Zagadnienia egzaminacyjne z prawa finansowegoPobieranie 23.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.88 Kb.
Zagadnienia egzaminacyjne z prawa finansowego

 1. Jaki jest ustawowy zakres finansów publicznych?

 2. Co rozumiesz przez pojęcie system finansowy?

 3. Jaka jest relacja między określeniami: system finansowy, system finansowy państwa, system finansowy jednostek samorządu terytorialnego, system finansów publicznych; czy można tych pojęć używać zamiennie?

 4. Jakie są najważniejsze funkcje finansów publicznych?

 5. Na czym polega funkcja fiskalna publicznej działalności finansowej(finansów publicznych)?

 6. W jaki sposób jest realizowana funkcja stymulacyjna (bodźcowa) finansów publicznych?

 7. Do czego sprowadza się funkcja redystrybucyjna (rozdzielcza) finansów publicznych?

 8. Jaki jest zakres przedmiotowy prawa finansowego?

 9. Jaka jest relacja między prawem finansowym a innymi dziedzinami prawa?

 10. Co może stanowić źródła prawa finansowego?

 11. Jakie podmioty wchodzą w skład sektora finansów publicznych?

 12. Jaką rolę odgrywa ustawa o finansach publicznych w zakresie regulowania form funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych?

 13. Jakie zasady można uznać za podstawowe dla finansów publicznych?

 14. W czym przejawia się zasada jawności finansów publicznych?

 15. Jaka jest relacja między pojęciami ``środki publiczne`` i ``dochody publiczne``?

 16. Kiedy występuje nadwyżka sektora finansów publicznych, a kiedy jego deficyt?

 17. Jaka jest relacja między pojęciem ``państwowy dług publiczny`` a pojęciem ```dług Skarbu Państwa``?

 18. Jakie jednostki sektora finansów publicznych są tworzone na podstawie ustawy o finansach publicznych?

 19. Co to jest jednostka budżetowa?

 20. Na czym polega samofinansowanie się jednostki sektora finansów publicznych?

 21. Na czym polega istota budżetowania netto?

 22. Dlaczego tworzone są gospodarstwa pomocnicze?

 23. Jakie wnioski wynikają z porównania zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego?

 24. W jakiej formie prawnej powoływane są fundusze celowe?

 25. Jaka metoda finansowania jest charakterystyczna dla funduszu celowego? Jakie są wady i zalety funduszy celowych?

 26. Jak można zdefiniować budżet?

 27. Na czym polega rozróżnienie planów finansowych na analityczne i dyrektywne?

 28. Co oznacza sformułowanie, iż budżet jest finansowym planem o charakterze jednostronnie dyrektywnym?

 29. Wskaż różnice między budżetem państwa a ustawą budżetową.

 30. Co to jest prowizorium budżetowe?

 31. Jak można zdefiniować zasady budżetowe? Wymień je.

 32. Co oznacza zasada zupełności (powszechności) budżetu i kiedy jest przestrzegana?

 33. Na czym polega budżetowanie brutto, a na czym budżetowanie netto? Która z tych form budżetowania odpowiada zasadzie zupełności budżetu?

 34. Czy istnienie państwowych funduszy celowych jest zgodne z zasadą zupełności budżetu? Uzasadnij swoje stanowisko.

 35. Na czym polega zasada jedności budżetu i w jakich postaciach występuje ta zasada?

 36. W czym przejawia się zasada szczegółowości budżetu?

 37. Jakie jest znaczenie klasyfikacji budżetowej i jak jest ona realizowana na szczeblu państwa?

 38. W czym przejawia się jawność budżetu?

 39. Co zalicza się do dochodów budżetu państwa?

 40. Co zalicza się do wydatków budżetu państwa?

 41. Jak rozumiesz zasadę równowagi budżetowej i jakie jest jej znaczenie?

 42. Co stanowi nadwyżkę, a co deficyt budżetu państwa?

 43. Jakie są sposoby (źródła) pokrycia deficytu budżetowego?

 44. Jaka jest różnica między bonami skarbowymi a obligacjami skarbowymi?

 45. Jakie znasz rodzaje dotacji z budżetu państwa i na jakie cele mogą być one przeznaczane?

 46. Na czym polega różnica między subwencją a dotacją z budżetu państwa?

 47. Czego dotyczy procedura budżetowa?

 48. Czego dotyczą szczególne ( odrębne) regulacje prawne w zakresie przygotowania i uchwalania ustawy budżetowej?

 49. Jakie są główne zasady wykonywania budżetu?

 50. Na czym mogą polegać zmiany w toku wykonywania budżetu?

 51. Kiedy jest możliwe blokowanie wydatków budżetowych i w jaki sposób jest dokonywane?

 52. Jak jest realizowana sejmowa kontrola wykonania budżetu?

 53. Zdefiniuj pojęcie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 54. Określ strony i właściwość organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 55. Jakie są zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansów publicznych?

 56. Określ kompetencje organów samorządowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

 57. Podaj charakterystykę dochodów budżetu gminy, powiatu, województwa.

 58. Jaka jest procedura uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego?

 59. Jakie zmiany mogą nastąpić w toku wykonywania budżetu jednostek samorządu terytorialnego?

 60. Jak przebiega obsługa kasowa i kontrola wykonywania budżetu?

 61. Określ rolę i kompetencje regionalnej izby obrachunkowej.

 62. Jaki dochód publiczny ma charakter podatku? Podaj definicję doktrynalną i ustawową.

 63. Co może stanowić źródło poboru podatku?

 64. Wskaż kryteria klasyfikacji podatków.

 65. Co to jest system podatkowy i co przesądza o jego istnieniu?

 66. Czym różni się zjawisko przerzucalności podatku od podatku pośredniego?

 67. Kto jest czynnym, a kto biernym podmiotem podatku?

 68. Kto jest podatnikiem, a kto płatnikiem podatku?

 69. Wskaż różnice między obowiązkami płatnika a inkasenta podatku.

 70. Jaka jest zależność między przedmiotem podatku a podstawą opodatkowania?

 71. Jakie mogą występować stawki podatkowe?

 72. Czym charakteryzuje się skala proporcjonalna?

 73. W jakich formach występuje progresja podatkowa?

 74. Jaka jest różnica między skalą progresywną a degresywną?

 75. Na czym polega stymulacyjna funkcja podatku, a na czym funkcja redystrybucyjna?

 76. Określ różnice między zaliczką a ratą podatkową.

 77. Jak traktowali równość podatkową Adam Smith i Adolf Wagner? Co oznacza ona we współczesnych systemach podatkowych?

 78. Co to jest obowiązek podatkowy? Jakie następstwa wywołuje powstanie obowiązku podatkowego?

 79. Co to jest zobowiązanie podatkowe? W jaki sposób powstaje?

 80. Jaka jest relacja między obowiązkiem podatkowym i zobowiązaniem podatkowym?

 81. Czym charakteryzują się decyzje wymiarowe?

 82. Jaka jest istota odpowiedzialności podatkowej?

 83. Z czego wynika odpowiedzialność podatkowa płatnika?

 84. Czy inkasent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe?

 85. Co to są osoby trzecie w rozumieniu Ordynacji podatkowej?

 86. Czym różni się ustawowe pojęcie członka rodziny podatnika od pojęcia potocznego?

 87. Jakie przesłanki warunkują odpowiedzialność członka rodziny podatnika?

 88. Jak podatki rzeczowe wpływają na odpowiedzialność podatkową dzierżawcy nieruchomości?

 89. Jacy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność podatkową za wykonanie zobowiązania podatkowego spółki?

 90. Kiedy powstaje odpowiedzialność podatkowa członka zarządu spółki kapitałowej?

 91. Jak można ograniczyć odpowiedzialność podatkową nabywcy majątku podatnika?

 92. W jakiej postaci ustanawiane jest zabezpieczenie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

 93. Jaki przedmiot ma hipoteka przymusowa?

 94. Jaka jest istota i przedmioty zestawu skarbowego?

 95. Co to są efektywne i nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych?

 96. Na czym polega zapłata podatku?

 97. Jakie warunki musi spełniać wierzytelność kompensowana z podatkiem?

 98. Na czym polega umorzenie zaległości podatkowej?

 99. Czym różni się zaniechanie poboru podatku od umorzenia zaległości podatkowej?

 100. Na czym polega przedawnienie wykonania zobowiązania podatkowego?

 101. Jakie skutki wywołuje przerwa i zawieszenie biegu przedawnienia?

 102. Dlaczego postępowanie podatkowe jest szczególnym postępowaniem administracyjnym?

 103. Co to znaczy, że podatek VAT ma charakter neutralny?

 104. Co jest przedmiotem podatku VAT?

 105. Kto jest podatnikiem podatku VAT? Kto jest płatnikiem podatku VAT?

 106. Jakie wyłączenia podatkowe kształtują zakres przedmiotowy podatku VAT?

 107. Jakie zwolnienia podmiotowe są stosowane w podatku VAT?

 108. Jaka jest podstawa opodatkowania w podatku VAT?

 109. Według jakich metod jest obliczany podatek VAT?

 110. Jaka skala i stawki obowiązują w podatku VAT?

 111. Czym różni się akcyza od podatku VAT?

 112. Kto jest podatnikiem akcyzy?

 113. Jaka jest podstawa opodatkowania akcyzą?

 114. Jaka jest skala i jakie są stawki podatku akcyzowego?

 115. Podatek od gier.

 116. Co stanowi przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 117. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

 118. Kogo obejmuje nieograniczony, a kogo ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 119. Jak można sklasyfikować źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 120. Jakiego rodzaju dochody są wyłączone z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 121. Kogo może dotyczyć wspólne opodatkowanie dochodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 122. Z jakiego tytułu stosowane są zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

 123. Co stanowi przedmiot podatku dochodowego od osób prawnych?

 124. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

 125. Jakiego rodzaju zwolnienia stosowane są w podatku dochodowym od osób prawnych?

 126. Co jest podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych?

 127. Jaki rodzaj stawek i jaka skala występuje w podatku dochodowym od osób prawnych?

 128. Kto i w jakiej sytuacji może być podatnikiem podatku od spadków i darowizn?

 129. Istota zwolnienia mieszkaniowego i ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn.

 130. Zasada kumulacji przedmiotowej podatku od spadków i darowizn.

 131. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku rolnego.

 132. Co stanowi podstawę opodatkowania w podatku rolnym?

 133. Ulgi w podatku rolnym.

 134. Na czym polega łączne zobowiązanie pieniężne?

 135. Jaki jest zakres przedmiotowy podatku leśnego?

 136. Podstawa opodatkowania w podatku leśnym i stawki.

 137. Charakter i istota karty podatkowej.

 138. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych.

 139. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości.

 140. Zdefiniuj pojęcie opłaty i jej rodzaje.

 141. Czy opłata skarbowa jest jej świadczeniem pieniężnym o charakterze bezzwrotnym?

 142. Czym różni się opłata skarbowa od podatku od czynności cywilnoprawnych?

 143. Rodzaje i charakter opłat lokalnych.

 144. Jakie są kompetencje rady gminy w zakresie opłat lokalnych?

prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna