ZamawiająCY: Gmina Miasto Płock Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku ul. Norbertańska 2Pobieranie 114.94 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar114.94 Kb.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

na realizację zadania pod nazwą:


Dostawa pokarmu dla ryb i gadów

dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina - Miasto Płock

Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

tel. 24 366 05 23

fax. 24 366 05 13

ZATWIERDZAM

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w PłockuKrzysztof Kelman

PŁOCK – LISTOPAD 2015


Ogłoszono:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zoo.plock.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
ZAMAWIAJĄCY

Gmina - Miasto Płock, Miejski Ogród Zoologiczny, Jednostka Budżetowa w Płocku, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 2, NIP: 774-21-37-442

zaprasza do składania ofert na:

Dostawę pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3
WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie pokarmu dla ryb i gadów o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych) w ramach jednej umowy.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.12.2016 r.OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto na podstawie opisu przedmiotu zamówienia z podpisem i pieczątką osób uprawnionych.

2. Formularz cenowy - Załącznik nr 2.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokument, o którym mowa powyżej może być złożony w formie, o której mowa w art. 4 ust. 4 aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203)

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 4 .

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: zapis: „za zgodność z oryginałem” + podpis.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Miejski Ogród Zoologiczny, 09-402 Płock,

ul. Norbertańska 2 - Sekretariat do dnia 04.12.2015 r. do godz. 08:00


2. Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta na dostawę pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”

Nie otwierać przed dniem 04.12.2015 roku do godz. 09:45
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2015 r. o godz. 09:45
SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:cena - 100 %
INFORMACJE DODATKOWE:

1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej www.zoo.plock.pl. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

2. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonej oferty oraz wezwania oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej.

4.W przypadku zaoferowania dwóch takich samych najniższych cen w ofertach, Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania tych oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

5.Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy złożyli prawidłowe oferty w postępowaniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w treści niniejszego ogłoszenia przed terminem składania ofert, a także prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru ofert.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


DANE DO KONTAKTU

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Radomir Lewandowski – Dział Hodowlany, tel. 24/366-05-22, fax: 24/366-05-13w zakresie procedury udzielenia zamówienia:

Robert Łęgowik – Dział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych, tel. 24/366-05-23 lub 24/366-05-24, fax: 24/366-05-13

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Płock, dnia 13.11.2015 r.

Sporządził: Robert Łęgowik
ZATWIERDZIŁ :

Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w PłockuKrzysztof Kelman

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 Euro


Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”

Zamawiający

Gmina - Miasto Płock


Miejski Ogród Zoologiczny

Jednostka Budżetowa w Płocku

ul. Norbertańska 2

09-402 Płock

Wykonawca


Termin wykonania zamówienia

Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r.


COb - Cena oferowana brutto w zł liczona według wzoru:

cena jedn. brutto x ilość

(Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy)…………………………………………………

(cyfrowo)
………………………………………………… (słownie)


Uprawnieni przedstawiciele

Wykonawcy

1. ..................................................................


2. .................................................................

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3.


2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że podatek VAT został naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
4.Termin związania z ofertą: 30 dni
5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) ...............................................................................................................................

b) ...............................................................................................................................
6.Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........... do nr ...............
data: ..................................
Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY

Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”

Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................

Adres Wykonawcy …....................................................................................................................

Numer tel./fax …....................................................................................................................
Zamówienie pn.: Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016 obejmuje:

LP.

PRODUKT

ILOŚĆ

Cena jedn. netto

/ zł/


Cena jedn. brutto /zł/

Wartość brutto (cena jedn. brutto x ilość)

1.

Artemia mrożona 100g (szt.)

660


2.

Cyklop mrożony 100g (szt.)

960


3.

Czarny komar mrożony 100g (szt.)

1280


4.

Gammarus suszony (l)

369


5.

Granulat bezbarwny dla karpii koi (kg)

36


6.

Kryl mrożony 100g (szt.)

1240


7.

Moina mrożona 100g (szt.)

480


8.

Ochotka mrożona 100g (szt.)

1280


9.

Pokarm płatkowy wieloskładnikowy dla ryb typu Tropical Vitality&Color lub równoważny (skład: białko surowe 45%, tłuszcz surowy 8%, popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3%, wilgotność 6%, roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty rybne, zboża, jaja i produkty jaj, mięczaki i skorupiaki, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, glony, materiały paszowe pochodzenia mineralnego, oleje i tłuszcze, drożdże, witamina A, witamina Dӡ, witamina E, Witamina C, lecytyna, L-karnityna, beta-karoten – lub równoważne) - (litr)

252


10.

Pokarm płatkowy roślinny dla ryb typu Tropical Vegetable lub równoważny (skład: białko surowe 45%, tłuszcz surowy 6%, popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3,5%, wilgotność 7%, roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty rybne, zboża, mięczaki i skorupiaki, produkty pochodzenia roślinnego (tj. mączka z pokrzywy, mączka ze szpinaku), glony, materiały paszowe pochodzenia mineralnego, oleje i tłuszcze, drożdże, witamina A, witamina Dӡ, witamina E, Witamina C, lecytyna – lub równoważne) (litr)

126


11.

Protogen 20ml (szt.)

12


12.

Sepia (muszla mątwy) 28 g (szt.)

720


13.

Sera Micron 50 ml (szt.)

24


14.

Solowiec jaja artemii (jaja do wylęgu) (kg) – „Artemia Koral” bądź o podobnym procencie wylęgu.

9


15.

Spirulina płatki ( minimalna zawartość spiruliny 36%) (litr.)

84


16.

Witaminy dla gadów z wit. D3 Reptivite 226 g opakowanie (szt.) bądź równoważne (zawartość składników w pokarmie: wilgotność – 2,5%, Ca 24,9 – 28,0%, P – 10,6%, NaCl – 4,2-4,9%, K – 1,7%, Mg – 0,26%, F – 0,01%, Fe, Cu, Mn, Zn, I; witaminy A, D3, E, K, C, B1, B2, B5, B6, B12; niacyna, biotyna, kwas foliowy, cholina, aminokwasy: L-glutamina 0,24%, L-arginina 0,36%, L-izoleucyna 0,26%, L-treonina 0,24%, L-tyrozyna 0,18%, L-walina 0,27%, glicyna 0,12%,L-metionina 0,12%, kwas L-asparaginowy 0,10%, kwas L-glutaminowy 0,24%, L-histydyna 0,13%, L-lizyna 0,36%, L-leucyna 0,44%, alanina 0,24%, L-cystyna 0,13%, l-fenyloalanina 0,23%, l-seryna 0,12%.

12


17.

Wodzeń żywy (dostawa 1kg co drugi bądź co trzeci tydzień - wymiennie z tubifeksem) (kg)

25


18.

Tubifex żywy (1kg dostawa raz w tygodniu - wymiennie z wodzieniem żywym) (kg)

32


19.

Wodzień mrożony 100g (szt.)

660Razem cena oferowana brutto w zł ……………....................................…………………………

słownie:……………………………………………………………….…....................................….

(powinna zostać przeniesiona do Załącznika Nr1)


data: ..................................


Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”

Zamówienie pn.: Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016 obejmuje:LP.

PRODUKT

ILOŚĆ

1.

Artemia mrożona 100g (szt.)

660

2.

Cyklop mrożony 100g (szt.)

960

3.

Czarny komar mrożony 100g (szt.)

1280

4.

Gammarus suszony (l)

369

5.

Granulat bezbarwny dla karpii koi (kg)

36

6.

Kryl mrożony 100g (szt.)

1240

7.

Moina mrożona 100g (szt.)

480

8.

Ochotka mrożona 100g (szt.)

1280

9.

Pokarm płatkowy wieloskładnikowy dla ryb typu Tropical Vitality&Color lub równoważny (skład: białko surowe 45%, tłuszcz surowy 8%, popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3%, wilgotność 6%, roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty rybne, zboża, jaja i produkty jaj, mięczaki i skorupiaki, produkty pochodzenia roślinnego, mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, glony, materiały paszowe pochodzenia mineralnego, oleje i tłuszcze, drożdże, witamina A, witamina Dӡ, witamina E, Witamina C, lecytyna, L-karnityna, beta-karoten – lub równoważne) - (litr)

252

10.

Pokarm płatkowy roślinny dla ryb typu Tropical Vegetable lub równoważny (skład: białko surowe 45%, tłuszcz surowy 6%, popiół surowy 8,5%, włókno surowe 3,5%, wilgotność 7%, roślinne ekstrakty białkowe, ryby i produkty rybne, zboża, mięczaki i skorupiaki, produkty pochodzenia roślinnego (tj. mączka z pokrzywy, mączka ze szpinaku), glony, materiały paszowe pochodzenia mineralnego, oleje i tłuszcze, drożdże, witamina A, witamina Dӡ, witamina E, Witamina C, lecytyna – lub równoważne) (litr)

126

11.

Protogen 20ml (szt.)

12

12.

Sepia (muszla mątwy) 28 g (szt.)

720

13.

Sera Micron 50 ml (szt.)

24

14.

Solowiec jaja artemii (jaja do wylęgu) (kg) – „Artemia Koral” bądź o podobnym procencie wylęgu.

9

15.

Spirulina płatki ( minimalna zawartość spiruliny 36%) (litr.)

84

16.

Witaminy dla gadów z wit. D3 Reptivite 226 g opakowanie (szt.) bądź równoważne (zawartość składników w pokarmie: wilgotność – 2,5%, Ca 24,9 – 28,0%, P – 10,6%, NaCl – 4,2-4,9%, K – 1,7%, Mg – 0,26%, F – 0,01%, Fe, Cu, Mn, Zn, I; witaminy A, D3, E, K, C, B1, B2, B5, B6, B12; niacyna, biotyna, kwas foliowy, cholina, aminokwasy: L-glutamina 0,24%, L-arginina 0,36%, L-izoleucyna 0,26%, L-treonina 0,24%, L-tyrozyna 0,18%, L-walina 0,27%, glicyna 0,12%,L-metionina 0,12%, kwas L-asparaginowy 0,10%, kwas L-glutaminowy 0,24%, L-histydyna 0,13%, L-lizyna 0,36%, L-leucyna 0,44%, alanina 0,24%, L-cystyna 0,13%, l-fenyloalanina 0,23%, l-seryna 0,12%.

12

17.

Wodzeń żywy (dostawa 1kg co drugi bądź co trzeci tydzień - wymiennie z tubifeksem) (kg)

25

18.

Tubifex żywy (1kg dostawa raz w tygodniu - wymiennie z wodzieniem żywym) (kg)

32

19.

Wodzień mrożony 100g (szt.)

660

2. Realizacja dostawy musi nastąpić najpóźniej 24 godziny od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w miejscu i w ilości wskazanych przez Zamawiającego.


3. Dostawa towaru będzie realizowana 2-3 razy w tygodniu.
4.Wykonawca dostarcza towar – pokarm dla ryb i gadów do siedziby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku, ul. Norbertańska 2 własnym transportem i na własny koszt.

Załącznik Nr 4

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

Dotyczy realizacji zadania pn. „Dostawa pokarmu dla ryb i gadów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w roku 2016”

Nazwa Wykonawcy …....................................................................................................................

Adres Wykonawcy …....................................................................................................................

Numer tel./fax …....................................................................................................................

Wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

Lp.

Przedmiot zamówienia (zakres, szczegółowy opis)*

Wartość zamówienia (brutto)

Termin realizacji

(dzień/miesiąc/rok)

Nazwa Podmiotu

(zamawiającego)

Do wykazu dostaw Wykonawca załącza dowody potwierdzające, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – oświadczenie wykonawcy, wraz z uzasadnieniem braku załączenia poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych powinno być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)data:.........................................©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna