Zaproszenie do złOŻenia ofertyPobieranie 9.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.98 Kb.
Kraków 17.12.2015r.
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w zakresie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro


Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 1155 Kraków – Balice, 30-901 Kraków, NIP 944-19-95-873

tel.: 12 63 96 250, nr faksu: 12 63 96 280, e-mail: balice@wp.pl

zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach”.

Warunki wykonania zamówienia określają:

- Wymagania,Warunki złożenia oferty:

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty. Ofertę uważa się za kompletną jeżeli zawiera dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 1 – „Wymagania”. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na cztery zadaniaOfertę należy złożyć:
w siedzibie zamawiającego: budynek nr 2 - sztab, pokój nr 15 - Kancelaria, lub przesłać listownie na adres „Jednostka Wojskowa 1155 Kraków - Balice, 30-901 Kraków”

W przypadku gdy wykonawca zamierza złożyć ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, należy podać adres:„Jednostka Wojskowa 1155 Kraków - Balice, 32-083 Balice – kancelaria jawna JW 1155”

Termin: 23.12..2015r., do godz. 10:00,

Oferta musi być złożona w dokładnie zamkniętej, nienaruszonej kopercie z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu oraz z napisem:

Oferta na Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach: nr spr. 14/R/SI/2016 - nie otwierać przed 23.12.2015r. godz. 10.30”

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

pan Andrzej Gołębiowski - tel. 261 136 197 lub

p. Jagoda Wojtyna, tel. 261 136 080.


UWAGA:

Niniejsze zaproszenie nie jest zamówieniem i otrzymana od Państwa oferta nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Realizacja zamówienia odbędzie się po podpisaniu umowy z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Nierozpatrywania ofert, otrzymanych po terminie.

 2. Wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.

 3. Poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.


Załączników 14 na 52 ark:

 1. Zał. nr 1 na 9 ark. - Wymagania

 2. Zał. nr 2 na 3 ark. – druk "Oferta"

 3. Zał. nr 3 na 12 ark. – „Opis przedmiotu zamówienia”

 4. Zał. nr 4 na 3 ark. – „Wykaz budynków”

 5. Zał. nr 5 na 12 ark. – „Istotne postanowienia umowy”

 6. Zał. nr 6 A na 1 ark. – „Wykaz sprzętu – zadanie nr 1”

 7. Zał. nr 6 B na 1 ark. – „Wykaz sprzętu – zadanie nr 2”

 8. Zał. nr 6 C na 1 ark. – „Wykaz sprzętu – zadanie nr 3”

 9. Zał. nr 6 D na 1 ark. – „Wykaz sprzętu – zadanie nr 4”

 10. Zał. nr 7 A na 2 ark. – „Wykaz osób – zadanie nr 1”

 11. Zał. nr 7 B na 2 ark. – „Wykaz osób – zadanie nr 2”

 12. Zał. nr 7 C na 2 ark. – „Wykaz osób – zadanie nr 3”

 13. Zał. nr 7 D na 2 ark. – „Wykaz osób – zadanie nr 4”

 14. Zał. nr 6 A na 1 ark. – „Wykaz wykonanych usług – zadanie nr 2”


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna