Zagadnienia egzaminacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie Wydziału Kształtowania Środowiska i RolnictwaPobieranie 25.72 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.72 Kb.

Zagadnienia egzaminacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie Wydziału Kształtowania Środowiska i RolnictwaDyscyplina: AGRONOMIA

 1. Potencjalna produkcyjność gleb Polski.

 2. Zasoby glebowe Polski oraz ich regionalne zróżnicowanie.

 3. Procesy glebotwórcze; pozytywne i negatywne oddziaływanie na środowisko.

 4. Gleby zdegradowane i możliwości ich zagospodarowania.

 5. Grunty marginalne; kryteria wydzielania i sposoby zagospodarowania.

 6. Warunki geomorfologiczne Polski.

 7. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski.

 8. Główne typy siedlisk rolniczych w Polsce oraz ich charakterystyka.

 9. Rolnicza degradacja środowiska przyrodniczego.

 10. Problem mechanicznej degradacji gleb i możliwości przeciwdziałania.

 11. Gospodarowanie ziemią we współczesnej Europie.

 12. Krajobraz rolniczy i jego elementy składowe.

 13. Ekosystemy polne i ich charakterystyka.

 14. Charakterystyka ekosystemów łąkowo – pastwiskowych.

 15. Typologiczna klasyfikacja użytków zielonych.

 16. Rola użytków zielonych w środowisku.

 17. Czynniki siedliskowe i ich wpływ na zbiorowiska trawiaste

 18. Znaczenie pratotechniki w kształtowaniu ekosystemów łąkowo-pastwiskowych.

 19. Produkcja pierwotna i przepływ energii w ekosystemach trawiastych.

 20. Surowce roślinne jako pasza; możliwości konserwacji, przetwarzania i wykorzystania. w żywieniu zwierząt

 21. Ugory i odłogi w krajobrazie rolniczym.

 22. Ekosystemy leśne i ich wpływ na środowisko.

 23. Lasy w Polsce; przestrzenne zróżnicowanie oraz gospodarcze znaczenie.

 24. Zadrzewienia i ich funkcje.

 25. Ekosystemy wodne – przyczyny eutrofizacji wód.

 26. Ekologiczne i gospodarcze znaczenie śródpolnych oczek wodnych.

 27. Melioracje – podział i zadania.

 28. Zasoby i gospodarowanie wodą w rolnictwie.

 29. Specyfika produkcji rolniczej.

 30. Struktura agrarna polskiego rolnictwa i możliwości jej zmian.

 31. Struktura użytkowania gruntów w Polsce i w Europie.

 32. Kierunki zmian w strukturze zasiewów w Polsce.

 33. Regionalizacja rolnictwa – pojęcie, znaczenie i kryteria podziału.

 34. Regionalne zróżnicowanie poziomu produkcji rolniczej w kraju.

 35. Funkcje płodozmianu we współczesnym rolnictwie.

 36. Monokulturowa uprawa roślin – zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.

 37. Międzyplony; ich gospodarcze i ekologiczne znaczenie.

 38. Rośliny fitosanitarne.

 39. Allelopatia i jej znaczenie w agrocenozach.

 40. Systemy gospodarowania w rolnictwie.

 41. Główne wyróżniki rolnictwa konwencjonalnego.

 42. Główne wyróżniki rolnictwa ekologicznego.

 43. Główne wyróżniki rolnictwa zintegrowanego (zrównoważonego).

 44. Główne czynniki produkcji roślinnej.

 45. Zaangażowanie czynników produkcji a rodzaj technologii.

 46. Światowy i krajowy rynek ziarna zbóż, tendencje zmian.

 47. Światowy i krajowy rynek skrobi i cukru, tendencje zmian.

 48. Światowy i krajowy rynek roślin strączkowych, tendencje zmian.

 49. Światowy i krajowy rynek nasion roślin oleistych, tendencje zmian.

 50. Systemy uprawy roli.

 51. Siew bezpośredni, jego uwarunkowania.

 52. Specyfika uprawy gleb w różnych warunkach siedliskowych.

 53. Możliwości uproszczeń w uprawie roli i roślin.

 54. Sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom uproszczeń w uprawie roślin rolniczych.

 55. Meteorologiczne i fenologiczne pory roku – rodzaje i kryteria wyodrębniania.

 56. Agroklimat a polowa produkcja roślinna.

 57. Pogodowe czynniki ryzyka w uprawie roślin.

 58. Erozja wodna i wietrzna, skutki dla rolnictwa.

 59. Chwasty jako element agrofitocenozy.

 60. Metody regulacji zachwaszczenia.

 61. Ochrona roślin a ochrona środowiska.

 62. Dobre praktyki w ochronie roślin.

 63. Mechanizmy odporności roślin na agrofagi.

 64. Metody biologiczne w zwalczaniu organizmów szkodliwych w agrocenozach.

 65. Ochrona roślin przed agrofagami w różnych systemach gospodarowania rolniczego.

 66. Bioróżnorodność ekosystemów i jej rola w ochronie przed agrofagami.

 67. Ochrona bioróżnorodności i jej substytuty we współczesnej produkcji roślinnej.

 68. Znaczenie programów rolno-środowiskowych w ochronie przyrody i zachowaniu różnorodności biologicznej.

 69. Stres u roślin.

 70. Choroby fizjologiczne.

 71. Zimotrwałość; jej znaczenie dla produkcji roślinnej.

 72. Mikotoksyny – występowanie i zagrożenie bezpieczeństwa żywności.

 73. Integrowana produkcja owoców i warzyw.

 74. Obserwacja i eksperyment w badaniach rolniczych.

 75. Źródła zmienności w doświadczeniach polowych.

 76. Kierunki zmian w produkcji i zużyciu nawozów w rolnictwie polskim.

 77. Postęp technologiczny i jego uwarunkowania.

 78. Udział czynników technologii w kształtowaniu plonu różnych ziemiopłodów.

 79. Czynniki kształtujące jakość surowców roślinnych. Ocena jakości.

 80. Zastosowania rachunku energetycznego w rolnictwie.

 81. Sprawność energetyczna różnych kierunków produkcji rolniczej.

 82. Nakładowe i beznakładowe elementy technologii produkcji.

 83. Miary efektywności nawożenia roślin rolniczych.

 84. Miary efektywności chemicznej ochrony roślin.

 85. Koszty bezpośrednie w produkcji głównych grup roślin rolniczych.

 86. Postęp biologiczny, hodowlany i odmianowy.

 87. System doradztwa odmianowego w UE i w Polsce.

 88. GMO – stan prawny, korzyści i zagrożenia.

 89. Doradztwo technologiczne w rolnictwie polskim.

 90. Efektywność agronomiczna i ekonomiczna czynników plonotwórczych jako kryterium wyboru technologii produkcji.

 91. Efektywność agronomiczna i ekonomiczna czynników plonochronnych jako kryterium wyboru technologii produkcji.

 92. Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich.

 93. Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii.

 94. Rolnictwo nieżywnościowe.

 95. Surowce rolnicze do produkcji paliw stałych i płynnych.

 96. Biopaliwa ciekłe a środowisko.

 97. Biomasa jako źródło energii odnawialnej dziś i jutro.

 98. Metody konwersji biomasy na cele energetyczne.

 99. Specyfika produkcji nasiennej roślin rolniczych.

 100. Rośliny alternatywne.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna