Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznegoPobieranie 1.48 Mb.
Strona14/17
Data08.05.2016
Rozmiar1.48 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok (na dzień 31 grudnia 2004 roku) wynosiły 0 zł. Wymienione w tabeli są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 33 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

W okresie objętym kontrolą Gmina Lipnik nie posiadała Gminnego Programu Ochrony Środowiska, stosownie do art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), zgodnie z którym organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14 cyt. ustawy. Ponadto projekt programu podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu, w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska.

Jak ustalono podczas trwania niniejszej kontroli stosowny Program Ochrony Środowiska jest w fazie opracowywania. Kontrolującemu przedłożono Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, do którego należy Gmina Lipnik. Program został opracowany przez biegłego z listy Wojewody Mazowieckiego nr 244 – rzeczoznawcę PZiTS – NOT nr 1918 przy współpracy Kierownika Biura Związku w miesiącu marcu 2005 roku.

Pismem z dnia 11 maja 2005 roku znak: EZGDK 0712/04/05 skierowanym do Wójta Gminy Lipnik – Kierownik Biura Związku zwrócił się o wprowadzenie ewentualnych korekt, uwag i uzupełnień do projektu oraz przesłanie ich na adres Związku do dnia 24 maja 2005 roku.

W związku z powyższym Program nie został do czasu przeprowadzania niniejszej kontroli przyjęty uchwałą Rady Gminy Lipnik.


3.1.14. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Kombatantów.

3.1.15. Wydatkowanie środków innych funduszy celowych.

W Gminie Lipnik w okresie 2004 roku nie występowały żadne inne (poza Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska) fundusze celowe.


3.1.16. Dotacje podmiotowe (§ 2510, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580).

Jak ustalono na podstawie sprawozdania Rb – 28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku Gmina Lipnik nie udzielała w okresie 2004 roku dotacji w § 2510, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580.


3.1.17. Dotacje przedmiotowe (§ 2620, 2630, 2650).

Wykaz udzielonych w 2004 roku dotacji przedmiotowych przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota (w zł)

Nazwa podmiotu

1.

400

40002

2650

16.465,20

Zakład Gospodarki Komunalnej

2.

900

90001

2650

19.382,57

Zakład Gospodarki Komunalnej

Razem:__35.847,77'>Razem:

35.847,77

-----

Kwoty dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w uchwale Nr XIII/101/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok.

Dotacji udzielono z przeznaczeniem na dopłaty do określonych rodzajów działalności, tj. dostarczanie wody, gospodarka ściekowa.
Stwierdzono, że Rada Gminy Lipnik podjęła następujące uchwały dotyczące ustalenia taryf jednostkowych:


 • uchwała Nr VI/48/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zastosowaniu dopłat do ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Lipnik,

 • uchwała Nr XV/127/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zastosowaniu dopłat do ceny ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Lipnik.

Wyżej wymienione uchwały określały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także kwoty dopłat z budżetu Gminy do każdego m3 sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków.

Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że kwoty dotacji dla ZGK były przekazywane w kilku ratach w podziale na poszczególne rodzaje działalności przez okres 2004 roku. Zakład przedstawiał w ciągu 2004 roku rozliczenia kwot otrzymanych dotacji, tj. za I kwartał, II kwartał oraz za II półrocze.

Kontrola sprawozdań Rb – 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 roku ustaliła, że kwoty przekazanych dotacji zostały wykazane w sprawozdaniach Rb – 30 w wysokości zgodnej z wynikającą z ewidencji księgowej.


3.1.18. Dotacje celowe ( §2810, 2820, 2830).

Wykaz udzielonych w 2004 roku dotacji celowych przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota (w zł)

Nazwa podmiotu

1.

754

75412

2820

7.752

OSP

2.

926

92605

2820

50.000

K.S. LZS „Cukrownik Włostów”

Razem:

57.752

-----

Dotację w wysokości 7.752 zł udzieloną dla Ochotniczej Straży Pożarnej objęto kontrolą w pkt. 3.1.11. niniejszego protokołu pn. „Wydatkowanie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.


Kontrolą w zakresie prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Lipnik objęto dotację dla Klubu Sportowego LZS „Cukrownik Włostów” w łącznej kwocie 50.000 zł.
Przedmiot kontroli:

 • uchwała Nr IX/74/2003 Rady Gminy w Lipniku z dnia 29 października 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Lipnik dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięciu zysku,

 • uchwała Nr XVII/147/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych,

 • wniosek K.S. LZS „Cukrownik Włostów” o przyznanie dotacji na 2004 rok z dnia 9 listopada 2003 roku,

 • uchwała Nr XIII/101/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2004 rok,

 • umowa Nr 1/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku,

 • uchwała Nr XVIII/150/2004 Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2004 r.,

 • aneks Nr 1/04 z dnia 6 października 2004 roku do w/w umowy,

 • sprawozdania K.S. LZS „Cukrownik Włostów” z wykonania zadania,

 • kserokopie dokumentów źródłowych dostarczonych przez podmiot dotowany,

 • ewidencja księgowa.

W wyniku kontroli ustalono:

1) Klub Sportowy LZS „Cukrownik Włostów” złożył w dniu 9 listopada 2003 roku wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lipnik. Wniosek został złożony na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/74/2003 Rady Gminy z dnia 29 października 2003 roku.

Złożony wniosek określał dane wymagane przedmiotową uchwałą, tj. • nazwę i status prawny wnioskodawcy,

 • datę zarejestrowania oraz numer w rejestrze,

 • nazwę banku oraz numer rachunku bankowego,

 • cele i zadania statutowe oraz dotychczasowe przedsięwzięcia,

 • określenie celu dofinansowania,

 • harmonogram realizacji,

 • przewidywany całkowity koszt realizacji zadania oraz kwotę wnioskowanej dotacji,

 • termin rozliczenia dotacji,

 • wysokość dotychczas udzielonych z budżetu Gminy dotacji,

 • osobę odpowiedzialną z ramienia wnioskodawcy za wykonanie i rozliczenie zadania.

2) We wniosku podmiot ubiegający się o dotację określił całkowity koszt realizacji zadania na 65.000 zł a kwotę wnioskowanej dotacji na 60.000 zł.


3) Środki finansowe na realizację zadania zostały zaplanowane w uchwale Nr XIII/101/2004 Rady Gminy Lipnik z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2004 rok.

W Załączniku Nr 7 do w/w uchwały określono wysokość dotacji na kwotę 45.000 zł.


4) W dniu 19 lutego 2004 roku zawarto umowę Nr 1/2004, na podstawie której Klubowi Sportowemu Gmina zobowiązała się przekazać dotację w wysokości 45.000 zł.
5) Rada Gminy w Lipniku uchwałą Nr XVIII/150/2004 z dnia 5 października 2004 roku wprowadziła zmiany w budżecie Gminy polegające na zwiększeniu planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” § 2820 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Klubu Sportowego „Cukrownik Włostów”.

W dniu 6 października 2004 roku strony zawarły aneks Nr 1/04 do w/w umowy dotacji zgodnie z którym dotację zwiększono o 5.000 zł, w związku z czym jej ostateczna kwota wyniosła 50.000 zł.

Termin rozliczenia się Klubu z otrzymanej dotacji określono na 31 grudnia 2004 roku.

Umowę w imieniu Klubu podpisał Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu, a w imieniu Gminy Wójt przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.

Podmiot dotowany zobowiązał się do wykorzystania przekazanych środków dotacji zgodnie z celem, na jaki je uzyskał. Umowa określała termin sporządzenia przez Klub sprawozdania końcowego z realizacji zadania – w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji. Gmina zastrzegła sobie prawo do kontrolowania prawidłowości wykonywania zleconego zadania oraz zobowiązała podmiot dotowany do udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania zadań.

Strony określiły także zasady wypowiedzenia i rozwiązywania zawartej umowy.


6) Na podstawie ewidencji księgowej jednostki ustalono, że przelewów poszczególnych kwot dotacji dla Klubu dokonywano w n/w terminach:

 • 19 luty 2004 roku – kwota 5.000,00 zł,

 • 7 kwiecień 2004 roku – kwota 7.000,00 zł,

 • 6 maj 2004 roku – kwota 6.000,00 zł,

 • 4 czerwiec 2004 roku – kwota 4.500,00 zł

 • 9 czerwiec 2004 roku – kwota 2.500,00 zł,

 • 12 sierpień 2004 roku – kwota 10.000,00 zł,

 • 21 wrzesień 2004 roku – kwota 8.000,00 zł,

 • 28 października 2004 roku – kwota 7.000,00 zł.

Łącznie kwota przekazanej dotacji celowej wyniosła 50.000,00 zł.

Jak ustalono na podstawie ustnych wyjaśnień inne niż określone w umowie terminy dokonywania przelewów poszczególnych transzy dotacji wynikały z faktu, iż przed przekazaniem kolejnych kwot Gmina występowała o przedstawienie częściowego rozliczenia celem skontrolowania prawidłowości dokonywanych wydatków.
7) Podmiot dotowany przedstawił w dniu 20 grudnia 2004 roku (w terminie zgodnym z postanowieniami umowy) końcowe rozliczenie wydatków dokonywanych ze środków dotacji. W sposób wyrywkowy dokonano porównania przedłożonego rozliczenia i dołączonych dokumentów. Nie stwierdzono rozbieżności.
3.2. Wydatki majątkowe.

3.2.1. Wydatki na inwestycje.

Wielkość wydatków budżetowych na 2004 rok określona została uchwałą Nr XIII/101/04 Rady Gminy Lipnik z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2004 rok.

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2004 rok określony został zarządzeniem Nr 7/04 Wójta Gminy z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego.

Uchwała budżetowa zawiera limity wydatków na rok budżetowy oraz na wieloletnie programy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2004 wynosiły 1.172.206 zł
Plan i realizację wydatków w 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

Plan wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach w ciągu roku

Wykonanie

1.

Wydatki ogółem:

8.391.226

9.162.245

7.933.370

2.

w tym wydatki majątkowe:

§ 6050


§ 6060

1.884.123

1.884.123

-----


1.575.273

1.557.573

17.700


1.172.206

1.155.466

16.740
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna