Zagadnienia do działów – geologia i geomorfologiaPobieranie 7.12 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar7.12 Kb.
Zagadnienia do działów – geologia i geomorfologia. 1. Podstawowe informacje o budowie wnętrza ziemi: jądro, płaszcz zewnętrzny

i wewnętrzny, skorupa ziemska (ze szczególnym zróżnicowaniem jej budowy).

 1. Metody badań wnętrza ziemi.

 2. Podstawowe założenia teorii tektoniki płyt litosfery.

 3. Wędrówka kontynentów- teoria Wegenera.

 4. Przyczyny, konsekwencje i rozmieszczenie płyt litosfery.

 5. Charakterystyka i wyjaśnienie przebiegu oraz skutków zjawisk i wewnętrznych procesów geologicznych , wyjaśnienie ich występowania.

 6. Wewnętrzne (endogeniczne) procesy kształtujące powierzchnię lądów i oceanów:

 7. Góry fałdowe i zrębowe.

 8. Charakterystyka i wyjaśnienie głównych procesów endogenicznych: plutonizm, wulkanizm, metamorfizm, trzęsienia ziemi, inwersja rzeźby, orogeneza, epejrogeneza,.

 9. Podstawowe rodzaje skał.

 10. Geneza oraz cechy podstawowych rodzajów skał, możliwości ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem skał i minerałów w Polsce.

 11. Podział dziejów ziemi na ery i okresy, podstawowe wydarzenia : pojawienie się życia na ziemi, orogenezy, powstanie węgla kamiennego, pojawienie się życia na lądzie, rozwój dinozaurów, pojawienie się człowieka, itp.

 12. Zasady ustalenia wieku bezwzględnego i względnego skał oraz wydarzeń geologicznych.

 13. Budowa geologiczna Polski – podstawowe jednostki geologiczne .

 14. Zmiany w litosferze wywołane działalnościa człowieka.Rzeźba terenu

 1. Podstawowe formy ukształtowania terenu: wyżyny, niziny, góry, depresje, szelf, basen oceaniczny, grzbiety oceaniczne, rowy oceaniczne, wulkany, góry.

 2. Zewnętrzne (egzogeniczne) procesy kształtujące powierzchnię ziemi:

  • Wietrzenie: fizyczne, chemiczne, mechaniczne.

  • ruchy masowe: geneza i cechy

  • cechy erozji i denudacji terenu

  • działalność wód płynących (typowe procesy dla górnego, środkowego i dolnego odcinka rzeki)

  • działalność morza : abrazja i akumulacja. Typy wybrzeży morskich, powstanie klifu.

  • formy krasowe (zjawiska krasowe): kras powierzchniowy i podziemny.

  • działalność wiatru: formy deflacyjne, typy i przykłady pustyń, pokrywy lessowe.

  • działalność lodowców: rzeźba polodowcowa ( rzeźba młodoglacjalna

i staroglacjalna) – ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby Polski. Pojęcia : glacjał, interglacjał, formy polodowcowe

 1. Antropogeniczne (stworzone przez człowieka) formy ukształtowania terenu: wyrobiska górnicze, niecki, hałdy, powierzchnie zrównań.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna