ZamawiająCY: Szpital BielańskiPobieranie 1.33 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Bielański kancelaria (22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki sekr.dyr. (22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny fax. (22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej centrala (22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80 e-mail: dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa www.bielanski.med.pl
TRT R A D Y C Y J N I E P R O F E S J O N A L N I - L E C Z Y M Y Z P A S J Ą - O P I E K U J E M Y S I Ę Z T R O S K Ą


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na:

usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej II
w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

ZP - 71/2015

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 207.000 EURO


…………………………………

ZATWIERDZAM

materiały bezpłatne

Warszawa, lipiec 2015 r.
1. Zamawiający.

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

Telefon: (0-22) 569-02-47 faks: (0-22) 569-02-47; e-mail: zp@bielanski.med.pl

Godziny urzędowania od 08:00 do 15:35.

Konto bankowe: Bank Polska Kasa Opieki S.A.: 29 1240 6-74 1111 0000 4993 9105

NIP: 118-14-17-683 Regon: 012298697


2. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP-71/2015.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. Tryb postępowania.

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
4. Przedmiot zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa przeglądów i napraw aparatury medycznej II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-71/2015). CPV – 50.42.10.00-2 .

4.2. Zamówienie obejmuje 46 pakietów:

pakiet 1 – diatermie chirurgiczne,

pakiet 2 – defibrylatory,

pakiet 3 – inkubatory,

pakiet 4 – respiratory,

pakiet 5 – pompy infuzyjne,

pakiet 6 – kardiomonitory,

pakiet 7 – respiratory 2,

pakiet 8 – inkbatory 2,

pakiet 9 – aparaty KTG,

pakiet 10 – aparaty KTG 2.

pakiet 11 – zestaw laparoskopowy i artrokopowy,

pakiet 12 – analizator parametrów krytycznych,

pakiet 13 – aparat do sterylizacji,

pakiet 14 – kolumny anestezjologiczne,

pakiet 15 – alkometry,

pakiet 16 – wstrzykiwacze kontrastu,

pakiet 17 – stacje uzdatniania wody,

pakiet 18 – mikroskopy,

pakiet 19 – aparaty do dializy,

pakiet 20 – litotryptor,

pakiet 21 – kolumny anestezjologiczne 2,

pakiet 22 – kolumny anestezjologiczne 3,

pakiet 23 – aparatura prod. Drager,

pakiet 24 – defibrylatory 2,

pakiet 25 – monitory zwiotczenia mięśniowego,

pakiet 26 – lampy do fototerapii,

pakiet 27 – zestawy laparoskopowe,

pakiet 28 – aparaty do znieczulenia,

pakiet 29 – defibrylatory 3,

pakiet 30 – defibrylatory 4,

pakiet 31 – wirówki laboratoryjne,

pakiet 32 – stoły do pielęghnacji noworodków, inkubatory,

pakiet 33 – lasery,

pakiet 34 – aparatura prod. 3M,

pakiet 35 – bieżnie,

pakiet 36 – aparatura prod. Olympus,

pakiet 37 – aparaty RTG, densytometr,

pakiet 38 – aparaty RTG 2,

pakiet 39 – karidomonitory 2,

pakiet 40 – centrale monitorujące,

pakiet 41 – aparatu EKG,

pakiet 42 – aparatura stomatologiczna,

pakiet 43 – kardiostymulatory,

pakiet 44 – pompy infuzyjne 2,

pakiet 45 – myjnie,

pakiet 46 – myjnie 2.
4.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.

4.4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.


5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji umowy - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.


6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

6.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

oraz


6.1.5. nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

6.2. Opis sposobu oceny spełniania warunków:

6.2.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań do oceny spełniania warunków określonych


w pkt. 6.1.1. oraz 6.1.4 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1 SIWZ.

6.2.2. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia – pkt. 6.1.2. SIWZ – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:     że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje: – co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące swoim zakresem serwisowanie/przeglądy aparatury medycznej (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego) świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku (jeden rok).

     Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny


     o okresie min. 1 roku.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 7.1.1. i 7.1.2. SIWZ.
6.2.3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – pkt. 6.1.3 SIWZ – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej:

     - 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i dozoru urządzeń elektrycznych – dotyczy wszystkich pakietów;

- 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej wystawione przez producenta aparaturydotyczy pakietu nr 1,4,7,12,13,16,19,23,28,34, 37,38,45,46;

- 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze ujętej w danym pakiecie – dotyczy pakietu nr 2,3,5,6,8,9,10,11,14,15,17,18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,39, 40,41,42,43,44;


Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie dokumentów o których mowa w pkt. 7.1.1. i 7.1.3. SIWZ.
6.2.4. Za spełnienie warunku określonego w pkt. 6.1.5. SIWZ, Zamawiający uzna złożone oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 7.2.1. SIWZ oraz dokumenty o których mowa w pkt 7.2. SIWZ.
7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
7.1. W zakresie oceny spełniania warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2a do formularza oferty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie);

7.1.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (zgodnie z załącznikiem nr 4 do formularza oferty), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.1.2.1. Dowodami, o których mowa w pkt. 7.1.2. są:a) poświadczenia,

b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wmowa w ppkt a).

Jeżeli podmiotem, na rzecz którego zostały lub są wykonywane usługi wskazane w wykazie jest Szpital Bielański, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W odniesieniu do nadal wykonywanych usług, poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien w wykazie podać także numer pakietu, którego dotyczy dana usługa.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 7.1.2. budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego usługi były lub miały być wykonane,
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

7.1.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 3 do formularza oferty;

7.1.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy


i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2b do formularza oferty (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców);

7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2.3. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.7.3. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

7.3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

7.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.3.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 7.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

7.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.4.1.. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1 SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

b) oświadczenie wymienione w pkt 7.2.1-7.2.2 SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt 7.3.1 lub 7.3.3 oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2.3 SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.

7.4.2. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.

7.4.3. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

7.4.4. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

8.1. oświadczenie o dysponowaniu stosowną aparturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług objętych zamówieniem z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami – dotyczy aparatury objętej zamówieniem – na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 5 do formularza oferty.


8.2. zakres czynności i wymaganych przy wymianie podzespołów, przy usłudze przeglądu w oparciu o zalecenia postawione przez producenta aparatury medycznej – na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 6 do formularza oferty.
8.2.1. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji zakresu wskazanych czynności, w szczególności
w oparciu o zalecenia producenta aparatury/urządzenia czy własną wiedzę i doświadczenie.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

9.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp.

9.5. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” (zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:

9.5.1. Formularz specyfikacji cenowej (załącznik nr 1 do formularza oferty).

9.5.2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 i 8.

9.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt 9.10. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.10. Dokumenty składające się na ofertę - inne niż pełnomocnictwa - mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku złożenia kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania „do wglądu” oryginału.

9.11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.


W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.13. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny oraz okresu gwarancji.

9.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane:

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SP ZOZ

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

i opisane: „Oferta na usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej II dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-71/2015). Nie otwierać przed dniem 28.07.2015 r., godz. 11:00”.


9.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Szpitala Bielańskiego w Warszawie przy ulicy Cegłowskiej 80, w pokoju 106 (Pawilon H), w terminie do 28.07.2015 r. do godziny 10:30.

10.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.
11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2. Pytania należy kierować na adres:Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

fax: (22) 56 90 247

e-mail: maciek@bielanski.med.pl.

11.3. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

11.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.

11.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas.

11.7. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osoby:

11.7.1. Janusz Kurek tel./ fax (22) 56 90 159; e-mail: zp@bielanski.med.pl ;

11.7.2. Maciej Harowicz tel./fax (22) 56 90 247; e-mail: maciek@bielanski.med.pl ;

11.7.3. Piotr Bela tel./ fax (22) 56 90 247; e-mail: piotr.bela@bielanski.med.pl ;

11.8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu lub e-maila. W tym wypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub e-maila.

11.9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SP ZOZ

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

fax: (22) 56 90 247

e-mail: piotr.bela@bielanski.med.pl lub zp@bielanski.med.pl .

11.10 Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania, będą przekazywane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie pisemnej oraz zostaną zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.


12. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cegłowskiej 80, pokój nr 107, w dniu 28.07.2015 r., o godzinie 11:00.


14. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

14.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 13. Otwarcie ofert jest jawne.

14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty oraz okresu gwarancji.
15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.1 Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej w oparciu o następujące kryteri a:- cena 95 %, w tym:

- cena przeglądów okresowych - 85 %,

- cena napraw – 10 %.
- utylizacja zużytych częśći – 1 %
- gwarancja na naprawę – 4%
15.1.1. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu dwóch
podkryteriów zgodnie z wzorami:

cena przeglądów okresowych = (najniższa cena oferty brutto / cena oferty ocenianej brutto) x 85

cena napraw = (najniższa stawka (cena) roboczogodziy brutto / stawka (cena) oferty badanej brutto) x 10

Liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium cena stanowi sumę punktów otrzymanych w ww. podkryteriach – maksymalnie 95 pkt.
15.1.2. W kryterium „utylizacja zużytych części” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższymy zasadami:

W przypadku gdy Wykonawca zobowiąże się do odbioru i utylizacji zużytych części/akcesoriów uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przeglądu/naprawy – otrzyma 1 pkt.

W przypadku gdy Wykonawca nie zobowiążę się do odbioru i utylizacji zużytych części/akcesoriów uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przeglądu/naprawy – otrzyma 0 pkt.
15.1.3. W kryterium „gwarancja na naprawę” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższymi zasadami:

Minimalny okres gwarancji udzielonej na dokonaną naprawę wynosi 3 m-ce.

Wykonawca, który udzieli gwarancji na wykonaną naprawę na okres 3–miesięcy – otrzyma 0 pkt.

Wykonawca, który udzieli gwarancji na wykonaną naprawę na okres 4–miesięcy – otrzyma 1 pkt.

Wykonawca, który udzieli gwarancji na wykonaną naprawę na okres 5–miesięcy – otrzyma 2 pkt.

Wykonawca, który udzieli gwarancji na wykonaną naprawę na okres 6–miesięcy i więcej – otrzyma 4 pkt.

W przypadku, gdy wykonawca w formualrzu cenowym nie wskaże okresu udzielnej gwarancji – Zamawiający przyjmuje, że gwarancja wynosi 3-miesiące – Wykonawca otrzyma 0 pkt..

15.1.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów (suma punktów z wszystkich kryteriów).

15.2. Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert otrzyma tę samą liczbę punktów Zamawiający nie będzie dokonywał dla tych ofert zaokrągleń.

15.3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał jej oceny punktowej.

15.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

15.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.16. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.


17. Udzielenie zamówienia.

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt 15 SIWZ

17.2. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) Pzp.

17.3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca nie jest zobowiązany do dołączenia do oferty wzoru umowy.

17.4. Zmiany nie dotyczące postanowień umownych, np. zmiana danych teleadresowych lub numeru konta bankowego spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

17.5. Formalności jakie musi dopełnić Wykonawca przed zawarciem umowy:

17.5.1. Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 50 000,00 zł,
a w przypadku jej braku, inne dokumenty potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności  gospodarczej i posiadania mienia (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa), obejmującą swoim zakresem szkody osobowe
i rzeczowe, powstałe w związku z  realizacją  kontraktu z włączeniem ochrony za szkody, tj.:

a) powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych wymagających posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych (np. elektryk) związanych z realizacją tego zamówienia,

b) w mieniu powierzonym w ramach wykonywania  zamówienia

17.5.2. Kopię polisy wraz z  ogólnymi warunkami ubezpieczenia i kopiami  dowodów uiszczenia składki, a w przypadku jej braku, inne dokumenty potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

17.5.3. Wykonawca zobowiązany jest  przedkładać  Zamawiającemu  dokumenty określone w pkt. 17.5.1. SIWZ  wraz z dowodem uiszczenia składki na następne roczne okresy ubezpieczenia w terminie: do dnia poprzedzającego upływ bieżącego okresu ubezpieczenia..

17.5.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów stwierdzających, że osoby zdolne do wykonania zamówienia posiadają szkolenie w zakresie przeglądów/serwisowania aparatury medycznej objętej zamówieniem – dotyczy pakietów, wskazanych w pkt 6.2.3. SIWZ tiret 3 i 4.”

17.6. Niedopełnienie formalności o których mowa w pkt 17.5. będzie ocenione przez Zamawiającego jako odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę.

18. Wymagania dotyczące wadium.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

19.1. Cena oferty obejmuje swym zakresem:

19.1.1. Wartość przeglądów w okresie 1 roku dla wszystkich aparatów – wyrażona w zł netto. Wartość oferty brutto wynika z sumy wartości netto, ze stosownym podatkiem VAT.

W cenę oferty należy wliczyć wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym m.in. koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego/ koszt wysyłki urządzenia do Wykonawcy, nakłady pracy, koszt wszystkich elementów/podzespołów wymagających wymiany/uzupełnienia w trakcie realizowanej usługi, podatki i inne koszty.

19.1.2. Wartość potencjalnych napraw aparatury, wynikająca z iloczynu wartości jednej roboczogodziny
i liczby roboczogodzin wskazanych przez Zamawiającego oraz okresu trwania umowy - wyrażona
w zł netto oraz przeliczona do wartości kwoty brutto.

19.2. W przypadku usługi obejmującej naprawę sprzętu na terenie siedziby Zamawiającego, koszt dojazdu/transportu pokrywa Zamawiający.

19.2.1. Koszt dojazdu do Zamawiającego nie może być większy niż okreslony wzorem:

Koszt dojazdu = 2 x odległość siedziby Wykonawcy do Zamawiającego (w km) x 1 zł + VAT, przy czym łączny koszt dojazdu nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł brutto.

19.2.2. Przez odległość pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym rozumie się najkrótszą odległość określoną za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: www.maps.google.pl.

19.2.3. W razie potrzeby wykonania naprawy u Wykonawcy, przewóz apartu odbywa się transportem Wykonawcy lub transportem profesjonalnej firmy kurierskiej na koszt Zamawiającego, przyz czym łączny koszt transportu nie może przekroczyć kwoty 150,00 zł brutto.

19.2.4. W sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje stawkę za transport w wysokości 0,00 zł - przyjmie się, że usługa transportu została wkalkulowana w ofertę.

19.3. W przypadku usługi obejmującej naprawę sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego przedstawić fakturę na wymienione podzespoły/elementy.

19.4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.

19.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.Załącznik nr 1

do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawcy Pełnomocnika)
ZP- 71/2015
OFERTA
Do: Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej II w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP- 71/2015), zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZMY NIŻEJ PODPISANI

…………………………………………………………………………..…………………….…..……………

działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………..………………………..….….………

…………………………………………………………………………………………………………..………(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. OFERUJEMY realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją w zakresie pakietów:

…………………………………………………………………………………………………, zgodnie


z cenami wynikającymi z formularza specyfikacji cenowej.

*) informuję, że wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, dlatego w formularzu specyfikacji cenowej wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku.

*) informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

 2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 5. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom ……………….………………

 6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 7. K
  Adres: ulica, miejscowość, kod
  OSZT dojazdu
  pomiędzy siedzibą gdzie będą realizowane usługi napraw lub realizowany będzie dojazd do Zamawiającego celem dokonania napraw (…………………………………………)

a siedzibą Zamawiającego (ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa) wynosi …………… zł brutto, wyliczona zgodnie z zapisami pkt 19.2. SIWZ, tj. znajkrótsza odległość określona za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: www.maps.google.pl.

 1. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z ofertą :

……………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………, fax …………………………………………,

Adres e-mail: ………………………………………………………………………….
 1. WYRAŻAMY ZGODĘ na przekazywanie wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem pod adresy wskazane w punkcie 10, w tym w szczególności wezwań do złożenia wyjaśnień, wezwań do uzupełnienia dokumentacji, dokonywania poprawienia omyłek, przekazania informacji o wyniku postępowania.

Data przekazania pisma ze strony Zamawiającego w formie e-mail/fax. będzie uważana za wiążącą.


 1. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

.......................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

………………………………………, dnia …………………………….

*) niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1

do formularza Oferty
...............................................................

(Pieczęć)FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP-71/2015 na usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej II
w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu
o następujące ceny:
Pakiet … – ………………. 1)
A – Przeglądy.

l.p.

Nazwa urządzenia 2)

Numer fabryczny

3)

Ilość przeglądów rocznie

4)

cena jednostkowa netto

[zł]

wartość netto

[zł]

VAT

[%]
2)

VAT

[zł]

Wartość brutto

[zł]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1RAZEM A:
X
B – Naprawy.

l.p.

Przedmiot zamówienia 2)

Liczba urządzeń objętych zamówieniem

Liczba roboczogodzin przewidzianych na naprawy 5)

cena jednostkowa netto

[zł]

wartość netto

[zł]

VAT

[%]

VAT

[zł]

Wartość brutto

[zł]

1

2
3

4

5

6

7

8

1

Naprawy urządzeń


Na zreazlizowane naprawy udzielam …… miesięcy gwarancji.

Łacznie Pakiet …… 1)

l.p.

Przedmiot zamówienia

Wartość netto [ zł]

VAT [zł]

Wartość brutto [zł]

1

Przeglądy (A)


2

Naprawy (B)


RAZEM:

Zobowiąuję się do odbioru i utylizacji zużytych części/akcesoriów uzyskanych w wyniku przeprowadzonego przeglądu/naprawy. 6)


.....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

……………………………………, dnia, ………………….
1) – każdy pakiet odrębnie;

2) – w przypadku gdy elementy składowe przeglądu posiadają rózne stawki – należy wskazać odrębnie;

3) – urządzenia zgodnie z wykazem wskazanym w pkt 8) załącznika nr 2 do SIWZ;

4) – zgodnie z wykazaną ilością rocznych przeglądów dla poszczególnych pakietów – zgodnie z pkt 6 i 7) załącznika nr 2 do SIWZ;

5) – zgodnie z wykazem ilościowym dla każde pakietu - wykaz w pkt 8) załącznika nr 2 do SIWZ;

6) – pozostawić zapis – w przypadku zgody, wykreślić – w przypadku braku zgody.


Załącznik nr 2a

do formularza Oferty

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych )

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:


usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej II w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-71/2015) oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.):

1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie.

2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)

…….……………….., dnia ………………………….


Załacznik nr 2b

do formularza Oferty

OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:


usługę przeglądów i napraw aparatury medycznej II w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (ZP-71/2015) oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania.

…………....................................................................

(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych

do występowania w imieniu wykonawcy)


……………………………, dnia ……………………….


Załącznik nr 3

do formularza OfertyWYKAZ OSÓB(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna