Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyPobieranie 19.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.76 Kb.
Gdańsk: Przebudowa i remont budynku biurowego A Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36.
Numer ogłoszenia: 190314 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku , ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3412041, faks 058 3416758.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont budynku biurowego A Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 36..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia - Adaptacja pomieszczeń w budynku biurowym B na tymczasową lokalizację kasy i kancelarii, - Prace rozbiórkowe, - Przebudowa piwnicy i parteru budynku, - Wykonanie nowego wejścia do budynku z uwzględnieniem platformy dla niepełnosprawnych, - Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjne wewnętrznych, - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, - Wymiana instalacji elektrycznej, - Wymiana i wykonanie instalacji teletechnicznych - telefonicznej, komputerowej, sygnalizacji pożarowej, alarmowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, systemu kolejkowego..

II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających - Do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.50-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 20 000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3 brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący - przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunekIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować wykwalifikowanym personelem, wskazać do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę - kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej, która kierowała budową lub przebudową co najmniej 1 obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 2000 m3 brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: przynajmniej jeden z wykonawców musi spełnić ten warunek.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje środkami finansowymi w wysokości 500 000,00 zł brutto lub posiada zdolność kredytową na kwotę 500 000,00 zł brutto. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący: Wykonawcy wspólnie mogą spełnić ten warunekIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie z art. 22 Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Okres rękojmi na wykonane roboty - 2

IV.2.2) Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić miedzy innymi w następujących przypadkach: I.Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a)w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: zmianie rodzajów materiałów budowlanych, technologii wykonania robót lub wykonaniu robót zamiennych, a ma to wpływ na termin wykonania umowy, b)w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, c)w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, a zakres tych robót ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, d)z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, e)w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. f)po zawarciu umowy, nastąpiła zmiana przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy. II.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna: a)w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o: -zmianie: rodzajów materiałów budowlanych, technologii wykonania robót, -w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość nie wykonywanego zakresu robót, b)w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. III.Inne dopuszczalne zmiany a)w zakresie kluczowego personelu wykonawcy na osobę o równoważnych uprawnieniach, jak określone w SIWZ, b)wprowadzenie i zmiana podwykonawców na etapie realizacji robót, c)zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba ZDiZ w Gdańsku, kancelaria, pok. 02 bud A (na pisemny wniosek).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat ZDiZ pokój 25 bud B. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju 03 w bud B o godz. 10:00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie jest: Szymon Socha od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 do 14:00, tel.: 58 52-44-624.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna