonych przepisami art. 23 i 24 cyt. ustawy o rachunkowości, tj.  • zapisy dokonywane są w sposób trwały, a zastosowane procedury bronią przed zniszczeniem lub ukryciem zapisu,

  • zapisy księgowe zawierają: datę dokonania operacji gospodarczej, określenie rodzaju
   i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, krótki opis operacji gospodarczej, kwotę i datę zapisu, oznaczenie kont,

  • udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów,

  • zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacji umożliwiających sporządzenie wymaganych sprawozdań i rozliczeń finansowych.


2.2. Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej).

Konta ksiąg pomocniczych w kontrolowanej jednostce prowadzi się zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla:  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – komputerowo i ręcznie,

  • rozrachunków z kontrahentami (wg poszczególnych kontrahentów),

  • rozrachunków z pracownikami (imienne konta pracowników),

  • innych rozrachunków,

  • kosztów w układzie rodzajowym z uwzględnieniem podziałki klasyfikacji budżetowej,

  • operacji kasowych (poprzez raporty kasowe),

a tym samym spełniono wymogi określone przepisami art. 16 i 17 cyt. ustawy o rachunkowości.
2.3. Sporządzanie zestawień obrotów i sald.

W okresie 2004 roku zestawienia obrotów i sald sporządzono na koniec każdego miesiąca. Zestawienia obejmują dane wymagane (określone) przepisami art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości – dla kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych.


2.4. Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych.

Kontrolą szczegółową w zakresie poprawności oraz prawidłowości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych objęto operacje gospodarcze zaewidencjonowane od pozycji 1 do 31 i od 253 do 269 dziennika z miesiąca stycznia 2004 roku.


W wyniku kontroli stwierdzono, że:

 • zapisów w księgach rachunkowych dokonywano na podstawie dowodów źródłowych,

 • dowody źródłowe objęte próbą kontrolną zostały opatrzone adnotacją stwierdzającą ich zakwalifikowanie do ujęcia w księgach rachunkowych (dokumenty opatrzono dekretacją z podaniem symboli kont księgi głównej),

 • dowody źródłowe zostały opatrzone klasyfikacją budżetową.


Zachowanie porządku systematycznego i chronologicznego.

Zapisów operacji dokonano na właściwych kontach z zachowaniem porządku systematycznego i chronologicznego zgodnie z wymogami przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.


Terminowość zapisów.

Wyrywkowej kontroli terminowości dokonywania zapisów w księgach rachunkowych poddano wybrane pozycje z miesiąca stycznia 2004 roku i stwierdzono, że operacje gospodarcze zapisano w księgach rachunkowych w miesiącu ich dokonania.

Wyrywkowej kontroli terminowości ujmowania w księgach rachunkowych operacji gotówkowych poddano n/w raporty kasowe wydatków z miesiąca stycznia 2004 roku:


 • Nr 1/04 z dnia 12 stycznia 2004 roku,

 • Nr 2/04 za okres od 16 do 19 stycznia 2004 roku,

 • Nr 3/04 z dnia 21 stycznia 2004 roku,

 • Nr 4/04 z dnia 27 stycznia 2004 roku,

 • Nr 5/04 z dnia 28 stycznia 2004 roku.

W wyniku kontroli ustalono, iż operacje gotówkowe danego dnia ujmowane są w raportach kasowych w dniach ich dokonania.


Korekta błędnych zapisów.

Błędy stwierdzone w zapisach księgowych poprawiane są przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów – (PK), które następnie są dokonywane odpowiednimi zapisami dodatnimi lub ujemnymi w ewidencji komputerowej kont, których dotyczą.


3. Sprawozdawczość budżetowa.

W okresie 2004 roku podstawę prawną sporządzania sprawozdań budżetowych stanowiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z późn. zm.).

Kontrolą wyrywkową w powyższym zakresie objęto sprawozdania sporządzone przez gminę, tj.


  • sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,

  • sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Urzędu Gminy, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,

Jak wynika z ustaleń kontroli, kwoty wykazane w objętych kontrolą sprawozdaniach rocznych były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
3.2. Kontrola sprawozdań przez wójta.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, złożone przez jednostkę budżetową Urząd Gminy.

Kontrola wykazała, iż sprawozdania jednostkowe objęte zostały kontrolą pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, co potwierdzono stosownym podpisem Wójta Gminy i Skarbnika Gminy.

W wyniku dokonanych czynności nie stwierdzono nieprawidłowości.


3.3. Przestrzeganie zasad i terminów sporządzania sprawozdań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

W kontrolowanej jednostce sporządzone zostało sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z. Kontrolą objęto zapisy przedmiotowego sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku dla jednostki budżetowej – UG.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie zgodności danych wskazanych w w/w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono rozbieżności danych. Zobowiązania na koniec 2004 roku wykazane w sprawozdaniu Rb – Z w kwocie 80.688 zł – z tytułu zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki, są zgodne z saldem Ma konta 134 na dzień 31 grudnia 2004 roku.


3.4. Przestrzeganie zasad sporządzania sprawozdań z dochodów podatkowych gminy.

Kontrolą w niniejszym zakresie objęto:  • sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2004 roku (Rb–PDP),

  • sprawozdanie o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2004 roku (Rb– 27S).

Dane wykazane w sprawozdaniu Rb–PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2004 roku są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych za ten sam okres.


Przedmiot kontroli:

  • uchwały Rady Gminy dotyczące podatków i opłat w 2004 roku,

  • dokumentacja podatkowa,

  • rejestry ulg podatkowych,

  • decyzje organu podatkowego,

  • korespondencja z podatnikami.
 1. Skutki finansowe zastosowanych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, z podatków pobieranych przez Gminę Lipnik za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2004 roku przedstawia poniższa tabela (dane w zł):
Rodzaj ulgi

Skutki ustalone w toku kontroli

Skutki finansowe wykazane
w sprawozdaniach

1

2

3

1. Podatek rolny A 4 w tym:

171.145

155.268

- skutki obniżenia górnych stawek

150.242

150.242

- skutki z tytułu udzielonych ulg

28.799'>20.903

5.026

2. Podatek od nieruchomości A5 w tym:

28.799

3.398

- skutki obniżenia górnych stawek

0

0

- skutki z tytułu udzielonych ulg

28.799

3.398

3. Podatek leśny A 6 w tym:- skutki obniżenia górnych stawek

0

0

- skutki z tytułu udzielonych ulg

12

12

4. Podatek od środków transportowych A 7 w tym:

14.650

11.405

- skutki obniżenia górnych stawek

11.503

9.823

- skutki z tytułu udzielonych ulg

3.147

1.582

Razem:

214.606

170.0831   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna