Zapisy na seminaria licencjackie – od 7 stycznia 2014 u prowadzących: dr hab prof. UŁ Zdzisława StaszewskaPobieranie 40.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar40.4 Kb.
Zapisy na seminaria licencjackie – od 7 stycznia 2014 u prowadzących:

dr hab. prof. UŁ Zdzisława Staszewska
Tematyka seminarium dyplomowego koncentruje się wokół:
- kwestii stylistyczno-językowych w twórczości literackiej ( język tekstów różnych epok, styl tekstów dawnych i współczesnych, stylizacja w tekstach) oraz w polszczyźnie mówionej
- języka i stylu ulubionego pisarza ( język osobniczy )
- funkcjonalnych odmian polszczyzny dawnej i współczesnej, polszczyzny różnych grup zawodowych i środowiskowych ( socjolekty, profesjolekty ), związków języka ze zjawiskami życia gospodarczego, politycznego, społecznego, kulturalnego, religijnego ( historia i współczesność )
- zagadnień onomastycznych z uwzględnieniem antroponimii ( imiona, nazwiska, przezwiska), nazw geograficznych, nazw obiektów użyteczności publicznej, onomastyki literackiej ( nazwy własne w literaturze i przekładach)
- problemów językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego ( słowotwórstwo dawnej i współczesnej polszczyzny, słownictwo i jego przemiany: archaizmy, neologizmy, zmiany znaczeniowe, zapożyczenia leksykalne)
- nazw z zakresu etykiety językowej ( powitania, pożegnania, formy zwracania się do rozmówcy )
- zagadnień związanych z językowym obrazem świata
- dialektologii opisowej i historycznej, w tym także regionalnych odmian języka staropolskiego

Zapisy na seminarium w czasie konsultacji lub drogą e-mailową (zstasz@uni.lodz.pl) od 7 stycznia 2014 r.
dr Katarzyna Jachimowska

Proponowana problematyka seminarium licencjackiego:

 • Zmiany we współczesnym języku polskim (na przykładzie prasy, radia, telewizji, internetu).

 • Leksyka współczesnego języka polskiego i jej zróżnicowanie (słownictwo specjalistyczne, grup społecznych, zawodowych itd.).

 • Kultura języka polskiego - odstępstwa od normy językowej (w języku mówionym i pisanym), innowacje językowe w prasie, radiu, telewizji, internecie.

 • Nagłówki prasowe: ekspresywność, stylistyka, intertekstualność, typy wypowiedzeń w nagłówkach.

 • Związki frazeologiczne i ich modyfikacje we współczesnej polszczyźnie (np. w poezji, w prasie, telewizji, internecie, w języku potocznym).

 • Nazwy własne w utworach literackich lub w otaczającej nas rzeczywistości językowej.

 • Typy skrótowców we współczesnej polszczyźnie (na podstawie nazw instytucji, spółek handlowych, partii politycznych).

 • Neologizmy we współczesnej polszczyźnie (np. w poezji, w odmianach środowiskowych polszczyzny, w języku dziecięcym).

 • Wyrazy obce w polszczyźnie.

 • Wykładniki oficjalności i nieoficjalności w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 • Analiza gatunkowa tekstów (np. prasowych, internetowych).

 • Stosowność i niestosowność zachowań językowych.

 • Niewerbalne środki komunikacji (np. w reklamie, publicystyce, w języku mówionym).

 • Bariery w komunikacji językowej.

 • Konwencjonalność i kreatywność w tekstach i zachowaniach językowych.

 • Rozwój mowy dziecka.

 • Eufemizmy w utworach literackich lub w prasie i telewizji.

Zapisy przyjmowane są w p. 402 w środy 12.00-13.30. oraz czwartki 15.15-16.30.

Limit przyjęć: 15 osób.

Tematyka seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia związane ze współczesnym językiem polskim. Temat pracy może być również inny, uzgodniony indywidualnie, w zależności od zainteresowań studenta.dr Magdalena Pietrzak
Proponowana tematyka prac licencjackich
1. Język i gatunki prasy (dawnej i współczesnej); wyznaczniki gatunkowe wybranych gatunków prasowych, budowa tekstu prasowego, słownictwo, prasa tabloidowa a wysokonakładowa, styl wybranych publicystów.
2. Gatunki artystyczne i użytkowe.
3. Frazeologia i metaforyka języka polityki i polityków.
4. Wybrane zagadnienia stylu prozy artystycznej (od XIX w.), np. językowe środki kreowania postaci, zagadnienia idiostylu, stylizacja.
5. Językowy obraz świata, np. językowy obraz dziecka, kobiety, piękna, brzydoty, Polski, Polaka; świat roślin, zwierząt itp. w wybranych tekstach zarówno artystycznych jak i użytkowych, dawnych i współczesnych.
6. Pragmatyka językowa; relacje nadawczo-odbiorcze, obraz nadawcy / odbiorcy w wybranych tekstach / gatunkach, np. list, felieton, reportaż; perswazja i manipulacja w dawnych i współczesnych tekstach.
Otwarta jestem także na propozycje studentów.
Zapisy na seminarium licencjackie – wtorki w godz. 10.00-11.30 lub drogą meilową: magdalena.pietrzak.mp@gmail.com
dr Grzegorz Rudziński
Propozycje kierunków badań dla uczestników seminarium licencjackiego

(są to jedynie ogólne sformułowania, które mają stanowić dla studentów wskazówkę do sprecyzowania własnych tematów zgodnych z ich zainteresowaniami badawczymi) 1. Leksyka i frazeologia krótkich form prozy polskiej XX i XXI wieku.

 2. Polszczyzna w pisemnych wypowiedziach cudzoziemców.

 3. Językowy obraz Polaków i cudzoziemców we współczesnych i historycznych polskich publikacjach glottodydaktycznych.

 4. Paremiologia a glottodydaktyka.

 5. Reprezentacja kategorii gramatycznych w słownikach dla cudzoziemców.

 6. Charakterystyka językowa podręczników dla licealistów a przygotowanie językowe cudzoziemców do studiów w Polsce.

 7. Perswazyjne i informacyjne teksty przestrzeni miejskiej – słownictwo, frazeologia, poprawność.

 8. Łączliwość przyimków w świetle statystyki wyrazów i w świetle teorii metafor.

 9. Wstyd i wstydliwość w języku.

 10. Eufemizmy/wulgaryzmy we współczesnych tekstach medialnych.

 11. Grzeczność językowa i jej niedostatek a nowe media.

Kontakt:

grzegorzrudzinski@wp.pl

konsultacje: piątki, g. 8.30 – 10.00, pokój 312
dr hab. prof. UŁ Dorota Samborska-Kukuć

Na seminarium licencjackim prowadzonym pod moim kierunkiem Studenci będą mogli pisać prace literaturoznawcze związane z różnymi obszarami badawczymi. Najchętniej widziane będą realizacje zagadnień dotyczących literatury XIX wieku (dzieł literackich lub form intymistycznych osadzonych w kontekstach).

Z przyjemnością wypromuję również rozprawy podejmujące tematykę literatury pograniczy kulturowych, pisarstwa kobiet, fenomenu literatury popularnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści kryminalnej (zwłaszcza tzw. powieści milicyjnej).

Nie oczekuję od Seminarzystów skonkretyzowania tematu na etapie wpisu; pomogę wybrać zagadnienie badawcze zgodne z zainteresowaniami Piszącego.

Zapisy 9. stycznia (czwartek) od 10.00 do 15.00 w gab. K1 lub drogą mejlową ddsk@wp.pl

 

dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec


Seminarium adresowane jest głównie do studentów zainteresowanych literaturą (głównie poezją i prozą poetycką) oraz życiem literackim XX i XXI wieku.

Zakres obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z życiem literackim po 1945 roku (wpływ systemowej kontroli władzy na literaturę, cenzura, literatura a ideologia, socrealizm, drugi obieg). Chętnie poprowadzę również prace związane z tematyką kresową (np. mieszczące się w problematyce literackich i kulturowych związków polsko-litewskich czy polsko-ukraińskich).

Mile widziane są także propozycje prac analityczno-interpretacyjnych, dotyczących twórczości Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza, Stanisława Barańczaka oraz innych pisarzy, zwłaszcza tych, w których utworach istotne są odniesienia do tradycji literackiej, filozoficznej, religijnej, czy sztuk plastycznych). Dotyczy to również twórców literatury najnowszej (począwszy od pokolenia „bruLionu”).

Na seminarium można zgłosić się z własną propozycją pracy. Nie jest to jednak konieczne. Pomagam ustalić problematykę i sformułować temat, biorąc pod uwagę zainteresowania i predyspozycje Seminarzystów.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pocztą elektroniczną: marzenaw@uni.lodz.pl

dr hab. Michał Kuran
Pod moim kierunkiem można pisać prace z zakresu literatury dawnej i jej recepcji w okresach późniejszych, jak też na temat recepcji literatury antycznej w staropolszczyźnie. Prace mogą dotyczyć prozy, poezji lub dramatu, a także stanowić próbę analizy wybranego zjawiska przekraczającego granice formalne (do tej pory pisano np. o biesiadowaniu, alkoholu, czarownicy, obrazie kobiet).

W sferze zainteresowania może znaleźć się problematyka gatunku literackiego, postaci–bohatera, struktury tekstu oraz funkcja retoryki, konstrukcja świata przedstawionego.

Propozycje zagadnień sytuują się w kręgu różnych form literatury okolicznościowej, pamiętnikarstwa, epiki bohaterskiej i romansowej, powieści, twórczości sowizdrzalskiej, emblematyki, kaznodziejstwa, dramatu.

Prace mogą dotyczyć literatury jako świadectwa kultury i obyczajowości epoki, związków historii i literatury, magnackiego i mieszczańskiego mecenatu artystycznego, parenetyki (żywotopisarstwo), związków literatury z Biblią (parafrazy biblijne, mesjady), problematyki żydowskiej, obecności wątków mitologicznych w literaturze, aspektów wizualnych i topiki, alegoryczności wypowiedzi, związków literatury dawnej z innymi sztukami zwłaszcza z muzyką i plastyką oraz powiązań literatury z filozofią (np. neostoicką, neoepikurejską, neoplatońską), historią, geografią i medycyną.

W grę wchodzi także praca polegająca na opracowaniu edytorskim tekstu dawnego (prowadziłem kilka lat zajęcia z krytyki tekstów staropolskich).

W centrum uwagi sytuować się będzie interpretacja wybranego utworu / utworów bądź analiza jakiegoś zjawiska dokonana w oparciu o kilka tekstów.

Nie narzucam swoich tematów prac. Respektuję Państwa zainteresowania. Mając je stale na uwadze, dokonujemy wspólnie wyboru zagadnienia i formułujemy temat pracy.

Zapisy we wtorki (pok. 309) podczas przerw w zajęciach i w czasie konsultacji w godz. 9.45–11.45. Zapisy i zapytania można kierować też mejlem: kuranmi@uni.lodz.pldr Lidia Ignaczak

Przyszłym Seminarzystom proponuję doskonalenie umiejętności analityczno – interpretacyjnych w zakresie dramaturgii polskiej i światowej (XVIII – XX w.) - z uwzględnieniem utworów prozatorskich i poetyckich wykorzystujących charakterystyczne dla dramatu techniki / środki (możliwe prace komparatystyczne).

Będziemy rozpatrywać tekst literacki jako komponent teatru dramatycznego i niedramatycznego (np. parady czy formy kabaretowe). Zajmiemy się również dramaturgicznymi reinterpretacjami mitów, legend, motywów literackich, wątków biograficznych oraz literackimi inspiracjami teatrem (pojawianiem się w utworach literackich gier i zabaw teatralnych; ceremoniałów; masek i kostiumów; językiem gestów / ciała; karnawalizacją i maskaradą; metaforą theatrum mundi; „człowiekiem w teatrze życia codziennego”).

Przyjrzymy się również związkom literatury i muzyki (komedioopera, opera, operetka, pieśń i piosenka; muzyka jako temat literacki; formy muzyczne i ich wykorzystanie w literaturze polskiej i powszechnej) oraz sposobom konstruowania portretu literackiego i scenicznego (aktorstwo jako przedmiot opisu).

Zapisy na seminarium na konsultacjach:

Od 7 stycznia do 20 stycznia 2014 - w czwartki:

1. o godz. 13.30 – 15.00 (tydzień B)

2. o godz. 15.00 – 16.30 (tydzień A)

w gabinecie 201

oraz mailowo: liignacz@konto. pl


dr Maria Berkan-Jabłońska
Zakres tematyczny i problemowy prac licencjackich obejmuje:

 1. historię literatury dziewiętnastowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury romantycznej (mile widziane są prace dotyczące prozy i dramatu romantycznego, prasy dziewiętnastowiecznej, literatury kobiecej tego okresu, rozpoznań archiwalnych i rękopiśmiennych, korespondencji sztuk czy kultury epoki, co nie wyklucza również innych, własnych propozycji studentów);

 2. analizę i interpretację wybranych utworów XIX - XXI wieku, podejmujących dialog z szeroko pojętą tradycją romantyzmu (i XIX wieku);

 3. studia komparatystyczne (np. porównanie zjawisk/twórców europejskich z dziełami autorów polskich, zwłaszcza w obszarze badań nad XIX wiekiem).

Zapisy w poniedziałki, godz. 10-11,30, sala 305.

Mail: m.berkanjablonska@interia.pl

dr Monika Urbańska

Na seminarium będą przygotowywane:
 1. prace licencjackie z zakresu edytorstwa naukowego utworów literackich; będą to edycje krótkich tekstów literackich mieszczących się w ramach czasowych między oświeceniem a współczesnością; tego rodzaju prace będą miały charakter wydania krytycznego typu B (naukowo-dydaktycznego), ze wstępem historycznoliterackim do opracowanych tekstów, z komentarzem edytorskim oraz objaśnieniami rzeczowymi i językowymi;

 2. prace licencjackie o charakterze analityczno-interpretacyjnym, omawiające utwory poetyckie i prozatorskie powstałe w XIX i XX wieku; rozważające wybrane gatunki, cykle, zbiory, a także motywy tematyczne i ich opracowanie artystyczne oraz funkcje;

 3. prace historyczno-literackie (z zakresu literatury polskiej – od oświecenia do współczesności);

 4. prace uwzględniające relacje: literatura a/i filozofia i antropologia kultury.

Zapisy elektroniczne na stronie Katedry Edytorstwa: http://sites.google.com/site/katedraedytorstwaul/

oraz w pokoju 307.

Zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych Filologii Polskiej zainteresowanych podaną wyżej tematyką.
dr Małgorzata Gajak-Toczek
Seminarzyści w trakcie zajęć będą mogli podjąć różnorodne zagadnienia:

 • Literatura XIX i XX wieku (różne aspekty i nachylenia nie tylko dydaktyczne; ujęcia szablonowe i niestandardowe)

 • Literatura najnowsza we współczesnej rzeczywistości

 • Literatura dla dzieci i młodzieży

 • Młodzież wobec wartości – o kształceniu aksjologicznym

 • Edukacja jako proces doświadczenia

 • Dydaktyka literatury jako nauka interdyscyplinarna

 • Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa na lekcjach języka polskiego

 • Związki literatury i muzyki

 • Recepcja pisarzy objętych kanonem nauczania we współczesnej rzeczywistości szkolnej

 • Nobliści w kształceniu polonistycznym

 • Płaszczyzny dialogu nauczyciela i ucznia na lekcjach języka polskiego

 • Metody i techniki pracy na lekcjach języka polskiego

 • Drama na lekcjach języka polskiego

 • Aksjologiczny wymiar kształcenia polonistycznego

 • Filozoficzne konteksty edukacji polonistycznej

 • Hermeneutyczne inspiracje w dydaktyce języka polskiego

 • Dekonstrukcjonizm w pracy polonisty

 • Aplikacja współczesnych metodologii na grunt edukacji polonistycznej w szkole

 • Zwrot etyczny w kulturze i edukacji

 • Aplikacja współczesnych metodologii na grunt szkolnej dydaktyki

 • Dydaktyka wiedzy o kulturze w kształceniu polonistycznym

 • Intertekstualizm w literaturze i kulturze

 • Moc słowa w literaturze i edukacji

 • Multimedia w kształceniu polonistycznym

 • Muzea w kształceniu polonistycznym

 • Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej

 • Edukacja teatralna i filmowa na lekcjach języka polskiego

 • Oswajanie lektur szkolnych, czyli jak mówić o tekstach dawnych w sposób interesujący

 • Przyjemność czytania lektur a rzeczywistość szkolna

 • Poezja, epika i dramat na lekcjach polskiego – propozycje odczytania tekstów łatwych i trudnych

 • Dysleksja, dysgrafia i dysortografia w pracy polonisty

 • Ponowoczesna edukacja polonistyczna – założenia – metody – perspektywy

 • Edukacja polonistyczna w dobie reformy

Mile widziane Państwa propozycje. 

Zapraszam osoby chętne, otwarte na współczesne życie; z własnymi pomysłami i czekające na wsparcie.Adres: mgajaktoczek@o2.p; mgajaktoczek@poczta.onet.pl

Zapisy także w pokoju 208 – 7 I 2014, oraz pod numerem telefonu 603-885-447


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna