Zadania z ćwiczeń rachunkowych z chemii analitycznejPobieranie 8.63 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.63 Kb.
Zadania z ćwiczeń rachunkowych z chemii analitycznej

(iloczyn rozpuszczalności)


1. pKso,AgBr=12.3, pKso,Ag2CrO4=11.9. Roztwór o objętości 5000 cm3 zawiera 0.01 mol/dm3 NaBr i 0.1 mol/dm3 Na2CrO4. Wkraplamy do niego powoli 0.001 M AgNO3. Co wytrąci się najpierw i po dodaniu jakiej objętości roztworu azotanu srebra?

2. Oblicz rozpuszczalność Ag3PO4 w wodzie (pKso=15.8). Ile razy jego rozpuszczalność w wo­dzie jest większa niż w 0.01 M kwasie fosforowym?

3. Wykaż działanie efektu solnego na przykładzie rozpuszczalności AgCl (pKso=9.8) w wo­dzie i w 0.1 M HCl.

4. Przy jakim pH wytrąca się Fe(OH)3, skoro jego pKso=38.6 ?

5. Rozpuszczalność pewnej soli o wzorze Me3A2 wynosi 0.15 g/100 g wody, zaś jej masa cząs­teczkowa wynosi 150 g/mol. Oblicz pKso tej soli.

6. Oblicz i naszkicuj krzywą miareczkowania próbki 100 ml 0.1 M AgBr (pKso=12.3) metodą Mohra, gdzie titrantem jest 0.01 M AgNO3.

7. Oznaczając zawartość jonów Ag+ metodą Volharda zużyto 100 ml 0.1 M KSCN i 22 ml 0.1 M AgNO3. Oblicz w gramach, ile srebra zawierała próbka.

8. Oblicz stężenie jonów węglanowych w nasyconym wodnym roztworze węglanu wapniowego (pKso=8.4).

9. W metodzie Volharda dodaje się podczas miareczkowania nieco cieczy organicznej (chloroform, czterochlorek węgla, nitrobenzen). W jakim celu i czy zawsze?

10. Która z metod oznaczania srebra (Mohra czy Volharda) jest lepsza i dlaczego?

11. Oznaczenie srebra metodą Mohra należy prowadzić w środowisku obojętnym. Dla­cze­go ? (uza­sadnić z podaniem odpowiednich reakcji chemicznych)

12. Do roztworu o objętości 200 cm3 zawierającego 5 mmoli AgNO3 dodano 5 mmoli K2CrO4. Obliczyć pAg. pKso,Ag2CrO4=11.9

13. Obliczyć (w molach/dm3) rozpuszczalność Al(OH)3 (pKso=32.3) w 0.1 M roztworze NaNO2. pKa,HNO2=4.2

14. Jaki jest stosunek objętości wody i roztworu Na2SO4 o stężeniu 0.1 mol/dm3 użytych do rozpuszczenia takiej samej ilości CaSO4? pKso,CaSO4=4.615. Ile wynosi pCl, jeśli do 10 ml 0.1 M NaCl dodano 10.5 ml 0.1 M AgNO3? Kso,AgCl=1.56.109

16. Która sól jest lepiej rozpuszczalna w wodzie: rodanek srebra czy chromian srebra? Obie te sole mają ten sam iloczyn rozpuszczalności (Kso=4.1012).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna