Zakład usług komunalnych sp z o o. w Dopiewie nr rejestruPobieranie 227.58 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar227.58 Kb.
  1   2   3   4   5   6

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

w DOPIEWIE

Nr rejestru ZP/ZUK-07/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które zostaną wytworzone przez oczyszczalnie ścieków w Dąbrówce, Dopiewie i Skórzewie – powtórzenie II”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Usługi transportu osadów - 90.51.37.00 - 3

Usługi usuwania osadów - 90.51.36.00 - 2

Usługi obróbki osadów - 90.51.38.00 - 4

Usługi likwidacji osadów - 90.51.39.00 - 5

TRYB POSTEPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro, a poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 11.08.2014 r. godz. 10.00
TERMIN OTWARCIA OFERT : 11.08.2014 r. godz. 10.15

Dopiewo 2014
1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Strona Zamawiająca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

NIP 777-23-74-247


Telefon: 61-8-148-231
Fax: 61-8 -942-032
e-mail: biuro@zukdopiewo.pl
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia:

Adrian Napierała – Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie

Sekretariat tel.: 61-8-148-231  1. w zakresie spraw formalnych:

Maciej Perdoch – Konsultant ds. zamówień publicznych

tel.: 501 064 396


Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
Adres strony internetowej: http://www.zukdopiewo.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości: powyżej 14 000 euro, a poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


3.Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadu:

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, o kodzie 19 08 05:

- z oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, 62-070 ul. Polna

- z oczyszczalni ścieków w Dopiewie, 62-070 ul. Trzcielińska

- z oczyszczalni ścieków w Skórzewie, 60-185 ul. Leśna


3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


7. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane do 31.12.2015 roku, licząc od dnia zawarcia umowy.


8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


  1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

  3. złożą dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego.


Wykonawca polegający na zasobach innych Podmiotów:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych Podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów (złożone w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


Wykonawca polegający na zasobach innych Podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia:

Przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polegający na zasobach innych Podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, składa również dokumenty dotyczące tych Podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:


Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Wykonawca spełni niniejszy Warek, jeżeli będzie posiadał:
a) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie: 19 08 05 - osady ściekowe;b) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21), w zakresie: 19 08 05 - osady ściekowe.

2) Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli będzie posiadał doświadczenie w realizacji co najmniej jednej usługi polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 2000 Mg.
3) Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli będzie posiadał min. 3 kontenery lub przyczepy typu rolniczego przystosowane do wywozu osadów.

Każdy ze środków transportu Wykonawcy powinien umożliwiać każdorazowy wywóz osadów w ilości min. 5 ton.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących niniejszego warunku. Spełnieniem warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących niniejszego warunku. Spełnieniem warunku będzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
9) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
9.1) W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy złożyć :
9.1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
9.1.2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

DOWODAMI dotyczącymi należytego wykonania / wykonywania głównych dostaw lub usług, o których mowa powyżej są:

    1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

    2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.


9.1.3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
9.2) W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
9.2.1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
9.2.2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
9.3 INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE USŁUGI, ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM :
9.4) Dokumenty podmiotów zagranicznych :

9.4.1.) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


9.4.2.) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Okres wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.


9.5) Wszystkie Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, (z wyjątkiem zobowiązania podmiotu trzeciego, które wymaga zachowania formy pisemnej) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczona za zgodność z oryginałem musi być każda zapisana strona dokumentu).
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna