Zakres materiału w semestrze I dla klasy I



Pobieranie 6.16 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar6.16 Kb.
HISTORIA –zakres materiału w semestrze I dla klasy I

 1. Co było wcześniej – orientacja w czasie i przestrzeni, minione epoki i wydarzenia/ przypomnienie wiadomości/.

 2. Geneza i przebieg I wojny światowej. Sprawa polska podczas I wojny światowej.

 3. Mapa polityczna Europy po I wojnie światowej. Traktaty pokojowe. Nowy ład europejski – system wersalski.

 4. Kształtowanie się systemów totalitarnych – kryzys demokracji w Europie: faszyzm włoski, nazizm w Niemczech, system totalitarny w ZSRR.

 5. Przemiany gospodarcze i społeczne na świecie w okresie międzywojennym.

 6. Odrodzenie państwa polskiego- lokalne ośrodki państwowości polskiej, odzyskanie niepodległości 11.XI.1918r. Trudności w scaleniu trzech terytoriów po zaborczych.

 7. Walki o granice państwa – wojna polsko bolszewicka, powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, plebiscyty.

 8. Zycie polityczne II Rzeczypospolitej w latach 1918-1926: rządy parlamentarne, konstytucja marcowa, reformy ministra Grabskiego.

 9. Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce – przewrót majowy 1926, rządy sanacji. Konstytucja kwietniowa1935r. Mechanizmy sprawowania władzy przez Józefa Piłsudskiego.

 10. Polska polityka zagraniczna w dwudziestoleciu międzywojennym: -sytuacja międzynarodowa II RP na początku lat 20-tych/ znaczenie układów w Rapallo i Locarno dla Polski/, relacje Polski z sąsiadami/ traktat o nieagresji z ZSRR i deklaracja o nie stosowaniu przemocy z Niemcami/

 11. Polska w przededniu II wojny światowej – niemieckie żądania wobec Polski, pakt Ribbentrop-Mołotow , sojusz z Wielką Brytanią i Francją, aktywizacja polskiego=o społeczeństwa.

 12. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej- kryzys gospodarczy, Centralny Okręg Przemysłowy. Problem mniejszości narodowych. Gospodarczy bilans dwudziestolecia.

 13. Geneza II wojny światowej – wojna domowa w Hiszpanii, łamanie postanowień traktatu wersalskiego przez Niemcy, „oś Berlin-Rzym-Tokio”.Anschluss Austrii i kryzys sudecki. Konferencja monachijska.

 14. Działania zbrojne w latach 1939-1941: niemieckie plany ataku na Polskę, kampania wrześniowa, agresja ZSRR na Polskę. Działania zbrojne Niemiec na zachodzie Europy i agresja na ZSRR.

 15. Walki na terenach pozaeuropejskich- wojna w Afryce, atak Japonii na Pearl Harbour, wojna na Pacyfiku.

 16. Droga do zwycięstwa – działania zbrojne w latach 1942-1945. Przełom na froncie wschodnim/ bitwa o Stalingrad i na łuku kurskim/, desant aliantów na Sycylii, lądowanie w Normandii, ofensywa wojsk radzieckich na froncie wschodnim. Koniec wojny w Europie.

 17. Kształtowanie się Wielkiej Koalicji- konferencje Wielkiej Trójki w Teheranie, Jałcie I Poczdamie. Powstanie ONZ. Sprawa polska podczas konferencji pokojowych.

 18. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami. Polityka eksterminacji narodu polskiego .Polskie państwo podziemne i jego struktury .Ruch oporu. Powstanie Warszawskie.

 19. Bilans Ii wojny światowej – konsekwencje wojny, zniszczenia materialne i ludnościowe . Sytuacja gospodarcza po II wojnie światowej.

 20. Egzamin ustny.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna