Zamawiający: Ministerstwo FinansówPobieranie 2.65 Mb.
Strona1/24
Data02.05.2016
Rozmiar2.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Zamawiający: Ministerstwo Finansów

Nazwa dokumentu (wzoru):

Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami

Nr wzoru:

Wersja dokumentu

2.00

Sygnatura dokumentu

EMCSPL2_SPC-POD_v200_20140721

Data opracowania

2014-07-21

Numer umowy

R/83/13/SC/B/597Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami

w ramach projektu –

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL 2

Zamawiający:

Ministerstwo Finansów

Metryka dokumentu

MINISTERSTWO FINANSÓW

Dokument:

Specyfikacja wymiany komunikatów XML z podmiotami

Krótki opis dokumentu:

Celem specyfikacji jest zdefiniowanie struktury komunikatów XML wymienianych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a systemem EMCS PL 2.

Wykonawca:

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Autorzy dokumentu:

Marcin Dąbrowski MD, Sylwia Stalewska SS, Adam Głodowski AG

Właściciel dokumentu:

Departament Podatku Akcyzowego

Weryfikacja merytoryczna:

Imię i nazwisko, stanowisko
Data
Podpis
Weryfikacja formalna:

Imię i nazwisko, stanowisko
Data
Podpis
Zatwierdził:

Imię i nazwisko, stanowisko
Data
Podpis
Data druku:

RRRR-MM-DD

Liczba stron:Nazwa pliku:Status:

r (roboczy)

Historia zmian dokumentu

Nr wersji

Data wersji

Autor zmiany

Komentarz/Uwagi/Zakres zmian

0.90

2014-06-27

AG, MD

Przygotowanie dokumentu.

1.00

2014-07-01

MD

Przekazanie do akceptacji.

1.01

2014-07-15

AG, MD

Uwzględnienie uwag.

1.90

2014-07-17

AG

Przekazanie wersji roboczej

2.00

2014-07-21

AG

Przekazanie dokumentu do akceptacji

Akceptacja dokumentu

Nr wersji

Data akceptacji

Akceptujący

Zakres

Podpis

© Autorskie prawa majątkowe do niniejszego dokumentu przeniesione zostały przez Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., z siedzibą w Warszawie na Ministerstwo Finansów na podstawie Umowy nr R/83/13/SC/B/597.Spis treści

1. Informacje wstępne 6

1.1. Cel dokumentu 6

1.2. Przeznaczenie dokumentu 6

1.3. Definicje 6

1.4. Dokumenty referencyjne 7

1.4.1. Dokumenty pomocnicze 7

2. Opis komunikacji 8

3. Specyfikacja komunikatów 9

3.1. Opis kolumn 9

3.2. Struktura kod urzędu celnego 11

3.3. Struktura numeru akcyzowego podmiotu 11

3.4. Struktura numeru LRN 12

3.5. Struktura numeru ARC 12

3.6. Struktura numeru GRN 13

3.7. Użycie zabezpieczenia/zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia 14

3.8. Algorytm wyliczenia cyfry kontrolnej numerów ARC i GRN 18

3.9. Lista komunikatów 20

3.10. Standardowy nagłówek komunikatu 21

3.11. PL000 – Komunikat testowy 23

3.12. PL704 – Komunikat informujący o błędach walidacji np. przy raporcie odbioru. 24

3.13. PL705 – Prośba o wartości słowników 26

3.14. PL716 – Powiadomienie o kontroli 27

3.15. PL733 – Wartości słowników 29

3.16. IE801 – Dokument e-AD 37

3.17. IE802 – Komunikat przypomnienia dla przemieszczeń akcyzowych 62

3.18. IE803 – Powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia wysyłany do pierwotnego odbiorcy e-AD / Powiadomienie o podziale 64

3.19. IE807 – Powiadomienie o przerwaniu przemieszczenia 66

3.20. PL809 – Anulowanie powiadomienia o wysyłce wyrobów 68

3.21. IE810 – Anulowanie e-AD 70

3.22. PL812 – Powiadomienie o przeładunku wyrobów 72

3.23. IE813 – Zmiana miejsca przeznaczenia 79

3.24. PL814 – Powiadomienie o wysyłce wyrobów 93

3.25. PL815 – Projekt e-AD 126

3.26. PL817 – Powiadomienie o przybyciu wyrobów 166

3.27. IE818 – Raport odbioru 170

3.28. IE819 – Ostrzeżenie lub odrzucenie przemieszczenia 182

3.29. PL825 – Projekt podziału przemieszczenia 186

3.30. IE829 – Powiadomienie o akceptacji procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wywozie 208

3.31. IE837 – Wyjaśnienia dotyczące zwłoki w dostawie 212

3.32. IE839 – Powiadomienie o odrzuceniu procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wywozie lub przywozie 214

3.33. IE840 – Raport ze zdarzenia 220

3.34. IE871 – Wyjaśnienie przyczyny niedoborów lub nadwyżek 233

3.35. IE905 – Powiadomienie o manualnym zamknięciu przemieszczenia 240

3.36. PZ – Potwierdzenie zarejestrowania 241

3.37. TraderToEMCS – Koperta z komunikatem od podmiotu 242

3.38. EMCSToTrader – Koperta z komunikatem do podmiotu 243

Enumeracje 245

3.39. Kategorie wyrobu winiarskiego (Categories of Wine Product) 245

3.40. Kody rodzaju gwaranta (Guarantor type codes) 245

3.41. Kody rodzaju miejsca rozpoczęcia przemieszczenia (Origin Type Code) 246

3.42. Kody rodzaju miejsca przeznaczenia (Destination Type Codes) 246

3.43. Kody rodzaju zmiany miejsca przeznaczenia (Change of Destination Type Codes) 247

3.44. Kody rodzaju miejsca przeznaczenia po podziale (Splitting Destination Type Codes) 247

3.45. Ogólne wyniki odbioru (Global Conclusion of Receipt) 247

3.46. Organizacja przewozu (Transport Arrangement) 247

3.47. Wartości logiczne (Flags) 248

3.48. Kody błędów (Error Codes) 248

3.49. Lista kodów słowników (Requested List of Codes) 249

3.50. Typ podmiotu przekazującego komunikat (Submitter Type) 250

3.51. Typ żądanego komunikatu (Requested Message Type) 250

3.52. Rodzaje paliwa (Fuel Types) 2504. Załączniki 251

Załącznik A Folder z definicjami XSD oraz WSDL 251 1. Informacje wstępne

  1. Cel dokumentu

Celem specyfikacji jest zdefiniowanie struktury komunikatów XML wymienianych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a systemem EMCS PL 2.

Dokument definiuje strukturę komunikatów XML wymienianych pomiędzy systemem EMCS PL 2, a podmiotami gospodarczymi.  1. Przeznaczenie dokumentu

Dokument przeznaczony jest dla specjalistów implementujących wymianę pomiędzy systemem EMCS PL 2, a podmiotami gospodarczymi.

  1. Definicje

Skrót/Termin

Wyjaśnienie

ARC

Administracyjny numer referencyjny. Unikalny numer referencyjny nadawany
e-AD przez system

COR

Numer referencyjny urzędu celnego. COR składa się z kodu identyfikacyjnego państwa członkowskiego, poprzedzającego 6-znakowy krajowy numer alfanumeryczny, np. IT0830AB.

e-AD

Elektroniczny administracyjny dokument

EMCS PL

Krajowy System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych – działający od 1 stycznia 2011 r. system informatyczny, do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych a także przemieszczeń po imporcie oraz z przeznaczeniem na eksport. Pod pojęciem systemu EMCS PL rozumie się również generator komunikatów używany przez podmioty do tworzenia komunikatów.

EMCS PL 2

Krajowy System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych powstały na skutek realizacji umowy nr R/83/13/SC/B/597.

GRN

Numer referencyjny zabezpieczenia nadawany w systemie OSOZ2.

LRN

Unikalny numer nadawany przez podmiot każdej przesyłce wyrobów akcyzowych

Numer sekwencyjny

Automatycznie generowany i nadawany przez system EMCS PL 2 numer rozpoczynający się od 1 z chwilą przedłożenia e-AD z kolejnym przyrostem o 1 podczas wystąpienia kolejnego zdarzenia (operacji) na komunikacie.

OSOZ2

Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń.

Rozporządzenie KE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

XML

Rozszerzalny język znaczników (eXtensible Markup Language), uproszczony podzbiór SGML (standardowego uogólnionego języka znaczników wg standardu ISO 8879/86), opisujący schemat znakowania, który pozwala zaznaczyć logiczną strukturę dokumentów

XSD

Schemat XML (XML Schema Definition) jest definicją opisującą strukturę dokumentu XML

XML Schema – to standard służący do opisu struktury dokumentów XML.

  1. Dokumenty referencyjne

   1. Dokumenty pomocnicze

    LP

    Nazwa dokumentu

    Wersja, data wydania/zatwierdzenia    XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)

    Wersja 1.3.2 rekomendacji ETSI z marca 2006 r. – http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna