Zadania dotyczące krążenia Zadanie (2 pkt)Pobieranie 82.81 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar82.81 Kb.
Zadania dotyczące krążenia
Zadanie 1. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po transfuzji. Widoczne są

erytrocyty dawcy zaglutynowane przez aglutyniny biorcy. Dawca ma grupę krwi B.a) Jaką grupę krwi może mieć biorca? Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spośród

zaproponowanych poniżej.

A. grupa krwi A B. grupa krwi B C. grupa krwi AB D. grupa krwi 0b) Uzasadnij swój wybór.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Zadanie 2. (2 pkt)

Małopłytkowość to choroba, w której pod wpływem ucisku, nawet bez wcześniejszego urazu,

pojawiają się wybroczyny (siniaki) w skórze i w błonach śluzowych. Najwięcej ich widać

na kończynach i na tułowiu. Pojawiają się też pierścieniowate wylewy krwi w miejscach

nakłuć skóry, nawracające krwawienia z nosa i dziąseł. Mogą też wystąpić krwawienia

do przewodu pokarmowego, krwiomocz i bardzo groźne krwotoki do mózgu. W obrazie krwi

występuje zmniejszona liczba trombocytów (płytek krwi).

a) Podaj nazwę procesu, który ulega zaburzeniu u chorych na wyżej opisaną chorobę.

......................................................................................................................................................b) Wyjaśnij rolę trombocytów w tym procesie.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Zadanie 3. (2 pkt)

Krew człowieka składa się z osocza i elementów morfotycznych, które można podzielić

na trzy podstawowe rodzaje.

a) Podaj nazwę rodzaju komórek krwi, do którego należą limfocyty.

......................................................................................................................................................b) Określ rolę limfocytów w organizmie człowieka.

......................................................................................................................................................

.

Zadanie 4 . (2 pkt)

Na rysunkach A, B, C przedstawiono rozmieszczenie naczyń krwionośnych i limfatycznych

w wybranych strukturach organizmu człowieka..A. Kosmek jelitowy B. Pęcherzyki płucne C. NefronUzupełnij tabelę określeniami wybranymi spośród podanych niżej (od 1 do 6) tak, żeby

poprawnie określić różnice między układem krwionośnym i limfatycznym na

przykładzie struktur przedstawionych na rysunkach.

1. – jeden rodzaj naczyń, 2. – dwa rodzaje naczyń, 3. – trzy rodzaje naczyń, 4. składniki

pokarmowe, 5. – gazy oddechowe, 6. – zbędne produkty przemiany materii.Cechy

Układ krwionośny

Układ limfatyczny

Liczba rodzajów naczyń

(ze względu na kierunek przepływu

płynów)
Rodzaj transportowanych

substancji

Zadanie 5. (2 pkt)

Wśród naczyń krwionośnych wyróżnia się tętnice, żyły i naczynia włosowate.Wpisz do tabeli podane poniżej określenia (lub ich oznaczenia cyfrowe) tak,

by poprawnie charakteryzowały tętnicę i żyłę.

1. – ma zastawki, 2. – ma grubą warstwę mięśniową, 3. wytrzymuje wysokie ciśnienie,

4 –doprowadza krew do serca, 5. – odprowadza krew z serca, 6. – zapobiega cofaniu się krwi.

Struktura

Kierunek przepływu

krwi

Cecha budowy

Znaczenie cechy

w transporcie krwi

Tętnica


Żyła


Informacja do zadań nr 6 i 7.

Główną przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, takie jak zawał serca

(martwica fragmentu mięśnia sercowego) i udar mózgu. Większość z nich jest konsekwencją

miażdżycy. Złogi tłuszczu, głównie cholesterolu, osadzające się na ścianach naczyń

krwionośnych, powodują ich twardnienie i utrudniają, a czasem uniemożliwiają przepływ

krwi. Przez właściwe postępowanie możemy w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko

zachorowania na choroby serca i naczyń. Lekarze zalecają między innymi stosowanie

odpowiedniej diety – ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, aktywny tryb życia –

regularne ćwiczenia fizyczne.
Zadanie 6. (1 pkt)

Wyjaśnij związek między miażdżycą naczyń wieńcowych a zawałem serca.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Zadanie 7. (1 pkt)

Wypisz z tekstu jedno z zaleceń lekarzy i uzasadnij, w jaki sposób jego przestrzeganie

zapobiega miażdżycy.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Zadanie 8. (2 pkt)

Poniżej w sposób uproszczony przedstawiono przekrój przez tętnicę człowieka zdrowego (A)

i przez tętnicę człowieka, u którego stwierdzono miażdżycę ściany tętnicy (B)

Interpretując informacje z rysunków,

a) opisz zmianę w budowie tętnicy wywołaną odkładaniem się w niej cholesterolu.

b) przedstaw możliwy wpływ tej zmiany na krążenie krwi w naczyniach.

a) ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b) ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Zadanie 9. (3 pkt)

Schemat ilustruje procesy zachodzące w erytrocytach.

I

4 O2 + Hb oksyhemoglobina

II

a) Określ, gdzie w organizmie zachodzi proces I, a gdzie proces II.b) Wyjaśnij, co oznacza, że oksyhemoglobina jest utlenowaną hemoglobiną.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 10. (1 pkt)

Prawidłowy skład krwi jest jednym z warunków dobrego funkcjonowania organizmu

człowieka. Na schemacie przedstawiono regulację ilości jednego ze składników krwi u osób

po krwotokach lub przebywających na dużych wysokościach.Podaj nazwę krwinek, których wytwarzanie pobudza erytropoetyna.


Zmniejszona ilość

tlenu dostarczanego

do tkanek


Krwotoki lub przebywanie

na dużych wysokościach

Niskie ciśnienie

(parcjalne) tlenu

Wytworzenie

w nerce

erytropoetynyTworzenie określonego

typu krwinekWzrost dopływu tlenu

do tkanek
Podaj nazwę krwinek, których wytwarzanie pobudza erytropoetyna.

.........................................................................................................................................Zadanie 11. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono procentowy udział głównych grup krwi z określonym

czynnikiem Rh w pewnej populacji.Narysuj diagram słupkowy (w układzie współrzędnych), przedstawiający sumaryczny

udział każdej z głównych grup krwi (A, 0, B i AB) w tej populacji.

Zadanie 12. (2 pkt)

Na diagramach przedstawiono zawartość limfocytów T we krwi dwóch osób: osoby zdrowej

i chorej na AIDS.Na podstawie analizy diagramów określ dwie zmiany, które zachodzą we krwi osoby

chorej w porównaniu z osobą zdrową.

1. ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................2. ..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................Zadanie13. (2 pkt)

Różne badania prowadzone na całym świecie potwierdzają związek między rodzajem diety

a zapadalnością na chorobę wieńcową.

W tabeli zestawiono wyniki przeprowadzonych badań.Miejsce

Udział kalorii

pochodzących

z tłuszczów w diecie [%]

Główne źródło tłuszczu

w diecie

Zapadalność na chorobę

wieńcową [na 10 tys.

mieszkańców w ciągu 10 lat]

Japonia

10

ryby

500

Finlandia

38

masło, mięso, nabiał

3 000

Kreta

40

oliwa

200

Na podstawie analizy przedstawionych danych sformułuj dwa wnioski dotyczące

wpływu rodzaju spożywanego tłuszczu na zapadalność na chorobę wieńcową.

1. ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................2. ..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................Zadanie 14. (1 pkt)

Gdy zranimy ciało i nie oczyścimy rany, do organizmu mogą wniknąć bakterie tężca.

Toksyny produkowane przez te bakterie mogą spowodować bardzo groźne dla organizmu

skutki. Żeby temu przeciwdziałać, podaje się zranionemu surowicę przeciwtężcową.Odporność organizmu uzyskana przy zastosowaniu surowicy przeciwtężcowej jest

A. naturalna, bierna.

B. naturalna, czynna.

C. sztuczna, bierna.

D. sztuczna, czynna.

Zadanie 15. (2 pkt)

W pewnej miejscowości większość mieszkańców sprzeciwiła się planowanej tam budowie

ośrodka dla nosicieli wirusa HIV, w tym chorych na AIDS. Mieszkańcy uzasadniali swój

sprzeciw troską o zdrowie własne i swoich dzieci.Przedstaw dwa różne argumenty, które pozwolą przekonać mieszkańców tej

miejscowości, że sama obecność nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS nie powoduje

zagrożenia zakażeniem.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................Zadanie 16. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono zastawki występujące w sercu człowieka (widok z góry).

Podaj jedną różnicę w budowie lewej i prawej zastawki przedsionkowo – komorowej.

Określ funkcję, jaką pełnią zastawki.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 17. (2pkt)

Schemat krążenia wrotnego.

Podaj nazwy naczyń krwionośnych oznaczonych literami A, B i C oraz określ rolę, jaką

w krążeniu wrotnym pełni naczynie A.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Zadanie 18. (1pkt)

Schemat budowy serca człowieka.
Wyjaśnij, jaką rolę w funkcjonowaniu serca pełnią zaznaczone na schemacie struktury.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Zadanie 19. (2 pkt)

W skład krwi człowieka wchodzi płynne osocze i zawieszone w nim elementy morfotyczne

(komórkowe). Zawartość poszczególnych rodzajów elementów w 1 mm3 krwi jest różna.

Wymień składnik morfotyczny, który dominuje ilościowo, i składnik, którego jest

najmniej w 1 mm3 krwi zdrowego człowieka, oraz określ funkcje biologiczne każdego

z wymienionych składników.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................Zadanie 20. (1 pkt)

Odporność organizmu, zapewniającą jego obronę przed ciałami obcymi, można podzielić

na swoistą i nieswoistą.

Na podstawie poniższego tekstu określ, czy szczepionki stosuje się w celu wzmocnienia

swoistej czy nieswoistej odporności organizmu.

Przykładem odporności swoistej jest wytwarzanie przez organizm przeciwciał niszczących

obecny w organizmie określony rodzaj wirusa, bakterii czy substancji chemicznej.

Przykładami odporności nieswoistej organizmu człowieka są zabezpieczenia barierami

(np. mechanicznymi) przed wniknięciem do jego wnętrza różnych wirusów, bakterii

i substancji chemicznych oraz ich „pożeranie” przez białe krwinki zwane makrofagami.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zadanie 21. (2 pkt)

Schemat pęcherzyków płucnych człowieka oplecionych naczyniami krwionośnymi.

Ustal, w którym z naczyń krwionośnych uwzględnionych na schemacie płynie krew bardziej natlenowana. Odpowiedź krótko uzasadnij.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Zadanie 22. (3 pkt)

Schemat układu krwionośnego człowieka.

Wpisz poniżej trzy nazwy naczyń krwionośnych (spośród uwzględnionych na schemacie), w których płynie krew odtlenowana.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna