Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznegoPobieranie 1.48 Mb.
Strona7/17
Data08.05.2016
Rozmiar1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Kontrolę powyższą przeprowadzono w zakresie: • terminowości złożenia deklaracji na podatek na 2004 rok,

 • prawidłowości wymiaru podatku (zgodność zastosowanej stawki podatku ze stawką wynikającą z ustawy o podatku rolnym oraz z uchwały Rady Gminy, zgodność wykazanej powierzchni użytków rolnych z ewidencją geodezyjną oraz prawidłowość ustalenia hektarów przeliczeniowych i zgodność rachunkowa deklaracji),

 • terminowości wpłat rat podatku w 2004 roku,

 • prawidłowości naliczenia i pobrania odsetek za zwłokę,

 • prawidłowości prowadzonej windykacji zaległości podatkowych,

 • prawidłowości przyznanych ulg w podatku,

 • przeprowadzonych kontroli podatkowych u podatników.

Przedmiotem kontroli były: • deklaracje podatkowe,

 • dowody wpłat,

 • dokumentacja podatkowa (korespondencja, wypisy z ewidencji gruntów, wezwania organu podatkowego skierowane do podatników dotyczące złożenia deklaracji podatkowych, upomnienia),

 • ewidencja księgowa.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

a) Wszyscy podatnicy złożyli w 2004 roku deklaracje na podatek rolny na 2004 rok. Spośród 8 podatników, 5 osób prawnych złożyło deklaracje z opóźnieniem, tj. po dniu 15 stycznia 2004 roku lub w terminie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, co stanowi naruszenie przepisów art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zm.).

W przypadkach podatników o indeksach: 00003562, 00003563 i 00003565 opóźnienie w złożeniu deklaracji na podatek rolny na 2004 rok nie miało wpływu na terminowość zapłaty I raty podatku (do 15 marca) w 2004 roku.

W przypadkach podatników o indeksach: 00006179 i 00003578 organ podatkowy na podstawie art. 274a Ordynacji podatkowej sporządził i doręczył podatnikom wezwanie do złożenia deklaracji, odpowiednio z dnia 18 sierpnia (doręczenie 25.08.) i 14 maja (doręczenie 17 maja) 2004 roku zobowiązując tych podatników do złożenia deklaracji w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Podatnicy złożyli deklaracje w terminie określonym w wezwaniu. Podatnik o indeksie 00003564 złożył deklarację podatkową 30 stycznia 2004 roku, a podatek rolny za 2004 rok wraz z odsetkami za zwłokę (46,80 zł + 2 zł) uregulował 29 października 2004 roku.

b) Sprawdzone deklaracje podatkowe na podatek rolny na 2004 rok od 8 osób prawnych są prawidłowe. Podatnicy zastosowali prawidłowe stawki podatku (60 zł i 120 zł) i prawidłowo obliczyli podatek rolny za 2004 rok – zarówno od liczby hektarów przeliczeniowych (w przypadkach powierzchni gospodarstwa rolnego przekraczającej 1 ha) jak i od liczby hektarów pozostałych gruntów wynikających z ewidencji geodezyjnej (w przypadkach użytków rolnych do 1 ha). Deklaracje podatkowe są poprawne pod względem rachunkowym i z zawartych w nich zapisów wynika, że zostały sprawdzone i porównane z ewidencją gruntów przez pracownika prowadzącego wymiar podatku rolnego od osób prawnych.

c) Osoby prawne terminowo regulowały w okresie 2004 roku raty podatku rolnego, za wyjątkiem podatników o indeksach: 00003560 (III rata – w dniu 20 października), 00003564 (I, II i III rata – w dniu 29 października) i 00003578 (I, III i IV rata – w dniu 17 maja i 24 listopada). W w/w przypadkach nieterminowych zapłat rat podatku rolnego Gmina naliczyła i pobrała odsetki za zwłokę – na łączną kwotę 3,50 zł (1,20 zł + 2 zł + 0,30 zł).

d) Na dzień 31 grudnia 2004 roku wykazane w ewidencji księgowej zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosiły ogółem 228,26 zł i w całości dotyczyły roku 2002, tj. podatnik o indeksie 00003562 – kwota 218,38 zł i podatnik o indeksie 00003563 – kwota 9,88 zł. W okresie 2004 roku Gmina nie prowadziła żadnych działań windykacyjnych w stosunku do w/w dłużników, natomiast w latach wcześniejszych skierowała do podatnika 00003562 trzy upomnienia (15.10.2002r., 22.09.2003r. i 20.11.2003r.).

Z ustnego wyjaśnienia pracownicy UG, która wówczas prowadziła sprawy podatku rolnego od osób prawnych wynika, że zaległości w kwocie 228,26 zł zaewidencjonowane obecnie na 2 podmioty dotyczą faktycznie wcześniej funkcjonującej (przed reorganizacjami) AWRSP w Rzeszowie. W czasie niniejszej kontroli, tj. w dniu 20 czerwca 2005 roku dłużnik (podatnik o indeksie 00003562) uregulował zaległości na łączną kwotę 228,26 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 87 zł.

Kserokopia wyciągu bankowego oraz polecenia księgowania stanowią załącznik Nr 25 do protokołu kontroli.

W sprawie prawidłowego prowadzenia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności pieniężnych z tytułu podatków kontrolujący udzielił pracownikom Urzędu Gminy instruktażu. Protokół z instruktażu w tej sprawie stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu.

e) Z przedłożonej do kontroli dokumentacji podatkowej nie wynika, aby w okresie 2004 roku Wójt Gminy udzielił osobom prawnym jakichkolwiek ulg w podatku rolnym (brak decyzji Wójta Gminy dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty czy odroczenia terminu zapłaty oraz decyzji zastosowania pozostałych zwolnień wynikających z ustawy o podatku rolnym).

f) W okresie objętym kontrolą organ podatkowy nie przeprowadził kontroli podatkowej u osób prawnych w zakresie podatku rolnego.
1.5.2.2. Podatek rolny od osób fizycznych.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w ramach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – punkt 1.5.4.1.5.3. Podatek leśny.

Na rok podatkowy 2004 Rada Gminy nie obniżyła kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego (uprawnienie w tym zakresie wynika z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym). W związku z powyższym podatek leśny na obszarze Gminy Lipnik wynosił w 2004 roku kwotę 23,69 zł od powierzchni lasu wyrażonej w hektarach (0,220 m3 x 107,70 zł) – zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.). Średnia cena sprzedaży 1 m3 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2003 wynosiła 107,70 zł i została podana w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim z dnia 20.10.2003 roku – Nr 50, poz. 787. Rada Gminy nie wprowadziła na rok podatkowy 2004 żadnych innych zwolnień przedmiotowych od podatku leśnego, niż zwolnienia ustawowe.

Z dokumentacji podatkowej dotyczącej podatku leśnego wynika, że w 2004 roku podatkiem tym objęto 3 osoby prawne i 266 osób fizycznych.

Z tytułu podatku leśnego uzyskane w 2004 roku dochody wyniosły ogółem 5.391 zł, w tym kwota 3.331,50 zł dotyczy osób prawnych, a kwota 2.059,50 zł dotyczy osób fizycznych.


1.5.3.1. Podatek leśny od osób prawnych.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono metodą kompletną Dane dotyczące indeksu podatnika, wartości przypisanego za rok 2004 podatku leśnego oraz daty sporządzenia i złożenia w 2004 roku deklaracji na podatek leśny przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.

Indeks podatnika

Wartość podatku

(w zł)

Data sporządzenia/złożenia deklaracji

1.

00003565/06

3.282,50

15.01./19.01.

2.

00003563/06

26,50

15.01./19.01.

3.

00003562/06

22,50

15.01./22.01.

RAZEM:

3.331,50

X

Powyższą kontrolę przeprowadzono w zakresie: • terminowości złożenia deklaracji na podatek na 2004 rok,

 • prawidłowości wymiaru podatku (zastosowane stawki podatku, zgodność wykazanej powierzchni lasu z ewidencją geodezyjną i zgodność rachunkowa deklaracji),

 • terminowości zapłat rat podatku w 2004 roku,

 • prawidłowości naliczenia i pobrania odsetek za zwłokę,

 • prawidłowości postępowania w przypadku niewpłacenia podatku,

 • prawidłowości udokumentowania zwolnień ustawowych.

Przedmiotem kontroli były: • deklaracje podatkowe,

 • dowody wpłat,

 • dokumentacja podatkowa,

 • ewidencja księgowa.

Kontrola wykazała:

a) Osoby prawne – podatnicy podatku leśnego sporządzili deklaracje na podatek leśny na 2004 rok w dniu 15 stycznia 2004 roku, co wynika z zapisów zawartych w deklaracjach. Deklaracje zostały natomiast złożone w Urzędzie Gminy po upływie terminu ustawowego, tj. po dniu 15 – ego stycznia. Opóźnienie wynosiło 4 i 7 dni i nie miało znaczącego wpływu na terminowość zapłaty podatku leśnego w 2004 roku.

b) Złożone przez 3 osoby prawne deklaracje na podatek leśny na 2004 rok są prawidłowe – zarówno pod względem zastosowanej stawki podatku, wykazanej powierzchni lasu do opodatkowania jak i pod względem rachunkowym. Z adnotacji na deklaracjach wynika, że zostały zweryfikowane i sprawdzone przez pracownika UG prowadzącego wymiar podatku leśnego od osób prawnych.

c) W okresie objętym kontrolą podatnicy terminowo uregulowali raty podatku leśnego za 2004 rok – na łączną kwotę 3.331,50 zł, oprócz podatnika o indeksie 00003562/06. Przypis podatku leśnego od tego podatnika wyniósł za 2004 rok kwotę 22,50 zł, tj. rata miesięczna stanowiła 1,88 zł. Podatnik z tytułu podatku leśnego za 2004 rok dokonał zapłaty kwoty 11,20 zł (za m – ce I – IV) w dniu 22 stycznia 2004 roku, tj. z opóźnieniem 7 dni (termin ustawowy dla osób prawnych wynosi do dnia 15 – go każdego miesiąca, za poszczególne miesiące – art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku leśnym) uregulował ratę za m – c styczeń 2004 roku w kwocie 1,88 zł. Pozostała należność z tytułu podatku leśnego za 2004 rok, tj. kwota 11,25 zł została wpłacona przez podatnika w dniu 14 czerwca 2004 roku.

d) Z tytułu należnego za 2004 rok podatku leśnego od osób prawnych nie wystąpiły zaległości na dzień 31 grudnia 2004 roku. Wykazana na ten dzień w ewidencji księgowej zaległość z powyższego tytułu w kwocie 11,60 zł dotyczy podatnika o indeksie 00003562/06 i pochodzi z 2003 roku. Do dłużnika skierowano upomnienie w dniu 10 października 2003 roku. Zaległość w kwocie 11,60 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 3 zł została zapłacona w czasie trwania niniejszej kontroli tj. w dniu 20 czerwca 2005 roku.

Kserokopie wyciągu bankowego oraz polecenia księgowania stanowią załącznik Nr 25 do protokołu kontroli.

e) Spośród 3 osób prawnych, ze zwolnień w podatku leśnym korzystała w 2004 roku jedna osoba, tj. podatnik o indeksie 00003565/06 – zwolnienie dotyczyło 16,45 ha fiz. lasu z drzewostanem w wieku do 40 lat, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku leśnym.


1.5.3.2. Podatek leśny od osób fizycznych.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w ramach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – punkt 1.5.4.


1.5.4. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych.

1.5.4.1. Wymiar podatków.

Powyższą kontrolę przeprowadzono w zakresie: • posiadania przez organ podatkowy w 2004 roku kompletnej dokumentacji podatkowej dotyczącej budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na terenie Gminy, należących do osób fizycznych,

 • przeprowadzenia przez organ podatkowy czynności sprawdzających i weryfikacji danych w złożonych na 2004 rok informacjach w sprawie podatku od nieruchomości przez wszystkie osoby fizyczne opodatkowane w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego – prowadzące działalność gospodarczą (podatnicy o indeksach: 00002620, 00002525, 00002526, 00002485, 00002631, 00002481, 00002495, 00002508, 00002504, 00002482, 00002487, 00002484, 00002520, 00002488, 00002528, 00002516, 00002494, 00002491),

 • prawidłowości opodatkowania w 2004 roku czterech nieruchomości komunalnych wynajmowanych (wydzierżawionych) na prowadzenie działalności gospodarczej (podatnicy o indeksach: 00002514, 00002486, 00002630, 00002521 i 00000021),

 • prawidłowości wymierzenia podatków – od nieruchomości, rolnego i leśnego w wydanych decyzjach na 2004 rok (stawki podatków, zgodność przedmiotu opodatkowania z danymi wynikającymi z informacji złożonych przez podatników oraz z ewidencji gruntów i budynków, prawidłowość ustalenia liczby hektarów przeliczeniowych, zgodność rachunkowa decyzji wymiarowych) dla 5 pierwszych osób fizycznych z wszystkich 22 sołectw o najwyższych kwotach wymiaru na 2004 rok łącznego zobowiązania pieniężnego, tj. 110 podatników o następujących indeksach:

- ADAMÓW: 00000016, 00000010, 00000015, 00000007, 00002631

- GOŁĘBIÓW: 00002524, 00000055, 00000099, 00000126, 00000098

- GROCHOLICE: 00000177, 00000173, 00000169, 00000170, 00000178

- KACZYCE: 00000204, 00000223, 00000227, 00000208, 00000216

- KURÓW: 00000367, 00000319, 00000320, 00000327, 00000296

- LESZCZKÓW: 00000489, 00000494, 00000500, 00000488, 00000484

- LIPNIK: 00000607, 00002605, 00000606, 00000605, 00000633

- ŁOWNICA: 00000694, 00000685, 00000701, 00000676, 00000689

- MALICE: 00002499, 00000756, 00000769, 00000732, 00000771

- MALŻYN: 00000824, 00000818, 00000795, 00000813, 00000821

- MĘCZENNICE: 00002564, 00000874, 00000873, 00000871, 00000861

- MIĘDZYGÓRZ: 00000943, 00000976, 00000977, 00002720, 00000901

- SŁABUSZEWICE: 00001133, 00001130, 00002544, 00001086, 00001112

- SŁOPTÓW: 00002509, 00001188, 00001171, 00001218, 00001202

- STERNALICE: 00001281, 00001266, 00001273, 00001279, 00001275

- STUDZIANKI: 00001326, 00001334, 00001332, 00001330, 00001331

- SWOJKÓW: 00001377, 00001370, 00001368, 00001371, 00001364

- UBLINEK: 00001388, 00001453, 00001411, 00001420, 00001422

- USARZÓW: 00001536, 00001537, 00001534, 00001524, 00001535

- WŁOSTÓW: 00001782, 00002693, 00002491, 00002510, 00002494

- ZACHOINIE: 00001869, 00001873, 00001881, 00001867, 00001848

- ŻURAWNIKI: 00001899, 00001893, 00001906, 00001891, 00001902
 • spełnienia wymogów określonych dla decyzji w art. 210 Ordynacji podatkowej przez wydane w 2004 roku nakazy płatnicze w próbie kontrolnej 110 w/w podatników,

 • terminowości doręczenia w 2004 roku nakazów płatniczych dla podatników z sołectw Kaczyce, Lipnik i Sternalice.

Przedmiotem powyższej kontroli były: • uchwały podatkowe Rady Gminy na 2004 rok,

 • informacje (wykazy nieruchomości) złożone przez podatników,

 • wypisy z ewidencji geodezyjnej o zmianach,

 • nakazy płatnicze (decyzje wymiarowe),

 • rejestr wymiarowy,

 • umowy najmu 5 lokali użytkowych,

 • wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipnik będących w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych,

 • pokwitowania odbioru nakazów płatniczych (listy pokwitowań oraz zwrotki),

 • pozostała dokumentacja podatkowa (m. in. karty gospodarstw, korespondencja).

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

a) Rada Gminy uchwałą Nr XI/82/2003 z dnia 10 grudnia 2003 roku - § 2 pkt 1 (stanowi załącznik Nr 12 do protokołu kontroli) zwolniła od podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2004 należące do osób fizycznych budynki mieszkalne lub ich części, znajdujące się na terenie Gminy Lipnik.

Stwierdzono, że organ podatkowy nie wyegzekwował w okresie 2004 roku od osób fizycznych, uprawnionych do w/w ulgi, obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych według przyjętego w kontrolowanej jednostce formularza pn. „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”.

Obowiązek składania organowi podatkowemu informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych przez podatników korzystających ze zwolnień wynika z art. 6 ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W związku z powyższym, organ podatkowy nie posiadał w okresie objętym kontrolą pełnej i kompletnej dokumentacji podatkowej dotyczącej budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na terenie Gminy Lipnik, należących do osób fizycznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 w/w ustawy osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.
W związku z powyższą sprawą kontrola zwróciła się do dwóch pracowników UG prowadzących wymiar podatków od osób fizycznych o wyjaśnienie przyczyn nie wyegzekwowania w 2004 roku od osób fizycznych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, stosownie do art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W treści wyjaśnienia (załącznik Nr 27 do protokołu kontroli) pracownicy podali:

Informuje się, iż Organ Podatkowy w 2004 roku podjął stosowne czynności w celu wyegzekwowania od osób fizycznych posiadających budynki mieszkalne lub ich części informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Mimo podjęcia w 2004 roku w/w czynności nie udało się wyegzekwować od podatników należnych informacji. Przyczyną nie wyegzekwowania informacji od pozostałych podatników był fakt, iż podatnicy pomimo pouczenia o obowiązku złożenia informacji wynikających z art. 6 ust. 6 i ust.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wykazali chęci współpracy z organem podatkowym.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości podjęto dalsze czynności mające na celu wyegzekwowanie brakujących informacji i zgromadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej powierzchni budynków mieszkalnych i ich części na terenie Gminy Lipnik”.
Odpowiedzialność merytoryczną za powyższą nieprawidłowość za okres objęty kontrolą ponoszą pracownicy UG prowadzący wymiar podatków, natomiast odpowiedzialność z tytułu kontroli i nadzoru ponoszą Skarbnik i Wójt Gminy.
b) Z adnotacji zawartych w 18 objętych sprawdzeniem informacjach w sprawie podatku od nieruchomości wynika, że pracownicy organu podatkowego dokonali sprawdzenia i weryfikacji danych wykazanych przez podatników z własnymi danymi zawartymi w ewidencji prowadzonej dla celów podatkowych w Urzędzie Gminy (ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja gruntów i budynków, wykazy nieruchomości).

c) Z przedłożonych do kontroli umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lipnik wynika, że w okresie całego 2004 roku kontrolowana jednostka wynajmowała 5 lokali użytkowych (jeden lokal został wynajęty od listopada 2004 roku), tj.: • we Włostowie (dz. 265/1 o pow. 0,30 ha) w budynku byłego Ośrodka Zdrowia (obecnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) wynajmowała na parterze 2 lokale użytkowe dla 2 najemców z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 • w Lipniku (dz. 75/2 o pow. 0,31 ha i dz. 327 0 pow. 0,33 ha) wynajmowała 2 lokale, odpowiednio lokal na parterze budynku Urzędu Gminy dla najemcy prowadzącego usługi pocztowe oraz lokal w budynku byłej lecznicy weterynaryjnej dla najemcy prowadzącego usługi weterynaryjne,

 • w Malicach Kościelnych (dz. 102/5 o pow. 0,23 ha) w budynku byłego Ośrodka Zdrowia (obecnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) wynajmowała lokal użytkowy dla najemcy z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Kontrola dokonała porównania danych o nieruchomościach komunalnych wynikających z 5 umów najmu z danymi zawartymi w wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lipnik, będących w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych i nie stwierdziła rozbieżności w tym zakresie. Podatnicy – najemcy w/w 5 lokali użytkowych złożyli w 2004 roku informacje w sprawie podatku od nieruchomości, w których wykazali do opodatkowania powierzchnie budynków związanych z działalnością gospodarczą wynikające z zawartych umów najmu. Wymiar podatku od nieruchomości za 2004 rok dla w/w 5 najemców lokali użytkowych wyniósł ogółem 7.679,50 zł.

d) W próbie kontrolnej 110 osób fizycznych opodatkowanych w 2004 roku podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego nie ustalono nieprawidłowości w zastosowanych stawkach podatkowych i przedmiotach opodatkowania. Organ podatkowy w prawidłowy sposób dokonał wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego. Wymiaru dokonano metodą komputerową i za 2004 rok wyniósł on ogółem dla tych podatników 158.400,60 zł.

e) Wydane w 2004 roku nakazy płatnicze dla 110 objętych kontrolą podatników spełniają wymogi określone dla decyzji w art. 210 Ordynacji podatkowej.

f) Kontrola terminowości doręczenia w 2004 roku nakazów płatniczych dla podatników z sołectw Kaczyce, Lipnik i Sternalice nie wykazała nieprawidłowości.
W 2004 roku nakazy doręczono podatnikom z zachowaniem 14 – dniowego terminu przed ustawowym terminem płatności I raty podatków (15 marca), co wynika z pokwitowań odbioru nakazów, tj.:


Sołectwo

Data pokwitowania odbioru

Od dnia

Do dnia

Kaczyce

19.02.

25.02

Lipnik

16.02.

26.02.

Sternalice

10.02.

27.02.


1.5.4.2. Pobór podatków.

Powyższą kontrolę przeprowadzono w zakresie: • terminowości wpłat rat podatków w 2004 roku przez 110 osób fizycznych opodatkowanych w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego i 5 najemców lokali użytkowych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości objętych kontrolą w zakresie prawidłowości opodatkowania w 2004 roku,

 • prawidłowości naliczenia i pobrania odsetek za zwłokę dla w/w próby podatników,

 • prawidłowości i terminowości rozliczeń za 2004 rok z tytułu inkasa podatków przez inkasentów w sołectwach: Leszczków, Słabuszewice, Międzygórz, Kurów i Malice Kościelne.

Przedmiotem powyższej kontroli były: • dowody wpłaty rat podatków (bankowe dowody wpłat i kwity wpłat z kontokwitariuszy),

 • uchwały Rady Gminy: Nr VII/59/2001 z 29.11.2001 r., Nr IV/27/2003 z 13.03.2003 r., Nr V/41/2003 z 17.04.2003r. dotyczące poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,

 • wykazy wpłat sołtysowskich sporządzone w 2004 roku przez 5 objętych kontrolą sołtysów,

 • dowody wpłat inkasa podatków za 2004 rok przez 5 objętych kontrolą sołtysów,

 • listy wypłat wynagrodzenia za inkaso podatków dla w/w 5 sołtysów za 2004 rok,

 • ewidencja księgowa podatków.

Kontrola wykazała:

a) W próbie objętej kontrolą podatnicy terminowo regulowali w okresie 2004 roku raty podatków, za wyjątkiem 48 osób fizycznych, które zapłat rat dokonały po upływie ustawowych terminów (15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień i 15 listopad roku podatkowego) lub nie uregulowały należności podatkowej do końca 2004 roku w pełnej wysokości wynikającej z wymiaru podatków na ten rok podatkowy.
Dla objętych kontrolą w tym zakresie 115 podatników przypis ogółem wyniósł za 2004 rok kwotę 166.080,10 zł (5 najemców – kwota 7.679,50 zł, 110 osób fizycznych – kwota 158.400,60 zł), z tego wpłacono ogółem 153.259,80 zł (5 najemców – kwota 7.679,50 zł, 110 osób fizycznych – kwota 145.580,30 zł). W próbie tej zaległości na koniec 2004 roku wynosiły 10.015,50 zł, umorzenia wyniosły 2.665,00 zł, nadpłaty z 2003 roku 66,20 zł oraz przeksięgowania 73,60 zł.
Dane dotyczące nieterminowych zapłat w okresie 2004 roku podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz naliczonych, pobranych i należnych odsetek za zwłokę, kwot zaległości na 31 grudnia 2004 roku i podjętych działań w celu ich wyegzekwowania w próbie 115 objętych kontrolą podatników zawiera poniższa tabela:


Lp

Wyszczególnpodatników w/g indeksów

Przypis ogółem na 2004 rok (w zł)

Nieterminowe zapłaty

Odsetki za zwłokę

Zaległość za 2004 rok

( w zł )


Podjęte działania egzekucyjne

Rata

Kwota raty

(w zł)

Data zapłaty

Naliczone i pobrane

( w zł)

Należne

( w zł)

Różnica

( w zł)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

00000015

887,90

II

222,10

24.05

0,60

0,60

-2

00002524

8.644,60

I

II

IIIV

2161.20

2154,80


2154,70

2173,90


23.03

25.05


22.09

18.11


-

6,40


6,50

3,00


6.40

6,40


6,50

3,00


6,40

-

--3

00000177

1.036,80

II

III


IV

230,00

259,20


249,20

05.10

02.12


02.12

13,20

8,30


1,70

13,20

8,30


1,70

-

-

-39,20

Zapł.dn. 29.06.2005 r. –

- 39,20 zł (UG)4

00000173

538,50

I

148,10

17.06

4,40

4,40

-5

00000169

553,40

I

IV


138,40

131,60


14.09

-


9,80

-


9,80

-


-

-


131,60

Zapł.dn. 15.03.2005 r. -

- 131,60 zł (UG)6

00000204

1.264,80

III

IV


316,20

316,20


23.12

23.12


13,70

5,30


13,70

5,30


-

-
7

00000223

930,10

I

IV


232,60

232,50


09.06

16.12


7,40

3,00


7,40

3,00


-

-
8

00000367

5.024,40

II

IV


1301,10

1292,10


09.07

17.11


25,50

1,10


25,50

1,10


-

-
9

00000320

1.135,50

III

IV


283,90

283,80


21.09

-


-

-


0,80

-


0,80

-


283,80

Zapł. dn. 06.05.2005 r. -

- 283,80 zł ( UG)10

00000296

892,80

I

223,20

24.03

0,70

0,70

-


11

00000500

1.433,70

IV

358,40

01.12

2,40

2,40

-12

00002605

2.706,00

I

II

IIIIV

676,50

676,50


676,50

676,50


31.03

02.07


15.10

30.11


4,00

-

7,204,20

4,00

11,60


7,20

4,20


-

11,60


-

-
13

00000607

1.540,20

IV

III


II

I


384,90

385,10


385,10

385,10


23.12

23.12


27.08

23.03


4,60

16,70


15,30

1,10


4,60

16,70


15,30

1,10


-

-

--14

00000701

660,10

I-II

IV


330,10

165,00


09.12

-


27,40

-


27,40

-


-

-


165,00

Zapł.dn. 30.05.2005 r -

- 165,00 zł (US)15

00000689

610,10

II

IV


152,50

152,50


23.08

18.11


5,80

0,20


5,80

0,20


-

-
16

00000771

828,60

II

III


207,20

207,00


10.06

17.09


1,30

0,20


1,30

0,20


-

-


0,20

Zapł.dn.30.03.2005 r. - 0,20 zł ( UG)

17

00000824

1.072,20

IV

267,90

18.11

0,30

0,30

-18

00000818

1.060,90

III

271,80

22.09

0,60

0,60

-19

00000813

896,40

IV

224,10

10.12

2,50

2,50

-20

00002564

2.004,80

IV

250,60

08.12

-

2,50

2,5021

00000874

1.506,90

I

III


IV

376,80

376,70


376,70

26.03

07.10


17.12

1,50

3,40


4,90

1,50

3,40


4,90

-

-

-

22

00000873

1.080,70

III

270,20

15.11

6,80

6,80

-23

00000943

1.648,00

III

412,00

16.09

-

0,20

0,20

24

00000976

1.280,40

II

IV


320,10

320,10


26.08

15.12


12,60

2,00


12,60

2,00


-

-
25

00001130

1.839,00

III

IV


488,50

378,30


28.09

25.11


2,40

1,50


2,40

1,50


-26

00002509

1.328,40

I

II

III-IV332,10

332,10


664,20

20.04

30.09


23.11

4,40

17,80


10,50

4,40

17,80


10,50

-27

00001275

465,60

II

III


IV

116,40

116,40


116,40

17.06

03.11


22.11

1,30

2,30


0,30

1,30

2,30


0,30

-

-

-

28

00001334

792,80

II

III


IV

198,20

174,20


198,20

15.11

15.11


-

14,40

4,40


-

14,40

4,40


-

-

-

-222,20

Zapł.dn. 15.03.2005 r. -

- 222,20 zł (UG)29

00001330

694,80

III

173,70

28.09

0,90

0,90

-30

00001370

873,00

II

III


218,30

218,30


14.07

15.11


4,70

5,50


4,70

5,50


-

-
31

00001368

717,70

III

171,80

21.09

0,40

0,40

-32

00001388

1.088,40

I

II

IIIIV

267,70

272,10


272,10

272,10


22.03

03.06


22.10

13.12


0,70

0,60


4,10

3,10


0,70

0,60


4,10

3,10


-

-

--33

00001453

977,40

I

III


IV

237,50

256,80


245,60

22.03

08.10


09.12

0,60

2,30


2,40

0,60

2,30


2,40

-

-

-34

00001411

878,60

I

II

IIIIV

219,70

219,70


219,70

219,50


22.03

03.06


22.10

13.12


0,60

0,50


3,30

2,50


0,60

0,50


3,30

2,50


-

-

--35

00001537

1.395,00

III

IV


348,80

348,80


23.12

23.12


40,30

32,10


40,30

32,10


-

-
36

00002494

3.295,40

I-IV

3.295,40

04.10

116,80

116,80

-37

00001881

608,40

III

152,10

16.11

3,80

3,80

-38

00001867

550,50

III

II

IV137,60

137,60


137,60

30.09

07.06


30.11

0,80

1,10


0,80

0,80

1,10


0,80

-

-

-

39

00001848

533,20

II

III


133,30

133,30


31.05

23.09


0,70

0,40


0,70

0,40


-

-
40

00001893

1.342,40

I,II

III,IV


773,40

569,00


28.05

30.12


12,40

18,90


12,40

18,90


-

-
41

00001891

1.316,50

II

IV


329,10

329,10


20.05

17.11


0,60

0,30


0,60

0,30


-

-
42

00001899

1.549,70

I

II

III,IV387,50

362,20


774,80

14.04

15.06


03.12

4,30

3,90


15,40

4,30

3,90


15,40

-

-

-

43

00002510

3.616,303.616,30

Zapł.dn. 15.04 05- 869,00 zł Zapł.dn. 20.04.05- 850,10 zł Zapł.dn. 8.06.05 – 89,10 zł Zapł.dn. 16.06.05–403,00 zł Zapł.dn.28.06.05-1405,10 zł


44

00000685

565,80565,80

Zapł dn. 21.04.2005 r – I, II rata 283,00 zł

III, IV – tyt. wykonawczych nr 112/05. z dnia 15.03.2005
45

00002499

1.777,801777,80

I – up nr.10 z dn.16.04.04

II – up nr.28 z dn 03.06.04

III- up nr.57 z dn.06.10.04

IV- up nr.77 z dn.13.12.04

I, II rata – tyt. wykonawczy 41/05 z dnia 16.02.05

III, IV rata – tyt. wykonawczy 42/05 z dnia 16.02.05
46

00000756

1.128,601128,60

Zapł.dn. 10.01.2005 r. -III, IV 534,70 zł. (UG)

Zapł.dn. 18.01.2005 r – I, II rata 541,26 zł. (US)

Zapł.dn. 27.05.2005 r – II rata 23,14 zł. (US)

pozostało – 29,50 zł47

00000494

1.695,601.695,60

I – up. 433 z dn. 16.04.04

II - up.780 z dn.03.06.04

III - up 1295 z dn.06.10.04

IV- up.1642 z dn. 13.12.04

I, II rata - tyt. wykonawczy nr 517/04 z dn. 26.08.04

III, IV rata - tyt. wykonawczy nr 106/05 z dn 15.03.0548

00000178

389,40389,40

I – up. 386 z dn. 16.04.04

II - up.698 z dn.03.06.04

III - up 1222 z dn.06.10.04

IV- up.1574 z dn. 13.12.04

I, II rata – tyt. wykonawczy nr 384/04 z dn 13.07.04

III, IV rata – tyt. wykonawczy nr 82/05 z dn 04.03.05


RAZEM:

68.658,10


579,70

601,20

21,50

10.015,50Na dzień 30.06.2005 roku stan zaległości z kwoty 10.015,50 – 4.175,10 zł.


b) Pobór podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych odbywał się w okresie objętym kontrolą w drodze inkasa – na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VII/59/2001 z dnia 29 listopada 2001 roku ,,w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso” oraz uchwał zmieniających w/w uchwałę, tj. uchwały Nr IV/27/2003 z dnia 13 marca 2003 roku i uchwały Nr V/41/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 roku.

Zgodnie z w/w uchwałami Rady Gminy inkasentami w poszczególnych sołectwach były w 2004 roku osoby fizyczne wyszczególnione w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/41/2003 z dnia 17 kwietnia 2003 roku, a wynagrodzenie prowizyjne za inkaso ustalono w wysokości 7% od zainkasowanych kwot.


Kontrola w zakresie prawidłowości i terminowości dokonanych rozliczeń za 2004 rok z tytułu inkasa podatków przez inkasentów w 5 objętych sprawdzeniem sołectwach oraz wypłaconego z tego tytułu wynagrodzenia prowizyjnego nie wykazała uchybień.
Dane dotyczące ustaleń w powyższym zakresie w próbie kontrolnej przedstawia poniższa tabela:


Lp

Nazwa sołectwa

Pobrany podatek

Termin wpłaty

pobranego inkasaNależne wynagrodzenie za inkaso

(w zł)


Naliczone wynagrodz (w zł)

Wypłata wynagrodzenia

Data

Kwota

(w zł)


Kwota

(w zł)


Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Leszczków

14.03

14.05


14.09

14.11


8.303,90

5.945,90


6.783,80

5.329,30


16.03.04

17.05.04


16.09.04

16.11.04


581,27

416,21


474,87

373,05


581,27

416,21


474,87

373,05


492,60

352,91


402,67

316,45


29.03.04

31.05.04


21.09.04

28.11.04


2

Słabuszewice

14.03

14.05


14.09

14.11


6.219,80

5.258,40


4.533,80

5.248,30


16.03.04

17.05.04


16.09.04

16.09.04


435,38

368,09


317,37

367,38


435,38

368,09


317,37

367,38


369,70

312,19


269,07

311,48


29.03.04

31.05.04


21.09.04

25.11.04


3

Międzygórz

14.03

14.05


14.09

14.11


6.502,57

4.557,40


5.098,65

4.544,00


16.03.04

17.05.04


16.09.04

16.09.04


455,18

319,02


356,90

318,08


455,18

319,02


356,90

318,08


385,80

270,52


302,61

269,78


29.03.04

29.05.04


21.09.04

25.11.04


4

Kurów

15.03

15.05


15.09

15.11


6.322,10

3.352,50


4.093,00

4.438,90


16.03.04

17.05.04


16.09.04

16.09.04


442,55

234,68


286,51

310,72


442,55

234,68


286,51

310,72


375,70

198,98


243,01

263,42


29.03.04

31.05.04


21.09.04

25.11.04


5

Malice

12-15.03

14-16.05


13-15.09

14-15.11


3.880,59

2.169,50


2.467,40

3.356,30


16.03.04

17.05.04


16.09.04

16.09.04


271,64

151,87


172,72

234,94


271,64

151,87


172,72

234,94


230,60

128,67


146,52

199,24


29.03.04

31.05.04


21.09.04

25.11.04


1.5.4.3. Windykacja zaległości podatkowych.

Powyższą kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości postępowania organu podatkowego względem dłużników – osób fizycznych zalegających z zapłatą podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Dane wynikające z ewidencji księgowej dotyczące zaległości z w/w podatków od osób fizycznych, podjętych działań, tj. wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych, za okres od 1998 do 2004 roku – według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawia poniższa tabela.


Lp.

Wyszczególn. - lat

Kwota zaległości

(w zł)


Wystawione upomnienia

Wstawione tytuły wykonawcze

Uwagi

Ilość

Kwota (w zł)

Ilość

Kwota(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

PODATEK ROLNY

1

1998

5.332,06

Brak

-


2

1999

9.267,73

477 *

78.352,34 *

79

19.686,00

w I kw. 2005r wystawiono 173 tytułów wykonawczych na kwotę 19.636,80 zł


2

2000

12.444,98

468 *

41.101,26 *

144

24.919,37

3

2001

17.754,91

727 *

72.340,20 *

105

23.387.80

4

2002

25.501,53

911 *

109.058,20*

145

14.059,30

5

2003

31.120,68

1291 **

86.925,09 **

152 **

14.430,37 **

6

2004

47.170,18

1244 **

112.046,51**

585 **

53.383,04 **
Razem

148.592,07
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna