Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13Pobieranie 1.84 Mb.
Strona3/14
Data03.05.2016
Rozmiar1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
10.TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.
 1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami (e-mail lub fax) traktowaną na równi z formą papierową.
 1. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania do SIWZ pod warunkiem ich złożenia w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed wyznaczoną datą otwarcia ofert.
 1. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach formalnych – Patrycjusz Kornas tel. 032 266 08 85 nr wew. 285W sprawach merytorycznych – Marek Rakowski tel. 032 266 08 85 nr wew. 138


11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą.


12.MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 11.04.2008 o godzinie 11.30 w pok. 103. Otwarcie kopert jest jawne.

 2. Przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące oferty.

 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje określone w pkt. 3.

 5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni oferenci nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 6. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferenci, którzy nie zostali wykluczeni, złożyli odpowiednie oferty.

 7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę. Poprawa błędów w obliczeniu ceny oferty będzie się odbywała na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 88.

 9. Zamawiający unieważni przetarg w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta

 • odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004.19.177),

 • odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

 • została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 1. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty:

 • w Biuletynie Zamówień Publicznych,

 • w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń,

 • na stronie internetowej www.imp.sosnowiec.pl,

 • przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.


13.PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW
 1. Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane ww. ustawą wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

 2. Protest wnosi się na adres Zamawiającego w okresie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął, lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 3. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

 4. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

 5. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. Protest musi zawierać:

  1. wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania zamawiającego,

  2. żądanie protestującego,

  3. zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 1. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 5 dni od daty ich wniesienia.

 2. Brak rozpatrzenia protestu w terminie j. w. poczytuje się za jego oddalenie.

 3. Szczegóły dotyczące protestów określa rozdział 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)14.WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5).


Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna