Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Pobieranie 1.84 Mb.
Strona2/14
Data03.05.2016
Rozmiar1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
3.WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA

W przetargu mogą wziąć udział wszyscy oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22. ust. 1. oraz art. 24 ust. 1 i 2.


W celu realizacji postanowień art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). Wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty:


 1. Oświadczenie potwierdzające wiarygodność oferenta na podstawie art. 22 ust. 2, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uważa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydający nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. Zaświadczenia uważa się za aktualne, jeśli zostały wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Dokumenty o których mowa w pkt. 1-4 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.


4.KRYTERIA OCENY OFERTY

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.

Kryterium

Ranga

1.

Cena ofertowa

80%

2.

Termin realizacji dostaw cząstkowych

20%Termin płatności minimum do 30 dni
4.1. Kryterium ceny - będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę

na wzorze formularza oferty,

Cena będzie obliczana na podstawie wzoru:

P1 = Cn x 80

Cb

P - otrzymane punkty

Cn - cena najniższa spośród złożonych ofert

Cb - cena badanej oferty

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 80 pkt, inni oferenci odpowiednio

mniej, stosownie do w/w wzoru.
4.2. Kryterium termin wykonania dostaw cząstkowych

Kryterium - termin realizacji - będzie oceniany na podstawie terminu podanego przez Wykonawcę

na wzorze formularza oferty, według zał .nr 5

Termin wykonania będzie obliczany według wzoru
P2 = Wn x 20

Wb
P - otrzymane punkty

Wn - najkrótszy termin wykonania spośród Ofert

Wb - wykonanie badanej Oferty

Wykonawca, który przedstawi najkrótszy termin wykonania – realizacji zamówienia otrzyma 20 pkt.,

inni oferenci odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

4.3. Łączną ocenę (Pcał.) oferty badanej oblicza się wg wzoru:
Pcał. = P1 + P2 (pkt)


5.TERMIN WYKONANIA UMOWY

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy, począwszy od dnia podpisania umowy.6.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
 1. Oferent poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

 2. Cena ofertowa musi byś skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, zawierająca koszty:

1/ transportu zagranicznego i krajowego do bezpośredniego odbiorcy,

2/ ubezpieczenia towaru za granicą i w kraju,

3/ opłat pośrednich, np.:


  • opłaty lotniskowe,

  • koszty rewizji generalnej,

  • koszty załadunku i rozładunku u bezpośredniego odbiorcy,

  • cła,

  • podatku VAT.

 1. Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie.

 2. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

Cenę bez podatku VAT (netto)

Należny podatek VAT

Cenę łącznie z podatkiem VAT (brutto)


 1. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).


7.OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
8.WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
9.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. 2.19 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 11.04.2008 do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 103.

 2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna