Zagospodarowania przestrzennego gminy czernica kierunki zagospodarowania przestrzennego gminyPobieranie 290.78 Kb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar290.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6


WÓJT GMINY CZERNICA


ZMIANA STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY CZERNICA
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Załącznik Nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Czernica z dnia 2012 roku

Czernica - 2012 r.SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
Rozdział 1. OGÓLNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ

1.1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

1.2. kierunki zagospodarowania oraz użytkowania obszarów funkcjonalnych

1.3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego

1.4. obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1.5. kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1.6. obszary inwestycji celu publicznego

1.7. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

1.8. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych

1.9. obszary wymagające przekształceń, rewaloryzacji, rehabilitacji lub rekultywacji


Rozdział 2. SZCZEGÓŁOWE KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ

2.1. ustalenia dla terenów o różnym przeznaczeniu

2.2. zasady ustaleń dla terenów o różnym przeznaczeniu
Rozdział 3. REALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

3.1. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

3.2. zasady ustalania granic obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W STUDIUM


WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica uchwalonego uchwałą nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 roku., zgodnie z uchwałą Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.


Zmiana studium składa się z:

 1. części tekstowej zawierającej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,

 1. rysunku przedstawiającego w formie graficznej te ustalenia oraz granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.


Część studium określająca uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy nie podlega zmianie.
Podstawą sporządzenia obecnej zmiany jest uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica.
Zmianę studium opracowano w granicach administracyjnych gminy. Dokonano analizy stanu istniejącego poszczególnych elementów zagospodarowania przestrzennego, ich rozmieszczenia i podstawowych parametrów oraz analizy zagadnień mogących mieć wpływ na rozwój przestrzenno-gospodarczy gminy.

Zgodnie z przyjętą metodą sporządzenia niniejszej zmiany studium uznaje się za aktualne elementy dotychczasowego studium odnoszące się szczególnie do celów rozwoju i strategii ich realizacji.

Jakkolwiek zasadnicze kierunki rozwoju przestrzennego gminy nie ulegają zmianie, stwierdzono potrzebę wyeksponowania tych ustaleń studium, które mają przełożenie na decyzje organów Gminy w dziedzinie gospodarki przestrzennej, a tym samym będą stanowiły zbiór zasad i wytycznych dla tworzenia prawa miejscowego stanowionego m. in. poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotem zmiany są ustalenia studium w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do części terenów położonych w granicach gminy.
Zmianą studium dokonano korekty rysunku studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz tekstu studium w zakresie wynikającym ze zmiany polityki zagospodarowania przestrzennego gminy, a także uzupełniono wybrane ustalenia obowiązującego studium zgodnie z potrzebami.

Równocześnie została dokonana zmiana konstrukcji tekstu studium, systematyzująca ustalenia dotyczące sposobów i zasad użytkowania i zagospodarowania terenów, w tym szczególnie:

- kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,

- kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów,

- obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.
Studium zobowiązuje organy miasta do podejmowania działań zmierzających do realizacji polityki określonej w studium.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne akty prawa miejscowego sporządzane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinny być zgodne ze studium na zasadach określonych w rozdziale 1, części 1.2.
Stosowane w dalszej części studium niżej wymienione pojęcia oznaczają:

- obszar funkcjonalny – obszar oznaczony symbolem dominującego użytkowania, w którego granicach mogą występować tereny o dopuszczalnych kategoriach przeznaczenia,

- przeznaczenie dominujące – są to kategorie przeznaczenia, których suma powierzchni zajmuje w obszarze funkcjonalnym więcej, niż połowę powierzchni całego obszaru,

- przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznaczenia inne niż dominujące, których suma powierzchni zajmuje w granicach obszaru funkcjonalnego mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie dominujące i które mogą z nim harmonijnie współistnieć,

- rezydencja mieszkalna – budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 150 m2 każde, zlokalizowany na działce o powierzchni co najmniej 0,8 ha,


 1. teren – obszar wyznaczany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu podstawowym,

 2. usługi publiczne - obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych w tym z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, działalności socjalnej w tym opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, a także obiekty kultu religijnegoRozdział 1.

OGÓLNE UWARUNKOWANIA I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ  1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW.

W stosunku do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czernica niniejsze zmiany zdążają w kierunku poszerzenia stref zabudowy mieszkaniowej. Konsekwentna polityka gminy prowadzona od wielu lat kierunkuje tereny gminy jako miejsce lokowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej będącej alternatywą do funkcji mieszkowych lokowanych na terenie Wrocławia. W celu rozszerzenia oferty główne kierunki rozwoju gminy nie zostały zmienione a jedynie rozszerzone o nowe propozycje. Należy podkreślić iż utrzymane zostają cle strategiczne dla gminy tj. gminne centrum aktywności gospodarczej zlokalizowane na terenie wsi Dobrzykowice oraz poprawa warunków zamieszkiwania poprzez poprawę układu komunikacyjnego, a także rozwój terenów rekreacyjno-turystycznych.


1.2. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
Na rysunku studium wskazuje się obszary funkcjonalne. Obszary funkcjonalne są to obszary istniejącego zagospodarowania lub o ustalonych wcześniej w planach miejscowych kategoriach przeznaczenia terenu, wraz z terenami przyległymi, które mogą stanowić kontynuację zadanych struktur urbanistycznych. Obszarami rozwoju są obszary perspektywiczne, których zagospodarowanie winno następować po zagospodarowaniu terenów w granicach obszarów kontynuacji lub w związku z nimi, a także obszary, dla których możliwe jest ustalenie odrębnych struktur urbanistycznych.

W granicach obszarów funkcjonalnych określa się niżej wymienione wytyczne ustalania przepisów w zakresie przeznaczenia terenów i zasad ich wyznaczania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zgodność ustaleń planu miejscowego z tymi wytycznymi jest zgodnością planu ze studium.

Za zgodne ze studium należy uznać również plany miejscowe, w wyniku których pozostaje zachowane dotychczasowe przeznaczenie terenu lub jego części.
1.2.1.Tereny zabudowy mieszkaniowej – M

to obszary zabudowane i przeznaczone na zabudowę lub zagospodarowanie o mieszanych funkcjach wynikających ze struktur osadniczych obszarów zainwestowania wiejskiego, w ramach których najczęściej występują: zabudowa mieszkaniowa o różnych formach i różnej intensywności, podstawowe usługi (handlu, rzemiosła, gastronomii, kultury, oświaty, sportu i rekreacji), obiekty produkcyjne lub związane z działalnością rolniczą, a także tereny zieleni (parki, skwery, cmentarze)

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, mieszkalnictwo zbiorowe,

b) zabudowa zagrodowa,

c) usługi komercyjne i publiczne, w tym handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2, rzemiosła, gastronomii, kultury, oświaty, sportu i rekreacji,

d) działalność gospodarcza,

e) usługi publiczne lub inne obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych,

f) parkingi,

g) zieleń publiczna, zieleń izolacyjna,

h) sady, ogrody w tym ogrody działkowe,

i) obiekty i urządzenia związane z produkcją rolną, przetwórstwem i obsługą rolnictwa.

2. Realizacja zabudowy w obrębie poszczególnych obszarów na terenach o zróżnicowanej własności gruntów winna postępować sukcesywnie wzdłuż zrealizowanych ciągów komunikacyjnych, po uprzednim wyposażeniu terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną. Należy ograniczać lokalizowanie nowej zabudowy na nieruchomościach położonych w odległości większej niż 100 m od granic nieruchomości zabudowanych lub będących w trakcie realizacji zabudowy. Dla obszarów przyległych do dróg klasy Z lub wyższych należy zapewnić obsługę komunikacyjną terenów z zachowaniem izolacji od tych dróg oraz z wykluczeniem bezpośrednich wjazdów z nieruchomości.

3. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna może być lokalizowana we wsiach; Czernica, Dobrzykowice, Krzyków oraz jest dopuszczalna na obszarach dotychczas przez nią zajmowanych. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zasady w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustalane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinny uwzględniać walory krajobrazu kulturowego poszczególnych zespołów urbanistycznych, a formy zabudowy winny nawiązywać do istniejącego zainwestowania, szczególnie obiektów zabytkowych i obiektów o walorach kulturowych.

4. Należy dążyć do sytuowania obiektów usługowych w lokalnych ośrodkach usługowych lub przy głównych ciągach komunikacyjnych.

5. Dopuszcza się niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej, takie jak piekarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne itp., warsztaty samochodowe, stacje paliw. Inne rodzaje działalności gospodarczej są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych, w sąsiedztwie istniejących obiektów lub terenów działalności gospodarczej lub infrastruktury technicznej lub na skraju obszarów funkcjonalnych mieszkaniowych.

6. Dopuszcza się obiekty i urządzenia komunalne związane z gospodarką odpadami (punkty skupu), obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.

7. Dopuszcza się lokalizowanie parków, skwerów lub innej zieleni o charakterze rekreacyjnym.

8. Dopuszcza się lokalizowanie lub powiększenie cmentarzy pod warunkiem zachowania wymaganej odległości od zabudowy mieszkaniowej.

9. Zaleca się wprowadzanie zieleni izolacyjnej na obszarach przyległych do terenów działalności gospodarczej oraz wzdłuż dróg głównych i zbiorczych.

10. Dopuszcza się uprawy rolne oraz obiekty i urządzenia obsługi rolnictwa na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych lub do nich przylegających.

11. Kategorie przeznaczenia terenu nie wymienione wyżej są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych wraz z rozbudową lub przebudową istniejących obiektów.


1.2.2.Tereny zabudowy usługowej – U

to obszary o przewadze występowania obiektów lub terenów usługowych przeznaczone do lokalizacji intensywnej zabudowy z dopuszczalnością pozostawienia niewielkiej powierzchni biologicznie czynnej (ok. 10 – 20%)

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca: 1. usługi komercyjne

 2. usługi publiczne,

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna,

b) urządzenia komunalne, obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych,

c) parkingi,

d) zieleń parkowa lub inna zieleń urządzona,

e) działalność gospodarcza

- produkcja,

- budownictwo,

- magazynowanie,

- logistyka, obsługa transportu,

- obsługa rolnictwa.


 1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub wielorodzinna nie powinna zajmować łącznie więcej niż 30% powierzchni obszaru.

 2. Tereny i obiekty działalności gospodarczej są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych, z możliwością ich powiększenia lub uzupełnienia.


1.2.3. Tereny usług oświaty – UO

to obszary o przewadze występowania obiektów lub terenów usługowych związanych z usługami oświaty, przeznaczone do lokalizacji intensywnej zabudowy z dopuszczalnością pozostawienia niewielkiej powierzchni biologicznie czynnej (ok. 10 – 20%)

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca: 1. usługi oświaty

 2. usługi publiczne,

2) uzupełniające:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) urządzenia komunalne, obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych,

c) parkingi, 1. zieleń parkowa lub inna zieleń urządzona.

2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie powinna zajmować łącznie więcej niż 20% powierzchni obszaru.
1.2.4. Tereny usług sportu i rekreacji – US

to obszary o małej dopuszczalnej intensywności zabudowy (do 10%) o charakterze usługowym – głównie turystyczno - rekreacyjnym, z przewagą zieleni i terenów otwartych, przeważnie związane z istniejącymi obiektami, jak boiska, z dopuszczalnością lokalizacji obiektów, których charakter odpowiada wymaganiom zachowania terenów zieleni

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca – usługi z zakresu:

a) sportu i rekreacji,

b) turystyki,

c) kultury,

d) gastronomii i rozrywki,

e) zdrowia i opieki społecznej,

f) oświaty, edukacji lub nauki,

g) administracji publicznej lub gospodarczej (biura),

2) uzupełniające:

a) usługi z zakresu handlu detalicznego z wyjątkiem wielkoprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

b) parkingi,

c) obiekty i urządzenia związane z działalnością targowo – wystawienniczą,

d) zieleń parkowa lub inna zieleń urządzona,

e) zbiorniki wodne,

f) rezydencje mieszkalne,

g) sady, ogrody.

2. Powierzchnie zabudowy w granicach obszarów funkcjonalnych nie powinny przekraczać 10% powierzchni obszaru, bez uwzględnienia zabudowy istniejącej.

3. Powierzchnia zieleni lub wód powierzchniowych powinna zajmować co najmniej 50% powierzchni terenów o dopuszczalnej kategorii przeznaczenia, z wyjątkiem parkingów.

4. Usługi z zakresu handlu detalicznego mogą być wprowadzane wyłącznie jako towarzyszące obiektom z grupy dominujących kategorii przeznaczenia terenów.

5. Rezydencje mieszkalne mogą być lokalizowane na działkach o powierzchni co najmniej 0,8 ha, jako pojedyncze lub w zespołach liczących nie więcej niż 4 działki.

6. Dopuszcza się inne rodzaje użytkowania terenów na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych.


1.2.5.Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – P

to obszary przeznaczone do lokalizacji intensywnej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej – przemysłowej, składowej, usługowej lub innej, która wraz z urządzeniami towarzyszącymi może zajmować do 80% powierzchni terenów

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca:

a) działalność gospodarcza:

- produkcja,

- wydobywanie i przetwarzanie kopalin,

- odzysk surowców z materiałów segregowanych, w tym odpadów,

- wytwarzanie energii elektrycznej,

- budownictwo,

- handel w tym hurtowy,

- magazynowanie,

- logistyka, obsługa transportu,

- obsługa rolnictwa,

b) usługi,

c) obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w tym z zakresu:

- infrastruktury technicznej,

- utrzymania czystości, utrzymania dróg,

- usług transportu publicznego,

- działalności socjalnej, w tym opieki społecznej, resocjalizacji,

- opieki nad zwierzętami,

- zieleni miejskiej w tym cmentarzy,

- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2) uzupełniające:

a) obiekty nauki i edukacji,

b) obiekty i urządzenia związane z działalnością targowo – wystawienniczą,

c) zabudowa mieszkaniowa,

d) parkingi,

e) zieleń parkowa i izolacyjna.

2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 mogą być lokalizowane wyłącznie w granicach określonych na rysunku studium.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej nie mogą przekraczać łącznie 20% powierzchni obszaru. Zabudowa mieszkaniowa może ponadto występować jako towarzysząca obiektom działalności gospodarczej.

4. Kategorie przeznaczenia terenu nie wymienione w pkt. 1 są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych wraz z rozbudową lub przebudową istniejących obiektów w obrębie nieruchomości przez nie zajmowanych.


1.2.6.Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług handlowych w obiektach wielkopowierzchniowych – P+UC

to obszary przeznaczone do lokalizacji intensywnej zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej – przemysłowej, składowej, usługowej lub usług komercyjnych w tym obiektów wielko powierzchniowych o powierzchni przekraczającej 2000m2, która wraz z urządzeniami towarzyszącymi może zajmować do 80% powierzchni terenów

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca:

a) działalność gospodarcza:


 1. produkcja,

- wydobywanie i przetwarzanie kopalin,

- odzysk surowców z materiałów segregowanych, w tym odpadów,

- wytwarzanie energii elektrycznej,

- budownictwo,

- handel w tym hurtowy,

- magazynowanie,

- logistyka, obsługa transportu,

- obsługa rolnictwa,

b) usługi, i usługi handlowe w obiektach o powierzchni powyżej 2000m2

c) obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w tym z zakresu:

- infrastruktury technicznej,

- utrzymania czystości, utrzymania dróg,

- usług transportu publicznego,

- działalności socjalnej, w tym opieki społecznej, resocjalizacji,

- opieki nad zwierzętami,

- zieleni miejskiej w tym cmentarzy,

- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2) uzupełniające:

a) obiekty nauki i edukacji,

b) obiekty i urządzenia związane z działalnością targowo – wystawienniczą,

c) zabudowa mieszkaniowa,

d) parkingi,

e) zieleń parkowa i izolacyjna.

2. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 mogą być lokalizowane wyłącznie w granicach określonych na rysunku studium.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej nie mogą przekraczać łącznie 20% powierzchni obszaru. Zabudowa mieszkaniowa może ponadto występować jako towarzysząca obiektom działalności gospodarczej.

4. Kategorie przeznaczenia terenu nie wymienione w pkt. 1 są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych wraz z rozbudową lub przebudową istniejących obiektów w obrębie nieruchomości przez nie zajmowanych.


1.2.7. Tereny i obszary górnicze – PG

tereny występowania surowców mineralnych głównie pisków i żwirów

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:


 1. dominująca:

  1. tereny kopalni odkrywkowych,

  2. tereny upraw rolnych

   1. uzupełniająca:

  3. tereny usług i produkcji,

  4. tereny wód,

  5. tereny usług sportu i rekreacji,

  6. tereny lasów.

 1. Po okresie eksploatacji należy wyrobiska rekultywować w kierunkach wodno-leśnych.

 2. Kategorie przeznaczenia terenu nie wymienione w pkt. 1 są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych.


1.2.8. Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych, rybackich – RU

tereny funkcjonalne obsługi rolnictwa

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

dominująca: tereny obsługi rolnictwa

uzupełniająca:


 1. tereny usług i produkcji,

 2. zabudowa mieszkaniowa

    1. Powierzchnia zajmowana przez funkcje podstawową nie powinna zajmować więcej niż 80% powierzchni terenu.

    2. Zabudowa mieszkaniowa może stanowić jedynie uzupełnienie funkcji podstawowej i nie może zajmować więcej niż 15% terenu

    3. Kategorie przeznaczenia terenu nie wymienione w pkt. 1 są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych


1.2.9. Tereny łąk i pastwisk – RZ

to obszary ekosystemów przyrodniczych, najczęściej o mieszanych formach użytków (łąki, pastwiska, wody, zadrzewienia, uprawy rolne) nie stanowiące zwartych kompleksów leśnych lub rolnych, wykluczone z lokalizacji zabudowy

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca:

a) zieleń dolin rzecznych wraz z ciekami i zbiornikami wodnymi,

b) lasy i zadrzewienia,

c) kompleksy rolnicze – krajobrazowe (sady, uprawy roślin ozdobnych lub leczniczych, uprawy rolne lub użytki zielone na zboczach),

d) łąki,


2) uzupełniające:

 1. uprawy rolne,

 2. boiska sportowe,

 3. przystanie rzeczne,

 4. pola biwakowe,

 5. urządzenia obsługi turystyki,

d) obiekty lub urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W granicach obszarów nie dopuszcza się przeznaczania terenów na zabudowę, z wyjątkiem niezbędnych obiektów danej funkcji oraz infrastruktury technicznej.

3. Boiska sportowe mogą być lokalizowane w pobliżu terenów zabudowanych.

4. Kategorie przeznaczenia terenu nie wymienione w pkt. 1 są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych.

5. W granicach Obszarów Natura 2000 zakazuje się zainwestowanie uzupełniającego wymienionego w punkcie 2).
1.2.10. Tereny rolnicze – R

to obszary upraw rolnych służące celom gospodarczym, z ograniczoną możliwością zainwestowania

1. Dopuszczalne kategorie przeznaczenia terenu:

1) dominująca:

a) uprawy rolne, ogrodnicze, sadownicze, użytki zielone,

b) zieleń dolin rzecznych wraz ze zbiornikami wodnymi,

c) ogrody działkowe,

2) uzupełniające:

a) lasy i zadrzewienia,

b) boiska sportowe,

c) cmentarze,

d) obiekty lub urządzenia infrastruktury technicznej,

e) zabudowa zagrodowa,

f) obiekty i urządzenia produkcji rolnej,

g) powierzchniowa eksploatacja surowców.

2. Boiska sportowe mogą być lokalizowane w pobliżu terenów zabudowanych.

3. Zabudowa zagrodowa oraz obiekty i urządzenia produkcji rolnej są dopuszczalne na obszarach dotychczas przez nie zajmowanych lub w przypadkach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

4. Powierzchniowa eksploatacja surowców jest dopuszczalna w miejscach udokumentowanych złóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych ważnym interesem gminy dopuszcza się sporządzanie planów miejscowych w celu umożliwienia realizacji pojedynczych inwestycji z kategorii przeznaczenia terenu nie wymienionych w pkt. 1, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna