Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznegoPobieranie 1.48 Mb.
Strona5/17
Data08.05.2016
Rozmiar1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17    1. Wysokość otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gminy przedstawia poniższa tabela (dane w zł):
Lp.

Dział

Rozdział

Przeznaczenie dotacji

Kwota dotacji

otrzymana

Wykorzystana

1.

600

60078

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

25.000

25.000

2.

600

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej Żurawniki – Malice

60.000

60.000

Razem:

85.000

85.000


1.2.1.1. Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto dotację przyznaną w § 6330 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz dofinansowanie kosztów modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej kwocie 85.000 zł.

Dotację w kwocie 60.000 zł

W dniu 22 października 2004 roku Wojewoda Świętokrzyski decyzją Nr 3011/159/2004 przyznanał została dla Gminy Lipnik dotacja w kwocie 60.000 zł. Przedmiotowa dotacja została udzielona w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6330 „dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej Żurawniki – Malice.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu Gminy Uchwałą Nr XX/155/2004 Rady Gminy Lipnik z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2004 rok (§ 6330).

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przyznał Gminie Lipnik decyzją Znak: RMG.IV.6015/95/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku środki w wysokości 25.000 zł na realizację przedmiotowego zadania. Wymieniona kwota miała zostać przekazana po odbiorze zrealizowanego zadania.

Na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2004 roku zawartej z Wójtem Gminy Lipnik przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji (działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego), Gmina otrzymała środki w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi Żurawniki – Malice.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu Gminy Uchwałą Nr XXII/172/2004 Rady Gminy Lipnik z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2004 rok (§ 6330).


Całkowity koszt realizacji zadania polegającego na modernizacji drogi wynosił 115.338,80 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania 5 lipca 2004 roku, termin zakończenia 15 lipca 2004 roku.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokości oraz rozliczona. Rozliczenie zostało przedłożone dysponentowi środków finansowych – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Biuro d/s Usuwania Skutków Powodzi Zespół ds. Dorzecza Wisły w Krakowie oraz Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Kontrolujący nie badał wykonania rzeczowego zadań, a ustaleń dokonał
w oparciu o dokumenty przedłożone do kontroli, w tym „protokoły odbioru końcowego robót”.

Nieprawidłowości w omawianej kwestii nie stwierdzono.


1.2.2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań gminy - § 244 i 626.

Na podstawie sprawozdania Rb – 27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku ustalono, że kontrolowana jednostka nie otrzymała w okresie 2004 roku dotacji w § 2440 i § 6260.1.3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód państwa - § 0010.

Dochody wykonane z powyższego tytułu wynosiły za 2004 rok kwotę 495.578 zł (dochody otrzymane w kwocie 437.532 zł i należności pozostałe do zapłaty w kwocie 58.046 zł) i w całości pochodziły z Ministerstwa Finansów.

Kontrolą w zakresie terminowości przekazywania przez Ministerstwo Finansów udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek budżetu Gminy Lipnik objęto okres II półrocza 2004 roku.
Przedmiotem powyższej kontroli były:

- przelewy udziałów zrealizowane przez Ministerstwo Finansów w okresie II półrocza 2004 roku, tj.: • przelew z 8.07. na kwotę 26.526 zł,

 • przelew z 9.08. na kwotę 36.136 zł,

 • przelew z 7.09. na kwotę 47.393 zł,

 • przelew z 6.10. na kwotę 48.298 zł,

 • przelew z 6.11. na kwotę 49.520 zł,

 • przelew z 7.12. na kwotę 54.548 zł,

 • wyciągi bankowe,

 • pisma Wójta Gminy do Ministerstwa Finansów z dnia 18.02.2004r. (znak: Or. I. 0717/3/2004) i 28.10.2004r. (znak: Or. I. 0717-15/2004),

 • ewidencja księgowa,

 • sprawozdanie roczne za 2004 rok Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Lipnik.

Kontrola wykazała, co następuje:

a) W okresie 2004 roku Wójt Gminy dwukrotnie wystąpił na piśmie do Ministerstwa Finansów w sprawie terminowości przekazywania środków stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informując jednocześnie o zmianie rachunku bankowego Urzędu Gminy. Pisma Wójta Gminy z dnia 18 lutego i 28 października 2004 roku zostały przesłane także do Urzędów Skarbowych (Opatów, Radom, Warszawa, Kielce, Rzeszów).

b) W próbie kontrolnej (II półrocze 2004 roku) nie stwierdzono opóźnienia w przekazaniu Gminie Lipnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów przekazywało środki w terminie ustawowym (art. 11 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), tj. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.


1.4. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód państwa - § 0020.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono metodą kompletną.

Przedmiotem kontroli były:


Lp.

Urząd Skarbowy

Data przelewu

Kwota przelewu (w zł)

1.

US Radom

31.05.2004

219,67

US Radom

04.08.2004

281,80

US Radom

15.10.2004

23,46

Razem:__466,44__3.'>Razem:__524,93__2.'>Razem:

524,93

2.

US Rzeszów

13.04.2004

233,22

US Rzeszów

14.04.2004

233,22

Razem:

466,44

3.

US Warszawa

04.06.2004

208,35

US Warszawa

12.01.2005

15,50

Razem:

223,85

Ogółem:

1.215,22
 • przelew zrealizowany przez UG na rzecz US Rzeszów dotyczący zwrotu (nadpłata) kwoty 241,29 zł z dnia 22.07.2004r.,

 • wyciągi bankowe,

 • sprawozdania miesięczne Rb – 27 o dochodach budżetowych dla Gminy Lipnik dotyczące 2004 roku sporządzone przez Urzędy Skarbowe w Opatowie, Rzeszowie, Kielcach, Radomiu i Warszawie,

 • ewidencja księgowa,

 • sprawozdanie roczne Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Lipnik za 2004 rok.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

a) Za okres objęty kontrolą Gmina Lipnik otrzymała z 3 Urzędów Skarbowych (Warszawa, Radom, i Rzeszów) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę ogółem 973,93 zł (po uwzględnieniu zwrotu kwoty 241,29 zł do US w Rzeszowie).

b) Przekazywanie Gminie udziałów następowało na podstawie miesięcznych sprawozdań

Rb – 27 sporządzonych za 2004 rok przez Urzędy Skarbowe, właściwe ze względu na siedzibę podatnika.

c) Dane wykazane w ewidencji księgowej (756 – 75621 – 0020) kontrolowanej jednostki i sporządzonym przez gminę sprawozdaniu rocznym Rb - 27S za 2004 rok w zakresie dochodów wykonanych oraz nadpłat z w/w tytułu są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań za okres 2004 roku Rb – 27 sporządzonych przez Urzędy Skarbowe, tj.: • US w Opatowie – 25.548,22 zł (dot. nadpłaty udziałów z 2003 roku),

 • US w Kielcach nadpłata 369,87 zł,

 • US w Radomiu 524,93 zł,

 • US w Rzeszowie 225,15 zł,

 • US w Warszawie 223,85 zł.

Razem – 24.574,29 zł dochody wykonane i 369,87 zł nadpłata.
1.5. Dochody z tytułu podatków.

Stawki podatków pobieranych przez kontrolowaną jednolatkę, obowiązujące w 2004 roku, zostały ustalone przez Radę Gminy w n/w uchwałach: • Nr XI/82/2003 z dnia 10 grudnia 2003 roku „w sprawie ustalenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Lipnik”,

 • Nr XI/83/2003 z dnia 10 grudnia 2003 roku „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnik”,

 • Nr XI/84/2003 z dnia 10 grudnia 2003 roku „w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok na obszarze Gminy Lipnik”,

 • Nr XI/85/2003 z dnia 10 grudnia 2003 roku „w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Lipnik”.

W/w uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 grudnia 2003 roku, Nr 272 pod pozycjami: 2954 (uchwała Nr XI/82/03), 2955 (uchwała Nr XI/83/03), 2956 (Nr XI/84/03) i 2957 (Nr XI/85/03).


Dane dotyczące planu, wykonania oraz struktury dochodów z tytułu w/w podatków za 2004 rok przedstawia poniższa tabela:


Lp.

Wyszczególnienie

Plan (w zł)

Wykonanie (w zł)

Stopień wykonania planu (w %)

Struktura dochodów ogółem (w %)

1.

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

1.237.288

1.225,000

99,01

15,10

2.

Podatek rolny (§ 0320)

611.862

604.112

98,73

7,45

3.

Podatek leśny (§ 0330)

5.625

5.391

95,84

0,07

4.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

39.086

33.013

84,46

0,41
Dochody budżetowe ogółem

8.131.853

8.111.557

99,75

x1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna