Zakres kontroli Sprawdzenie prawidłowości planowania oraz realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej. Jednostka kontrolowanaPobieranie 25.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.02 Kb.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Zakres kontroli


Sprawdzenie prawidłowości planowania oraz realizacji szkoleń
z zakresu obrony cywilnej.

Jednostka kontrolowana


Starostwo Powiatowe w Raciborzu,  Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz

NIP: 639-17-06-841 REGON: 276285098

Kierownik jednostki kontrolowanej

Pan Adam Hajduk – Starosta Raciborski na stanowisku od dnia 24.11.2006 r.

Okres objęty kontrolą

lata 2012 – 2013

Zespół kontrolerów

Nr upoważnienia

Przewodniczący

Pani Izabela Sułkowska – inspektor wojewódzki Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, Nr upow. ZKVII.0030.91.14

Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli

 1. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U.
  z 2004 r. nr 241, poz. 2416);

 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2011 nr 185 poz. 1092);

 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
  i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Z 2002 r. nr 96,
  poz. 850);

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U.
  z 1993 r. nr 91, poz.421);

 6. Wytyczne Szefa OCK z 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń
  z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (obowiązujące od 21 kwietnia 2009 r.),

 7. Plan kontroli ŚUW na 2014 r.

Termin kontroli

27 czerwiec 2014 r.

Osoby pełniące funkcje kierownicze

w okresie objętym kontrolą

Nie dotyczy
Katowice, 06.08.2014 r.

Kontrola nr ZKI.431.1.7.2014

Egzemplarz nr 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNEUSTALENIA KONTROLI w zakresie:

Realizacji zadań związanych z prowadzeniem szkoleń z zakresu obrony cywilnej.Obszar kontroli:

 • sprawdzenie prawidłowości planowania szkoleń z zakresu obrony cywilnej;

 • sprawdzenie prawidłowości realizacji szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Raciborzu

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru

Pan Adam Hajduk – Starosta Raciborski

Pan Krzysztof Szydłowski – kierownik PCZKUstalenia, stanowiące podstawę do oceny

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości


Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

 1. Wytyczne Starosty Raciborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
  w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie raciborskim w 2012 r.

 2. Wytyczne Starosty Raciborskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
  w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie raciborskim w 2013 r.

 3. Plan szkolenia z zakresu obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym
  w Raciborzu na lata 2012 – 2015.

 4. Dokumentację z przeprowadzonych w 2012 r. przedsięwzięć szkoleniowych, tj.:

 1. Narady szkoleniowej Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (02.03.2012r.) nt. Źródła pozyskiwania danych
  o zagrożeniu powodziowym
  .

 2. Szkolenia Formacji Obrony Cywilnej - POADA (22.05.2012 r.), na którym poruszono następujące zagadnienia:

  1. Przedstawienie aktów prawnych regulujących FOC,

  2. Przedstawienie Planu Działań POADA,

  3. Zapoznanie się z dokumentacją POADA.

 1. Dokumentację z przeprowadzonych w 2013 r. przedsięwzięć szkoleniowych, tj.:

 1. Narady szkoleniowej Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (01.03.2013r.) nt. Rola i zadania kierownika zakładu pracy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub zagrożenia terrorystycznego. Powiadamianie
  o zagrożeniach na terenie zakładu (SW, SWO)
  .

 2. Szkolenia doskonalącego z zakresu organizacji łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz organizacja i funkcjonowanie systemu SWA dla członków POADA Starostwa Powiatowego w Raciborzu (02.12.2013r.).

 1. Odprawy Instruktorów ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, na którym poruszono m. in. następujące zagadnienia:

  1. Omówienie zamierzeń w zakresie obrony cywilnej,

  2. Wykorzystanie dotacji z zakresu obrony cywilnej.

 1. Przedstawiono dokumentację potwierdzającą udział w zorganizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego treningach doskonalących znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń po uderzeniach NBC oraz zdarzeniach typu ROTA wg normy ATP – 45B, przeprowadzonych
  w następujących terminach: 14.03.2012r., 05.06.2012r., 04.09.2012r., 12.12.2012r., 12.03.2013r., 11.06.2013r., 10.09.2013r., 10.12.2013r.

W latach objętych kontrolą upowszechniano problematykę obrony cywilnej i ochrony ludności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacji o zagrożeniach i sposobach postępowania podczas ich wystąpienia oraz informacje nt. sygnałów alarmowych.


Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań z obszaru objętego kontrolą.

OCENA

Pozytywna

Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej

Brak

Termin realizacji zaleceń: Nie dotyczyDATA I PODPIS

WOJEWODY06.08.2014 r.

Wojewoda Śląski
/-/ Piotr Litwa

inspektor wojewódzki

/-/ Wojciech Pieczyrak

Kierownik Oddziału

/-/ Krystyna Rossmann

Dyrektor Wydziału

/-/ Barbara Ciemała


/

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna