Zagadnienia egzaminacyjne z geografiiPobieranie 5.07 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.07 Kb.
Zagadnienia egzaminacyjne z geografii

dla słuchaczy klasy III ZLO – semestr V, rok szkolny 2013/2014 1. Wymień największe religie świata i omów rozmieszczenie wyznawców na mapie.

 2. Omów zróżnicowanie religijne w Polsce.

 3. Omów zróżnicowanie etniczne na przykładzie Polski.

 4. Jak mierzymy rozmieszczenie ludności, podaj przykłady państw o bardzo dużej gęstości.

 5. Wymień i omów bariery osadnicze.

 6. Wymień i omów na przykładach atrakcje osadnicze ludności.

 7. Wyjaśnij pojęcia: ekumena, subekumena, anekumena.

 8. Jak liczymy przyrost naturalny i od czego on zależy.

 9. Na wybranych przykładach omów przyrost naturalny w państwach wysoko i słabo rozwiniętych.

 10. Co to jest przyrost rzeczywisty?

 11. Podaj przykłady państw o wysokim i ujemnym przyroście naturalnym. Wyjaśnij powody.

 12. Jak model rodziny 2+1 wpływa na przyrost naturalny.

 13. Jak migracje kształtują przyrost rzeczywisty?

 14. Omów fazy rozwoju demograficznego ludności.

 15. Jakie są podobieństwa i różnice między I a IV fazą rozwoju demograficznego?

 16. Wymień i omów rodzaje migracji.

 17. Podaj przyczyny migracji na wybranych przykładach.

 18. Co to jest kraj emigracyjny, podaj przykłady.

 19. Co to jest kraj imigracyjny, podaj przykłady.

 20. Wyjaśnij pojęcia : reemigracja, repatriacja, imigracja.

 21. Wyjaśnij pojęcia: konurbacja, aglomeracja monocentryczna.

 22. Wyjaśnij różnice między miastem a wsią.

 23. Wymień i omów na przykładach funkcje miast.

 24. Wymień etapy urbanizacji.

 25. Podaj następstwa procesu urbanizacji.

 26. Wymień warunki korzystne dla rozwoju rolnictwa.

 27. Omów rozmieszczenie 4 wybranych upraw na świecie.

 28. Wymień alternatywne źródła energii i omów możliwości ich wykorzystania w Polsce.

 29. Wymień rodzaje elektrowni i omów wady i zalety na dwóch przykładach.

 30. Co to są usługi i jaka jest ich rola w rozwoju gospodarczym państwa?


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna