Zakład Biotechnologii Zespół Biochemii i Technologii Zbóż SpecjalizacjaPobieranie 22.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar22.61 Kb.
dr Monika Marta Langner

email: mlan@igr.poznan.pl

tel. (+4861) 65 50 265
Zakład Biotechnologii

Zespół Biochemii i Technologii Zbóż

Specjalizacja:


Profil badawczy:

 • Badanie zmienność składu ilościowego i jakościowego białek zapasowych zbóż (pszenicy, pszenżyta, żyta i owsa) przy wykorzystaniu metod elektroforetycznych, chromatograficznych i molekularnych.

 • Analiza markerów funkcjonalnych dla cech technologicznych ziarna pszenicy.

 • Wykorzystanie metod reologicznych do oceny wartości wypiekowej pszenicy i pszenżyta na wczesnym etapie selekcji hodowlanej.

 • Analiza zmienności cech jakościowych linii introgresywnych pszenicy i pszenżyta z wprowadzonymi fragmentami genomu dzikich gatunków Triticum, Aegilops i Agropyron.

Metody:

 • elektroforetyczne:

- wysokosprawna elektroforeza kapilarna HPCE (CZE)

- elektroforeza pionowa w żelu poliakrylamidowym: w obecności siarczanu dodecylosodowego (SDS-PAGE) i w środowisku kwaśnym (A-PAGE)

- reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)


 • chromatograficzne:

- wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC z odwróconymi fazami (RP-HPLC)

 • biochemiczne:

- Micro Visco-Amylo-Graph

- Falling Number

- Glutomatic


 • reologiczne:

- 10-g miksograf

- 10-g farinograf

- analizator tekstury TA.XT z przystawką Kieffera

- Dough Inflation System

- piec laboratoryjny GETH


 • spektrofotometryczne:

- analizator widma ciągłego w bliskiej podczerwieni (NIR).

Projekty badawcze:

 • MNiSW

Nr projektu: N N310 435138

Tytuł projektu: „Badanie podatności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) oraz ocena zmienności cech jakościowych linii introgresywnych heksaploidalnego pszenżyta z wprowadzonymi fragmentami genomu T. monococcum (2x) oraz pszenicy uprawnej (6x)”.

Kierownik: H. Wiśniewska

Wykonawca: M. Langner

Okres realizacji: 15 czerwca 2010 – 14 czerwca 2013
Nr projektu: 0592/R/P01/2007/03

Tytuł projektu: „ Opracowanie metodyki wczesnej selekcji pszenic z wykorzystaniem oceny twardości ziarna oraz markerów molekularnych i biochemicznych”

Kierownik: T. Adamski

Wykonawca: M. Langner

Okres realizacji: 25 czerwca 2007 – 31 grudnia 2010


 • MRiRW

Nr projektu: HOR hn 801-9/2011

Tytuł projektu: „Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych”

Kierownik: B. Salmanowicz

Wykonawca: M. Langner

Okres realizacji: 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2013Staże zagraniczne:

2005, Wydział Technologii Żywienia, Uniwersytet w Reading, UK

Współpraca krajowa:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu – w ramach projektu MNiSW nr N N312 329439.
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o Grupa IHAR, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o Grupa IHAR, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o, Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o., DANKO Hodowla Roślin Sp. z. o. o – w ramach projektu MRiRW nr HOR hn-801-9/2011.

Publikacje:

Dylewicz M., Salmanowicz B. P. (2011). Białka glutenowe pszenicy i ich wpływ na jakość wypiekową. Postępy Nauk Rolniczych. 63 (348): 124-131.
Dylewicz M., Salmanowicz B. P., Nowak J. (2009). Allelic variation of high molecular weight glutenin subunits in cultivated einkorn (Triticum monococcum L. subsp. monococcum). W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Red. Naganowska B., Kachlicki P., Krajewski P. Rozprawy i Monografie nr 18: 185-194, IGR PAN.
Dylewicz M., Salmanowicz B. P. (2009). Identification of puroindoline alleles in Polish wheat cultivars by molecular markers. Biuletyn IHAR 253: 93-101.
Salmanowicz B. P., Dylewicz M., Nowak J. (2009). Wpływ składu wysokocząsteczkowych podjednostek gluteninowych pszenicy na wybrane właściwości reologiczne ciasta. W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Red. Naganowska B., Kachlicki P., Krajewski P. Rozprawy i Monografie nr 18: 173-184, IGR PAN.
Nowak J., Salmanowicz B. P., Dylewicz M., Bocianowski J. (2009). Ocena polimorfizmu białek prolaminowych w polskich odmianach pszenżyta (x Triticosecale Wittm.). W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Red. Naganowska B., Kachlicki P., Krajewski P. Rozprawy i Monografie nr 18: 195-206, IGR PAN.
Salmanowicz B. P., Dylewicz M. (2007). Identification and characterization of high molecular weight glutenin genes in Polish triticale cultivars by PCR-based DNA markers. J. Appl. Genet. 48: 347-357.

Nagrody i odznaczenia:

Nagroda zespołowa II Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z rekomendacji Komitetu Nauk o Żywności PAN za cykl prac w latach 2007 – 2009 nt.: „Wpływu składu jakościowo-ilościowego podjednostek wysokocząsteczkowych białek gluteninowych ziarniaków pszenicy i pszenżyta na wartość wypiekową”.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna