Zakres materiału powtórzeniowego z języka polskiego starożytność ZagadnieniaPobieranie 40.21 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar40.21 Kb.
Zakres materiału powtórzeniowego

Z JĘZYKA POLSKIEGO

Starożytność

Zagadnienia:

 1. Wybrane postacie mitologiczne jako symbole wartości uniwersalnych.

 2. Wyobrażenia starożytnych Greków o świecie, bogach i ludziach odzwierciedlone w wybranych mitach.

 3. Uniwersalne charakter wybranych opowieści i przypowieści biblijnych.

 4. Porównanie kosmogonii biblijnej i mitologicznej.

 5. Cechy eposu antycznego na przykładzie Iliady Homera.

 6. Etos starożytnego wojownika na przykładzie Iliady Homera .

 7. Cechy tragedii antycznej na przykładzie Antygony Sofoklesa.

 8. Ponadczasowe problemy zawarte w tragedii antycznej.

 9. Tragizm bohaterów dramatu Sofoklesa.

 10. Biblia i Mitologia – źródłem stałych związków frazeologicznych.

Pojęcia: dekalog, parabola, apokalipsa, katharsis, mimesis, mit, archetyp, topos, tragizm, konflikt tragiczny, stoicyzm, epikureizm, klasycyzm

Lektury: Mitologia - wybrane mity, Biblia – fragm., Sofokles Antygona, Homer Iliada- fragm.

ŚREDNIOWIECZE

Zagadnienia:

 1. W kręgu średniowiecznych wartości: ideał ascety, rycerza, władcy.

 2. Śmierć jako motyw w literaturze średniowiecza.

 3. Bogurodzica jako najstarsza polska pieśń religijna i rycerska.

 4. Motyw Maryjny w liryce średniowiecznej.

 5. Zabytki piśmiennictwa polskiego: religijne i świeckie.

Pojęcia: uniwersalizm, teocentryzm, scholastyka, hagiografia, historiografia, apokryf, moralitet, danse macabre, alegoria.

Lektury: Legenda o św. Aleksym, Pieśń o Rolandzie- fragmenty, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, Bogurodzica, Lament świętokrzyski, Kronika Galla Anonima – fragment.

ODRODZENIE

Zagadnienia:

 1. Renesansowa postawa wobec życia i świata w twórczości Jana Kochanowskiego.

 2. Różnorodność tematów lirycznych w poezji Kochanowskiego.

 3. Treny Kochanowskiego wyrazem kryzysu światopoglądowego poety.

 4. O władzy i praworządności w Odprawie posłów greckich Kochanowskiego.

 5. Troska o dobro państwa i obywatela jako temat literatury odrodzenia

(Kochanowski, Modrzewski, Skarga)

 1. Wieś polska w różnych ujęciach: realistycznym i sielankowym ( Rej, Kochanowski i Szymonowic).

 2. Szekspir jako twórca nowożytnego dramatu.

 3. Porównanie dramatu Szekspirowskiego i tragedii antycznej.

 4. Uniwersalne problemy w Makbecie Szekspira.

 5. Gatunki literackie odrodzenia.

Pojęcia: humanizm, antropocentryzm, reformacja, klasycyzm renesansowy.

Lektury: Jan Kochanowski: fraszki, pieśni, treny ( wybór), Odprawa posłów greckich, Mikołaj Rej: Krótka rozprawa …– fragm., Żywot człowieka poczciwego – fragm., Szymon Szymonowic, Żeńcy – fragm., publicystyka epoki ( Modrzewski, Skarga – fragm.), W. Szekspir, Makbet.

BAROK

Zagadnienia:

 1. Różne nurty w poezji polskiego baroku.

 2. J. A. Morsztyn jako poeta barokowego konceptu.

 3. Sarmatyzm w ujęciu Paska i Potockiego.

 4. Molier – twórca nowożytnej komedii.

 5. Różne rodzaje komizmu w Świętoszku Moliera.

 6. Charakterystyka stylu barokowego na wybranych przykładach (np. sonet Do trupa J.A. Morsztyna).

Pojęcia: konceptyzm, marinizm, sarmatyzm, oksymoron, anafora, hiperbola, sarmatyzm, motyw vanitas.

Lektury: J.A. Morsztyn, D. Naborowski, W. Potocki, - wybór wierszy, J. Ch. Pasek Pamiętniki – fragm., Molier Świętoszek.

OŚWIECENIE

Zagadnienia:

 1. Podstawowe pojęcia charakteryzujące światopogląd oświeceniowy.

 2. Główne kierunki artystyczne oświecenia.

 3. Ponadczasowy charakter bajek I. Krasickiego.

 4. Uczyć - bawiąc jako dewiza wybranych utworów epoki.

 5. Postulaty naprawy Rzeczpospolitej w publicystyce Sejmu Czteroletniego.

 6. Powrót posła J.U. Niemcewicza jako komedia polityczna.

 7. Gatunki literackie i ich związek tendencjami epoki.

Pojęcia: racjonalizm, empiryzm, deizm, ateizm, krytycyzm, utylitaryzm, klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, dydaktyzm.

Lektury: Ignacy Krasicki: bajki, satyry - wybór, Monachomachia i Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki - fragm., J.U. Niemcewicz Powrót posła, publicystyka oświeceniowa ( Kołłątaj, Staszic – fragm.,).

ROMANTYZM

Zagadnienia:

 1. Romantyczny charakter ballad Adama Mickiewicza.

 2. Prawdy moralne w balladach i Dziadach cz. II A. Mickiewicza.

 3. Charakterystyka bohatera romantycznego na podstawie wybranego utworu.

 4. Motyw przemiany wewnętrznej bohatera romantycznego na wybranych przykładach.

 5. Obraz rewolucji w dramacie Z. Krasińskiego Nie- Boska komedia.

 6. Problematyka narodowa w utworach romantycznych (np. Konrad Wallenrod, Dziady cz. III, Pan Tadeusz, Kordian).

 7. Pan Tadeusz jako epopeja narodowa.

 8. Różne ujęcie miłości w literaturze romantycznej ( np. w utworach Mickiewicza, Byrona, Goethego, Fredry).

 9. Różnorodność tematyczna liryki romantycznej ( Sonety krymskie, liryka patriotyczna, miłosna, wiersze Norwida).

 10. Motyw romantycznej natury w utworach epoki.

 11. Motyw powstania listopadowego w wybranych utworach (np. Kordian, Grób Agamemnona)

 12. Gatunki literackie epoki romantyzmu.


Pojęcia: bajronizm, werteryzm, wallenrodyzm, prometeizm, mesjanizm, historiozofia, synkretyzm.

Lektury: Mickiewicz, Ballady i romanse, Konrad Wallenrod, Dziady cz. II, IV, III, Pan Tadeusz, Sonety krymskie; J. Słowacki, Kordian, Grób Agamemnona, wybór wierszy lirycznych np. Hymn ( Smutno mi , Boże…); Z. Krasiński, Nie- Boska komedia; C. Norwid, wybór wierszy np. Fortepian Szopena, Moja piosnka (II); A. Fredro, Śluby panieńskie; G. Byron, Giaur: J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera – fragm.

Pozytywizm

Zagadnienia:

 1. Cechy światopoglądu pozytywistycznego.

 2. Odbicie haseł epoki w publicystyce i nowelistyce.

 3. Cechy powieści realistycznej na wybranym przykładzie (np. Lalka, Ojciec Goriot).

 4. Stosunek pozytywistów do przeszłości narodowej w wybranych utworach (np. Gloria victis, Nad Niemnem, Lalka, Potop).

 5. Kult pracy i wiedzy w wybranych utworach (np. Lalka, Nad Niemnem).

 6. Charakterystyka bohaterów z epoki (np. Wokulski - romantyk czy pozytywista?).

 7. Poezja czasów niepoetyckich (wiersze A. Asnyka ).

 8. Koncepcja powstania powieści historycznej w ujęciu Sienkiewicza.

 9. Gatunki literackie pozytywizmu.


Pojęcia: scjentyzm, utylitaryzm, ewolucjonizm, naturalizm, realizm, „praca u podstaw”, „praca organiczna”.
Lektury: wybór nowel np. B. Prus Kamizelka, E. Orzeszkowa Gloria victis, M. Konopnicka Mendel Gdański, H. Sienkiewicz Szkice węglem.

Powieści: B. Prus Lalka, E. Orzeszkowa Nad Niemnem, H. Sienkiewicz Potop,

H. Balzac Ojciec Goriot. A. Asnyk - wybór wierszy.
Młoda Polska
Zagadnienia


 1. Schopenhaueryzm i nietzscheanizm w poezji Młodej Polski.

 2. Cechy poezji młodopolskiej na wybranych przykładach.

 3. Postawa człowieka przełomu wieków na podstawie wybranych wierszy (Kasprowicza, Tetmajera, Staffa).

 4. Tendencje naturalistyczne w prozie W.S. Reymonta i S. Żeromskiego.

 5. Cechy epopei w Chłopach W. S. Reymonta.

 6. Cechy powieści modernistycznej na podstawie Ludzi bezdomnych

S. Żeromskiego.

 1. Różne interpretacje Wesela S. Wyspiańskiego (dramat narodowy, symboliczny, realistyczny).

 2. Dwa modele dramatu młodopolskiego: Wesele S. Wyspiańskiego i Moralność pani Dulskiej G. Zapolskiej.

 3. Motywy powstańcze w literaturze Młodej Polski.

 4. Trudne wybory i moralne konflikty bohaterów Stefana Żeromskiego.

 5. Problemy moralne bohaterów na podstawie wybranej powieści z literatury powszechnej.


Pojęcia: schopenhaueryzm, nietzscheanizm, dekadentyzm, katastrofizm, modernizm, neoromantyzm, impresjonizm, symbolizm.

Lektury: K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, Leopold Staff- wybór wierszy, S. Żeromski Ludzie bezdomni i wybrane opowiadania np. Rozdziobią nas kruki, wrony…, Zmierzch, Doktor Piotr, W. Reymont Chłopi, S. Wyspiański Wesele,

G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, F. Dostojewski Zbrodnia i kara lub inna powieść literatury europejskiej okresu.Dwudziestolecie międzywojenne
Zagadnienia:

 1. Ugrupowania poetyckie dwudziestolecia międzywojennego (Skamander, Awangarda poetycka, Futuryści). Analiza wybranych wierszy.

 2. Problematyka i forma powieści po 1918 r. (S. Żeromski Przedwiośnie, Z. Nałkowska Granica, W. Gombrowicz, Ferdydurke).

 3. Porównanie postaw i dróg życiowych bohaterów powieści międzywojennej (np. Cezarego Baryki i Zenona Ziembiewicza).

 4. Groteska jako kategoria estetyczna w wybranych utworach epoki ( np. Ferdydurke)

 5. Metaforyczność tytułów powieści(np. Przedwiośnie, Granica).

 6. Awangardowa forma powieści europejskiej ( np. M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata czy F. Kafka Proces).


Pojęcia: awangarda, futuryzm, groteska, parabola.
Lektury: J. Tuwim, J. Przyboś, S. Młodożeniec - wybrane wiersze, S. Żeromski Przedwiośnie, Z. Nałkowska Granica, W. Gombrowicz Ferdydurke, wybrana powieść europejska: np. M. Bułhakow Mistrz i Małgorzata, F. Kafka Proces.

Wojna i okupacja
Zagadnienia:


 1. K.K. Baczyński – reprezentant pokolenia Kolumbów.

 2. Dwa pokolenia poetów wobec wojny.


Pojęcia: katastrofizm generacyjny (pokoleniowy), Apokalipsa spełniona.
Lektury:

K.K. Baczyński – wybór wierszy np. Pokolenie (1943), Z głową na karabinie, Spojrzenie, Niebo złote Ci otworzę..

Reprezentanci starszego pokolenia poetów np. L. Staff Pierwsza przechadzka, W. Broniewski Bagnet na broń, K. I. Gałczyński Pieśń o żołnierzach z Westerplatte,

Literatura po 1945 roku
Zagadnienia:


 1. Poezja T. Różewicza – głosem ocalonego z pożogi.

 2. Poezja Cz. Miłosza – głosem moralisty.

 3. Tradycja i nowoczesność w poezji polskiej II połowy XX wieku (Z. Herbert, W. Szymborska, J. Twardowski, M. Białoszewski).

 4. Okupacyjna rzeczywistość w wybranych utworach i filmach.

 5. Mechanizmy zniewolenia człowieka w literaturze i filmie.

 6. Obóz i ludzie na podstawie obrazów literackich i filmowych.

 7. Holocaust w literaturze i filmie.

 8. Literatura faktu w służbie prawdy. Przykłady.

 9. Autobiografia jako tworzywo literackie prozy polskiej XX wieku.

 10. Parabola jako jeden ze sposobów przedstawiania świata w dziełach współczesnych.

 11. Obraz dwóch powstań: w getcie i warszawskiego.

 12. Nowatorstwo we współczesnym dramacie polskim.


Pojęcia: literatura faktu, dokumentaryzm, autobiografizm, parabola, Holocaust, dramat otwarty, awangardowy, groteskowy, totalitaryzm, behawioryzm

(narracja behawiorystyczna), kolokwializm, język kolokwialny.


Lektury:
T. Różewicz – wybór wierszy, np. Ocalony, Róża, List do ludożerców,

Cz. Miłosz – wybór wierszy np. Campo di Fiori, W Warszawie, Piosenka o końcu świata, Który skrzywdziłeś, Z. Herbert – wybór wierszy, np. Apollo i Marsjasz, U wrót doliny, Przesłanie pana Cogito, W. Szymborska – wybór wierszy, np. Schyłek wieku, Nic dwa razy, Fotografia z 11 września, Kot w pustym mieszkaniu, J. Twardowski – wybór wierszy, np. śpieszmy się, poczekaj, M. Białoszewski – wybór wierszy np. Karuzela z madonnami, Podłogo błogosław. T. Borowski – opowiadania, np. Pożegnanie z Marią, Proszę państwa do gazu. Z. Nałkowska Medaliony, G. Herling- Grudziński Inny świat

(fragm.), G. Orwell Folwark zwierzęcy, H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, M. Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego ( fragm.), T. Różewicz Kartoteka, S. Mrożek Tango, A. Camus Dżuma.

Filmy: np. Pianista , reż. R. Polański, Kanał, reż. A. Wajda, Katyń, reż. A, Wajda, Lista Schindlera , reż. S. Spielberg.


Wybrane zagadnienia z nauki o języku, teorii literatury i wiedzy o kulturze.


 1. Funkcje języka.

 2. Archaizmy i neologizmy.

 3. Synonimy, antonimy, homonimy.

 4. Style funkcjonalne.

 5. Rodzaje stylizacji językowej.

 6. Związki frazeologiczne - ich pochodzenie i rola we współczesnym języku polskim.

 7. Zapożyczenia językowe.

 8. Kultura języka a kultura słowa.

 9. Słowniki i encyklopedie jako źródło informacji.

 10. Rodzaje środków stylistycznych. Ich funkcja w tekstach literackich.

 11. Periodyzacja historii literatury.

 12. Podstawowe kierunki artystyczne w kolejnych epokach

 13. Refleksje na temat wybranej powieści z literatury polskiej i obcej XX wieku.

 14. Funkcja tytułu i motta w interpretacji utworu.

 15. Uwagi o twórczości wybranego noblisty.

 16. Rodzaje i gatunki literackie. Ewolucja powieści i dramatu od starożytności do współczesności.

 17. Gatunki paraliterackie ( felieton, esej, reportaż). Przykłady współczesne.

 18. Cechy recenzji. Recenzja filmu, przedstawienia teatralnego, wystawy, koncertu.

 19. Adaptacja i ekranizacja filmowa. Wybrane przykłady.

 20. Kultura masowa i elitarna we współczesnym życiu kulturalnym.

 21. Środki masowego przekazu a życie kulturalne współczesnego człowieka.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna