Zadanie nr 1 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowych nieoznakowanych przeznaczonych pod montaż wideo rejestratorówPobieranie 30.51 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30.51 Kb.
..................................... dnia ..................................

Załącznik Nr 1

NAZWA FIRMY
ADRES DO KORESPONDENCJI

tel./fax. .................................

NIP .................................

REGON .......................... ZP-2310-294-215/2007


KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI


40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Zespół Zamówień Publicznych

przy współpracy z Wydziałem Transportu

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa pojazdów samochodowych dla garnizonu śląskiego ”.
 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na:


Zadanie nr 1 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowych nieoznakowanych przeznaczonych pod montaż wideo rejestratorów

cena oferty wynosi: 10 sztuk x ......................... cena jednostkowa brutto za samochód osobowy nieoznakowany, co stanowi.............................. złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................)
w tym podatek VAT .............. %

cena oferty została obliczona zgodnie z punktem X SIWZ i uwzględnia wszystkie elementy i wymogi zamawiającego określone w załączniku nr 2 do SIWZ

Oświadczam, że oferowany asortyment jest gatunku I-go, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007.

Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada szczegółowym wymogom, jakie zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.


Oferuję w zadaniu nr 1 następujące samochody ......................................................................................................
............................................................................................................................ ............ (marka, model, typ, wersja)

ROZSTAW OSI WYNOSI ........................... mm

MOC SILNIKA WYNOSI ............................. kW

Oświadczam, że na oferowane samochody w zadaniu nr 1 od daty sporządzenia protokołu odbioru udzielam: 1. Gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne ......................... miesięcy,

 2. Gwarancji na powłokę lakierniczą ....................... miesięcy,

 3. Gwarancji na perforację elementów nadwozia .................... miesiące.

 4. Gwarancji na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej ........................ miesięcy.

i/lub


Zadanie nr 2 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych nieoznakowanych

cena oferty wynosi: 5 sztuk x ......................... cena jednostkowa brutto za samochód osobowo-terenowy nieoznakowany, co stanowi .............................. złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................)
w tym podatek VAT .............. %

cena oferty została obliczona zgodnie z punktem X SIWZ i uwzględnia wszystkie elementy i wymogi zamawiającego określone w załączniku nr 3 do SIWZ

Oświadczam, że oferowany asortyment jest gatunku I-go, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007.

Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada szczegółowym wymogom, jakie zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.


Oferuję w zadaniu nr 2 następujące samochody........................................................................................
............................................................................................................................ ............ (marka, model, typ, wersja)
ROZSTAW OSI WYNOSI ........................... mm

MOC SILNIKA WYNOSI ............................. kW

Oświadczam, że na oferowane samochody w zadaniu nr 2 od daty sporządzenia protokołu odbioru udzielam:


 1. Gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne .................... miesięcy,

 2. Gwarancji na powłokę lakierniczą ................... miesięcy,

 3. Gwarancji na perforację elementów nadwozia ...................... miesiące,

 4. Gwarancji na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej) ................. miesięcy.

i/lub


Zadanie nr 3 – zakup wraz z dostawą samochodów osobowo-terenowych o nadwoziu typu Pickup z przeznaczeniem pod AWGŁ 1500

cena oferty wynosi: 4 sztuki x ......................... cena jednostkowa brutto za samochód osobowo-terenowych o nadwoziu typu Pickup, co stanowi .............................. złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................)
w tym podatek VAT .............. %

cena oferty została obliczona zgodnie z punktem X SIWZ i uwzględnia wszystkie elementy i wymogi zamawiającego określone w załączniku nr 4 do SIWZ

Oświadczam, że oferowany asortyment jest gatunku I-go, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007.

Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada szczegółowym wymogom, jakie zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.


Oferuję w zadaniu nr 3 następujące samochody..........................................................................................
............................................................................................................................ ............ (marka, model, typ, wersja)
ROZSTAW OSI WYNOSI ........................... mm

MOC SILNIKA WYNOSI ............................. kW

Oświadczam, że na oferowane samochody w zadaniu nr 3 od daty sporządzenia protokołu odbioru udzielam:

a. Gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz powłokę lakierniczą i sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej) ................. miesięcy,

b. Gwarancji na perforację elementów nadwozia .................... miesiące,

c. Gwarancji na oznakowanie pojazdu ................... miesięcy (dotyczy folii odblaskowej),

d. Gwarancji na wszystkie inne, niewymienione wcześniej elementy ..................miesięcy,

i/lub


Zadanie nr 4 – zakup wraz z dostawą samochodu osobowo-terenowego o nadwoziu typu Pickup z przeznaczeniem pod AWGŁ 2700
cena oferty wynosi: .............................. złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................)


w tym podatek VAT .............. %

cena oferty została obliczona zgodnie z punktem X SIWZ i uwzględnia wszystkie elementy i wymogi zamawiającego określone w załączniku nr 5 do SIWZ

Oświadczam, że oferowany asortyment jest gatunku I-go, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007.

Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada szczegółowym wymogom, jakie zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ.


Oferuję w zadaniu nr 4 następujący samochody..........................................................................................
............................................................................................................................ ............ (marka, model, typ, wersja)
ROZSTAW OSI WYNOSI ........................... mm

MOC SILNIKA WYNOSI ............................. kW

Oświadczam, że na oferowane samochody w zadaniu nr 4 od daty sporządzenia protokołu odbioru udzielam:

a. Gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz powłokę lakierniczą i sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej) ................. miesięcy,

b. Gwarancji na perforację elementów nadwozia ...................... miesiące,

c. Gwarancji na oznakowanie pojazdu ................. miesięcy (dotyczy folii odblaskowej),

d. Gwarancji na wszystkie inne, niewymienione wcześniej elementy ................ miesięcy,
i/lub

Zadanie nr 5 – zakup wraz z dostawą samochodów o nadwoziu typu furgon w wersji OP

cena oferty wynosi: 5 sztuk x ......................... cena jednostkowa brutto za samochód o nadwoziu typu furgon w wersji OP, co stanowi .............................. złotych brutto

(słownie złotych ...................................................................................................................)
w tym podatek VAT .............. %

cena oferty została obliczona zgodnie z punktem X SIWZ i uwzględnia wszystkie elementy i wymogi zamawiającego określone w załączniku nr 6 do SIWZ

Oświadczam, że oferowany asortyment jest gatunku I-go, fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007.

Oświadczam, że oferowany asortyment odpowiada szczegółowym wymogom, jakie zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ.


Oferuję w zadaniu nr 5 następujące samochody..........................................................................................
............................................................................................................................ ............ (marka, model, typ, wersja)
ROZSTAW OSI WYNOSI ........................... mm

MOC SILNIKA WYNOSI ............................. kW

Oświadczam, że na oferowane samochody w zadaniu nr 5 od daty sporządzenia protokołu odbioru udzielam:

a. Gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz powłokę lakierniczą ........ miesięcy,

b. Gwarancji na perforację elementów nadwozia ................. miesiące. 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie III. ust. 1 SIWZ, w tym wymogi art. 22 ust. 1 ustawy tj.

 • posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie do 28.12.2007r..
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia i treścią projektu umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 1. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
 1. Oświadczam, że uważam się związany ofertą na czas wskazany w pkt. VII SIWZ
 1. Oświadczam, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Wyrażam zgodę, na udostępnianie danych osobowych zawartych w ofercie

 2. Wadium na zadanie nr ................. w wysokości zostało wniesione w formie......................................................

Wadium wniesione w formie przelewu należy zwrócić na konto nr ...................................................................

Wadium wniesione w innej formie należy zwrócić na adres ...............................................................................

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionejdo składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna