Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Pobieranie 1.84 Mb.
Strona1/14
Data03.05.2016
Rozmiar1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Zamawiający:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
ul. Kościelna 13


41-200 Sosnowiec

Regon: 000288544

NIP: 644-001-18-44

Tel. (032) 266 08 85

Znak: ZP/10/2008

www.imp.sosnowiec.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.n.: „Dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu ”.
Kod przedmiotu zamówienia wg CPV 24496500-2, 24496300-0

Zawartość specyfikacji:


Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 1

UMOWA NR ZP/10/2008 37Zatwierdził:


……………………………………………………………1.INSTRUKCJA DLA OFERENTA

Zamawiający:Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego


ul. Kościelna 13, 41 – 200 Sosnowiec,
zwany dalej Zamawiającym
zaprasza do udziału oraz złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na Dostawy odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)

2.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) nie będą brane pod uwagę.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia.
 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez zamawiającego. Załączniki do specyfikacji należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy oferenta, należy wpisać na nich: „nie dotyczy”. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje oferenci mogą składać na własnych drukach, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji.
 1. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem.
 1. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. Każda strona oferty powinna być ponumerowana, a każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
 1. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
 1. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta.
 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 1. Złożona oferta będzie jawna, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których oferent składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
 1. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez zamawiającego”.
 1. Po otwarciu złożonych ofert, oferent, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie oferty dokona zamawiający.
 1. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane wyłącznie w siedzibie zamawiającego.
 1. Ofertę wraz z wymienionymi w SIWZ dokumentami należy umieścić w zabezpieczonej kopercie, oznakowanej następująco:

   • nazwa i adres wykonawcy;

   • nazwa i adres zamawiającego

   • oznaczenie „Przetarg nr ZP/10/2008”;

   • napis: „Nie otwierać przed 11.04.2008r. godz. 11.30” (termin otwarcia ofert).
 1. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna