Zadania programowe krajowych rozgłośni bbc jako forma realizacji misji publicznej Mirosława Wielopolska-SzymuraPobieranie 144.81 Kb.
Strona1/3
Data09.05.2016
Rozmiar144.81 Kb.
  1   2   3

Global Media Journal – Polish Edition Spring 2010Zadania programowe krajowych rozgłośni BBC

jako forma realizacji misji publicznej
Mirosława Wielopolska-Szymura
The British Broadcasting Company zostało utworzone 18 października 1922 r. przez grupę brytyjskich przedsiębiorców z Johnem Reithem na czele – „ojcem” BBC1. W grupie założycieli był także Guglielmo Marconi uznawany, obok Rosjanina Aleksandra Popowa, za wynalazcę radia. Regularne dzienne audycje radia BBC nadawane były z londyńskiego studia G. Marconiego – 2LO2 – począwszy od 14 listopada 1922 – zaś następnego dnia retransmitowane z Birmingham i Manchesteru. W 1927 r. British Broadcasting Company przekształcono w British Broadcasting Corporation, na mocy pierwszego aktu inkorporacyjnego Royal Charter, w którym zdefiniowano cele, obowiązki i prawa BBC. Johnowi Reithowi powierzono funkcję dyrektora generalnego BBC, którą pełnił do 1938 r., później zajął się działalnością polityczną, a w 1948 roku nadano mu tytuł szlachecki. Uważa się, że oprócz stworzenia BBC Reith nadał także niezmienny od lat kierunek działań tego nadawcy: misję dostarczania Brytyjczykom informacji, edukacji i rozrywki.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZADANIA PROGRAMOWE BBC.


Współcześnie radio i telewizja BBC działają w oparciu o kolejny już Broadcasting Royal Charter3 (czyli Kartę Królewską w zakresie transmisji programów radiowo-telewizyjnych) i zostały zobowiązane do wypełniania następujących Zadań Publicznych (Public Purposes4):

 • Wspieranie obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego;

 • Promowanie edukacji i czytelnictwa;

 • Pobudzanie kreatywności i twórczej doskonałości;

 • Reprezentowanie Zjednoczonego Królestwa, jego Narodów, regionów i wspólnot;

 • Zbliżenie Zjednoczonego Królestwa ze światem i świata ze Zjednoczonym Królestwem;

 • Promowanie swoich innych celów, jednocześnie dostarczając odbiorcom korzyści z rozwijających się technologii i usług komunikacyjnych oraz pełnienie nadrzędnej roli we wdrażaniu cyfrowej technologii telewizyjnej – czyli rozwój środków komunikacji.

W art. 5. ustawy wskazano na sposoby wspierania przez BBC jego Zadań Publicznych, które zawierają się w misji upowszechniania informacji, edukacji i rozrywki5. Przede wszystkim realizuje je poprzez produkcję usług radiowych, telewizyjnych i internetowych, ponadto poprzez powiązaną działalność, dzięki której produkcje BBC mogą być udostępnione, z uwzględnieniem wykorzystywanych w danym momencie technologii oraz takich, które dopiero zostaną wdrożone. BBC może także rozwijać dodatkową aktywność, pod warunkiem, że będzie ona połączona ze wspieraniem Zadań Publicznych i że nie zdominuje całej działalności BBC; Zadania Publiczne muszą pozostać nadrzędne w produkcji BBC. W zapisie tym chodzi o aktywność zewnętrzną, która może nosić znamiona komercyjnej czy promocyjnej, ale nadal musi być związana z wykonywaniem misji publicznej. Jednym z przykładów jest powołanie w 1930 r. Orkiestry Symfonicznej Radia BBC, która przejęła na siebie organizowanie cyklu koncertów „Mr Robert Newman's Promenade Concerts” (obecnie zwane The Proms), odbywających się od 1895 r. w Londynie. Ideą koncertów promenadowych było i jest zgromadzenie jak największej publiczności przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów artystycznych i prezentowanie możliwie najszerszej oferty muzycznej. Początkowo było to możliwe dzięki wprowadzeniu wyjątkowo tanich biletów (5 pensów za koncert i ok. 1 funta za sezon). Obecnie BBC transmituje wszystkie koncerty (ponad siedemdziesiąt rocznie) na antenie Radia 3 oraz w Internecie, część z nich jest transmitowana przez telewizję BBC – BBC One, BBC Two, BBC Four, dostępne są podcasty video w Internecie, a od 2005 wprowadzona jest wersja WAP, umożliwiająca odbiór w telefonach komórkowych. Innym przykładem jest zainicjowanie przez Radio BBC akcji charytatywnej w Boże Narodzenie 1927 r. „Children in Need”, pomagającej dzieciom pokrzywdzonym przez los lub choroby. Fundację BBC „Children in Need” oficjalnie zarejestrowano w 1989 r. Akcja zbiórki funduszy z powodzeniem trwa do dzisiaj, w 2009 r. zebrano 39 milionów funtów. Maskotką fundacji jest Miś Pudsey (od 1985 r.); stał się on rozpoznawalny z powodu przepaski na prawym oku, dzięki czemu chore dzieci, utożsamiając się z nim, lepiej znoszą własne dolegliwości.

Royal Charter określa także strukturę BBC, organów nadzorczych i wykonawczych. Konstytuuje tzw. BBC Trust (Radę Nadzorczą), w którym zasiadają członkowie rady, tak zwani trustees. Jednak Royal Charter wyraźnie definiuje o jakie rozumienie „Trust” i „trustees” chodzi ustawodawcy. W tym przypadku wskazuje się na potoczne rozumienie pojęć – BBC Trust to organ zaufania publicznego stojącego na straży interesu społecznego, szczególnie abonentów BBC, mającego kontrolować realizację Zadań Publicznych oraz sposobów wydatkowania środków finansowych, ma także określać i przekazywać Radzie Wykonawczej (Executive Board) cele i priorytety działalności BBC. Członkowie BBC Trust – trustees, to mężowie zaufania publicznego, dbający o interes abonentów. Karta Królewska podkreśla, że nie należy ich traktować jak zarządu w jedynie ekonomicznym tego słowa znaczeniu. W skład Rady BBC zwykle wchodzi dziesięciu członków (chyba że Rada Gabinetowa i premier zarządzą inaczej, są oni bowiem przez nich mianowani) – przewodniczący (Chairman), wice-przewodniczący (Vice-Chairman) oraz członkowie zwykli. W Radzie obowiązkowo zasiadają przedstawiciele regionów – Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Członkowie są mianowani przez rząd na maksymalnie pięcioletnie kadencje, chociaż rząd może określać kadencje krótsze w stosunku do poszczególnych członków. Rząd może mianować tych samych członków Rady BBC na kolejną kadencję. Członkowie Rady otrzymują pensje z funduszy BBC, jednak ich wysokość określa Sekretarz Stanu Departamentu Kultury, Mediów i Sportu.6

Głównymi zadaniami BBC Trust7 są: • Opracowywanie kierunków strategicznych działania BBC w ramach zakreślonych w Royal Charter i Framework Agreement;

 • Zatwierdzanie wysokiego poziomu strategii i środków finansowych, z uwzględnieniem produkcji i aktywności BBC w Wielkiej Brytanii i na zewnątrz;

 • Szacowanie osiągnięć Rady Wykonawczej w produkcji programowej oraz utrzymywanie jej dyscypliny budżetowej.

Z powyższych zadań wynikają szczegółowe funkcje BBC Trust:

 • Tworzenie wieloletnich planów finansowych i zatwierdzanie strategii, uwzględniając efektywną dystrybucję środków budżetowych;

 • Definiowanie stosownych kryteriów i narzędzi pomiaru, które będą służyły do oceny efektywności wspierania Zadań Publicznych;

 • Wydawanie licencji programowych na usługi BBC i monitorowanie zgodności ich realizacji;

 • Zatwierdzanie wytycznych zabezpieczających wysokie standardy treści programowych w ofercie BBC;

 • Zatwierdzanie poszczególnych propozycji o charakterze strategicznym lub finansowym, które będą znacząco wpływały na wypełnianie Zadań Publicznych oraz obowiązujące wieloletnie strategie, lub będą wpływały na ogólną sytuację finansową BBC;

 • Wypełnianie funkcji ustawowych nałożonych na BBC Trust oraz kontrola nad Radą Wykonawczą (Executive Board), zobowiązaną do sprawozdawania zgodności działań BBC z regulacjami Royal Charter oraz z obowiązującym prawem;

 • Tworzenie procedur zobowiązujących BBC do rozpatrywania skarg abonentów; Procedury muszą w szczególnych przypadkach uwzględnić rolę BBC Trust jako finalnego arbitra;

 • Prowadzenie dochodzeń związanych z wszelką działalnością BBC, na wypadek podejrzenia, że BBC nie wypełnia zaleceń nadzorowanych przez Zarząd;

 • Zlecanie kontroli wartości wydatków w specyficznych sferach działalności BBC;

 • Kontrolowanie czy Rada Wykonawcza uświadamia dyrekcji BBC ryzyko kluczowych operacji;

 • Przyjmowanie zasad polityki w zakresie uczciwego handlu oraz nadzorowanie, aby Executive Board ich przestrzegała.

 • Ustanawianie zasad zgodności, w ramach których Trust będzie oceniał propozycje przedłożone przez Radę Wykonawczą dotyczące nowych usług lub wprowadzania istotnych zmian w istniejących usługach lub usług komercyjnych czy też innej aktywności;

 • Gwarantowanie, że uzgodnienia dotyczące składki abonamentu (licence fee) są wystarczające, optymalne i proporcjonalne.

BBC Trust, jak wyżej wspomniano, odpowiada za realizację Zadań Publicznych i zobowiązane jest do określenia zakresów i standardów umożliwiających BBC osiągnięcie wyznaczonych w Royal Charter celów. Dlatego tworzy dla BBC szczegółowe zalecenia w odniesieniu do poszczególnych Zadań Publicznych. Warto przyjrzeć się temu szerzej.
 1. Wspieranie obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego” BBC ma realizować poprzez8:

 • Zapewnienie niezależnego dziennikarstwa najwyższej jakości. Dziennikarstwo w BBC powinno być niezależne, rzetelne i bezstronne – dostarczać informacji, relacjonować aktualne wydarzenia o dużym znaczeniu, zasięgu i w sposób pogłębiony, budzący zaufanie odbiorców. Dziennikarstwo BBC powinno dostarczać istotne i całościowe analizy niedostępne w mediach innych nadawców;

 • Zainteresowanie jak największej liczby ludzi odbiorem informacji, aktualnych wydarzeń i innych ważnych kwestii. Treści oferowane przez BBC powinny wzbudzać zainteresowanie i dostarczać wiedzy odbiorcom niezależnie od ich pozycji społecznej, wieku i poziomu wykształcenia umożliwiając im zaangażowanie w ważne sprawy dnia codziennego;

 • Zachęcanie do konwersacji i dyskusji na temat wiadomości, aktualnych zdarzeń i innych istotnych problemów. Wiadomości dostarczane przez BBC powinny wywoływać rozmowy i dyskusje pomiędzy przyjaciółmi i w rodzinie, a także w szerszych grupach, poprzez fora dyskusyjne m. in. telefoniczne i internetowe.

 • Budowanie lepszego rozumienia procesów demokratyczno-parlamentarnych oraz działań instytucji politycznych w Wielkiej Brytanii. BBC powinno pomagać odbiorcom w zrozumieniu mechanizmów rządzenia na unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym poziomie.

 • Umożliwienie odbiorcom dostępu do różnego typu mediów, rozumienie przekazów i interakcji. BBC powinno dopilnować, aby każdy odbiorca stał się kompetentny w zakresie korzystania z mediów, w tym z nowoczesnych technologii informacyjnych. Winno pogłębiać zdolność odbiorców do krytycznego odbioru mediów, do weryfikacji źródeł informacji, do rozumienia istoty działania mediów i formowania opinii na ich temat.
 1. Promowanie edukacji i czytelnictwa” BBC wspiera przez9:

 • Pobudzanie pozainstytucjonalnego zdobywania wiedzy przez odbiorców w ramach wielu tematów i źródeł. BBC ma umożliwiać odbiorcom poszerzanie wiedzy w sposób dostępny, atrakcyjny i ambitny.

 • Zachęcanie odbiorców do aktywności w specyficznych dziedzinach, które będą przynosiły korzyści ogólnospołeczne. Chodzi o aktywność; której beneficjentem będzie Zjednoczone Królestwo jako całość – np. promocja zdrowego stylu życia, działania na rzecz brytyjskiej historii, dziedzictwa i środowiska.

 • Promowanie i wspieranie oficjalnego systemu edukacji i jego celów w stosunku do dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji dorosłych, szczególnie w zakresie rozwijania umiejętności zawodowych. BBC posiada kluczową rolę w dostarczaniu treści edukacyjnych szerokiej publiczności, pogłębiania zdolności uczenia się, kwalifikacji zawodowych i życiowych. Powinien tworzyć bezpieczne środowisko edukacyjne, zwłaszcza wobec dzieci. 1. Pobudzanie kreatywności i twórczej doskonałości” BBC zapewnia poprzez10:

 • Dostarczanie treści wyróżniających i twórczych w zakresie wszystkich płaszczyzn działalności BBC. Zawartość programowa BBC ma być wyróżniająca. BBC powinno regularnie zamieszczać treści, które otwierają nowe przestrzenie, przecierają szlaki, ustanawiają trendy i podejmują twórcze ryzyko zarówno w dramacie, komedii, rozrywce jak i sporcie.

 • Wzbogacanie odbiorców ukazując szeroki zakres aktywności kulturalnej. Ukazywanie najlepszych przykładów i wielu rodzajów aktywności twórczej od muzyki współczesnej po operę, od baletu po futbol, zawsze próbując poszerzać horyzonty i zachęcać odbiorców do poznawania nieznanych obszarów, włączając dziedziny sportu mniejszości kulturowych.

 • Zachęcania do uczestnictwa w kulturze. BBC stymuluje ludzi do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. BBC może współdziałać z innymi podmiotami, aby zrealizować powyższy cel.

 • Dostarczanie szerokiego wyboru treści przyjemnych i rozrywkowych. Rozrywka powinna uwzględniać kluczowe priorytety BBC. Treści powinny bawić, jednocześnie angażując, absorbując odbiorców w ambitny i wyszukany sposób, aby ukazać twórczą doskonałość.

 • Pielęgnowanie kreatywności, kształcenie i wspieranie talentów w wielu dziedzinach twórczości. BBC powinna rozwijać nowe talenty prezentując nową twórczość, literacką i radiowo-telewizyjną; musi także odkrywać najbardziej uzdolnionych twórców. 1. Reprezentowanie Zjednoczonego Królestwa, jego Narodów, regionów i wspólnot” oznacza11:

 • Prezentowanie odmiennych narodów, regionów oraz wspólnot pozostałej części Zjednoczonego Królestwa. Dzięki zasięgowi swej produkcji radiowej BBC powinno portretować i celebrować rozpiętość kultur i wspólnot Wielkiej Brytanii, na narodowym, regionalnym i lokalnym poziomie.

 • Troszczenie się o różnorodność narodów, regionów i wspólnot Wielkiej Brytanii. BBC powinna dostarczać szerokiego wyboru produkcji zawierających rodzime (rdzenne, autentyczne) treści zaspokajające potrzeby różnorodnych narodów, regionów i wspólnot.

 • Wywoływanie wspólnych doświadczeń. BBC winno rozpowszechniać specyficzne programy, wywołujące poczucie wspólnoty szerokich grup społecznych, np. transmisję z uroczystości państwowych, z ważnych wydarzeń sportowych czy oferować wysokiej jakości rozrywkę.

 • Pobudzanie zainteresowania lokalnymi wspólnotami oraz dyskusji na ich temat. BBC ma dostarczać angażujących programów, które będą odzwierciedlały właściwy obraz wielu wspólnot budujących Wielką Brytanię, i które pozwolą je zrozumieć oraz pobudzą dyskusję o ich sprawach. BBC powinno prowadzić fora dyskusyjne, w ramach których wspólnoty będą mogły dyskutować o sobie oraz z innymi wspólnotami Wielkiej Brytanii.

 • Naświetlanie różnorodności religijnej i wyznaniowej Zjednoczonego Królestwa. Zadaniem BBC jest uczenie zdolności rozumienia wiary innych osób oraz krytycznego podchodzenia do własnych przekonań.

 • Nadawanie audycji w językach mniejszości. W poszczególnych audycjach BBC może wykorzystywać rdzenne języki członków wspólnoty brytyjskiej. Może także, jeśli zachodzi potrzeba, całą produkcję antenową tworzyć w wybranych, rodzimych językach swoich abonentów. 1. Zbliżenie Zjednoczonego Królestwa ze światem i świata ze Zjednoczonym Królestwem” musi być realizowane poprzez12:

 • Budowanie globalnego rozumienia problemów międzynarodowych. Zaleca się tego dokonać na dwa sposoby. Podstawową kwestią jest wysoka jakość dziennikarstwa międzynarodowego w BBC. Dziennikarstwo w serwisach dla zagranicznych odbiorców musi kierować się tymi samymi zasadami, co dziennikarstwo dla rodzimych odbiorców – ma być niezależne, rzetelne i bezstronne. Powinno także umożliwiać jednostkom udział w globalnych dyskusjach o znaczących międzynarodowych sprawach. Aby to osiągnąć BBC zachęca do wymiany poglądów w forach dyskusyjnych, które udostępnia międzynarodowemu audytorium.

 • Pogłębianie u brytyjskiego odbiorcy świadomości i rozumienia spraw międzynarodowych. BBC w swoich relacjach powinno dostarczać wiedzy o zdarzeniach i sprawach międzynarodowych. Relacje ze świata powinny służyć wszystkim rodzajom odbiorców i zapewniać im szeroką perspektywę. BBC powinno udostępnić wysokiej jakości przegląd najważniejszych mediów światowych.

 • Poszerzanie doświadczenia brytyjskiego odbiorcy w kontaktach z odmiennymi kulturami z całego świata. BBC ma zamieszczać treści, które powiększą wiedzę Brytyjczyków o innych społeczeństwach i ich sprawach; oraz udostępniać im wartościową muzykę, film, sztukę i inne dzieła artystyczne ze świata. 1. Wpieranie rozwoju komunikacyjnego” BBC promuje poprzez13:

 • Udostępnianie cyfrowego przekazu i usług na jak największej liczbie platform i urządzeń cyfrowych. BBC stworzy interesujące i atrakcyjne programy i usługi, które będą odbierane poprzez wiele urządzeń cyfrowych, takich jak cyfrowe telewizja i radio, telefonia komórkowa i Internet.

 • Współpracę z przemysłem, aby poszerzyć sieć odbioru telewizji cyfrowej. BBC powinna ściśle współpracować z innymi kluczowymi sektorami przemysłu cyfrowego, żeby ułatwić dostęp do telewizji cyfrowej poprzez sieć naziemną (DTT), satelitarną (DSat) i sieć kablową (Cable).

 • Zwiększenie zasięgu sygnału cyfrowego DAB (Digital Audio Broadcasting). BBC powinno zwiększyć liczbę transmiterów tak, aby rozszerzyć zasięg sygnału DAB do minimum dziewięćdziesięciu procent powierzchni kraju.

 • Wspieranie aktywności informacyjnej Digital UK14 budującej świadomość i gotowość odbiorców na zmianę cyfryzacyjną („Digital switchover”). BBC współpracuje z Digital UK, aby upewnić się, że wszyscy brytyjscy odbiorcy telewizyjni wiedzą o zmianie systemu analogowego na cyfrowy i mogą się do niej przygotować.

 • Podejmowanie partnerskiej współpracy z innymi organizacjami, aby pomagać odbiorcom w zrozumieniu rozwijających się technologii i usług informacyjnych i w dostosowaniu się do nich. BBC powinno współdziałać z innymi brytyjskimi podmiotami, żeby likwidować „cyfrowe podziały” na tych, którzy w pełni korzystają z cywilizacyjnych osiągnięć oraz na wykluczonych z tej grupy.

 • Wspieranie rządu w tworzeniu harmonogramów cyfryzacji z uwzględnieniem grup wykluczonych społecznie. Grupy wykluczone społecznie mogą potrzebować wsparcia w procesie cyfryzacji – przy zakupie i instalacji urządzeń cyfrowych – BBC ma dostarczać rządowi wiedzy o tych grupach i zapewniać im dostęp do cyfryzacji.

Organem wykonawczym BBC, jak wyżej wspomniano, jest BBC Executive Board, czyli Rada Wykonawcza BBC (Zarząd). Została powołana, aby realizować cele i zadania nałożone na BBC przez Royal Charter, The Agreement oraz BBC Trust. Oba organy muszą zachować niezależność wobec siebie, nie mogą obradować i działać razem. BBC Trust jest organem nadrzędnym wobec Executive Board. To BBC Trust powołuje Prezesa Zarządu (Chairman), który dodatkowo może zostać mianowany (ale nie musi) na Dyrektora Generalnego BBC. Dyrektor Generalny automatycznie obejmuje stanowisko redaktora naczelnego BBC. W chwili obecnej Executive Board BBC liczy siedemnastu członków, a Prezesem i zarazem Dyrektorem Generalnym BBC jest Mark Thompson (od czerwca 2004 r.).


Brytyjski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny działa również w oparciu o tzw. Agreement15, który jest rodzajem umowy pomiędzy rządem a BBC, przyjmowanym przez Parlament, stanowiącym szczegółowe rozwinięcie Royal Charter, zawiera – oprócz celów BBC – także sposoby ich realizacji. BBC jest rozliczane merytorycznie i finansowo z wypełniania misji publicznej. Agreement odnosi się do kwestii wyżej opisanych, czyli Zadań Publicznych BBC, struktury organizacyjnej Korporacji i funkcji jej organów, ale wprowadza także specyfikację poszczególnych kanałów telewizyjnych i radiowych BBC, serwisów internetowych, konstytuując ich publiczną funkcję jako UK Public Services. Ważnym rozwiązaniem znajdującym się w Agreement, jest zasada przyznawania licencji programowych poszczególnym antenom BBC, które opisują zawartość konkretnych audycji, ich rodzaj, gatunek i procentowy udział w ogólnej ofercie programowej danej stacji, a nawet porę emisji określonych pozycji w ramówce. Reguluje również udział w emisji programów własnych BBC i zleconych niezależnym producentom. Niewywiązanie się z zadań licencyjnych może skutkować odebraniem środków finansowych danej antenie, a nawet jej likwidacją. Takie zapisy są jedynie formą gwarancji, że BBC będzie wywiązywać się z postanowień ustawodawcy, realnie jednak taka sytuacja nie miała nigdy miejsca. Agreement zobowiązuje BBC do prowadzenia regularnych badań odbioru oraz do konsultacji społecznych (Public Value Test), zawsze wtedy, gdy planowane są jakieś istotne zmiany w zakresie misyjnej działalności BBC. W chwili obecnej konsultowany jest np. projekt zamknięcia cyfrowego kanału radiowego BBC 6 Music16 z końcem 2011 r.

Agreement definiuje ponadto zasady etyki BBC, reguluje obecność audycji o charakterze regionalnym i lokalnym w ofercie BBC, odnosi się do kwestii związanych z cyfryzacją telewizji BBC, utrzymywania i prowadzenia serwisu międzynarodowego BBC World Service, zasad uczciwej konkurencji na rynku mediów, obowiązku prowadzenia serwisów dla osób z upośledzeniem słuchu lub wzroku, zasady rejestrowania i przechowywania audycji na potrzeby kontrolne, możliwości prowadzenia działalności komercyjnej, sposobów finansowania BBC (abonament i dotacje), zakazu emisji materiałów sponsorowanych i reklam, obowiązku nieodpłatnego nadawania komunikatów związanych z bezpieczeństwem publicznym, wprowadzania i utrzymywania zasady równości (płciowej czy rasowej), konieczności prowadzenia archiwum audiowizualnego oraz tworzenia przez BBC systemu zbierania i rozpatrywania skarg abonenckich.
CHARAKTERYSTYKA STACJI RADIOWYCH BBC.
Na ogólnokrajową radiową sieć BBC składają się stacje nadawane za pomocą analogowego i cyfrowego przekazu naziemnego, cyfrowego przekazu satelitarnego oraz za pomocą Interentu. Są to BBC Radio 1, BBC Radio 2, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC Five Live, BBC Radio 5 Live Sports Extra, BBC 1Xtra, BBC 6 Music, BBC Radio 7, BBC Asian Network.

Rozgłośnie BBC są dostępne na falach FM lub AM, w systemie transmisji cyfrowej naziemnej (DAB-T), za pomocą platform telewizji cyfrowych, a także w Internecie na żywo (simulcast - odbierany na całym świecie) oraz w podcastach, jako zawartość dostępna po pierwotnej emisji. Ten kompleksowy system nadawania audycji odnosi się do większości anten radiowych BBC. Jednak niektóre z nich niedostępne są w systemie analogowym naziemnym, a jedynie cyfrowym. BBC Radio już w 1995 r. uruchomiło eksperymentalnie pierwszy multipleks w systemie DAB, w którym znalazło się początkowo pięć wówczas istniejących kanałów oraz kanał sportowy, parlamentarny i BBC World Service w języku angielskim.

Wcześniej wspomniano, że anteny muszą działać w oparciu o przyznawane im licencje programowe, które określają szczegółowy format każdej z nich, w odniesieniu do wszystkich lub wybranych Zadań Publicznych. Warto zatem omówić ofertę programową ogólnokrajowych anten radiowych BBC w kontekście zaleceń zawartych w licencjach. Część zaleceń i rozwiązań znajdujących się w umowach jest wspólna dla wszystkich anten, dlatego umowa licencyjna dla pierwszego radia BBC zostanie omówiona najbardziej szczegółowo i obszernie, przy pozostałych zaznaczone będą tylko różnice i cechy specyficzne konkretnej rozgłośni.

  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna