Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczyPobieranie 30.5 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar30.5 Kb.
Kosakowo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych.
Numer ogłoszenia: 39970 - 2010; data zamieszczenia: 11.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, woj. pomorskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kosakowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa terenów gminnych- zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów oraz chodników przy drogach powiatowych - zamówienie w 4 częściach. Do zakresu podstawowego należy: 1. Założenie i utrzymanie w sezonie zimowym (listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec) na terenie Gminy Kosakowo (lub w odległości do 5 km od granic gminy) bazy materiałowo - sprzętowej. 2. Mechaniczne zgarnianie śniegu z jezdni, parkingów oraz placów, przy użyciu posiadanych środków technicznych w kolejności i na zasadach ustalonych w umowie, jak również oczyszczania ze śniegu parkingów, placów, dojazdów do obiektów użyteczności publicznej o dużym znaczeniu społecznym. 3. Mechaniczne lub ręczne oczyszczanie ze śniegu, lodu, i błota z chodników. 4. Zwalczanie w ustalonej kolejności śliskości na jezdniach, poprzez mechaniczne lub ręczne posypywanie mieszanką piasku i soli (NaCl)- łącznie z jej zakupem 5. Zwalczanie śliskości na chodnikach w ustalonej kolejności poprzez mechaniczne lub ręczne posypywanie odśnieżonych powierzchni o szerokości 1,00 - 1,50 m (wielkość pługa chodnikowego) 6. Usuwanie i wywożenie śniegu z ulic i skrzyżowań i chodników w wypadku wystąpienia znacznych opadów śniegu, kiedy samo zgarnianie śniegu przy pomocy pługów nie gwarantuje zachowania przejezdności (przejścia) 7. Utrzymanie odśnieżenia promenady oraz Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie w czasie weekendów i świąt. 8. Reagowanie na interwencję Zamawiającego w terminie 30 minut od momentu zgłoszenia 9. Zapewnienie łączności telefonicznej i faksowej, w tym całodobowego telefonu interwencyjnego. 10. Utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z ich obsługa. Za pierwszą kategorię odśnieżania ustala się standard wykonania usługi w ciągu 2 godzin od stwierdzenia opadów śniegu lub występowania zjawisk powodujących śliskość, a szczególności: - odśnieżenie jezdni na całej szerokości pasa drogowego, - posypanie mieszanką piasku i soli (NaCl) przystanków autobusowych oraz odśnieżenie odcinków jezdni o pochyleniu > 4 % - usunięcie gołoledzi na całym obszarze jej występowania Standard drugiej kategorii odśnieżania określa się jak dla pierwszej jednak czas wykonania usługi od stwierdzenia opadów śniegu wydłuża się do 8 godzin. Do dróg I kolejności odśnieżania lub zjawiska ze standardami określonymi w obowiązujących aktach prawnych zalicza się następujące drogi gminne: 1. Rewa: a. ul. Rybacka b. ciąg stanowiący pętlę komunikacyjną (p.k) ulic Wodna, Plażowa, Słoneczna wraz z ulicą Bałtycką c. p.k.. ulic: Wrocławska, Helska, Łódzka 2. Mosty: a. p.k. ulic: Ogrodowa, Brzozowa, Leśna - do ulicy Gdyńskiej 3. Mechelinki: a. ul. Nadmorska 4. Pierwoszyno: a. p.k. ulic: Jabłoniowa, Morelowa, Ogrodników wraz z sięgaczami (do ul. Kaszubskiej) b. ul. Boczna c. ul. Wiśniowa do ul. Szmaragdowej 5. Kosakowo a. p.k ulic Narcyzowa, Kaktusowa, Fiołkowa b. ul. Kalinowa c. ul. Rzemieślnicza d. p.k. ul. Goździkowa, Maciejkowa, Wrzosowa 6. Pogórze: a. p.k.. ulic: Słowackiego, Broniewskiego (do ul. Szkolnej) b. ul. Majakowskiego 7. Suchy Dwór: a. p. k. ulic: Reja, Kochanowskiego, Dąbrowskiej (do ul. Szkolnej) 8. Dębogórze: a. p.k. ulic: Roślinna, Słonecznikowa (do ul. Pomorskiej) b. p.k. ulic: Owocowa, Jagodowa, Cytrynowa 9. Dębogórze Wybudowanie: a. ul. Dębogórska b. ul. Długa ( do pętli autobusowej) 10. Kazimierz: a. drogi asfaltowe wewnątrz wsi spinające drogi główne 11. Chodniki na skrzyżowaniach i przy wymienionych poniżej drogach powiatowych: ul. Chrzanowskiego, Żeromskiego w Kosakowie ul. Szkolna od skrzyżowania z Czernickiego do Szkoły Podstawowej - Pogórze ul. Pomorska od ulicy Chmielnej do pętli autobusowej - Dębogórze ul. Dębogórska - Dębogórze Wybudowanie ul. Gdyńska - Mosty ul. Szkolna od skrzyżowania z ul. Gdyńską do pętli autobusowej w Mechelinkach - Mosty, Mechelinki ul. Morska od pętli autobusowej do ul. Koralowej - Rewa Pierwoszyno - Mosty Kosakowo- Dębogórze 12. Place gminne 13. Ścieżka pieszo - rowerowa Kosakowo- Pierwoszyno Pozostałe drogi gminne zalicza się do II kolejności odśnieżania ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części według miejscowości. Podstawowy zakres prac dla każdej części jest jednakowy i obejmuje opisane wyżej zadania (bez pkt. 7 dotyczącego promenady w Rewie, który dotyczy tylko części nr 1) Część 1 obejmuje: - Rewę - Mosty - Mechelinki - promenadę w Rewie - cały chodnik Mosty - Pierwoszyno (do pierwszych zabudowań) - chodniki przy ul. Gdyńska - Mosty - chodniki przy ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Gdyńską do pętli autobusowej w Mechelinkach - chodniki przy ul. Morskiej od pętli autobusowej do ul. Koralowej - Rewa - place gminne na terenie Rewy, Mostów i Mechelinek Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1. Rewa: a. ul. Rybacka b. ciąg stanowiący pętlę komunikacyjną (p.k) ulic Wodna, Plażowa, Słoneczna wraz z ulicą Bałtycką c. p.k.. ulic: Wrocławska, Helska, Łódzka 2. Mosty: a. p.k. ulic: Ogrodowa, Brzozowa, Leśna - do ulicy Gdyńskiej 3. Mechelinki: a. ul. Nadmorska Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania Części 2 obejmuje: - Pierwoszyno - Kosakowo - Dębogórze - chodniki przy ul. Chrzanowskiego i Żeromskiego w Kosakowie - chodniki przy ul. Pomorska od ulicy Chmielnej do pętli autobusowej - Dębogórze - cały chodnik Kosakowo- Dębogórze - Ścieżka pieszo - rowerowa Kosakowo- Pierwoszyno - place gminne na terenie Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórza Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1. Pierwoszyno: a. p.k. ulic: Jabłoniowa, Morelowa, Ogrodników wraz z sięgaczami (do ul. Kaszubskiej) b. ul. Boczna c. ul. Wiśniowa do ul. Szmaragdowej 2. Kosakowo a. p.k ulic Narcyzowa, Kaktusowa, Fiołkowa b. ul. Kalinowa c. ul. Rzemieślnicza (wraz z pętlą autobusową) d. p.k. ul. Goździkowa, Maciejkowa, Wrzosowa 3. Dębogórze: a. p.k. ulic: Roślinna, Słonecznikowa (do ul. Pomorskiej) b. p.k. ulic: Owocowa, Jagodowa, Cytrynowa Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania Część 3 obejmuje: - Pogórze - Suchy Dwór - chodniki przy ul. Szkolna od skrzyżowania z Czernickiego do Szkoły Podstawowej - Pogórze - place gminne na terenie Pogórza i Suchego Dworu Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1. Pogórze: a. p.k.. ulic: Słowackiego, Broniewskiego (do ul. Szkolnej) 2. Suchy Dwór: a. p. k. ulic: Reja, Kochanowskiego, Dąbrowskiej (do ul. Szkolnej) Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania Część 4 obejmuje: - Dębogórze Wybudowanie - Kazimierz - chodniki przy ul. Dębogórska - Dębogórze Wybudowanie - place gminne na terenie Dębogórze Wybudowania Dębogórze Kazimierza Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1. Dębogórze Wybudowanie: a. ul. Dębogórska (wraz z pętląautobusową) b. ul. Długa ( do pętli autobusowej) 2. Kazimierz: a. drogi asfaltowe wewnątrz wsi spinające drogi główne Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniajacych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie zwiększenia ilości dróg lub chodników w czasie obowiązywania umowy (nie wiecej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunków udziału w tym postępowaniu zostały spełnione, jeżeli: 1. Wykonawca będzie dysponował sprzętem umożliwiającym odśnieżanie dróg o stromym podjeździe tj. minimum 1 sprawny pojazd o mocy co najmniej 45 KM (np. ciągnik rolniczy, ładowarka) wraz z urządzeniem do posypywania mieszanką piasku i soli (NaCl) lub dysponuje dodatkowo piaskarką. 2. Złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP. UWAGA Minimum sprzętowe określone jest dla 1 części zamówienia. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część muszą wykazać się odpowiednio większą liczbą minimalnego sprzętu dla obsługi danego terenu. Dla wykonawców składających więcej niż 1 ofertę określa się minimum przedstawione w tabeli zamieszczonej w SIWZ. Zamieszczone w tej tabeli wymagania sprzętowe określone są na minimalnym poziomie. Wykonawca musi tak skalkulować własne możliwości sprzętowe, aby zrealizować określony w umowie zakres w wyznaczonym czasie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie: a) technologii wykonania usług, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, b) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) innych zmian wynikających ze zmiany przepisów Prawa polskiego.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kosakowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo pokój 106.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo Biuro obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: częśc 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres prac dla każdej części jest jednakowy i obejmuje opisane wyżej zadania (bez pkt. 7 dotyczącego promenady w Rewie, który dotyczy tylko części nr 1) Część 1 obejmuje: - Rewę - Mosty - Mechelinki - promenadę w Rewie - cały chodnik Mosty - Pierwoszyno (do pierwszych zabudowań) - chodniki przy ul. Gdyńska - Mosty - chodniki przy ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Gdyńską do pętli autobusowej w Mechelinkach - chodniki przy ul. Morskiej od pętli autobusowej do ul. Koralowej - Rewa - place gminne na terenie Rewy, Mostów i Mechelinek Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1. Rewa: a/ ul. Rybacka b/ ciąg stanowiący pętlę komunikacyjną (p.k) ulic Wodna, Plażowa, Słoneczna wraz z ulicą Bałtycką c/ p.k.. ulic: Wrocławska, Helska, Łódzka 2. Mosty: a/ p.k. ulic: Ogrodowa, Brzozowa, Leśna - do ulicy Gdyńskiej 3. Mechelinki: a/ ul. Nadmorska Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres prac dla każdej części jest jednakowy i obejmuje opisane wyżej zadania (bez pkt. 7 dotyczącego promenady w Rewie, który dotyczy tylko części nr 1) Części 2 obejmuje: - Pierwoszyno - Kosakowo - Dębogórze - chodniki przy ul. Chrzanowskiego i Żeromskiego w Kosakowie - chodniki przy ul. Pomorska od ulicy Chmielnej do pętli autobusowej - Dębogórze - cały chodnik Kosakowo- Dębogórze - Ścieżka pieszo - rowerowa Kosakowo- Pierwoszyno - place gminne na terenie Pierwoszyna, Kosakowa i Dębogórza Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1. Pierwoszyno: a/ p.k. ulic: Jabłoniowa, Morelowa, Ogrodników wraz z sięgaczami (do ul. Kaszubskiej) b/ ul. Boczna c/ ul. Wiśniowa do ul. Szmaragdowej 2. Kosakowo a/ p.k ulic Narcyzowa, Kaktusowa, Fiołkowa b/ ul. Kalinowa c/ ul. Rzemieślnicza (wraz z pętlą autobusową) d/ p.k. ul. Goździkowa, Maciejkowa, Wrzosowa 3. Dębogórze: a/ p.k. ulic: Roślinna, Słonecznikowa (do ul. Pomorskiej) b/ p.k. ulic: Owocowa, Jagodowa, Cytrynowa Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres prac dla każdej części jest jednakowy i obejmuje opisane wyżej zadania (bez pkt. 7 dotyczącego promenady w Rewie, który dotyczy tylko części nr 1) Część 3 obejmuje: - Pogórze - Suchy Dwór - chodniki przy ul. Szkolna od skrzyżowania z Czernickiego do Szkoły Podstawowej - Pogórze - place gminne na terenie Pogórza i Suchego Dworu Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1. Pogórze: a/ p.k.. ulic: Słowackiego, Broniewskiego (do ul. Szkolnej) 2. Suchy Dwór: a/ p. k. ulic: Reja, Kochanowskiego, Dąbrowskiej (do ul. Szkolnej) Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podstawowy zakres prac dla każdej części jest jednakowy i obejmuje opisane wyżej zadania (bez pkt. 7 dotyczącego promenady w Rewie, który dotyczy tylko części nr 1) Część 4 obejmuje: - Dębogórze Wybudowanie - Kazimierz - chodniki przy ul. Dębogórska - Dębogórze Wybudowanie - place gminne na terenie Dębogórze Wybudowania Dębogórze Kazimierza Do I kolejności odśnieżania według określonych standardów zalicza się: 1/ Dębogórze Wybudowanie: a/ ul. Dębogórska (wraz z pętląautobusową) b/ ul. Długa ( do pętli autobusowej) 2. Kazimierz: a/ drogi asfaltowe wewnątrz wsi spinające drogi główne Pozostałe drogi gminne tego obszaru zalicza się do II kategorii odśnieżania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna